Najczęściej wyszukiwane:

Jestem klientem indywidualnym

Informacje ogólne

Co to jest zajęcie konta?

Zajęcie konta odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to dokument, który organ egzekucyjny przesyła do banków. 
Jeżeli wpłynie do nas zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, mamy obowiązek zabezpieczenia pieniędzy na Twoich kontach. W praktyce oznacza to, że nakładamy blokadę. Następnie przekazujemy pieniądze do organu egzekucyjnego.

Ważne


Kwota blokady na koncie może różnić się od kwoty należności głównej wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Zobowiązani jesteśmy doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.
Zawiadomienie o zajęciu konta może trafić również do innych banków, w których masz konta. Oznacza to, że możesz mieć blokadę nie tylko u nas, ale również w innych bankach.

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych:

 • firmowych,
 • osobistych oszczędnościowych,
 • walutowych oraz wspólnych (małżonków lub spółki cywilnej).

Kto może zająć moje konto?

Twoje konto może zostać zajęte przez organ egzekucyjny, np. Komornika, Urząd Skarbowy, ZUS.

Organ egzekucyjny przesyła do nas tytuł wykonawczy z kwotą zobowiązania i na tej podstawie nakładamy blokadę na Twoje konta i pieniądze.

Podstawa prawna:

 • egzekucja sądowa (komornicza) – art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego,
 • egzekucja administracyjna – art. 80 i 81 przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Kto i kiedy powinien powiadomić mnie o zajęciu egzekucyjnym?

Organ egzekucyjny wysyła do nas zawiadomienie o zajęciu konta w formie elektronicznej. Otrzymujemy je najpóźniej w następnym dniu roboczym. Od tego momentu mamy obowiązek zablokować pieniądze na Twoim koncie.

W tym samym czasie organ egzekucyjny listownie wysyła do Ciebie dokumenty informujące o zajęciu. 
O długu jako pierwszy powinien zawiadomić Cię wierzyciel. Następnie powinien wezwać Cię do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie skutku, wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy. Jest to decyzja, wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd lub inny właściwy organ. O tym również sąd, jak i organ egzekucyjny powinien Cię powiadomić. 
 

Jeśli organ egzekucyjny lub sąd nie powiadomił Cię o zadłużeniu, możesz złożyć zażalenie do organu odpowiedzialnego za odzyskanie długu. Najpierw jednak upewnij się, czy przesyłka rzeczywiście została nieskutecznie doręczona. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty.

W Polsce za doręczanie przesyłek sądowych odpowiedzialna jest Poczta Polska S.A. i robi to na kilka sposobów:

 • doręczenie do rąk własnych adresata,
 • doręczenie przez odebranie korespondencji przez każdą osobę dorosłą, która przebywa pod adresem wskazanym na kopercie,
 • doręczenie administratorowi, dozorcy, sołtysowi – jeśli te osoby zobowiązały się, że przekażą Ci przesyłkę
 • awizo, czyli informację o przesyłce zostawioną w drzwiach lub skrzynce pocztowej odbiorcy.

Ważne

Jeśli w ciągu 14 dniu nie odbierzesz przesyłki we wskazanej placówce pocztowej, przesyłka trafi do nadawcy i będzie uważana za doręczoną do odbiorcy. W takiej sytuacji Twoje zażalenie będzie traktowane jako bezpodstawne.

Nie masz zawiadomienia, a Twoje konto zostało zablokowane? Możesz sprawdzić, czego dotyczy zajęcie egzekucyjne w systemie transakcyjnym Santander internet.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organem egzekucyjnym?

Zajęcie komornicze –  dane komornika, w tym dane kontaktowe, możesz sprawdzić na stronie www.komornik.pl. 

Zajęcie administracyjne  –  dane kontaktowe możesz sprawdzić na stronie internetowej danego organu administracji (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta).

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Jeśli egzekucję z konta prowadzą różne organy egzekucyjne to sytuację taką nazywamy zbiegiem egzekucji

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, dokonujemy wypłat z tego rachunku na rzecz organu, który pierwszy dokonał zajęcia. 
W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Niezwłocznie zawiadamiamy o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej egzekucje prowadzi łącznie ten organ sądowy albo administracyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773. § 1 kpc ). 

Dalsze czynności egzekucyjne prowadzimy zgodnie z treścią dyspozycji organu egzekucyjnego w tym zakresie.

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje konta?

Jeśli organ egzekucyjny nie wskazał konkretnego konta, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zablokowania wszystkich Twoich kont tj.:

 • osobistych, walutowych, oszczędnościowych oraz lokat – których jesteś jedynym właścicielem oraz współwłaścicielem,
 • firmowych – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej.

Nie blokujemy kont, do których masz ustanowione pełnomocnictwo.

Ważne

Od 30.10.2020 roku, mamy obowiązek zablokowania również kont otwartych po wpływie zajęcia egzekucyjnego. Wynika to ze zmiany ustawy kodeksu postępowania cywilnego, jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czy konto wspólne może zostać zablokowane?

Organ egzekucyjny może zająć konto, które ma kilku właścicieli. 

Jeżeli wpłynie zajęcie na konto indywidulane posiadające dwóch współwłaścicieli, po wykorzystaniu kwoty wolnej, na koncie blokujemy 50% środków. Niezależnie od tego, czy konto indywidualne prowadzimy dla jednej czy dwóch osób, kwota wolna przysługuje zawsze w tej samej wysokości. W 2021 roku kwota wolna wynosi 2100 zł i odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy.

