Zastrzeganie dokumentów tożsamości

W przypadku utraty dokumentów, należy utracone dokumenty zastrzec w bankub – uniemożliwi to wykorzystane naszych dokumentów i danych osobowych w celach przestępczych.

Santander Bank Polska S.A. jest uczestnikiem Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – oznacza to , że wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Klientów są rejestrowane bezpośrednio w Centralnej Bazie Danych – DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jest to komputerowa baza danych zawierająca informacje o zastrzeżeniach dokumentów (m.in. dowody osobiste, paszporty, karty pobytu, prawa jazdy, książeczki marynarskie, książeczki wojskowe itp.), blankietów czeków. Z Centralnej Bazy Danych korzystają prawie wszystkie banki w Polsce oraz inne instytucje (m.in. Policja, Telefonie Cyfrowe, Poczta Polska).

Bank dokonuje zastrzeżenia dokumentu tożsamości, wyłącznie na wniosek Klienta. Aby zgłosić zastrzeżenie dokumentu w Santander Bank Polska S.A. nie musisz być posiadaczem rachunku w naszym Banku.

Osoba, która utraciła dokumenty powinna powiadomić najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej w celu wyrobienia nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Osoba, która utraciła dokumenty w wyniku kradzieży powinna dodatkowo powiadomić Policję.