Jestem klientem indywidualnym

Informacje ogólne

Co to jest zajęcie konta?

Zajęcie konta odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to dokument, który organ egzekucyjny przesyła do banków. 
Jeżeli wpłynie do nas zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, mamy obowiązek zabezpieczenia pieniędzy na Twoich kontach. W praktyce oznacza to, że nakładamy blokadę. Następnie przekazujemy pieniądze do organu egzekucyjnego.

Ważne


Kwota blokady na koncie może różnić się od kwoty należności głównej wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Zobowiązani jesteśmy doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.
Zawiadomienie o zajęciu konta może trafić również do innych banków, w których masz konta. Oznacza to, że możesz mieć blokadę nie tylko u nas, ale również w innych bankach.

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych (prowadzonych we wszystkich walutach), w tym:

 • firmowych,
 • osobistych,
 • oszczędnościowych,
 • wspólnych (np. współmałżonków),
 • oraz lokat.

Kto może zająć moje konto?

Twoje konto może zostać zajęte przez organ egzekucyjny, np. Komornika, Urząd Skarbowy, ZUS.

Organ egzekucyjny przesyła do nas tytuł wykonawczy z kwotą zobowiązania i na tej podstawie nakładamy blokadę na Twoje konta i pieniądze.

Podstawa prawna:

 • egzekucja sądowa (komornicza) – art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego,
 • egzekucja administracyjna – art. 80 i 81 przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Kto i kiedy powinien powiadomić mnie o zajęciu egzekucyjnym?

Organ egzekucyjny wysyła do nas zawiadomienie o zajęciu konta w formie elektronicznej. Otrzymujemy je najpóźniej w następnym dniu roboczym. Od tego momentu mamy obowiązek zablokować pieniądze na Twoim koncie.

W tym samym czasie organ egzekucyjny listownie wysyła do Ciebie dokumenty informujące o zajęciu. 
O długu jako pierwszy powinien zawiadomić Cię wierzyciel. Następnie powinien wezwać Cię do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie skutku, wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy. Jest to decyzja, wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd lub inny właściwy organ. O tym również sąd, jak i organ egzekucyjny powinien Cię powiadomić. 
 

Jeśli organ egzekucyjny lub sąd nie powiadomił Cię o zadłużeniu, możesz złożyć zażalenie do organu odpowiedzialnego za odzyskanie długu. Najpierw jednak upewnij się, czy przesyłka rzeczywiście została nieskutecznie doręczona. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty.

W Polsce za doręczanie przesyłek sądowych odpowiedzialna jest Poczta Polska S.A. i robi to na kilka sposobów:

 • doręczenie do rąk własnych adresata,
 • doręczenie przez odebranie korespondencji przez każdą osobę dorosłą, która przebywa pod adresem wskazanym na kopercie,
 • doręczenie administratorowi, dozorcy, sołtysowi – jeśli te osoby zobowiązały się, że przekażą Ci przesyłkę
 • awizo, czyli informację o przesyłce zostawioną w drzwiach lub skrzynce pocztowej odbiorcy.

Ważne

Jeśli w ciągu 14 dniu nie odbierzesz przesyłki we wskazanej placówce pocztowej, przesyłka trafi do nadawcy i będzie uważana za doręczoną do odbiorcy. W takiej sytuacji Twoje zażalenie będzie traktowane jako bezpodstawne.

Nie masz zawiadomienia, a Twoje konto zostało zablokowane? Możesz sprawdzić, czego dotyczy zajęcie egzekucyjne w systemie transakcyjnym Santander internet.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organem egzekucyjnym?

Zajęcie komornicze –  dane komornika, w tym dane kontaktowe, możesz sprawdzić na stronie www.komornik.pl. 

Zajęcie administracyjne  –  dane kontaktowe możesz sprawdzić na stronie internetowej danego organu administracji (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta).

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Jeśli egzekucję z konta prowadzą różne organy egzekucyjne to sytuację taką nazywamy zbiegiem egzekucji

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, dokonujemy wypłat z tego rachunku na rzecz organu, który pierwszy dokonał zajęcia. 
W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Niezwłocznie zawiadamiamy o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej egzekucje prowadzi łącznie ten organ sądowy albo administracyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773. § 1 kpc ). 

Dalsze czynności egzekucyjne prowadzimy zgodnie z treścią dyspozycji organu egzekucyjnego w tym zakresie.

W przypadku zbiegu kilku egzekucji komorniczych, realizacja zajęć jest wstrzymana:

 • do czasu przekazania wszystkich spraw do jednego komornika, 
 • albo do czasu, gdy na koncie będzie wystarczająca ilość pieniędzy, aby można było jednocześnie wykonać wszystkie przyjęte zajęcia.

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje konta?

Jeśli organ egzekucyjny nie wskazał konkretnego konta, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zablokowania wszystkich Twoich kont, które masz obecnie i które otworzysz w przyszłości:

 • osobistych, walutowych, oszczędnościowych oraz lokat – których jesteś jedynym właścicielem oraz współwłaścicielem,
 • firmowych – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej.

Nie blokujemy kont, do których masz ustanowione pełnomocnictwo.

Ważne

Od 30.10.2020 roku, mamy obowiązek zablokowania również kont otwartych po wpływie zajęcia egzekucyjnego. Wynika to ze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, jak i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dla zajęć wystawionych przed tą datą nie było obowiązku blokowania nowo otwartych kontach.

Które konta zablokujemy? Zależy to też od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu konta bankowego. Jeśli jest to:

 • osoba fizyczna, to blokadę założymy na koncie:
  • osobistym, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem 
  • oszczędnościowym 
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, to blokadę założymy na koncie:
  • firmowym
  • osobistym, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem 
  • oszczędnościowym

Czy konto wspólne może zostać zablokowane?

Organ egzekucyjny może zająć konto, które ma kilku właścicieli. 

 • Egzekucje sądowe (komornicze)

  Gdy na konto indywidulane, posiadające dwóch współwłaścicieli, wpłynie zajęcie z tytułu egzekucji sądowej, to po wykorzystaniu kwoty wolnej egzekucji podlega 50% środków. Niezależnie od tego, czy konto indywidualne prowadzimy dla jednej, czy dwóch osób, to zawsze przysługuje jedna kwota wolna.

  Oznacza to, że kwota wolna przysługuje w odniesieniu do konta, a nie w odniesieniu do każdego współwłaściciela.
  Przykładowo, jeśli na koncie jest 5000 zł środków, kwota wolna to 2257,50 zł. Po wykorzystaniu kwoty wolnej pozostaje 2742,50 zł., z czego egzekucji podlega 1371,25 zł. 

 

 • Egzekucje administracyjne 

  W egzekucji w trybie administracyjnym zajmujemy 100% środków po wykorzystaniu kwoty wolnej. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym z konta bankowego nie odnosi się do kwestii udziałów i dlatego blokujemy 100%.

  W 2022 roku kwota wolna wynosi 2257,50 zł i odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy.

Konto dziecka - czy podlega zajęciu?

Jeśli wpłynie do nas tytuł egzekucyjny wystawiony na rodzica, nie zajmiemy konta dziecka, do którego rodzic jest przedstawicielem ustawowym.

Konto dziecka zostanie zajęte, jeśli wpłynie do nas tytuł egzekucyjny wystawiony na imię i nazwisko dziecka. Może on dotyczyć na przykład nieuregulowanego mandatu.

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje pieniądze?

Blokujemy na Twoim koncie kwotę Twojego zadłużenia powiększoną o odsetki. Do Twojej dyspozycji, jako klienta indywidualnego, są:

 • pieniądze w ramach kwoty wolnej – zablokujemy konto po wykorzystaniu przez Ciebie kwoty wolnej lub gdy na konto wpłyną pieniądze w kwocie przekraczającej wysokość kwoty wolnej (zablokujemy nadwyżkę),
 • pieniądze zwolnione decyzją organu egzekucyjnego – organ egzekucyjny przesyła nam zgodę w formie elektronicznej, pieniądze możesz wypłacić w naszym oddziale,
 • pieniądze zwolnione przepisami prawa pozostają do Twojej dyspozycji. Możesz je wypłacić w oddziale.