Konto dziecka - czy podlega zajęciu?

Tak, konto dziecka może zostać zajęte. Zdarzy się tak, jeśli wpłynie do nas tytuł egzekucyjny, który jest wystawiony na imię i nazwisko dziecka. Może on dotyczyć na przykład nieuregulowanego mandatu.

W przypadku zajęcia egzekucyjnego rodzica, nie można zająć konta dziecka, do którego rodzic ma ustanowione pełnomocnictwo.

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje pieniądze?

Blokujemy na Twoim koncie kwotę Twojego zadłużenia powiększoną o odsetki oraz prowizję za realizację zajęcia (prowizja za realizację dotyczy rachunków firmowych). Do Twojej dyspozycji, jako klienta indywidualnego, są:

 • pieniądze w ramach kwoty wolnej – zablokujemy konto po wykorzystaniu przez Ciebie kwoty wolnej
 • pieniądze zwolnione decyzją organu egzekucyjnego – organ egzekucyjny przesyła nam zgodę w formie elektronicznej, pieniądze możesz wypłacić w naszym oddziale,
 • pieniądze zwolnione przepisami prawa np. 500+ pozostają do dyspozycji klienta.

Kwota wolna

W 2021 roku kwota wolna wynosi 2100 zł. Odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. 
Kwota wolna:

 • dotyczy wszystkich Twoich Kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej czy płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych, rachunku firmowego.

Sprawdź, jakie środki nie podlegają egzekucji

Kwota wolna (klient indywidualny)

 • dotyczy wszystkich Twoich kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej czy płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych, rachunku firmowego.

Alimenty 

Alimenty są zwolnione z egzekucji. Jednak, gdy blokujemy Twoje konta, to również blokujemy pieniądze, które wpływają z tytułu alimentów. Jeżeli alimenty:

wpłynęły z konta innej osoby – wypłacisz je, jeśli złożysz w oddziale dokument potwierdzający zasądzenie na Twoją rzecz świadczenia z tytułu alimentów

zostały przekazane przez komornika – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

zostały przekazane z funduszu alimentacyjnego – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

 

Inne środki, które nie podlegają egzekucji: 

 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS,
 • świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane i realizowane z rachunków NFZ,
 • subwencje wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług udzielane na podstawie art. 15 zzb ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych udzielane na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • pożyczki udzielane na podstawie art. 15 zzd ustawy COVID-19 – wypłacana przez urzędy pracy,
 • pożyczki dla organizacji pożytku publicznego udzielana na podstawie art. 15 zzda - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego udzielane na podstawie art. 15 zze ustawy COVID-19 - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dodatek solidarnościowy - wypłacany przez ZUS.
   

Jak mogę korzystać z pieniędzy na koncie w ramach kwoty wolnej od zajęcia?

W ramach kwoty wolnej pieniędzmi możesz dysponować, jako klient indywidualny, w standardowy sposób:

możesz korzystać z nich za pomocą kart płatniczych,

możesz robić przelewy w bankowości internetowej i mobilnej oraz w oddziale,

możesz wypłacać gotówkę w kasie oddziału.

Jak wypłacić środki zwolnione spod egzekucji?

Pieniądze zwolnione spod egzekucji możesz wypłacić w naszym oddziale.

Jak mogę zamknąć konto na którym jest zajęcie egzekucyjne?

Jeżeli na Twoim koncie:

 • nie ma pieniędzy, możesz złożyć dyspozycję zamknięcia konta objętego zajęciem egzekucyjnym,
 • są pieniądze, nie zamkniesz konta. Pieniądze te mogą posłużyć do spłaty zajęcia egzekucyjnego.

Gdzie w bankowości elektronicznej znajdę informację o zajęciach egzekucyjnych na moich kontach?

Zaloguj się do usługi Santander internet.

Wejdź w zakładkę Pulpit. Tu zobaczysz, czy na kontach, do których masz uprawnienia, jest zajęcie egzekucyjne.

Gdy klikniesz w Zobacz listę zajęć egzekucyjnych, wyświetli się lista zajęć egzekucyjnych na rachunkach, których jesteś właścicielem.

Mam środki na koncie - kiedy zrealizujemy zajęcie egzekucyjne?

Zajęcie egzekucyjne realizujemy:

 • po upływie pełnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wpływu zawiadomienia o zajęciu, czyli w 8 dniu (jeśli jest to dzień roboczy), wynika to z przepisów prawa art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • wcześniej, jeśli:
  • chcesz, abyśmy wykorzystali środki dostępne w ramach kwoty wolnej
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach limitu kredytowego w koncie, dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków 
  • na rachunku masz saldo wyższe niż kwota zablokowana z tytułu zajęcia, dyspozycję zrealizujemy ze środków dostępnych ponad kwotę zablokowaną. To oznacza możliwość częściowej lub całkowitej realizacji zajęcia.

wtedy złóż oświadczenie.

Możesz to zrobić telefonicznie kontaktując się z naszą infolinią (1 9999 w Polsce; +48 61 81 1 9999 z zagranicy) lub w oddziale.

Jakie opłaty pobieramy za przyjęcie i realizację zajęcia egzekucyjnego?

W przypadku kont dla klientów indywidualnych nie pobieramy opłat za obsługę zajęć egzekucyjnych.

