Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Pytania i odpowiedzi - oszczędności

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Produkty strukturyzowane

 • To produkty łączące zalety bezpiecznych depozytów bankowych oraz szeroko rozumianych rozwiązań inwestycyjnych. Zapewniając najczęściej 100% ochronę zainwestowanego kapitału w terminie wykupu produktu, pozwalają czerpać zyski z inwestycji na rynkach kapitałowych, a także umożliwiają skorzystanie z różnych klas aktywów, do których dostęp dla inwestorów indywidualnych był jeszcze niedawno znacząco ograniczony, takich jak towary czy indeksy giełdowe. Dodatkowym atutem produktów strukturyzowanych jest znaczna elastyczność konstrukcji, co pozwala inwestorom na wybór rozwiązania, które będzie odpowiadało ich oczekiwaniom pod względem relacji poziomu oczekiwanego zysku do jego poziomu ryzyka.

 • W podstawowej formie produkt strukturyzowany składa się z obligacji zerokuponowej oraz opcji. Obligacja zerokuponowa, to rodzaj obligacji oferowanej po cenie niższej od nominału – a więc ze zniżką. Wykup następuje po cenie nominalnej – gwarantując w ten sposób zwrot wartości nominalnej w dniu wykupu lub zapadalności. Opcja to instrument pochodny, którego wartość uzależniona jest od ceny powiązanego z nim dobra (np. waluty, towary, surowce, produkty finansowe). Opcja umożliwia udział w zysku, jaki w okresie inwestycji osiągnie dobro, z jakim opcja jest powiązana. Za prawo do zysku nabywca płaci odpowiednią premię – cenę opcji – jednak w przypadku osiągnięcia straty przez dobro z jakim powiązana jest opcja, jej posiadacz nie traci więcej niż zapłacona premia. Ze 100% środków pozyskanych ze sprzedaży produktu strukturyzowanego wydzielana jest część na nabycie obligacji zerokuponowej – odpowiada za odtworzenie zainwestowanego kapitału na zakończenie okresu inwestycji. Na zakup opcji przeznaczana jest odpowiednia kwota z pozostałej puli środków.
   

 • Produkty strukturyzowane oferowane są w różnych formach prawnych – np. jako papier wartościowy (obligacja, certyfikat), polisa inwestycyjna (polisa ubezpieczeniowa) czy lokata strukturyzowana. Każda z tych form oferuje pewne korzyści dla nabywcy produktu: polisa ubezpieczeniowa – brak podatku od zysków kapitałowych, papier wartościowy – płynność (produkt może być notowany na giełdzie, gdzie oprócz obserwowania aktualnej wartości rynkowej, możliwe jest również zbycie go po cenie rynkowej przed zakończeniem okresu inwestycji).

  Santander Bank Polska oferuje produkty w formie obligacji strukturyzowanych, certyfikatów, lokat strukturyzowanych oraz polis inwestycyjnych, które stanowią ciekawą alternatywę dla lokat bankowych, a klientom zainteresowanym inwestycjami giełdowymi dają możliwość dywersyfikacji portfela poprzez dostęp do alternatywnych rynków.

Informacje dla inwestorów

Informacje o mechanizmach działania rynku kapitałowego, zasadach obrotu giełdowego i narzędziach służących do podejmowania decyzji inwestycyjnych znajdziesz w „Kompendium Inwestora” przygotowanym przez Dom Maklerski Santander Bank Polska.

Gwarancje

Santander Bank Polska zawarł umowę z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym o gotowości do dokonania wypłat środków gwarantowanych. Na podstawie umowy, obowiązującej od 10 czerwca 2015 roku, Santander Bank Polska może zostać wybrany przez BFG jako podmiot wypłacający środki gwarantowane w przypadku konieczności realizacji takich wypłat przez BFG.

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo 100% środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro zgromadzonych na wszelkich rachunkach imiennych (złotowych i walutowych) prowadzonych przez bank, należących do:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych


  Gwarancjami objęte są także inne wierzytelności pieniężne, wynikające z czynności bankowych, o ile są potwierdzone dokumentami imiennymi (np. wierzytelności wynikające z polecenia przelewu lub emisji bankowych papierów wartościowych - pełen katalog czynności bankowych zawiera art. 5 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo bankowe). Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

  Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów dostępnych klientom banków, bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży (dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych) i nie są one objęte gwarancjami systemu gwarantowania. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych - wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu.

  Gwarancji między innymi nie podlegają:

  • środki zgromadzone na kontach służących do zasilania kart przepłaconych (pre-paid),
  • środki wpłacone bankowi tytułem składek lub opłat ubezpieczeniowych,
  • kwoty wpłacone na rachunek banku tytułem kaucji,
  • kwoty wydatkowane na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych.

 • Gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych w banku przez:

  • Skarb Państwa,
  • banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
  • spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  • w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  • narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy
  • o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
  • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy
  • o funduszach inwestycyjnych,
  • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych,
  • osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
  • członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
  • dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji;
 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach jednej osoby w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

 • Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

  Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. z dnia wskazanego w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości), ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

 • Środki pieniężne, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu stanowią wierzytelność deponenta do banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszenie upadłości banku.

  W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

  W przypadku zawarcia układu między wierzycielami a upadłym bankiem, wierzytelności te zaspokojone będą w sposób określony w tym układzie.

 • Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji* lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku. Zasady gwarantowania depozytów przez BFG wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej.

  Więcej informacji na oficjalnej stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl.

   
  *dotyczy oddziału instytucji kredytowej, o ile przystąpiła ona do obowiązkowego systemu gwarantowania