Kwota wolna

W 2022 roku kwota wolna wynosi 2 257,50 zł. Odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. 
Kwota wolna:

 • dotyczy wszystkich Twoich Kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej lub płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Gdy kwota wolna zostanie wykorzystana lub na konto wpłynie kwota wyższa niż kwota wolna, blokujemy nadwyżkę środków na koncie.

Przykład:
Na konto wpływa 3 000 zł, to 2 257,50 zł pozostanie do Twojej dyspozycji. 742,50 zł zostanie zablokowane na poczet zajęcia.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych i nie obejmuje środków na koncie firmowym.

Sprawdź, jakie środki nie podlegają egzekucji

Kwota wolna (klient indywidualny)

 • dotyczy wszystkich Twoich kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej czy płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych, rachunku firmowego.

Alimenty 

Alimenty są zwolnione z egzekucji. Jednak, gdy blokujemy Twoje konta, to również blokujemy pieniądze, które wpływają z tytułu alimentów. Jeżeli alimenty:

wpłynęły z konta innej osoby – wypłacisz je, jeśli złożysz w oddziale dokument potwierdzający zasądzenie na Twoją rzecz świadczenia z tytułu alimentów

zostały przekazane przez komornika – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

zostały przekazane z funduszu alimentacyjnego – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

 

Inne środki, które nie podlegają egzekucji: 

 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dofinansowanie do żłobka (które będzie przysługiwało jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy),
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS,
 • świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane i realizowane z rachunków NFZ,
 • subwencje wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług udzielane na podstawie art. 15 zzb ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych udzielane na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • pożyczki udzielane na podstawie art. 15 zzd ustawy COVID-19 – wypłacana przez urzędy pracy,
 • pożyczki dla organizacji pożytku publicznego udzielana na podstawie art. 15 zzda - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego udzielane na podstawie art. 15 zze ustawy COVID-19 - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dodatek solidarnościowy - wypłacany przez ZUS.
   

Jak mogę korzystać z pieniędzy na koncie w ramach kwoty wolnej od zajęcia?

W ramach kwoty wolnej pieniędzmi możesz dysponować, jako klient indywidualny, w standardowy sposób:

możesz korzystać z nich za pomocą kart płatniczych,

możesz robić przelewy w bankowości internetowej i mobilnej oraz w oddziale,

możesz wypłacać gotówkę w kasie oddziału.

Jak wypłacić środki zwolnione spod egzekucji?

Pieniądze zwolnione spod egzekucji możesz wypłacić w naszym oddziale.

Jak mogę zamknąć konto na którym jest zajęcie egzekucyjne?

Dyspozycję zamknięcia konta możesz złożyć w oddziale lub przez infolinię banku pod numerem 1 9999.   

Gdzie w bankowości elektronicznej znajdę informację o zajęciach egzekucyjnych na moich kontach?

Zaloguj się do usługi Santander internet.

Wejdź w zakładkę Pulpit. Tu zobaczysz, czy na kontach, do których masz uprawnienia, jest zajęcie egzekucyjne.

Gdy klikniesz w Zobacz listę zajęć egzekucyjnych, wyświetli się lista zajęć egzekucyjnych na rachunkach, których jesteś właścicielem.

Mam środki na koncie - kiedy zajęcie egzekucyjne zostanie zrealizowane?

Zajęcie egzekucyjne realizujemy:

 • po upływie pełnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wpływu zawiadomienia o zajęciu, czyli w 8 dniu (jeśli jest to dzień roboczy), wynika to z przepisów prawa art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 889(2) Kodeksu postepowania cywilnego. 

Jeżeli 8 dzień jest dniem wolnym, to realizacja zajęcia nastąpi w dniu roboczym po tym dniu wolnym.

 • wcześniej, jeśli:
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym, dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków
  • chcesz, abyśmy wykorzystali środki dostępne w ramach kwoty wolnej
  • masz środki objęte blokadą z tytułu zajęcia

wtedy złóż oświadczenie. Możesz to zrobić telefonicznie kontaktując się z naszą infolinią (1 9999 w Polsce; +48 61 81 1 9999 z zagranicy), z doradcą online lub w oddziale.

Z kont osobistych objętych blokadą egzekucyjną, na których masz udostępniony limit kredytowy, nie przekazujemy do organów egzekucyjnych wpływów występujących w ramach udzielonego Ci limitu. Możesz wpłacać i wypłacać środki do czasu, gdy na koncie wystąpi saldo dodatnie. 
Dopiero po przekroczeniu salda zero, środki z salda dodatniego zostaną przekazane do organu egzekucyjnego.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy na koncie masz niedozwolony debet.

Jakie opłaty pobieramy za przyjęcie i realizację zajęcia egzekucyjnego?

W przypadku kont dla klientów indywidualnych nie pobieramy opłat za obsługę zajęć egzekucyjnych.

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Spłata całego długu

 • Jeśli to my przekazujemy pieniądze z Twojego konta na całkowitą realizację zajęcia egzekucyjnego, to konto odblokujemy niezwłocznie po przekazaniu pieniędzy.
  Zgodnie z prawem (art. 889 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 80 par 1 Ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji) zajęcia realizujemy po upływie 7 pełnych dni kalendarzowych. 7 dni liczymy od pierwszego dnia, który następuje po dniu wpływu zawiadomienia o zajęciu. 
 • Jeśli  samodzielnie spłacisz całe zajęcie odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie od organu egzekucyjnego o zakończonej egzekucji.

Jeśli niepokoją Cię opóźnienia, skontaktuj się z organem egzekucyjnym.

Uchylenie zajęcia

Jeśli zapadła decyzja o uchyleniu zajęcia, to odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie od organu egzekucyjnego. Decyzję o uchyleniu, umorzeniu lub wycofaniu zajęcia organ egzekucyjny przekazuje do banku w formie elektronicznej.

Twoje konto odblokujemy:

 • w dniu wpływu zawiadomienia, jeśli jest to dzień roboczy,
 • lub najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu zawiadomienia.

Jeśli na Twoim koncie wciąż jest blokada, skontaktuj się z organem egzekucyjnym i ustal dalszy tryb postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Kiedy zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane?

Zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane przez organ, który je nałożył lub przez organ prowadzący łącznie wszystkie egzekucje.

Czy mogę korzystać z pieniędzy na koncie, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone?

Zawieszenie to inaczej wstrzymanie egzekucji. Czynności już podjęte, na przykład zajęcie konta, nadal pozostają w mocy. Możesz korzystać z kwoty wolnej i ze środków ustawowo zwolnionych spod egzekucji.

Pieniądze zablokowane z tytułu egzekucji możemy Ci wypłacić tylko w jednym z dwóch przypadków:

 • gdy otrzymamy prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 
 • albo gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego informację, że zgadza się na korzystanie przez Ciebie z pieniędzy objętych egzekucją.

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone:

 • na wniosek wierzyciela, bez dodatkowego uzasadnienia,
 • na wniosek dłużnika – czyli na Twój, jeśli przedstawisz dokumenty, że sąd uchylił lub wstrzymał tytuł wykonawczy,
 • z urzędu – jeśli komornik uzyska informację o braku zdolności procesowej (ubezwłasnowolnienie), braku przedstawiciela ustawowego lub śmierci (zarówno dłużnika, jak i wierzyciela),
 • z mocy prawa – gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika lub prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Jestem klientem firmowym

Informacje ogólne

Co to jest zajęcie konta?