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Spłata całego długu

Jeśli to my przekażemy z Twojego konta pieniądze na całkowitą realizację zajęcia egzekucyjnego, konto odblokujemy zaraz potem. 

Jeśli samodzielnie spłacisz cały dług, odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie o zakończonej egzekucji.  Jeśli niepokoją Cię opóźnienia, skontaktuj się z organem egzekucyjnym.

Uchylenie zajęcia

Jeśli zapadła decyzja o uchyleniu zajęcia, odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie. Na Twoim koncie wciąż jest blokada? Skontaktuj się z organem egzekucyjnym i ustal dalszy tryb postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Kiedy zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane?

Zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane przez organ, który je nałożył.

Czy mogę korzystać z pieniędzy na koncie, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone?

Zawieszenie to inaczej wstrzymanie egzekucji. Czynności już podjęte, na przykład zajęcie konta, nadal pozostają w mocy. Oznacza to, że nadal nie możemy wypłacić Ci pieniędzy.
Będziemy mogli to zrobić w jednym z dwóch przypadków:

 • gdy otrzymamy prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
 • gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego informację, że zgadza się na korzystanie przez Ciebie z pieniędzy objętych egzekucją.

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone:

 • na wniosek wierzyciela, bez dodatkowego uzasadnienia,
 • na wniosek dłużnika – czyli na Twój, jeśli przedstawisz dokumenty, że sąd uchylił lub wstrzymał tytuł wykonawczy,
 • z urzędu – jeśli komornik uzyska informację o braku zdolności procesowej (ubezwłasnowolnienie), braku przedstawiciela ustawowego lub śmierci (zarówno dłużnika, jak i wierzyciela),
 • z mocy prawa – gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika.

Jestem klientem firmowym

Informacje ogólne

Co to jest zajęcie konta?

Zajęcie konta odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to dokument, który organ egzekucyjny przesyła do banków. 
Jeżeli wpłynie do nas zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, mamy obowiązek zabezpieczenia pieniędzy na Twoich kontach. W praktyce oznacza to, że nakładamy blokadę. Następnie przekazujemy pieniądze do organu egzekucyjnego.

Ważne


Kwota blokady na koncie może różnić się od kwoty należności głównej wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Zobowiązani jesteśmy doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.
Zawiadomienie o zajęciu konta może trafić również do innych banków, w których masz konta. Oznacza to, że możesz mieć blokadę nie tylko u nas, ale również w innych bankach.

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych: 

 • firmowych,
 • osobistych oszczędnościowych,
 • walutowych oraz wspólnych (małżonków lub spółki cywilnej).

Kto może zająć moje konto?

Twoje konto może zostać zajęte przez organ egzekucyjny, np. Komornika, Urząd Skarbowy, ZUS.

Organ egzekucyjny przesyła do nas tytuł wykonawczy z kwotą zobowiązania i na tej podstawie nakładamy blokadę na Twoje konta i pieniądze.

Podstawa prawna:

 • egzekucja sądowa (komornicza) – art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego,
 • egzekucja administracyjna – art. 80 i 81 przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Kto i kiedy powinien zawiadomić mnie o zajęciu egzekucyjnym?

Organ egzekucyjny wysyła do nas zawiadomienie o zajęciu konta w formie elektronicznej. Otrzymujemy je najpóźniej w następnym dniu roboczym. Od tego momentu mamy obowiązek zablokować pieniądze na Twoim koncie.

W tym samym czasie organ egzekucyjny listownie wysyła do Ciebie dokumenty informujące o zajęciu. 
O długu jako pierwszy powinien zawiadomić Cię wierzyciel. Następnie powinien wezwać Cię do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie skutku, wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy. Jest to decyzja, wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd lub inny właściwy organ. O tym również sąd, jak i organ egzekucyjny powinien Cię powiadomić.


Jeśli organ egzekucyjny lub sąd nie powiadomił Cię o zadłużeniu, możesz złożyć zażalenie do organu odpowiedzialnego za odzyskanie długu. Najpierw jednak upewnij się, czy przesyłka rzeczywiście została nieskutecznie doręczona. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty.

W Polsce za doręczanie przesyłek sądowych odpowiedzialna jest Poczta Polska S.A. i robi to na kilka sposobów:

 • doręczenie do rąk własnych adresata,
 • doręczenie przez odebranie korespondencji przez każdą osobę dorosłą, która przebywa pod adresem wskazanym na kopercie,
 • doręczenie administratorowi, dozorcy, sołtysowi – jeśli te osoby zobowiązały się, że przekażą Ci przesyłkę
 • awizo, czyli informację o przesyłce zostawioną w drzwiach lub skrzynce pocztowej odbiorcy.

Ważne

Jeśli w ciągu 14 dniu nie odbierzesz przesyłki we wskazanej placówce pocztowej, przesyłka trafi do nadawcy i będzie uważana za doręczoną do odbiorcy. W takiej sytuacji Twoje zażalenie będzie traktowane jako bezpodstawne.

Nie masz zawiadomienia, a Twoje konto zostało zablokowane? Możesz sprawdzić, czego dotyczy zajęcie egzekucyjne w systemie transakcyjnym Santander internet.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organem egzekucyjnym?

Zajęcie komornicze –  dane komornika, w tym dane kontaktowe, możesz sprawdzić na stronie www.komornik.pl. 

