Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Pytania i odpowiedzi - karty płatnicze

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wnioskowanie o kartę kredytową

 • Nie, o kartę kredytową w Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) może wnioskować każdy – wystarczy zadzwonić pod numer 1 9999, 48 61 81 19999 dzwoniąc z zagranicy (opłata zgodna z taryfą danego operatora) złożyć wniosek przez internet – na santander.pl, lub przyjść do dowolnego oddziału Banku. Jeżeli posiadasz kartę kredytową w innym banku możemy również zaoferować przeniesienie karty do naszego banku na bardzo korzystnych warunkach.

  • W przypadku wniosków składanych w oddziale Karta zostanie przesłana:
   • dla nowych Kart: Visa Platinum oraz Mastercard World Elite - przesyłką kurierską na adres do korespondencji.
   • dla wszystkich pozostałych Kart nowych lub z nowym numerem – listem zwykłym na adres do korespondencji,
  • W przypadku wniosków składanych telefonicznie Karta zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku po wcześniejszym podpisaniu Umowy i wniosku.
  • W przypadku wniosków składanych w usługach Santander internet i Santander mobile Karta zostanie przesłana po wcześniejszym zawarciu Umowy w formie elektronicznej dla Kart wymienionych na adres do korespondencji.
  • W przypadku wznowienia, Karta zostanie przesłana:
   • listem zwykłym na adres do korespondencji - dotyczy wszystkich kart.
   • w przypadku wznowień Kart dodatkowych Bank może wysyłać te Karty na adres korespondencyjny Posiadacza, który niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika.
  • Dla Kart nowych, o które wnioski były składane w placówce partnerskiej – karta zostanie przesłana listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany we wniosku. Bank zastrzega sobie prawo przesłania Kart wznawianych do Oddziałów Banku, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w szczególności w przypadku: udzielenia limitu kredytowego na innych warunkach niż wnioskowany i tym samym zawarcia aneksu do Umowy, potrzeby pozyskania od Posiadacza nowych dokumentów.
  • Informacja na temat zmienionego sposobu wysyłki Karty zostanie Posiadaczowi przekazana wraz z zestawieniem operacji lub osobną korespondencją.
 • W przypadku nieotrzymania Karty wysłanej na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza/Użytkownika należy skontaktować się telefonicznie z Infolinią i zgłosić nieotrzymanie Karty.

  Jeżeli Karta niedoręczona nie zostanie zwrócona do Banku, Doradca Infolinii dokona zastrzeżenia Karty i Bank wyda Posiadaczowi nową Kartę, która zostanie przesłana na adres korespondencyjny.

  Jeżeli Karta zostanie zwrócona do Banku:

  • będziesz mógł odebrać ją w oddziale banku, w którym ubiegałeś się o jej wydanie,
  • odbierzesz ją w oddziale banku, który wskazałeś we wniosku złożonym przez Internet lub telefon,
  • jeśli natomiast ubiegałeś się o kartę w Placówce Partnerskiej karta zostanie wysłana ponownie na adres korespondencyjny lub do wskazanego oddziału banku. Banku
 • W przypadku podpisania umowy lub wznowienia karty masz 60 dni od podpisania/ złożenia dyspozycji na odebranie karty z oddziału. Po tym okresie bank dokona zniszczenia karty i tym samym nastąpi rozwiązanie umowy. Jeżeli przed tym dniem powiadomisz bank o braku możliwości odebrania nowej karty możesz uzgodnić z bankiem okres przechowania karty.

 • Jeśli zgłosisz do banku, że nie otrzymałeś karty, zwrócone zostaną opłaty związane z jej zamówieniem.

Aktywacja karty

 • Kartę debetową i kredytową możesz aktywować podczas pierwszej transakcji w naszym bankomacie lub w terminalu, gdzie będzie wymagane podanie numeru PIN. W bankomacie wybierz opcję aktywacja karty i podaj poprawny numer PIN do karty.

  Jeśli posiadasz aktywny dostęp do usług bankowości elektronicznej Santander Internet, czyli usługę z smsKodem lub z tokenem możesz aktywować kartę on-line. Po zalogowaniu do usług wybierz zakładkę Finanse – Karty. Następnie przy karcie, którą zamierzasz aktywować, kliknij opcję Aktywuj. Następnie w opcji Więcej wybierz Nadaj PIN.

  Jeżeli chcesz aktywować kartę w Santander mobile, to po zalogowaniu wybierz na ekranie kartę, którą chcesz aktywować. Następnie wybierz Opcje – Aktywuj kartę oraz nadaj PIN do karty.