Zajęcie konta odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to dokument, który organ egzekucyjny przesyła do banków. 
Jeżeli wpłynie do nas zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, mamy obowiązek zabezpieczenia pieniędzy na Twoich kontach. W praktyce oznacza to, że nakładamy blokadę. Następnie przekazujemy pieniądze do organu egzekucyjnego.

Ważne


Kwota blokady na koncie może różnić się od kwoty należności głównej wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Zobowiązani jesteśmy doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.
Zawiadomienie o zajęciu konta może trafić również do innych banków, w których masz konta. Oznacza to, że możesz mieć blokadę nie tylko u nas, ale również w innych bankach.

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych (prowadzonych we wszystkich walutach), w tym:

 • firmowych,
 • osobistych,
 • oszczędnościowych,
 • wspólnych (np. współmałżonków),
 • oraz lokat.

Kto może zająć moje konto?

Twoje konto może zostać zajęte przez organ egzekucyjny, np. Komornika, Urząd Skarbowy, ZUS.

Organ egzekucyjny przesyła do nas tytuł wykonawczy z kwotą zobowiązania i na tej podstawie nakładamy blokadę na Twoje konta i pieniądze.

Podstawa prawna:

 • egzekucja sądowa (komornicza) – art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego,
 • egzekucja administracyjna – art. 80 i 81 przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Kto i kiedy powinien zawiadomić mnie o zajęciu egzekucyjnym?

Organ egzekucyjny wysyła do nas zawiadomienie o zajęciu konta w formie elektronicznej. Otrzymujemy je najpóźniej w następnym dniu roboczym. Od tego momentu mamy obowiązek zablokować pieniądze na Twoim koncie.

W tym samym czasie organ egzekucyjny listownie wysyła do Ciebie dokumenty informujące o zajęciu. 
O długu jako pierwszy powinien zawiadomić Cię wierzyciel. Następnie powinien wezwać Cię do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie skutku, wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy. Jest to decyzja, wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd lub inny właściwy organ. O tym również sąd, jak i organ egzekucyjny powinien Cię powiadomić.


Jeśli organ egzekucyjny lub sąd nie powiadomił Cię o zadłużeniu, możesz złożyć zażalenie do organu odpowiedzialnego za odzyskanie długu. Najpierw jednak upewnij się, czy przesyłka rzeczywiście została nieskutecznie doręczona. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty.

W Polsce za doręczanie przesyłek sądowych odpowiedzialna jest Poczta Polska S.A. i robi to na kilka sposobów:

 • doręczenie do rąk własnych adresata,
 • doręczenie przez odebranie korespondencji przez każdą osobę dorosłą, która przebywa pod adresem wskazanym na kopercie,
 • doręczenie administratorowi, dozorcy, sołtysowi – jeśli te osoby zobowiązały się, że przekażą Ci przesyłkę
 • awizo, czyli informację o przesyłce zostawioną w drzwiach lub skrzynce pocztowej odbiorcy.

Ważne

Jeśli w ciągu 14 dniu nie odbierzesz przesyłki we wskazanej placówce pocztowej, przesyłka trafi do nadawcy i będzie uważana za doręczoną do odbiorcy. W takiej sytuacji Twoje zażalenie będzie traktowane jako bezpodstawne.

Nie masz zawiadomienia, a Twoje konto zostało zablokowane? Możesz sprawdzić, czego dotyczy zajęcie egzekucyjne w systemie transakcyjnym Santander internet.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organem egzekucyjnym?

Zajęcie komornicze –  dane komornika, w tym dane kontaktowe, możesz sprawdzić na stronie www.komornik.pl. 

Zajęcie administracyjne  –  dane kontaktowe możesz sprawdzić na stronie internetowej danego organu administracji (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta).

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Jeśli egzekucję z konta prowadzą różne organy egzekucyjne to sytuację taką nazywamy zbiegiem egzekucji

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, dokonujemy wypłat z tego rachunku na rzecz organu, który pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Niezwłocznie zawiadamiamy o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej egzekucje prowadzi łącznie ten organ sądowy albo administracyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773. § 1 kpc ).

Dalsze czynności egzekucyjne prowadzimy zgodnie z treścią dyspozycji organu egzekucyjnego w tym zakresie.

W przypadku zbiegu kilku egzekucji komorniczych, realizacja zajęć jest wstrzymana:

 • do czasu przekazania wszystkich spraw do jednego komornika, 
 • albo do czasu, gdy na koncie będzie wystarczająca ilość pieniędzy, aby można było jednocześnie wykonać wszystkie przyjęte zajęcia.

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje konta?

Jeśli organ egzekucyjny nie wskazał konkretnego konta, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zablokowania wszystkich Twoich kont, które masz obecnie i które otworzysz w przyszłości:

 • osobistych, walutowych, oszczędnościowych oraz lokat – których jesteś jedynym właścicielem oraz współwłaścicielem,
 • firmowych – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej.

Nie blokujemy kont, do których masz ustanowione pełnomocnictwo.

Ważne

Od 30.10.2020 roku, mamy obowiązek zablokowania również kont otwartych po wpływie zajęcia egzekucyjnego. Wynika to ze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, jak i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dla zajęć wystawionych przed tą datą nie było obowiązku blokowania nowo otwartych kont.

Które konta zablokujemy? Zależy to też od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu konta bankowego. Jeśli jest to:

 • osoba fizyczna, to blokadę założymy na koncie:
  • osobistym, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem 
  • oszczędnościowym 
  • lokaty
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, to blokadę założymy na koncie:
  • firmowym
  • osobistym, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem 
  • oszczędnościowym
  • lokaty
 • wspólnik spółki cywilnej, to blokadę założymy na koncie firmowym
 • działalność rolnicza, stowarzyszenia, fundacje, to blokadę założymy na kontach prowadzonych na rzecz tych działalności
 • podmiot gospodarczy będący osobą prawną lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej np. spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, to blokadę założymy na koncie firmowym

Czy konto wspólne może zostać zablokowane?

Jeżeli zajęcie jest skierowane do współwłaściciela konta spółki cywilnej, musimy je przyjąć i zrealizować. Zajęcie realizujemy z udziału w koncie wspólnym, który zgodnie z zapisami umowy, przypada dłużnikowi. Jeżeli umowa tego nie określa, uznajemy, że udziały są równe.

Gdy wpływa zajęcia egzekucyjne, na koncie/kontach blokujemy kwoty w wysokości, która wynika z treści zajęcia. Dyspozycje, dotyczące kwot, które nie podlegają egzekucji możesz złożyć w dowolnym oddziale. Zasada ta dotyczy egzekucji sądowych (komorniczych) i administracyjnych. 
 Art.  8911 Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego

Przykład:
Jeżeli współwłaściciel dwuosobowej spółki cywilnej otrzyma zajęcie (sądowe lub administracyjne), na koncie spółki założymy blokadę na 105% wysokości zobowiązania. 

Zajęcie zrealizujemy z połowy salda, które było na koncie w dniu jego przyjęcia. Jeżeli nie wystarczy to na pokrycie całego zobowiązania, z kolejnych wpływów pobierzemy również 50%. Będziemy tak robili do czasu, gdy klient spłaci całą kwotę zajęcia.

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje pieniądze?

Blokujemy na Twoim koncie kwotę Twojego zadłużenia, powiększoną o odsetki i inne koszty wskazane przez organ egzekucyjny oraz prowizję za realizację zajęcia. Prowizja za realizację dotyczy kont firmowych.

Organ egzekucyjny w przesłanym do nas zawiadomieniu wskazuje kwoty zobowiązania, które zajął na Twoim koncie. Kwota blokady może, więc różnić się od kwoty zobowiązania podanej w zawiadomieniu. Jest tak dlatego, że doliczamy odsetki i inne koszty należne organowi egzekucyjnemu oraz prowizję.

Do Twojej dyspozycji w oddziale są pieniądze zwolnione spod egzekucji:

 • decyzją organu egzekucyjnego – organ egzekucyjny przesyła nam zgodę w formie elektronicznej, 
 • przepisami prawa, np. świadczenia postojowe, PFR, świadczenia socjalne.