Zajęcie administracyjne  –  dane kontaktowe możesz sprawdzić na stronie internetowej danego organu administracji (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta).

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Jeśli egzekucję z konta prowadzą różne organy egzekucyjne to sytuację taką nazywamy zbiegiem egzekucji

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, dokonujemy wypłat z tego rachunku na rzecz organu, który pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Niezwłocznie zawiadamiamy o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej egzekucje prowadzi łącznie ten organ sądowy albo administracyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773. § 1 kpc ).

Dalsze czynności egzekucyjne prowadzimy zgodnie z treścią dyspozycji organu egzekucyjnego w tym zakresie.

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje konta?

Jeśli organ egzekucyjny nie wskazał konkretnego konta, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zablokowania wszystkich Twoich kont tj.:

 • osobistych, walutowych, oszczędnościowych oraz lokat – których jesteś jedynym właścicielem oraz współwłaścicielem,
 • firmowych – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej.

Nie blokujemy kont, do których masz ustanowione pełnomocnictwo.

Ważne

Od 30.10.2020 roku, mamy obowiązek zablokowania również kont otwartych po wpływie zajęcia egzekucyjnego. Wynika to ze zmiany ustawy kodeksu postępowania cywilnego, jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje pieniądze?

Blokujemy na Twoim koncie kwotę Twojego zadłużenia powiększoną o odsetki oraz prowizję za realizację zajęcia (prowizja za realizację dotyczy rachunków firmowych). 

Jak mogę zamknąć konto na którym jest zajęcie egzekucyjne?

Jeżeli na Twoim koncie:

 • nie ma pieniędzy, możesz złożyć dyspozycję zamknięcia konta objętego zajęciem egzekucyjnym,
 • są pieniądze, nie zamkniesz konta. Pieniądze te mogą posłużyć do spłaty zajęcia egzekucyjnego.

Czy kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego przysługuje klientowi firmowemu?

Kwota wolna od zajęcia dotyczy wszystkich kont indywidualnych. Nie dotyczy natomiast kont firmowych. Wynika to z art. 54 Prawa bankowego.

Co mogę zrobić, gdy mam zajęcie egzekucyjne, a chcę wypłacić wynagrodzenie pracownikom?

Jeśli chcesz wypłacić zatrudnionym u Ciebie osobom wynagrodzenie za pracę, a masz zablokowane konto firmowe z tytułu zajęcia egzekucyjnego, możesz to zrobić. Warunkiem wypłaty jest przedstawienie przez Ciebie listy płac. Sposób wypłaty zajętych środków różni się w zależności od tego, czy prowadzona jest egzekucja administracyjna czy komornicza.

Jeśli jest to egzekucja administracyjna, dostarcz do nas listę płac. Przekażemy Ci pieniądze na wypłatę bieżących wynagrodzeń pracowników, ale nie właściciela. Uwzględnimy także należy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS . Najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca dostarcz listę płac za poprzedni miesiąc. Po tym terminie wynagrodzenie staje się wynagrodzeniem zaległym. Aby wypłacić pieniądze w takim przypadku, musisz uzyskać zgodę organu egzekucyjnego.

W przypadku egzekucji komorniczej pieniądze na bieżące wynagrodzenia pracowników z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi uzyskasz wyłącznie na podstawie zezwolenia komornika sądowego. Takie zezwolenie komornik przesyła do nas elektronicznie (za pośrednictwem Ognivo) wraz z informacją, jaką łączną kwotę zwolnił. Jeżeli egzekucję prowadzi więcej niż jeden komornik sądowy, zgodę musisz uzyskać od każdego z nich.

Czy mogę przekazać pieniądze komornikowi z konta VAT?

Konto VAT może być obciążone w celu realizacji zajęcia, wyłącznie na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego. 
Pieniądze na tym koncie możesz wykorzystać na spłatę:

 • podatku VAT,
 • dochodowego,
 • akcyzowego,
 • należności celnych lub ZUS (wskazanych w ustawie).

Nie możesz spłacać z tych pieniędzy innych wierzytelności.

Czy środki z subwencji PFR mogą zostać zajęte przez organ egzekucyjny?

Zajęciu egzekucyjnemu nie podlegają te pieniądze z subwencji i dotacji, które zostały wypłacone na:

 • konta firmowe,
 • konta osobiste,
 • konta oszczędnościowe,
 • lokaty.

Gdzie w bankowości elektronicznej znajdę informację o zajęciach egzekucyjnych na moich kontach?

Zaloguj się do usługi Mini Firma lub Moja Firma plus.

Wejdź w zakładkę Pulpit. Tu zobaczysz, czy na kontach, do których masz uprawnienia, jest zajęcie egzekucyjne. 

Gdy klikniesz w Zobacz listę zajęć egzekucyjnych, wyświetli się lista zajęć egzekucyjnych na rachunkach, do których posiadasz uprawnienia.

Gdy klikniesz w Szczegóły, wyświetli się więcej informacji o zajęciu.


Ważne! Aby zobaczyć informację o zajęciu egzekucyjnym, musisz mieć uprawnienia do konta, którego ono dotyczy. Oznacza to, że nie zobaczysz zajęć egzekucyjnych do tych kont firmowych, do których nie masz uprawnień.

Mam środki na koncie - kiedy zrealizujemy zajęcie egzekucyjne?

