Lokata mobilna w Santander mobile
 • Oprocentowanie
  Atrakcyjne oprocentowanie

  Możesz zyskać oprocentowanie
  6,5% w skali roku

 • Kwota lokaty
  Kwota maksymalna

  Na lokatę możesz wpłacić maksymalnie 100 000 zł

 • Okres oszczędzania
  Okres oszczędzania

  Lokata krótkoterminowa – zakładasz ją na 3 miesiące

Sprawdź zasady promocji

Zainwestuj w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z naszej oferty i zyskaj w promocji 6,5% w skali roku na lokacie

  • lokatę możesz założyć na maksymalnie 3 miesiące
  • na lokatę możesz wpłacić maksymalnie 100 000 zł
  • do promocji możesz przystąpićod 15.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
  • możesz otworzyć tylko jedną lokatę w ramach tej promocji

Kwota Twojej lokaty nie może być wyższa niż kwota, którą zainwestujesz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w tym samym dniu przed założeniem lokaty.

Szczegóły promocji „Lokata z funduszem IV” znajdziesz w Regulaminie.

Jak możesz skorzystać z wyższego oprocentowania

Możesz złożyć zlecenie zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w naszym oddziale lub w Santander internet.

 • Złóż zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranego przez Ciebie funduszu inwestycyjnego (minimalną kwotę znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu Inwestycyjnego)

 • W tym samym dniu otwórz lokatę w kwocie nie wyższej niż kwota nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego i wyraź zgodę na elektroniczny kanał kontaktu (EKK)

 • Po zakończeniu lokaty otrzymasz odsetki naliczone w promocji. Pieniądze zainwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy mogą pracować dalej.

Jak założysz lokatę z funduszem

Zaloguj się do Santander internet
Otwórz zakładkę Fundusze inwestycyjne.
Sprawdź swoje przygotowanie do inwestycji
Jeżeli inwestujesz po raz pierwszy, to poprosimy Cię o wypełnienie Ankiety inwestycyjnej i zawarcie z nami odpowiedniej umowy
Zainwestuj w fundusze
Złóż zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranego przez Ciebie funduszu inwestycyjnego
Przyjdź do nas
Odwiedź nasz dowolny oddział
Zainwestuj w fundusze
Złóż u doradcy zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa dowolnego funduszu inwestycyjnego
Załóż lokatę
W tym samym dniu otwórz u doradcy lokatę i wyraź zgodę na elektroniczny kanał kontaktu

Dokumenty

 
 
Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych
15 Lipiec 2022 r.
325.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zasady ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
5 Marzec 2019 r.
345.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin usług Santander online dla klientów indywidualnych
15 Lipiec 2022 r.
676.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Potrzebujesz wsparcia?

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

 

Wideo lub audio

Infolinia

24 h

W oddziale

Infolinia Santander TFI S.A.

Dodatkowe informacje

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (które nazywamy dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (nazywanych  fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Konto osobiste i oszczędnościowe to rachunki płatnicze.
  • Santander online to usługa bankowości elektronicznej.
  • Santander mobile to usługa bankowości elektronicznej
Rozmowa z wirtualnym asystentem Santi. Jestem chatbotem.