Więcej informacji na temat środków zwolnionych spod egzekucji znajdziesz w sekcji Jakie środki są zwolnione spod egzekucji.

Jakie środki są zwolnione spod egzekucji?

Środki, które nie podlegają egzekucji to: 

 • Dotacje unijne: Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 25 – dalej jako u.f.p.). Środki te będą podlegały egzekucji jeżeli zajęcie egzekucyjne dotyczy zobowiązania powstałego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków z dotacji. 

  Jeżeli środki te znajdują się, albo wpływają na konto wydzielone do obsługi dotacji, to konto w całości nie podlega egzekucji. Jeśli środki znajdują się, albo wpływają na rachunek bieżący, to poprosimy Cię o przedstawienie w oddziale dokumentów, na podstawie, których dotacja została przyznana. Na tej podstawie poinformujemy Cię o wyłączeniu środków spod egzekucji.
 • Alimenty 
 • Inne:
  • świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS,
  • świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane i realizowane z rachunków NFZ,
  • subwencje wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług udzielane na podstawie art. 15 zzb ustawy COVID‑19- wypłacane przez urzędy pracy,
  • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych udzielane na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID‑19- wypłacane przez urzędy pracy,
  • pożyczki udzielane na podstawie art. 15 zzd ustawy COVID‑19 – wypłacana przez urzędy pracy,
  • pożyczki dla organizacji pożytku publicznego udzielana na podstawie art. 15 zzda - wypłacane przez urzędy pracy,
  • dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego udzielane na podstawie art. 15 zze ustawy COVID‑19 - wypłacane przez urzędy pracy,
  • dodatek solidarnościowy - wypłacany przez ZUS,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenia integracyjne,
  • świadczenie wychowawcze,
  • rodzinny kapitał opiekuńczy,
  • dofinansowanie do żłobka.

Jak mogę zamknąć konto na którym jest zajęcie egzekucyjne?

Dyspozycję zamknięcia konta możesz złożyć w oddziale lub przez infolinię banku pod numerem 1 9999.

Czy kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego przysługuje klientowi firmowemu?

Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy kont firmowych. Kwota wolna dotyczy wszystkich kont indywidualnych. Wynika to z art. 54 Prawa bankowego. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o kwocie wolnej, to znajdziesz je w zakładce Jestem klientem indywidualnym w sekcji Korzystanie z konta objętego zajęciem – co warto wiedzieć oraz w zakładce Jestem klientem indywidualnym i firmowym w sekcji Korzystanie z konta objętego zajęciem – co warto wiedzieć.

Co mogę zrobić, gdy mam zajęcie egzekucyjne, a chcę wypłacić wynagrodzenie pracownikom?

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za pracę zatrudnionym u Ciebie osobom jest przedstawienie przez Ciebie listy płac oraz dostępne środki na Twoim koncie. Sposób i wysokość wypłaty zajętych środków różni się w zależności od tego, czy prowadzona jest egzekucja administracyjna, czy komornicza.

Jeśli jest to egzekucja administracyjna, to najpóźniej do 10. dnia miesiąca dostarcz do oddziału listę płac za poprzedni miesiąc. Przekażemy Ci pieniądze na wypłatę bieżących wynagrodzeń pracowników, ale nie na wypłatę wynagrodzenia właściciela. 
Uwzględnimy także należny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS. Po tym terminie wynagrodzenie staje się wynagrodzeniem zaległym. Aby wypłacić pieniądze w takim przypadku uzyskaj zgodę organu egzekucyjnego. 

Jeżeli organem łącznym jest organ administracyjny, to na wypłatę bieżących wynagrodzeń zgoda nie jest wymagana. Zgoda jest wymagana na wypłatę wynagrodzeń zaległych.

Wynagrodzenie również stanie się zaległym, jeśli w dniu ustalonym w Regulaminie nie było środków na Twoim koncie, pozwalających na realizację wynagrodzeń. 

Jeżeli chcesz, by akumulować środki na realizację wynagrodzeń na Twoim koncie, to uzyskaj zgodę organu egzekucyjnego. Organ egzekucyjny przekaże zgodę do banku. 

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie gotówkowej, to złóż listę płac w oddziale. Listę płac przekaż do oddziału w formie elektronicznej. Nie jest wymagane polecenie księgowania. 

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie bezgotówkowej, to potrzebne jest polecenie księgowania. Polecenie księgowania przygotuj w pliku, który udostępni Ci doradca z oddziału. Zarówno listę płac, jak i polecenie księgowania przekaż do oddziału w formie elektronicznej.

Jeśli jest to egzekucja komornicza, to pieniądze na bieżące wynagrodzenia pracowników z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi, uzyskasz wyłącznie na podstawie zezwolenia komornika sądowego. 

Takie zezwolenie komornik przesyła do nas elektronicznie z informacją, jaką łączną kwotę zwolnił. Jeżeli egzekucję prowadzi więcej niż jeden komornik sądowy, zgodę uzyskaj od każdego z nich. Każdy z komorników przekazuje zgodę do Banku.

Jeżeli jest wyznaczony łączny organ egzekucyjny i jest nim komornik, to wystarczy zgoda łącznego komornika.

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie gotówkowej, to złóż listę płac w oddziale. Listę płac przekaż do oddziału w formie elektronicznej. Nie jest wymagane polecenie księgowania. 

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie bezgotówkowej, to potrzebne jest polecenie księgowania. Polecenie księgowania przygotuj w pliku, który udostępni Ci doradca z oddziału. Zarówno listę płac, jak i polecenie księgowania przekaż do oddziału w formie elektronicznej.

Czy mogę przekazać pieniądze komornikowi z konta VAT?

Nie możesz przekazać pieniędzy komornikowi z konta VAT.

Realizacja zajęcia egzekucyjnego z konta VAT odbywa się wyłącznie na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego. Opłatę za realizację zajęcia pobierzemy zaś z konta bieżącego.

Jeśli zajęcie obejmuje konto VAT, to środki z konta VAT zostają przekazane do organu egzekucyjnego. Transakcja będzie widoczna również w historii rachunku bieżącego, ponieważ rozlicza się z wykorzystaniem tego rachunku. 

Jeśli masz zajęcie na koncie VAT, to pieniądze z konta VAT możesz zadysponować w ramach wypłaty uprzywilejowanej na zapłatę:

 • podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych,
 • ZUS od wynagrodzeń pracowniczych.

Czy środki z subwencji PFR mogą zostać zajęte przez organ egzekucyjny?

Pieniądze z subwencji PFR wypłacone na konta firmowe nie podlegają zajęciu egzekucyjnemu.

Gdzie w bankowości elektronicznej znajdę informację o zajęciach egzekucyjnych na moich kontach?

Zaloguj się do usługi Mini Firma lub Moja Firma plus.

Wejdź w zakładkę Pulpit. Tu zobaczysz, czy na kontach, do których masz uprawnienia, jest zajęcie egzekucyjne. 

Gdy klikniesz w Zobacz listę zajęć egzekucyjnych, wyświetli się lista zajęć egzekucyjnych na rachunkach, do których posiadasz uprawnienia.

Gdy klikniesz w Szczegóły, wyświetli się więcej informacji o zajęciu.


Ważne! Aby zobaczyć informację o zajęciu egzekucyjnym, musisz mieć uprawnienia do konta, którego ono dotyczy. Oznacza to, że nie zobaczysz zajęć egzekucyjnych do tych kont firmowych, do których nie masz uprawnień.

Mam środki na koncie - kiedy zajęcie egzekucyjne zostanie zrealizowane?

Zajęcie egzekucyjne realizujemy:

 • po upływie pełnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wpływu zawiadomienia o zajęciu, czyli w 8 dniu (jeśli jest to dzień roboczy), wynika to z przepisów prawa art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 889(2) Kodeksu postepowania cywilnego. 