Zajęcie egzekucyjne realizujemy:

 • po upływie pełnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wpływu zawiadomienia o zajęciu, czyli w 8 dniu (jeśli jest to dzień roboczy), wynika to z przepisów prawa art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 • wcześniej, jeśli:
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym, dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków
  • na rachunku masz saldo wyższe niż kwota zablokowana z tytułu zajęcia, dyspozycję zrealizujemy ze środków dostępnych ponad kwotę zablokowaną. To oznacza możliwość częściowej lub całkowitej realizacji zajęcia.

wtedy złóż oświadczenie.

Możesz to zrobić telefonicznie kontaktując się z naszą infolinią (1 9999 w Polsce; +48 61 81 1 9999 z zagranicy) lub w oddziale.

Jakie opłaty pobieramy za przyjęcie i realizację zajęcia egzekucyjnego?

 W przypadku kont firmowych opłata za obsługę zajęć egzekucyjnych wynosi:

  Przyjęcie do realizacji: zajęcie egzekucyjne/zabezpieczenie  Realizacja zajęcia egzekucyjnego Opłata za przelew pieniędzy do organu egzekucyjnego
Klient firmowy
konto Santander Bank Polska i dawnego Kredyt Banku
30 zł * 60 zł ** Opłata w wysokości jak za przelew złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***
Klient firmowy
konta otwarte w Deutsche Banku, które Santander Bank Polska
przejął 9.11.2018 r.
brak 0,5% min.10 zł** Opłata w wysokości jak za przelew Elixir złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***

 

* Opłatę pobieramy za każde zajęcie egzekucyjne. Robimy to w dniu wpłynięcia do nas zawiadomienia z organu egzekucyjnego. Wysokość opłaty według stanu na 30.06.2021 r.
** Opłatę pobieramy od każdej kwoty przekazanej na rzecz organu egzekucyjnego. Robimy to w dniu realizacji zajęcia egzekucyjnego. Nie naliczamy opłaty, gdy przekazujemy kwotę mniejszą niż 30 złotych, aby uzupełnić realizację zajęcia egzekucyjnego. 
*** Opłatę pobieramy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Niezależnie od opłat za obsługę zajęć egzekucyjnych, pobierzemy opłatę za przelew (Elixir) złożony w oddziale (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.).  Opłatę pobieramy na koniec miesiąca. Opłata za realizację zajęcia z konta VAT pobierana jest z konta z nim powiązanego.

 

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Spłata całego długu

Jeśli to my przekażemy z Twojego konta pieniądze na całkowitą realizację zajęcia egzekucyjnego, konto odblokujemy zaraz potem. 

Jeśli samodzielnie spłacisz cały dług, odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie o zakończonej egzekucji.  Jeśli niepokoją Cię opóźnienia, skontaktuj się z organem egzekucyjnym.

Uchylenie zajęcia

Jeśli zapadła decyzja o uchyleniu zajęcia, odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie. Na Twoim koncie wciąż jest blokada? Skontaktuj się z organem egzekucyjnym i ustal dalszy tryb postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Kiedy zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane?

Zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane przez organ, który je nałożył.

Czy mogę korzystać z pieniędzy na koncie, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone?

Zawieszenie to inaczej wstrzymanie egzekucji. Czynności już podjęte, na przykład zajęcie konta, nadal pozostają w mocy. Oznacza to, że nadal nie możemy wypłacić Ci pieniędzy.
Będziemy mogli to zrobić w jednym z dwóch przypadków:

 • gdy otrzymamy prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
 • gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego informację, że zgadza się na korzystanie przez Ciebie z pieniędzy objętych egzekucją.

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone:

 • na wniosek wierzyciela, bez dodatkowego uzasadnienia,
 • na wniosek dłużnika – czyli na Twój, jeśli przedstawisz dokumenty, że sąd uchylił lub wstrzymał tytuł wykonawczy,
 • z urzędu – jeśli komornik uzyska informację o braku zdolności procesowej (ubezwłasnowolnienie), braku przedstawiciela ustawowego lub śmierci (zarówno dłużnika, jak i wierzyciela),
 • z mocy prawa – gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika.

Jestem klientem indywidualnym i firmowym

Informacje ogólne

Co to jest zajęcie konta?

Zajęcie konta odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to dokument, który organ egzekucyjny przesyła do banków. 
Jeżeli wpłynie do nas zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, mamy obowiązek zabezpieczenia pieniędzy na Twoich kontach. W praktyce oznacza to, że nakładamy blokadę. Następnie przekazujemy pieniądze do organu egzekucyjnego.

Ważne


Kwota blokady na koncie może różnić się od kwoty należności głównej wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Zobowiązani jesteśmy doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.
Zawiadomienie o zajęciu konta może trafić również do innych banków, w których masz konta. Oznacza to, że możesz mieć blokadę nie tylko u nas, ale również w innych bankach.

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych:

 • firmowych,
 • osobistych oszczędnościowych,
 • walutowych oraz wspólnych (małżonków lub spółki cywilnej).

Kto może zająć moje konto?

Twoje konto może zostać zajęte przez organ egzekucyjny, np. Komornika, Urząd Skarbowy, ZUS.

Organ egzekucyjny przesyła do nas tytuł wykonawczy z kwotą zobowiązania i na tej podstawie nakładamy blokadę na Twoje konta i pieniądze.