  Po nadaniu PINu najlepiej pierwszą transakcję wykonaj w bankomacie, w przypadku transakcji bezgotówkowej w sklepie być może nastąpi konieczność czterokrotnego wpisania nowego PINu.

 • Zakup karty jest jednoznaczny z jej rejestracją w serwisie internetowym oraz z jej aktywacją. W trakcie zakupu i aktywacji otrzymujesz wszystkie niezbędne dane, które będą potrzebne do przeprowadzenia transakcji w Internecie: numer karty, numer rachunku technicznego karty, datę ważności karty oraz kod CVV2.

  Dane te są przesłane elektronicznie w dokumencie PDF wygenerowanym przez system w momencie zakończenia rejestracji Karty. Kod CVV2 przesłany jest na podany podczas rejestracji numer telefonu.

  Pamiętaj, że informacje o numerze Karty i kodzie CVV2 otrzymujesz tylko raz!

Nadanie, zmiana, odblokowanie PIN-u do karty

 • W przypadku konieczności nadania nowego PIN-u do karty możesz skorzystać z kilku możliwości:

  • Możesz nadać PIN samodzielnie w bankowości elektronicznej Santander internet lub mobile:
   • Santander internet: zakładka „Karty” → Więcej → Nadaj PIN.
   • Santander mobile: „Zarządzanie kartami” → PIN do karty
  • Możesz skorzystać z Infolinii pod numerem telefonu 19999, dzwoniąc z zagranicy 48 61 81 19999 (czynny całą dobę, opłata zgodna z taryfą operatora).
  • PIN możesz też otrzymać / zamówić w dowolnej placówce Banku

  Nadanie PIN-u w bankowości elektronicznej jest bezpłatne. Opłata za wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek użytkownika, w formie papierowej określona jest w Taryfie opłat i prowizji.
  Po nadaniu/zmianie PIN-u poprzez Santander online może pojawić się konieczność powtórzenia 4-krotnie nowego PIN-u na terminalu podczas pierwszej płatności kartą.

 • Zmiany numeru PIN do karty można dokonać poprzez:

  • Bankowość elektroniczna Santander internet lub mobile:
   • Santander internet: zakładka „Karty” → Więcej → Nadaj PIN,
   • Santander mobile: „Zarządzanie kartami” → PIN do karty.
  • Infolinia, pod numerem telefonu 19999, dzwoniąc z zagranicy 48 61 81 19999 (czynny całą dobę, opłata zgodna z taryfą operatora).
  • Placówka banku - kartę możesz również odblokować w dowolnym oddziale Banku.

  Usługa odblokowania karty z błędnie podanego PIN-u jest bezpłatna.

 • W celu odblokowania karty po wprowadzeniu błędnego kodu PIN masz 3 możliwości:

  • Bankowość elektroniczna Santander internet lub mobile:
   • Santander internet: zakładka „Karty” → Więcej → Odblokuj kartę,
   • Santander mobile: „Zarządzanie kartami” → Odblokuj kartę.
  • Infolinia, pod numerem telefonu 19999, dzwoniąc z zagranicy 48 61 81 19999 (czynny całą dobę, opłata zgodna z taryfą operatora).
  • Placówka banku - kartę możesz również odblokować w dowolnym oddziale Banku.

  Usługa odblokowania karty z błędnie podanego PIN-u jest bezpłatna.

Zastrzeganie karty

 • Każdą kartę możesz zastrzec przez całą dobę pod numerem telefonu 1 9999, dzwoniąc z zagranicy: 48 61 81 19999, w usługach Bankowości Elektronicznej Santander internet i Santander mobile lub osobiście w dowolnym oddziale Banku.

 • Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie jej utraty. Zgodnie z Ustawą o Usługach Płatniczych, Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu utraconej karty do wysokości 150 EUR do czasu zgłoszenia jej utraty. W przypadku kradzieży lub podejrzenia przestępstwa konieczne jest zgłoszenie tego faktu Policji. W przypadku, gdy karta jest objęta ubezpieczeniem*, wartość transakcji do wysokości 150 EUR może być zwrócona przez Ubezpieczyciela zgodnie z warunkami ubezpieczenia kart. Więcej o ubezpieczeniach kart debetowych i kart kredytowych

Transakcje kartami płatniczymi

 • Każda autoryzacja transakcji kartą powoduje blokadę środków na kwotę udzielonej autoryzacji. Przy kartach debetowych blokada pomniejsza kwotę środków dostępnych na rachunku, z którym powiązana jest karta, przy kartach kredytowych i charge blokada pomniejsza dostępny dla karty limit.