Jeżeli 8 dzień jest dniem wolnym, to realizacja zajęcia nastąpi w dniu roboczym po tym dniu wolnym.

 • wcześniej, jeśli:
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym, dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków
  • masz środki objęte blokadą z tytułu zajęcia

wtedy złóż oświadczenie.

Możesz to zrobić telefonicznie kontaktując się z naszą infolinią (1 9999 w Polsce; +48 61 81 1 9999 z zagranicy), z doradcą online lub w oddziale.

Z kont firmowych objętych blokadą egzekucyjną, na których masz udostępniony limit kredytowy, nie przekazujemy do organów egzekucyjnych wpływów występujących w ramach udzielonego Ci limitu. Możesz wpłacać i wypłacać środki do czasu, gdy na koncie wystąpi saldo dodatnie. 
Dopiero po przekroczeniu salda zero, środki z salda dodatniego zostaną przekazane do organu egzekucyjnego.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy na koncie masz niedozwolony debet.

Kiedy bank realizuje zajęcie egzekucyjne z konta VAT?

Konto VAT może być obciążone w celu realizacji zajęcia, wyłącznie na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji z tytułu:

 • podatku od towarów i usług lub
 • należności celnych
 • z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 

Konto VAT może zostać zajęte tylko przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W takiej sytuacji, organ egzekucyjny kieruje do Banku odpowiedni typ formularza zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym. Formularz ten jednoznacznie wskazuje, że zajęciem egzekucyjnym objęty powinien zostać także rachunek VAT.  

Upoważniony organ egzekucyjny może także przesłać do Banku tzw. zawiadomienie o rodzaju egzekwowanej należności. Dokument ten zobowiązuje Bank do rozszerzenia, wcześniej przyjętego zajęcia konta bankowego, o wierzytelność z rachunku VAT.

W pierwszej kolejności obciążany jest rachunek VAT, a w przypadku braku pieniędzy na realizację całego zajęcia, pozostała kwota pobrana zostaje z rachunku bieżącego klienta.

Jeśli masz zajęcia egzekucyjne na kontach innych niż rachunki VAT, to możesz uruchamiać płatności z rachunku VAT zgodnie z zasadami płatności podzielonej.

Gdy na rachunku VAT nie ma pieniędzy wystarczających na spłatę całego zajęcia, to brakującą kwotę pobierzemy z rachunku bieżącego. Wtedy realizowane są dwa przelewy, a opłata pobierana jest za każdy przelew.

Z rachunku VAT nie może być zrealizowane zajęcie komornika sądowego.

Jakie opłaty pobieramy za przyjęcie i realizację zajęcia egzekucyjnego?

 W przypadku kont firmowych opłata za obsługę zajęć egzekucyjnych wynosi:

  Przyjęcie do realizacji: zajęcie egzekucyjne/zabezpieczenie  Realizacja zajęcia egzekucyjnego Opłata za przelew pieniędzy do organu egzekucyjnego
Klient firmowy
konto Santander Bank Polska i dawnego Kredyt Banku
30 zł * 60 zł ** Opłata w wysokości jak za przelew złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***
Klient firmowy
konta otwarte w Deutsche Banku, które Santander Bank Polska
przejął 9.11.2018 r.
brak 0,5% min.10 zł** Opłata w wysokości jak za przelew Elixir złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***

 

* Opłatę pobieramy za każde zajęcie egzekucyjne. Robimy to w dniu wpłynięcia do nas zawiadomienia z organu egzekucyjnego. Wysokość opłaty według stanu na 30.06.2021 r.
** Opłatę pobieramy od każdej kwoty przekazanej na rzecz organu egzekucyjnego. Robimy to w dniu realizacji zajęcia egzekucyjnego. Nie naliczamy opłaty, gdy przekazujemy kwotę mniejszą niż 30 złotych, aby uzupełnić realizację zajęcia egzekucyjnego. 
*** Opłatę pobieramy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Niezależnie od opłat za obsługę zajęć egzekucyjnych, pobierzemy opłatę za przelew (Elixir) złożony w oddziale (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.).  Opłatę pobieramy na koniec miesiąca. Opłata za realizację zajęcia z konta VAT pobierana jest z konta z nim powiązanego.

 

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Spłata całego długu

 • Jeśli to my przekazujemy pieniądze z Twojego konta na całkowitą realizację zajęcia egzekucyjnego, to konto odblokujemy niezwłocznie po przekazaniu pieniędzy.
  Zgodnie z prawem (art. 889 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 80 par 1 Ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji) zajęcia realizujemy po upływie 7 pełnych dni kalendarzowych. 7 dni liczymy od pierwszego dnia, który następuje po dniu wpływu zawiadomienia o zajęciu. 
 • Jeśli  samodzielnie spłacisz całe zajęcie odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie od organu egzekucyjnego o zakończonej egzekucji. 

Jeśli niepokoją Cię opóźnienia, skontaktuj się z organem egzekucyjnym. 

Uchylenie zajęcia

Jeśli zapadła decyzja o uchyleniu zajęcia, to odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie od organu egzekucyjnego. Decyzję o uchyleniu, umorzeniu lub wycofaniu zajęcia organ egzekucyjny przekazuje do banku w formie elektronicznej.

Twoje konto odblokujemy:

 • w dniu wpływu zawiadomienia, jeśli jest to dzień roboczy,
 • lub najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu zawiadomienia.

Jeśli na Twoim koncie wciąż jest blokada, skontaktuj się z organem egzekucyjnym i ustal dalszy tryb postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Kiedy zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane?

Zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane przez organ, który je nałożył lub przez organ prowadzący łącznie wszystkie egzekucje.

Czy mogę korzystać z pieniędzy na koncie, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone?

Zawieszenie to inaczej wstrzymanie egzekucji. Czynności już podjęte, na przykład zajęcie konta, nadal pozostają w mocy. Możesz korzystać ze środków ustawowo zwolnionych spod egzekucji.

Pieniądze zablokowane z tytułu egzekucji możemy Ci wypłacić tylko w jednym z dwóch przypadków:

 • gdy otrzymamy prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 
 • albo gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego informację, że zgadza się na korzystanie przez Ciebie z pieniędzy objętych egzekucją.

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone:

 • na wniosek wierzyciela, bez dodatkowego uzasadnienia,
 • na wniosek dłużnika – czyli na Twój, jeśli przedstawisz dokumenty, że sąd uchylił lub wstrzymał tytuł wykonawczy,
 • z urzędu – jeśli komornik uzyska informację o braku zdolności procesowej (ubezwłasnowolnienie), braku przedstawiciela ustawowego lub śmierci (zarówno dłużnika, jak i wierzyciela),
 • z mocy prawa – gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika lub prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Jestem klientem indywidualnym i firmowym

Informacje ogólne

Co to jest zajęcie konta?

Zajęcie konta odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to dokument, który organ egzekucyjny przesyła do banków. 
Jeżeli wpłynie do nas zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, mamy obowiązek zabezpieczenia pieniędzy na Twoich kontach. W praktyce oznacza to, że nakładamy blokadę. Następnie przekazujemy pieniądze do organu egzekucyjnego.

Ważne


Kwota blokady na koncie może różnić się od kwoty należności głównej wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Zobowiązani jesteśmy doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.
Zawiadomienie o zajęciu konta może trafić również do innych banków, w których masz konta. Oznacza to, że możesz mieć blokadę nie tylko u nas, ale również w innych bankach.

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych (prowadzonych we wszystkich walutach), w tym:

 • firmowych,
 • osobistych,
 • oszczędnościowych,
 • wspólnych (np. współmałżonków),
 • oraz lokat.

Kto może zająć moje konto?

Twoje konto może zostać zajęte przez organ egzekucyjny, np. Komornika, Urząd Skarbowy, ZUS.