Podstawa prawna:

 • egzekucja sądowa (komornicza) – art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego,
 • egzekucja administracyjna – art. 80 i 81 przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Kto i kiedy powinien powiadomić mnie o zajęciu egzekucyjnym?

Organ egzekucyjny wysyła do nas zawiadomienie o zajęciu konta w formie elektronicznej. Otrzymujemy je najpóźniej w następnym dniu roboczym. Od tego momentu mamy obowiązek zablokować pieniądze na Twoim koncie.

W tym samym czasie organ egzekucyjny listownie wysyła do Ciebie dokumenty informujące o zajęciu. 
O długu jako pierwszy powinien zawiadomić Cię wierzyciel. Następnie powinien wezwać Cię do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie skutku, wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy. Jest to decyzja, wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd lub inny właściwy organ. O tym również sąd, jak i organ egzekucyjny powinien Cię powiadomić. 


Jeśli organ egzekucyjny lub sąd nie powiadomił Cię o zadłużeniu, możesz złożyć zażalenie do organu odpowiedzialnego za odzyskanie długu. Najpierw jednak upewnij się, czy przesyłka rzeczywiście została nieskutecznie doręczona. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty.

W Polsce za doręczanie przesyłek sądowych odpowiedzialna jest Poczta Polska S.A. i robi to na kilka sposobów:

 • doręczenie do rąk własnych adresata,
 • doręczenie przez odebranie korespondencji przez każdą osobę dorosłą, która przebywa pod adresem wskazanym na kopercie,
 • doręczenie administratorowi, dozorcy, sołtysowi – jeśli te osoby zobowiązały się, że przekażą Ci przesyłkę
 • awizo, czyli informację o przesyłce zostawioną w drzwiach lub skrzynce pocztowej odbiorcy.

Ważne

Jeśli w ciągu 14 dniu nie odbierzesz przesyłki we wskazanej placówce pocztowej, przesyłka trafi do nadawcy i będzie uważana za doręczoną do odbiorcy. W takiej sytuacji Twoje zażalenie będzie traktowane jako bezpodstawne.

Nie masz zawiadomienia, a Twoje konto zostało zablokowane? Możesz sprawdzić, czego dotyczy zajęcie egzekucyjne w systemie transakcyjnym Santander internet.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organem egzekucyjnym?

Zajęcie komornicze –  dane komornika, w tym dane kontaktowe, możesz sprawdzić na stronie www.komornik.pl. 

Zajęcie administracyjne  –  dane kontaktowe możesz sprawdzić na stronie internetowej danego organu administracji (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta).

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Jeśli egzekucję z konta prowadzą różne organy egzekucyjne to sytuację taką nazywamy zbiegiem egzekucji

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, dokonujemy wypłat z tego rachunku na rzecz organu, który pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Niezwłocznie zawiadamiamy o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej egzekucje prowadzi łącznie ten organ sądowy albo administracyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773. § 1 kpc ).

Dalsze czynności egzekucyjne prowadzimy zgodnie z treścią dyspozycji organu egzekucyjnego w tym zakresie.

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje konta?

Jeśli organ egzekucyjny nie wskazał konkretnego konta, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zablokowania wszystkich Twoich kont tj.:

 • osobistych, walutowych, oszczędnościowych oraz lokat – których jesteś jedynym właścicielem oraz współwłaścicielem,
 • firmowych – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej.

Nie blokujemy kont, do których masz ustanowione pełnomocnictwo.

Ważne

Od 30.10.2020 roku, mamy obowiązek zablokowania również kont otwartych po wpływie zajęcia egzekucyjnego. Wynika to ze zmiany ustawy kodeksu postępowania cywilnego, jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czy konto wspólne może zostać zablokowane?

Organ egzekucyjny może zająć konto, które ma kilku właścicieli. 

Jeżeli wpłynie zajęcie na konto indywidulane posiadające dwóch współwłaścicieli, po wykorzystaniu kwoty wolnej, na koncie blokujemy 50% środków. Niezależnie od tego, czy konto indywidualne prowadzimy dla jednej czy dwóch osób, kwota wolna przysługuje zawsze w tej samej wysokości. W 2021 roku kwota wolna wynosi 2100 zł i odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy.

Konto dziecka - czy podlega zajęciu?

Tak, konto dziecka może zostać zajęte. Zdarzy się tak, jeśli wpłynie do nas tytuł egzekucyjny, który jest wystawiony na imię i nazwisko dziecka. Może on dotyczyć na przykład nieuregulowanego mandatu.

W przypadku zajęcia egzekucyjnego rodzica, nie można zająć konta dziecka, do którego rodzic ma ustanowione pełnomocnictwo.

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje pieniądze?

Blokujemy na Twoim koncie kwotę Twojego zadłużenia powiększoną o odsetki oraz prowizję za realizację zajęcia (prowizja za realizację dotyczy rachunków firmowych). Do Twojej dyspozycji, jako klienta indywidualnego, są:

 • pieniądze w ramach kwoty wolnej – zablokujemy konto po wykorzystaniu przez Ciebie kwoty wolnej,
 • pieniądze zwolnione decyzją organu egzekucyjnego – organ egzekucyjny przesyła nam zgodę w formie elektronicznej, pieniądze możesz wypłacić w naszym oddziale,
 • pieniądze zwolnione przepisami prawa np. 500+ pozostają do dyspozycji klienta.

