Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Pytania i odpowiedzi - kredyty

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Ubieganie się o kredyt hipoteczny

 • Aktywa płynne (np. gotówka, papiery wartościowe) zdeponowane w innych bankach nie są brane do wyliczenia zdolności kredytowej. Jest to jednak dla Banku źródło informacji o majątku klienta.
   

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach dotyczy dochodu netto, określa dochód netto za ostatni miesiąc oraz średniomiesięczny dochód netto z ostatnich 3 miesięcy.

 • Nie, te koszty nie są brane pod uwagę do oceny zdolności kredytowej.
   

 • Klienci naszego banku (osoby posiadające u nas konto) mogą przedstawić oświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pozostali klienci muszą przedstawić zaświadczenia o zatrudnieniu.
   

 • Tak, ale będzie to jedynie informacja, a nie decyzja banku. Do wiążącej oceny zdolności kredytowej wymagamy dokumentów potwierdzających dochód: zaświadczenia/oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach oraz deklaracji podatkowej za poprzedni rok.
   

 • Nasz bank nie ma w ofercie produktu dla Klientów mieszkających i pracujących za granicą.
   

 • Tak, ale muszą to być wpływy dotyczące wynagrodzenia. Wysokość tych wpływów jest porównywana z zaświadczeniem/oświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach oraz deklaracja podatkową za poprzedni rok.
   

 • Zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc od daty wystawienia.
   

 • Deklarację podatkową wykorzystujemy do zbadania stabilności uzyskiwanych przez klienta dochodów i czasami również do wyliczenia dochodu.
   

 • Nie, w naszym banku nie mamy takiej oferty.
   

Wymagane dokumenty

Przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, do decyzji kredytowej wymagana jest umowa przedwstępna sprzedaży, a do uruchomienia kredytu wymagamy już umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Trochę inaczej jest przy zakupie lokalu na rynku pierwotnym od dewelopera/spółdzielni mieszkaniowej: w takich przypadkach do decyzji i uruchomienia środków wymagamy umowy przedwstępnej. Akt notarialny sprzedaży dostarczany jest przez klienta po oddaniu nieruchomości do użytkowania.
 

Transze kredytu

Liczba transz jest uzależniona od typu i celu kredytu i nie mamy co do niej ograniczeń. Kredyty na zakup nieruchomości na rynku wtórnym wypłacane są jednorazowo na rachunek sprzedającego. Pożyczki hipoteczne wypłacane są również jednorazowo na rachunek kredytobiorcy. Kredyty na budowę domu systemem gospodarczym wypłacane są w transzach zgodnie z harmonogramem i kosztorysem budowy. Kredyty na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym wypłacane są zgodnie z harmonogramem określonym przez dewelopera w umowie przedwstępnej sprzedaży. Ważne jest to, aby wypłata transz kredytu trwała łącznie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystywanych transz.
 

Zabezpieczenie kredytu

 • Zabezpieczeniem kredytu może być tylko działka budowlana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Nasz bank nie akceptuje zabezpieczeń kredytu mieszkaniowego na działkach rolnych, działki te nie mogą być także przedmiotem kredytowania kredytem mieszkaniowym.
   

 • Załóżmy trochę czarny scenariusz: na rynku nieruchomości następuje drastyczny spadek cen co w efekcie powoduje że wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu jest niższa niż aktualna wysokość kredytu do spłaty, Klient z przyczyn losowych jest zmuszony sprzedać nieruchomość.

  W banku można skorzystać z szerokiej oferty ubezpieczeń, jednakże żadne z nich nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową tego rodzaju zdarzenia

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu może Cię ochronić przed skutkami m.in.:

 • utraty pracy, niezdolności do pracy
 • śmierci Kredytobiorcy
 • poważnego zachorowania
 • utraty czy zniszczenia domu lub mieszkania


Ubezpieczenie kredytu gotówkowego Spokojny kredyt 

Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka 

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Problem z terminową spłatą kredytu

Niezbędne informacje o BIK

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.
  Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.
   

 • Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania) przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje zobowiązania.
   

 • Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).
  W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90% informacji zgromadzonych w BIK to dane pozytywne.
  Zobowiązania gromadzone w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, jak również kredytów poręczonych.

 • Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczać rzetelność finansową konieczne jest wyrażenie zgody. Dzięki temu będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie oraz mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: :
  - nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,
  - upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

  Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Oznacza to, że informacja o wygasłych zobowiązaniach nie jest udostępniania Bankom w celu oceny zdolności kredytowej. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

 • Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on line na www.bik.pl. Na stronie BIK dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

 • Historia kredytowa to „finansowy autoportret" – obraz tego, jak solidnie dana osoba reguluje swoje zobowiązania. Składają się na nią, przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym, informacje na temat kredytów danego klienta (także jeśli występował on w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych, limitu debetowego jak i bezumownego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.
   

 • Mając pozytywną historię kredytową, klient jest dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem. To ważne. Dzięki temu może bowiem szybciej uzyskać kredyt lub negocjować obniżenie związanych z nim opłat czy prowizji. Informacja o tym, że klient nie spłaca swych zobowiązań w terminie odbija się na jego wiarygodności. To może skutkować podwyższeniem ostatecznych kosztów kredytu lub wręcz uniemożliwić jego otrzymanie. Najkorzystniejsze dla wizerunku finansowego klientów jest terminowe regulowanie wszystkich kredytów, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.