Organ egzekucyjny przesyła do nas tytuł wykonawczy z kwotą zobowiązania i na tej podstawie nakładamy blokadę na Twoje konta i pieniądze.

Podstawa prawna:

 • egzekucja sądowa (komornicza) – art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego,
 • egzekucja administracyjna – art. 80 i 81 przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Kto i kiedy powinien powiadomić mnie o zajęciu egzekucyjnym?

Organ egzekucyjny wysyła do nas zawiadomienie o zajęciu konta w formie elektronicznej. Otrzymujemy je najpóźniej w następnym dniu roboczym. Od tego momentu mamy obowiązek zablokować pieniądze na Twoim koncie.

W tym samym czasie organ egzekucyjny listownie wysyła do Ciebie dokumenty informujące o zajęciu. 
O długu jako pierwszy powinien zawiadomić Cię wierzyciel. Następnie powinien wezwać Cię do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie skutku, wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy. Jest to decyzja, wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd lub inny właściwy organ. O tym również sąd, jak i organ egzekucyjny powinien Cię powiadomić. 


Jeśli organ egzekucyjny lub sąd nie powiadomił Cię o zadłużeniu, możesz złożyć zażalenie do organu odpowiedzialnego za odzyskanie długu. Najpierw jednak upewnij się, czy przesyłka rzeczywiście została nieskutecznie doręczona. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty.

W Polsce za doręczanie przesyłek sądowych odpowiedzialna jest Poczta Polska S.A. i robi to na kilka sposobów:

 • doręczenie do rąk własnych adresata,
 • doręczenie przez odebranie korespondencji przez każdą osobę dorosłą, która przebywa pod adresem wskazanym na kopercie,
 • doręczenie administratorowi, dozorcy, sołtysowi – jeśli te osoby zobowiązały się, że przekażą Ci przesyłkę
 • awizo, czyli informację o przesyłce zostawioną w drzwiach lub skrzynce pocztowej odbiorcy.

Ważne

Jeśli w ciągu 14 dniu nie odbierzesz przesyłki we wskazanej placówce pocztowej, przesyłka trafi do nadawcy i będzie uważana za doręczoną do odbiorcy. W takiej sytuacji Twoje zażalenie będzie traktowane jako bezpodstawne.

Nie masz zawiadomienia, a Twoje konto zostało zablokowane? Możesz sprawdzić, czego dotyczy zajęcie egzekucyjne w systemie transakcyjnym Santander internet.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organem egzekucyjnym?

Zajęcie komornicze –  dane komornika, w tym dane kontaktowe, możesz sprawdzić na stronie www.komornik.pl. 

Zajęcie administracyjne  –  dane kontaktowe możesz sprawdzić na stronie internetowej danego organu administracji (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta).

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Jeśli egzekucję z konta prowadzą różne organy egzekucyjne to sytuację taką nazywamy zbiegiem egzekucji

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, dokonujemy wypłat z tego rachunku na rzecz organu, który pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Niezwłocznie zawiadamiamy o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej egzekucje prowadzi łącznie ten organ sądowy albo administracyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773. § 1 kpc ).

Dalsze czynności egzekucyjne prowadzimy zgodnie z treścią dyspozycji organu egzekucyjnego w tym zakresie.

W przypadku zbiegu kilku egzekucji komorniczych, realizacja zajęć jest wstrzymana:

 • do czasu przekazania wszystkich spraw do jednego komornika, 
 • albo do czasu, gdy na koncie będzie wystarczająca ilość pieniędzy, aby można było jednocześnie wykonać wszystkie przyjęte zajęcia.

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje konta?

Jeśli organ egzekucyjny nie wskazał konkretnego konta, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zablokowania wszystkich Twoich kont, które masz obecnie i które otworzysz w przyszłości:

 • osobistych, walutowych, oszczędnościowych oraz lokat – których jesteś jedynym właścicielem oraz współwłaścicielem,
 • firmowych – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej.

Nie blokujemy kont, do których masz ustanowione pełnomocnictwo.

Ważne

Od 30.10.2020 roku, mamy obowiązek zablokowania również kont otwartych po wpływie zajęcia egzekucyjnego. Wynika to ze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, jak i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dla zajęć wystawionych przed tą datą nie było obowiązku blokowania nowo otwartych kont.

Które konta zablokujemy? Zależy to też od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu konta bankowego. Jeśli jest to:

 • osoba fizyczna, to blokadę założymy na koncie:
  • osobistym, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem 
  • oszczędnościowym 
  • lokaty
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, to blokadę założymy na koncie:
  • firmowym
  • osobistym, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem
  • oszczędnościowym
  • lokaty
 • wspólnik spółki cywilnej, to blokadę założymy na koncie firmowym
 • działalność rolnicza, stowarzyszenia, fundacje, to blokadę założymy na kontach prowadzonych na rzecz tych działalności
 • podmiot gospodarczy będący osobą prawną lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej np. spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, to blokadę założymy na koncie firmowym

Czy konto wspólne może zostać zablokowane?

Organ egzekucyjny może zająć konto, które ma kilku właścicieli. 

 • Egzekucje sądowe (komornicze)

  Gdy na konto indywidulane, posiadające dwóch współwłaścicieli, wpłynie zajęcie z tytułu egzekucji sądowej, to po wykorzystaniu kwoty wolnej egzekucji podlega 50% środków. Niezależnie od tego, czy konto indywidualne prowadzimy dla jednej, czy dwóch osób, to zawsze przysługuje jedna kwota wolna. 

  Oznacza to, że kwota wolna przysługuje w odniesieniu do konta, a nie w odniesieniu do każdego współwłaściciela. 
  Przykładowo, jeśli na koncie jest 5000 zł środków, kwota wolna to 2257,50 zł. Po wykorzystaniu kwoty wolnej pozostaje 2742,50 zł., z czego egzekucji podlega 1371,25 zł. 

 

 • Egzekucje administracyjne 

  W egzekucji w trybie administracyjnym zajmujemy 100% środków po wykorzystaniu kwoty wolnej. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym z konta bankowego nie odnosi się do kwestii udziałów i dlatego blokujemy 100%.

  W 2022 roku kwota wolna wynosi 2257,50 zł i odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy.

Konto dziecka - czy podlega zajęciu?

Jeśli wpłynie do nas tytuł egzekucyjny wystawiony na rodzica, nie zajmiemy konta dziecka, do którego rodzic jest przedstawicielem ustawowym.

Konto dziecka zostanie zajęte, jeśli wpłynie do nas tytuł egzekucyjny wystawiony na imię i nazwisko dziecka. Może on dotyczyć na przykład nieuregulowanego mandatu.

Czy zablokowane zostaną wszystkie moje pieniądze?

Blokujemy na Twoim koncie kwotę Twojego zadłużenia powiększoną o odsetki. Do Twojej dyspozycji, jako klienta indywidualnego, są:

 • pieniądze w ramach kwoty wolnej – zablokujemy konto po wykorzystaniu przez Ciebie kwoty wolnej lub gdy na konto wpłyną pieniądze w kwocie przekraczającej wysokość kwoty wolnej (zablokujemy nadwyżkę),
 • pieniądze zwolnione decyzją organu egzekucyjnego – organ egzekucyjny przesyła nam zgodę w formie elektronicznej, pieniądze możesz wypłacić w naszym oddziale,
 • pieniądze zwolnione przepisami prawa pozostają do Twojej dyspozycji. Możesz je wypłacić w oddziale.

Kwota wolna

W 2022 roku kwota wolna wynosi 2 257,50 zł. Odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. 
Kwota wolna:

 • dotyczy wszystkich Twoich Kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej lub płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Gdy kwota wolna zostanie wykorzystana lub na konto wpłynie kwota wyższa niż kwota wolna, blokujemy nadwyżkę środków na koncie.

Przykład:
Na konto wpływa 3 000 zł, to 2 257,50 zł pozostanie do Twojej dyspozycji. 742,50 zł zostanie zablokowane na poczet zajęcia.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych i nie obejmuje środków na koncie firmowym.