Kwota wolna

W 2021 roku kwota wolna wynosi 2100 zł. Odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. 
Kwota wolna:

 • dotyczy wszystkich Twoich Kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej czy płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych, rachunku firmowego.

Sprawdź jakie środki nie podlegają egzekucji

Kwota wolna (klient indywidualny)

 • dotyczy wszystkich Twoich kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej czy płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych, rachunku firmowego.

Alimenty 

Alimenty są zwolnione z egzekucji. Jednak, gdy blokujemy Twoje konta, to również blokujemy pieniądze, które wpływają z tytułu alimentów. Jeśli alimenty:

wpłynęły z konta innej osoby – wypłacisz je, jeśli złożysz w oddziale dokument potwierdzający zasądzenie na Twoją rzecz świadczenia z tytułu alimentów

zostały przekazane przez komornika – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

zostały przekazane z funduszu alimentacyjnego – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

 

Inne środki, które nie podlegają egzekucji: 

 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS,
 • świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane i realizowane z rachunków NFZ,
 • subwencje wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług udzielane na podstawie art. 15 zzb ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych udzielane na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • pożyczki udzielane na podstawie art. 15 zzd ustawy COVID-19 – wypłacana przez urzędy pracy,
 • pożyczki dla organizacji pożytku publicznego udzielana na podstawie art. 15 zzda - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego udzielane na podstawie art. 15 zze ustawy COVID-19 - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dodatek solidarnościowy - wypłacany przez ZUS.
   

Jak mogę korzystać z pieniędzy na koncie w ramach kwoty wolnej od zajęcia?

W ramach kwoty wolnej, pieniędzmi możesz dysponować, jako klient indywidualny, w standardowy sposób. Możesz:

korzystać z nich za pomocą kart płatniczych,

robić przelewy w bankowości internetowej i mobilnej oraz w oddziale,

wypłacać gotówkę w kasie oddziału.

Jak wypłacić środki zwolnione spod egzekucji?

Pieniądze zwolnione spod egzekucji możesz wypłacić w naszym oddziale.

Z którego konta środki będą pobierane w pierwszej kolejności - prywatnego czy firmowego?

W pierwszej kolejności pobierzemy pieniądze z Twojego konta firmowego.

Jak mogę zamknąć konto na którym jest zajęcie egzekucyjne?

Jeżeli na Twoim koncie:

 • nie ma pieniędzy, możesz złożyć dyspozycję zamknięcia konta objętego zajęciem egzekucyjnym,
 • są pieniądze, nie zamkniesz konta. Pieniądze te mogą posłużyć do spłaty zajęcia egzekucyjnego.

Czy kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego przysługuje klientowi firmowemu?

Kwota wolna od zajęcia dotyczy wszystkich kont indywidualnych. Nie dotyczy natomiast kont firmowych. Wynika to z art. 54 Prawa bankowego. 

Co mogę zrobić gdy mam zajęcie egzekucyjne, a chcę wypłacić wynagrodzenie pracownikom?

Jeśli chcesz wypłacić zatrudnionym u Ciebie osobom wynagrodzenie za pracę, a masz zablokowane konto firmowe z tytułu zajęcia egzekucyjnego, możesz to zrobić. Warunkiem wypłaty jest przedstawienie przez Ciebie listy płac. Sposób wypłaty zajętych środków różni się w zależności od tego, czy prowadzona jest egzekucja administracyjna czy komornicza.

Jeśli jest to egzekucja administracyjna, dostarcz do nas listę płac. Przekażemy Ci pieniądze na wypłatę bieżących wynagrodzeń pracowników, ale nie właściciela. Uwzględnimy także należy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS . Najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca dostarcz listę płac za poprzedni miesiąc. Po tym terminie wynagrodzenie staje się wynagrodzeniem zaległym. Aby wypłacić pieniądze w takim przypadku, musisz uzyskać zgodę organu egzekucyjnego.

W przypadku egzekucji komorniczej pieniądze na bieżące wynagrodzenia pracowników z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi uzyskasz wyłącznie na podstawie zezwolenia komornika sądowego. Takie zezwolenie komornik przesyła do nas elektronicznie (za pośrednictwem Ognivo) wraz z informacją, jaką łączną kwotę zwolnił. Jeżeli egzekucję prowadzi więcej niż jeden komornik sądowy, zgodę musisz uzyskać od każdego z nich.

Czy mogę przekazać pieniądze komornikowi z konta VAT?

Konto VAT może być obciążone w celu realizacji zajęcia, wyłącznie na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego. 
Pieniądze na tym koncie możesz wykorzystać na spłatę:

 • podatku VAT,
 • dochodowego,
 • akcyzowego,
 • należności celnych lub ZUS (wskazanych w ustawie).

Nie możesz spłacać z tych pieniędzy innych wierzytelności.

Czy środki z subwencji PFR mogą zostać zajęte przez organ egzekucyjny?

Zajęciu egzekucyjnemu nie podlegają te pieniądze z subwencji i dotacji, które zostały wypłacone na:

 • konta firmowe,
 • konta osobiste,
 • konta oszczędnościowe,
 • lokaty.
   

Gdzie w bankowości elektronicznej znajdę informację o zajęciach egzekucyjnych na moich kontach?

Zaloguj się do usługi Mini Firma lub Moja Firma plus.

Wejdź w zakładkę Pulpit. Tu zobaczysz, czy na kontach, do których masz uprawnienia, jest zajęcie egzekucyjne. 

