Szukaj na stronie

Nieruchomości na sprzedaż w ofercie banku

Obecnie mamy w ofercie 5 nieruchomości

Województwo
Rodzaj
Cena wywoławcza
Grupa nieruchomości
Wszystkie
Postępowanie egzekucyjne
Planowana sprzedaż

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Sprawdź poniżej, czy już na nie odpowiedzieliśmy lub skontaktuj się z nami.

 • Zakup nieruchomości, zwłaszcza oferowanej w sprzedaży przetargowej często wydaje się skomplikowany. Poniżej postaramy się przekonać Państwa, że nie jest to takie trudne. Mamy nadzieję, że kilka zapisanych tu zasad w znacznym stopniu ułatwi Państwu zawarcie transakcji.
  Gdzie zasięgnąć bliższych informacji o nieruchomości?
  W celu uzyskania bliższych informacji o nieruchomości oferowanej do sprzedaży w trybie przetargu można skontaktować się z syndykiem wskazanym w tabeli lub bezpośrednio z Bankiem.
  Kto może nabyć nieruchomość w drodze przetargu?
  Każdy zainteresowany, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może zakupić oferowaną nieruchomość. Skierowanie oferty przez jednego oferenta wystarcza do odbycia przetargu.
  Jak przebiega przetarg?
  Do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z tym, że:

  warunki przetargu określa sędzia-komisarz;
  o przetargu należy zawiadomić przez obwieszczenie co najmniej na dwa tygodnie, a jeżeli przetarg dotyczy przedsiębiorstwa spółki publicznej - co najmniej na sześć tygodni przed jego terminem;
  rozpoznanie ofert następuje na posiedzeniu jawnym;
  przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza;
  wyboru oferty dokonuje syndyk; wybór ten jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego-komisarza;
  postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia-komisarz wydaje na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. Sędzia-komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze ofert podlega obwieszczeniu;
  jeżeli przetarg dotyczy przedsiębiorstwa spółki publicznej, oferent wraz z ofertą obowiązany jest przedstawić opinię Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jak przygotować się do przetargu?
  W warunkach przetargu sędzia-komisarz może zastrzec, że przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niego, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).
  Co dalej, jeżeli wygram przetarg?
  Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza.
  Kiedy zapłacić za nieruchomość?
  Termin wpłaty ceny określają warunki przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli organizator przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
  Kiedy stanę się właścicielem nieruchomości?
  Własność nieruchomości przechodzi na nabywcę po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia. Umowa sprzedaży nieruchomości jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Od chwili wypełnienia warunków umowy do nabywcy należą pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia przeniesienia własności ponosi nabywca. Świadczenia publiczno-prawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu przeniesienia własności lub po tym dniu.
  Czy do mojej nieruchomości przysługują prawa osób trzecich?
  Z chwilą nabycia nieruchomości w drodze przetargu wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

  prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
  służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia.

 • Zakup nieruchomości, zwłaszcza oferowanej w sprzedaży licytacyjnej często wydaje się skomplikowany. Poniżej postaramy się przekonać Państwa, że nie jest to takie trudne. Mamy nadzieję, że kilka zapisanych tu zasad w znacznym stopniu ułatwi Państwu zawarcie transakcji.
  Gdzie zasięgnąć bliższych informacji o nieruchomości?
  W celu uzyskania bliższych informacji o nieruchomości oferowanej do sprzedaży w trybie licytacji można skontaktować się z komornikiem wskazanym w tabeli lub bezpośrednio z Bankiem. W terminie 14 dni przed datą licytacji można dokonać oględzin nieruchomości.
  Kto może nabyć nieruchomość w drodze licytacji?
  Każdy zainteresowany, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może zakupić licytowaną nieruchomość. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji.
  Jak przygotować się do licytacji?
  W dniu licytacji należy wpłacić wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania. Wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia w przypadku zakupu lub niezwłocznie zwracane wpłacającemu, jeżeli ten nie zaoferuje najwyższej ceny. Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty) w celu dokonania przez sąd wpisu do protokołu licytacji.
  Suma oszacowania a cena wywołania.
  Suma oszacowania jest to wartość nieruchomości, określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego podczas sporządzania operatu szacunkowego. Cena wywołania jest kwotą minimalną, za jaką można nabyć nieruchomość. Przy pierwszej licytacji nieruchomości cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, natomiast przy drugiej licytacji nieruchomości cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania.
  Jak przebiega licytacja?
  Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień komornik zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.
  Co dalej, jeżeli wygram przetarg?
  Po zamknięciu przetargu sąd wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości.
  Kiedy zapłacić za nieruchomość?
  Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki przybicia wygasają.
  Kiedy stanę się właścicielem nieruchomości?
  Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.
  Czy do mojej nieruchomości przysługują prawa osób trzecich?
  Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:
    1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
    2) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia.

 • Zakup nieruchomości, zwłaszcza oferowanej w sprzedaży przetargowej często wydaje się skomplikowany. Poniżej postaramy się przekonać Państwa, że nie jest to takie trudne. Mamy nadzieję, że kilka zapisanych tu zasad w znacznym stopniu ułatwi Państwu zawarcie transakcji.
  Gdzie zasięgnąć bliższych informacji o nieruchomości?
  W celu uzyskania bliższych informacji o nieruchomości oferowanej do sprzedaży w trybie przetargu można skontaktować się z syndykiem wskazanym w tabeli lub bezpośrednio z Bankiem.
  Kto może nabyć nieruchomość w drodze przetargu?
  Każdy zainteresowany, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może zakupić oferowaną nieruchomość. Skierowanie oferty przez jednego oferenta wystarcza do odbycia przetargu.
  Jak przebiega przetarg?
  Do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z tym, że:

  warunki przetargu określa sędzia-komisarz;
  o przetargu należy zawiadomić przez obwieszczenie co najmniej na dwa tygodnie, a jeżeli przetarg dotyczy przedsiębiorstwa spółki publicznej - co najmniej na sześć tygodni przed jego terminem;
  rozpoznanie ofert następuje na posiedzeniu jawnym;
  przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza;
  wyboru oferty dokonuje syndyk; wybór ten jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego-komisarza;
  postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia-komisarz wydaje na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. Sędzia-komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze ofert podlega obwieszczeniu;
  jeżeli przetarg dotyczy przedsiębiorstwa spółki publicznej, oferent wraz z ofertą obowiązany jest przedstawić opinię Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jak przygotować się do przetargu?
  W warunkach przetargu sędzia-komisarz może zastrzec, że przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niego, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).
  Co dalej, jeżeli wygram przetarg?
  Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza.
  Kiedy zapłacić za nieruchomość?
  Termin wpłaty ceny określają warunki przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli organizator przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
  Kiedy stanę się właścicielem nieruchomości?
  Własność nieruchomości przechodzi na nabywcę po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia. Umowa sprzedaży nieruchomości jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Od chwili wypełnienia warunków umowy do nabywcy należą pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia przeniesienia własności ponosi nabywca. Świadczenia publiczno-prawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu przeniesienia własności lub po tym dniu.
  Czy do mojej nieruchomości przysługują prawa osób trzecich?
  Z chwilą nabycia nieruchomości w drodze przetargu wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

  prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
  służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia.

Nieruchomości na sprzedaż

będące własnością Santander Bank Polska