Sprawdź jakie środki nie podlegają egzekucji

Kwota wolna (klient indywidualny)

 • dotyczy wszystkich Twoich kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale, bankomacie, bankowości elektronicznej czy płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Ważne

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych, rachunku firmowego.

Alimenty 

Alimenty są zwolnione z egzekucji. Jednak, gdy blokujemy Twoje konta, to również blokujemy pieniądze, które wpływają z tytułu alimentów. Jeśli alimenty:

wpłynęły z konta innej osoby – wypłacisz je, jeśli złożysz w oddziale dokument potwierdzający zasądzenie na Twoją rzecz świadczenia z tytułu alimentów

zostały przekazane przez komornika – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

zostały przekazane z funduszu alimentacyjnego – wypłaty dokonasz bez konieczności dostarczania dokumentów

 

Inne środki, które nie podlegają egzekucji: 

 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dofinansowanie do żłobka (które będzie przysługiwało jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy),
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS,
 • świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane i realizowane z rachunków NFZ,
 • subwencje wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług udzielane na podstawie art. 15 zzb ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych udzielane na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-19- wypłacane przez urzędy pracy,
 • pożyczki udzielane na podstawie art. 15 zzd ustawy COVID-19 – wypłacana przez urzędy pracy,
 • pożyczki dla organizacji pożytku publicznego udzielana na podstawie art. 15 zzda - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego udzielane na podstawie art. 15 zze ustawy COVID-19 - wypłacane przez urzędy pracy,
 • dodatek solidarnościowy - wypłacany przez ZUS.
   

Jak mogę korzystać z pieniędzy na koncie w ramach kwoty wolnej od zajęcia?

W ramach kwoty wolnej, pieniędzmi możesz dysponować, jako klient indywidualny, w standardowy sposób. Możesz:

korzystać z nich za pomocą kart płatniczych,

robić przelewy w bankowości internetowej i mobilnej oraz w oddziale,

wypłacać gotówkę w kasie oddziału.

Jak wypłacić środki zwolnione spod egzekucji?

Pieniądze zwolnione spod egzekucji możesz wypłacić w naszym oddziale.

Z którego konta środki będą pobierane w pierwszej kolejności - prywatnego czy firmowego?

W pierwszej kolejności pobierzemy pieniądze z Twojego konta firmowego.

Jak mogę zamknąć konto na którym jest zajęcie egzekucyjne?

Dyspozycję zamknięcia konta możesz złożyć w oddziale lub przez infolinię banku pod numerem 1 9999.

Czy kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego przysługuje klientowi firmowemu?

Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy kont firmowych. Kwota wolna dotyczy wszystkich kont indywidualnych. Wynika to z art. 54 Prawa bankowego. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o kwocie wolnej, to znajdziesz je w zakładce Jestem klientem indywidualnym w sekcji Korzystanie z konta objętego zajęciem – co warto wiedzieć oraz w zakładce Jestem klientem indywidualnym i firmowym w sekcji Korzystanie z konta objętego zajęciem – co warto wiedzieć.

Co mogę zrobić gdy mam zajęcie egzekucyjne, a chcę wypłacić wynagrodzenie pracownikom?

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za pracę zatrudnionym u Ciebie osobom jest przedstawienie przez Ciebie listy płac oraz dostępne środki na Twoim koncie. Sposób i wysokość wypłaty zajętych środków różni się w zależności od tego, czy prowadzona jest egzekucja administracyjna, czy komornicza.

Jeśli jest to egzekucja administracyjna, to najpóźniej do 10. dnia miesiąca dostarcz do oddziału listę płac za poprzedni miesiąc. Przekażemy Ci pieniądze na wypłatę bieżących wynagrodzeń pracowników, ale nie na wypłatę wynagrodzenia właściciela. 
Uwzględnimy także należny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS. Po tym terminie wynagrodzenie staje się wynagrodzeniem zaległym. Aby wypłacić pieniądze w takim przypadku uzyskaj zgodę organu egzekucyjnego. 

Jeżeli organem łącznym jest organ administracyjny, to na wypłatę bieżących wynagrodzeń zgoda nie jest wymagana. Zgoda jest wymagana na wypłatę wynagrodzeń zaległych.

Wynagrodzenie również stanie się zaległym, jeśli w dniu ustalonym w Regulaminie nie było środków na Twoim koncie, pozwalających na realizację wynagrodzeń. 

Jeżeli chcesz, by akumulować środki na realizację wynagrodzeń na Twoim koncie, to uzyskaj zgodę organu egzekucyjnego. Organ egzekucyjny przekaże zgodę do banku. 

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie gotówkowej, to złóż listę płac w oddziale. Listę płac przekaż do oddziału w formie elektronicznej. Nie jest wymagane polecenie księgowania. 

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie bezgotówkowej, to potrzebne jest polecenie księgowania. Polecenie księgowania przygotuj w pliku, który udostępni Ci doradca z oddziału. Zarówno listę płac, jak i polecenie księgowania przekaż do oddziału w formie elektronicznej.

Jeśli jest to egzekucja komornicza, to pieniądze na bieżące wynagrodzenia pracowników z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi, uzyskasz wyłącznie na podstawie zezwolenia komornika sądowego. 

Takie zezwolenie komornik przesyła do nas elektronicznie z informacją, jaką łączną kwotę zwolnił. Jeżeli egzekucję prowadzi więcej niż jeden komornik sądowy, zgodę uzyskaj od każdego z nich. Każdy z komorników przekazuje zgodę do Banku.

Jeżeli jest wyznaczony łączny organ egzekucyjny i jest nim komornik, to wystarczy zgoda łącznego komornika.

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie gotówkowej, to złóż listę płac w oddziale. Listę płac przekaż do oddziału w formie elektronicznej. Nie jest wymagane polecenie księgowania. 

Jeśli chcesz przekazać wynagrodzenia pracownikom w formie bezgotówkowej, to potrzebne jest polecenie księgowania. Polecenie księgowania przygotuj w pliku, który udostępni Ci doradca z oddziału. Zarówno listę płac, jak i polecenie księgowania przekaż do oddziału w formie elektronicznej.

Czy mogę przekazać pieniądze komornikowi z konta VAT?

Nie możesz przekazać pieniędzy komornikowi z konta VAT.

Realizacja zajęcia egzekucyjnego z konta VAT odbywa się wyłącznie na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego. Opłatę za realizację zajęcia pobierzemy zaś z konta bieżącego.

Jeśli zajęcie obejmuje konto VAT, to środki z konta VAT zostają przekazane do organu egzekucyjnego. Transakcja będzie widoczna również w historii rachunku bieżącego, ponieważ rozlicza się z wykorzystaniem tego rachunku. 

Jeśli masz zajęcie na koncie VAT, to pieniądze z konta VAT możesz zadysponować w ramach wypłaty uprzywilejowanej na zapłatę:

 • podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych,
 • ZUS od wynagrodzeń pracowniczych.

Czy środki z subwencji PFR mogą zostać zajęte przez organ egzekucyjny?

Pieniądze z subwencji PFR wypłacone na konta firmowe nie podlegają zajęciu egzekucyjnemu.

Gdzie w bankowości elektronicznej znajdę informację o zajęciach egzekucyjnych na moich kontach?

Zaloguj się do usługi Mini Firma lub Moja Firma plus.

Wejdź w zakładkę Pulpit. Tu zobaczysz, czy na kontach, do których masz uprawnienia, jest zajęcie egzekucyjne. 

Gdy klikniesz w Zobacz listę zajęć egzekucyjnych, wyświetli się lista zajęć egzekucyjnych na rachunkach, do których posiadasz uprawnienia.

Gdy klikniesz w Szczegóły, wyświetli się więcej informacji o zajęciu.