Gdy klikniesz w Zobacz listę zajęć egzekucyjnych, wyświetli się lista zajęć egzekucyjnych na rachunkach, do których posiadasz uprawnienia.

Gdy klikniesz w Szczegóły, wyświetli się więcej informacji o zajęciu.


Ważne! Aby zobaczyć informację o zajęciu egzekucyjnym, musisz mieć uprawnienia do konta, którego ono dotyczy. Oznacza to, że nie zobaczysz zajęć egzekucyjnych do tych kont firmowych, do których nie masz uprawnień.

Mam środki na koncie - kiedy zrealizujemy zajęcie egzekucyjne?

Zajęcie egzekucyjne realizujemy:

 • po upływie pełnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wpływu zawiadomienia o zajęciu, czyli w 8 dniu (jeśli jest to dzień roboczy), wynika to z przepisów prawa art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • wcześniej, jeśli:
  • chcesz, abyśmy wykorzystali środki dostępne w ramach kwoty wolnej (dotyczy konta indywidualnego)
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach limitu kredytowego w koncie (dotyczy konta indywidualnego), dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków 
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym (dotyczy konta firmowego), dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków 
  • na rachunku masz saldo wyższe niż kwota zablokowana z tytułu zajęcia, dyspozycję zrealizujemy ze środków dostępnych ponad kwotę zablokowaną. To oznacza możliwość częściowej lub całkowitej realizacji zajęcia.

wtedy złóż oświadczenie.

Możesz to zrobić telefonicznie kontaktując się z naszą infolinią (1 9999 w Polsce; +48 61 81 1 9999 z zagranicy) lub w oddziale.

Jakie opłaty pobieramy za przyjęcie i realizację zajęcia egzekucyjnego?

 W przypadku kont firmowych opłata za obsługę zajęć egzekucyjnych wynosi:

  Przyjęcie do realizacji: zajęcie egzekucyjne/zabezpieczenie  Realizacja zajęcia egzekucyjnego Opłata za przelew pieniędzy do organu egzekucyjnego
Klient indywidualny brak brak brak
Klient firmowy
konto Santander Bank Polska
i dawnego Kredyt Banku
30 zł * 60 zł ** Opłata w wysokości jak za przelew złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***
Klient firmowy
konta otwarte w Deutsche Banku, które Santander Bank Polska przejął 9.11.2018 r.
brak 0,5% min.10 zł** Opłata w wysokości jak za przelew Elixir złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***

 

* Opłatę pobieramy za każde zajęcie egzekucyjne. Robimy to w dniu wpłynięcia do nas zawiadomienia z organu egzekucyjnego. Wysokość opłaty według stanu na 30.06.2021 r.
** Opłatę pobieramy od każdej kwoty przekazanej na rzecz organu egzekucyjnego. Robimy to w dniu realizacji zajęcia egzekucyjnego. Nie naliczamy opłaty, gdy przekazujemy kwotę mniejszą niż 30 złotych, aby uzupełnić realizację zajęcia egzekucyjnego. 
*** Opłatę pobieramy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Niezależnie od opłat za obsługę zajęć egzekucyjnych, pobierzemy opłatę za przelew (Elixir) złożony w oddziale (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.). Opłatę pobieramy na koniec miesiąca. Opłata za realizację zajęcia z konta VAT pobierana jest z konta z nim powiązanego.

 

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Spłata całego długu

Jeśli to my przekażemy z Twojego konta pieniądze na całkowitą realizację zajęcia egzekucyjnego, konto odblokujemy zaraz potem. 

Jeśli samodzielnie spłacisz cały dług, odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie o zakończonej egzekucji.  Jeśli niepokoją Cię opóźnienia, skontaktuj się z organem egzekucyjnym.

Uchylenie zajęcia

Jeśli zapadła decyzja o uchyleniu zajęcia, odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie. Na Twoim koncie wciąż jest blokada? Skontaktuj się z organem egzekucyjnym i ustal dalszy tryb postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Kiedy zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane?

Zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane przez organ, który je nałożył.

Czy mogę korzystać z pieniędzy na koncie, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone?

Zawieszenie to inaczej wstrzymanie egzekucji. Czynności już podjęte, na przykład zajęcie konta, nadal pozostają w mocy. Oznacza to, że nadal nie możemy wypłacić Ci pieniędzy.
Będziemy mogli to zrobić w jednym z dwóch przypadków:

 • gdy otrzymamy prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
 • gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego informację, że zgadza się na korzystanie przez Ciebie z pieniędzy objętych egzekucją.

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone:

 • na wniosek wierzyciela, bez dodatkowego uzasadnienia,
 • na wniosek dłużnika – czyli na Twój, jeśli przedstawisz dokumenty, że sąd uchylił lub wstrzymał tytuł wykonawczy,
 • z urzędu – jeśli komornik uzyska informację o braku zdolności procesowej (ubezwłasnowolnienie), braku przedstawiciela ustawowego lub śmierci (zarówno dłużnika, jak i wierzyciela),
 • z mocy prawa – gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika.

Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku. Materiał ma na celu przybliżyć temat egzekucji z rachunku bankowego, nie stanowi opinii prawnej. W tekście podawane są przykłady środków zwolnionych spod egzekucji. Pełna lista znajduje się w Art. 833 „Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych” – Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 17.11.1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1575 ze zm.).