Każdy klient ma możliwość wyboru jednej z dwóch form otrzymywania korespondencji z banku:

 • komunikaty w formie elektronicznej
 • komunikaty w formie listownej, przesyłana na adres do korespondencji.

Od 26 czerwca 2017r. komunikacja elektroniczna będzie odbywała się przede wszystkim w ramach Elektronicznego kanału kontaktu (w skrócie EKK).

Pytania i odpowiedzi

Czym jest Elektroniczny kanał kontaktu?

Elektroniczny kanał kontaktu to serwis, dzięki któremu bank może przekazywać klientom komunikaty w postaci elektronicznej oraz dający możliwość komunikowania się klientów z bankiem.

Z EKK mogą korzystać wszyscy klienci banku posiadający produkty dla ludności – również ci, którzy nie posiadają dostępu do serwisu internetowego Santander internet.

W ramach EKK, dostępna jest skrzynka dająca klientowi możliwość:
a) odbierania wiadomości przesyłanych przez bank,
b) zadawania pytań i składania wniosków (w tym składania reklamacji).

Zasady korzystania z EKK zawiera Regulamin Elektronicznego kanału kontaktu, który określa m.in. podstawowe reguły dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazuje rodzaje wiadomości, które będą przekazywane klientom z użyciem tego narzędzia.

 

Jakiego rodzaju wiadomości wysyłane są do EKK?

Bank wysyła do EKK następujące wiadomości:

 • informacje o proponowanych zmianach w regulaminach bankowych oraz taryfie opłat i prowizji (w tym również informacje o zmianie stopy procentowej oraz arkusz informacyjny dla deponentów),
 • regulacje dotyczące produktów i usług bankowych przekazywane klientowi przed zawarciem umowy produktowej – w przypadku gdy klient zawiera taką umowę w oddziale lub placówce partnerskiej (w innych kanałach sprzedaży regulacje przed zawarciem umowy są przekazywane w inny sposób, np. na adres e-mail klienta),
 • potwierdzenia zawartych przez klienta w usłudze Santander internet lub Santander mobile umów o: kredyt gotówkowy, limit w koncie osobistym i kartę kredytową,
 • oświadczenia woli banku (w tym wypowiedzenia umów),
 • informacje o należnościach przeterminowanych,
 • odpowiedzi na zapytania klienta (pomoc techniczna) skierowane do banku przez EKK,
 • informacje o sprawach organizacyjnych związanych z EKK oraz informacje związane z bezpieczeństwem,
 • komunikaty o treści marketingowej (dla osób, które nie złożyły sprzeciwu i wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej).

Dokumenty przesyłane do EKK są podpisywane elektronicznie przez bank co zapewnia ich integralność i pozwala w prosty sposób stwierdzić, czy po wysłaniu dokumentu były podejmowany próby zmian w stosunku do pierwotnego tekstu (bank nie modyfikuje wysyłanych informacji).

Jakie są korzyści z posiadania EKK?

 • Masz możliwość zapisania i przechowywania na własnym komputerze lub innym nośniku wiadomości wysłanych przez bank do skrzynki
 • Możesz przekierować wszystkie lub wybrane wiadomości na prywatny adres e-mail.
 • Bank będzie wysyłać bezpłatne powiadomienia SMS o nadejściu wiadomości z kategorii „Regulacje” na Twój numer telefonu komórkowego do smsKodów lub numer telefonu komórkowego do kontaktu – dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć np. o zmianie taryfy opłat i prowizji.

Jak otrzymać dostęp do EKK?

Jeśli chcesz otrzymywać komunikaty w postaci elektronicznej, wyraź na to zgodę zawierając z nami Porozumienie dotyczące elektronicznej formy kontaktu pomiędzy Klientem a Bankiem - możesz to zrobić w oddziale, placówce partnerskiej oraz samodzielnie w usłudze Santander internet z autoryzacją smsKodem lub tokenem. Zaloguj się do Santander internet i wejdź do opcji „Ustawienia -> Forma otrzymywania korespondencji”.

Jak się zalogować do Elektronicznego kanału kontaktu?

Aby zalogować się do EKK wejdź na stronę www.santander.pl i wybierz przycisk „Zaloguj się”, a następnie "Santander internet".

Jeśli posiadasz usługi Santander internet, EKK staje się integralną częścią tej usługi i logujesz się za pomocą posiadanego do Santander internet numeru NIK i PIN. W opcji Poczta dostępne będą łącznie wszystkie wiadomości przesyłane do skrzynki w Santander internet (czyli np. eWyciągi) oraz do EKK.

Jeśli nie posiadasz usługi Santander internet, to zawierając Porozumienie EKK otrzymasz NIK do logowania oraz hasło PIN (w postaci komunikatu SMS przesłanego na wskazany numer telefonu komórkowego lub w specjalnie zabezpieczonej kopercie). Po zalogowaniu do EKK będziesz mieć dostęp tylko do dwóch opcji: Poczta oraz Ustawienia.

Jak zrezygnować z Elektronicznego kanału kontaktu?

Mamy nadzieję, że odczujesz korzyści z korzystania z EKK. Jeśli jednak zmienisz zdanie, to możesz w każdym czasie zmienić formę korespondencji z bankiem, składając taką dyspozycję w oddziale, placówce partnerskiej oraz w usłudze Santander internet z autoryzacją smsKodem lub tokenem.

Jeśli zrezygnujesz z EKK zachowasz dostęp do archiwalnych treści przesłanych do EKK, do chwili złożenia rezygnacji z dostępu do EKK lub upływu 11 lat od wygaśnięcia ostatniej umowy produktowej.