Ważne! Aby zobaczyć informację o zajęciu egzekucyjnym, musisz mieć uprawnienia do konta, którego ono dotyczy. Oznacza to, że nie zobaczysz zajęć egzekucyjnych do tych kont firmowych, do których nie masz uprawnień.

Mam środki na koncie - kiedy zajęcie egzekucyjne zostanie zrealizowane?

Zajęcie egzekucyjne realizujemy:

 • po upływie pełnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wpływu zawiadomienia o zajęciu, czyli w 8 dniu (jeśli jest to dzień roboczy), wynika to z przepisów prawa art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 889(2) Kodeksu postepowania cywilnego. 

Jeżeli 8 dzień jest dniem wolnym, to realizacja zajęcia nastąpi w dniu roboczym po tym dniu wolnym.

 • wcześniej, jeśli:
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym, dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków (dotyczy klienta indywidualnego)
  • chcesz, abyśmy wykorzystali środki dostępne w ramach kwoty wolnej (dotyczy klienta indywidualnego)
  • chcesz, abyśmy wykorzystali pieniądze dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym, dyspozycję zrealizujemy z dostępnych środków (dotyczy klienta firmowego)
  • masz środki objęte blokadą z tytułu zajęcia

Z kont firmowych lub osobistych objętych blokadą egzekucyjną, na których masz udostępniony limit kredytowy, nie przekazujemy do organów egzekucyjnych wpływów występujących w ramach udzielonego Ci limitu. Możesz wpłacać i wypłacać środki do czasu, gdy na koncie wystąpi saldo dodatnie. 
Dopiero po przekroczeniu salda zero, środki z salda dodatniego zostaną przekazane do organu egzekucyjnego.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy na koncie masz niedozwolony debet.

Kiedy bank realizuje zajęcie egzekucyjne z konta VAT?

Konto VAT może być obciążone w celu realizacji zajęcia, wyłącznie na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji z tytułu:

 • podatku od towarów i usług lub
 • należności celnych
 • z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 

Konto VAT może zostać zajęte tylko przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W takiej sytuacji, organ egzekucyjny kieruje do Banku odpowiedni typ formularza zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym. Formularz ten jednoznacznie wskazuje, że zajęciem egzekucyjnym objęty powinien zostać także rachunek VAT.  

Upoważniony organ egzekucyjny może także przesłać do Banku tzw. zawiadomienie o rodzaju egzekwowanej należności. Dokument ten zobowiązuje Bank do rozszerzenia, wcześniej przyjętego zajęcia konta bankowego, o wierzytelność z rachunku VAT.

W pierwszej kolejności obciążany jest rachunek VAT, a w przypadku braku pieniędzy na realizację całego zajęcia, pozostała kwota pobrana zostaje z rachunku bieżącego klienta.

Jeśli masz zajęcia egzekucyjne na kontach innych niż rachunki VAT, to możesz uruchamiać płatności z rachunku VAT zgodnie z zasadami płatności podzielonej.

Gdy na rachunku VAT nie ma pieniędzy wystarczających na spłatę całego zajęcia, to brakującą kwotę pobierzemy z rachunku bieżącego. Wtedy realizowane są dwa przelewy, a opłata pobierana jest za każdy przelew.

Z rachunku VAT nie może być zrealizowane zajęcie komornika sądowego.

Jakie opłaty pobieramy za przyjęcie i realizację zajęcia egzekucyjnego?

 W przypadku kont firmowych opłata za obsługę zajęć egzekucyjnych wynosi:

  Przyjęcie do realizacji: zajęcie egzekucyjne/zabezpieczenie  Realizacja zajęcia egzekucyjnego Opłata za przelew pieniędzy do organu egzekucyjnego
Klient indywidualny brak brak brak
Klient firmowy
konto Santander Bank Polska
i dawnego Kredyt Banku
30 zł * 60 zł ** Opłata w wysokości jak za przelew złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***
Klient firmowy
konta otwarte w Deutsche Banku, które Santander Bank Polska przejął 9.11.2018 r.
brak 0,5% min.10 zł** Opłata w wysokości jak za przelew Elixir złożony w oddziale, która zależy od rodzaju konta***

 

* Opłatę pobieramy za każde zajęcie egzekucyjne. Robimy to w dniu wpłynięcia do nas zawiadomienia z organu egzekucyjnego. Wysokość opłaty według stanu na 30.06.2021 r.
** Opłatę pobieramy od każdej kwoty przekazanej na rzecz organu egzekucyjnego. Robimy to w dniu realizacji zajęcia egzekucyjnego. Nie naliczamy opłaty, gdy przekazujemy kwotę mniejszą niż 30 złotych, aby uzupełnić realizację zajęcia egzekucyjnego. 
*** Opłatę pobieramy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Niezależnie od opłat za obsługę zajęć egzekucyjnych, pobierzemy opłatę za przelew (Elixir) złożony w oddziale (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.). Opłatę pobieramy na koniec miesiąca. Opłata za realizację zajęcia z konta VAT pobierana jest z konta z nim powiązanego.

 

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Spłata całego długu

 • Jeśli to my przekazujemy pieniądze z Twojego konta na całkowitą realizację zajęcia egzekucyjnego, to konto odblokujemy niezwłocznie po przekazaniu pieniędzy.
  Zgodnie z prawem (art. 889 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 80 par 1 Ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji) zajęcia realizujemy po upływie 7 pełnych dni kalendarzowych. 7 dni liczymy od pierwszego dnia, który następuje po dniu wpływu zawiadomienia o zajęciu. 
 • Jeśli  samodzielnie spłacisz całe zajęcie odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie od organu egzekucyjnego o zakończonej egzekucji.

Jeśli niepokoją Cię opóźnienia, skontaktuj się z organem egzekucyjnym.

Uchylenie zajęcia

Jeśli zapadła decyzja o uchyleniu zajęcia, to odblokujemy Twoje konto, gdy otrzymamy zawiadomienie od organu egzekucyjnego. Decyzję o uchyleniu, umorzeniu lub wycofaniu zajęcia organ egzekucyjny przekazuje do banku w formie elektronicznej.

Twoje konto odblokujemy:

 • w dniu wpływu zawiadomienia, jeśli jest to dzień roboczy,
 • lub najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu zawiadomienia.

Jeśli na Twoim koncie wciąż jest blokada, skontaktuj się z organem egzekucyjnym i ustal dalszy tryb postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Kiedy zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane?

Zajęcie egzekucyjne może zostać wstrzymane przez organ, który je nałożył lub przez organ prowadzący łącznie wszystkie egzekucje.

Czy mogę korzystać z pieniędzy na koncie, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone?

Zawieszenie to inaczej wstrzymanie egzekucji. Czynności już podjęte, na przykład zajęcie konta, nadal pozostają w mocy. Możesz korzystać z kwoty wolnej i ze środków ustawowo zwolnionych spod egzekucji.

Pieniądze zablokowane z tytułu egzekucji możemy Ci wypłacić tylko w jednym z dwóch przypadków:

 • gdy otrzymamy prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 
 • albo gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego informację, że zgadza się na korzystanie przez Ciebie z pieniędzy objętych egzekucją.

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone:

 • na wniosek wierzyciela, bez dodatkowego uzasadnienia,
 • na wniosek dłużnika – czyli na Twój, jeśli przedstawisz dokumenty, że sąd uchylił lub wstrzymał tytuł wykonawczy,
 • z urzędu – jeśli komornik uzyska informację o braku zdolności procesowej (ubezwłasnowolnienie), braku przedstawiciela ustawowego lub śmierci (zarówno dłużnika, jak i wierzyciela),
 • z mocy prawa – gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika lub prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku. Materiał ma na celu przybliżyć temat egzekucji z rachunku bankowego, nie stanowi opinii prawnej. W tekście podawane są przykłady środków zwolnionych spod egzekucji. Pełna lista znajduje się w Art. 833 „Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych” – Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 17.11.1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1575 ze zm.).