Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Invest Benefit Plus

Invest Benefit Plus to produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi stworzony przez AXA Życie TU S.A.

Konstrukcja produktu

  • możliwość zainwestowania kapitału - minimalna składka 20 000 zł
  • w pełni alokowana składka podstawowa
  • elastyczność wpłat i wypłat
  • możliwość dowolnych dopłat
  • opcja zdefiniowania odrębnej strategii inwestycyjnej dla rachunku składki podstawowej i odrębnej dla rachunku dodatkowego
  • możliwość dokonywania wypłat środków z rachunku dodatkowego od 2. roku polisy bez opłat
  • szerokie spektrum inwestycyjne - ponad 50 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do wyboru oraz 4 portfele modelowe: AXA – Portfel akcji, AXA – Portfel Zrównoważony, AXA – Portfel Cyklu Koniunkturalnego, AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu
  • inwestycja średnioterminowa – rekomendowany okres inwestycji to minimum 5 lat
  • ochrona ubezpieczeniowa kontrola środków za pomocą konta internetowego

Ważne informacje

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Invest Benefit Plus wiąże się z inwestowaniem wpłaconej składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe i nie gwarantuje zachowania ani zwrotu wpłaconych środków.

Inwestowanie składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z następującymi ryzykami:

  • ryzykiem rynkowym, tj. utratą części, a nawet całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa w związku ze zmianą sytuacji na rynkach, niewłaściwym zarządzaniem przez zarządzającego, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji,
  • ryzykiem utraty części wartości wpłaconego kapitału w wyniku całkowitego lub częściowego wycofania się z inwestycji przed rekomendowanym minimalnym okresem inwestycji,
  • ryzykiem płynności, tj. ograniczonego dostępu do środków związanym z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Ubezpieczyciela, np. zawieszeniem notowań instrumentu finansowego, wstrzymaniem umorzeń jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne,
  • ryzykiem walutowym wynikającym ze zmiany kursów walutowych w przypadku inwestycji denominowanych w walutach obcych, czyli nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywanych zmian kursów walutowych.

Opłaty

Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w Tabeli Opłat i Limitów dotyczącej ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Invest Benefit Plus, dostępnej we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska S.A.

Dokumenty

Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w Tabeli Opłat i Limitów dotyczącej ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Invest Benefit Plus, dostępnej we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska S.A.

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja dotycząca zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi db Invest Benefit Plus należy wyłącznie do Klienta. Klient ponosi ryzyko utraty części lub całości środków wpłacanych jako składki ubezpieczeniowe. Lokowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, znajdują się w Regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnym we wskazanych Oddziałach Santander Bank Polska S.A. Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dostępny jest na stronie internetowej AXA Życie TU SA (www.axa.pl) oraz we wskazanych Oddziałach Santander Bank Polska S.A. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Klient powinien wziąć pod uwagę fakt, że Santander Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym i otrzymuje prowizje z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia Invest Benefit Plus znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Invest Benefit Plus.