  Blokada jest swego rodzaju zabezpieczeniem środków w ramach transakcji dla usługodawcy. Wynika to z faktu, że transakcje są rozliczane dopiero po jakimś czasie od ich przeprowadzenia i konieczne jest zabezpieczenie środków na ich pokrycie. Blokada (bez względu na to czy transakcja doszła do skutku) może być utrzymana maksymalnie przez 30 dni (w zależności od rodzaju karty i transakcji). Warto pamiętać, że rozwiązanie blokady, zanim nastąpi rozliczenie transakcji kartowej, nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku zapewnienia środków na rachunku na pokrycie transakcji, ani z obowiązku nieprzekraczania limitu wydatków.

  Szczegółowe informacje dotyczące terminów blokad odnośnie poszczególnych rodzajów kart można odnaleźć w zapisach regulaminów kartowych Santander Bank Polska.

 • Usługodawca powinien przesłać transakcję do rozliczenia maksymalnie w ciągu 30 dni, jednak zdarzają się przypadki przekroczenia tego terminu. Bank zobowiązany jest do rozliczenia na rachunku klienta wszystkich transakcji, które miały miejsce w okresie obowiązywania umowy i ma prawo obciążyć rachunek posiadacza karty kwotami zrealizowanych transakcji bez względu na termin ich rozliczenia. Posiadacz karty ma zawsze prawo do złożenia reklamacji w Banku, jeżeli nie zgadza się z danym obciążeniem.

 • Od transakcji przeprowadzanych w walucie innej niż złote polskie (PLN) naliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji, zgodnie z Taryfą.
  Transakcje kartami Visa w walucie innej niż PLN, dla której Bank ustala kursy i publikuje je w Tabeli kursowej, są przewalutowywane przez Bank z waluty transakcji na PLN po kursie Banku - kursie sprzedaży dewiz z dnia wprowadzenia transakcji do systemu Banku.
  Transakcje Kartami MasterCard wydanymi do konta w PLN dokonane w walucie EUR są przeliczane na PLN po kursie Banku - kursie sprzedaży dewiz z dnia wprowadzenia transakcji do systemu Banku
  Transakcje kartami MasterCard w walucie innej niż PLN, przewalutowywane są na EUR, według kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji przez MasterCard, a następnie są przeliczane na PLN po kursie Banku - kursie sprzedaży dewiz z dnia wprowadzenia transakcji do systemu Banku.
  Obciążenie Konta Karty z tytułu zrealizowanych transakcji jest dokonywane w PLN i stanowi ono podstawę do naliczenia prowizji za przewalutowanie transakcji zgodnie z Taryfą.

 • Rodzaj dokumentów potwierdzających dokonanie operacji kartą jest uzależniony od rodzaju transakcji:

  • przy autoryzowaniu transakcji sprzedaży w terminalu lub przy użyciu ręcznego powielacza (imprintera) otrzymasz wydruk z terminala lub dokument z imprintera potwierdzający kwotę, datę oraz miejsce transakcji,
  • przy anulowaniu autoryzacji w punkcie usługowo-handlowym powinieneś otrzymać stosowny dokument potwierdzający anulowanie autoryzacji,
  • w przypadku transakcji internetowych (dotyczących rezerwacji) lub transakcji pocztowych/ telefonicznych/ faksowych otrzymasz kod rezerwacji lub inne potwierdzenie zawarcia transakcji, a w przypadku anulowania powinien zostać przekazany kod anulowania rezerwacji lub inne potwierdzenie zrealizowanej transakcji,
  • wypłacając gotówkę z bankomatu otrzymasz wydruk potwierdzający kwotę, datę oraz miejsce dokonanej transakcji,
  • w przypadku transakcji w urządzeniach samoobsługowych otrzymasz wydruk potwierdzający kwotę, datę oraz miejsce dokonanej transakcji.
 • Z odmową przyjęcia zapłaty kartą możesz spotkać się z następujących powodów:

  • upływu terminu, do którego jest możliwe korzystanie z karty; - rodzaju karty;
  • niezgodności podpisu na rewersie kart z podpisem na dokumencie obciążeniowym;
  • odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

  Pamiętaj, że w przypadku odmowy, odrzucenia, anulowania transakcji masz prawo otrzymać dokument potwierdzający ten fakt.

 • Tak, z rachunku karty kredytowej możesz – podobnie jak z konta - przelać pieniądze na inny rachunek. Przelewu możesz dokonać za pośrednictwem Santander lub Przelewu24 Uruchomi się w nowym oknie. Koszt przelewu z rachunku karty kredytowej określa Taryfa opłat i prowizji.

 • Jest to 3-cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie karty, o który Klient może zostać poproszony podczas dokonywania transakcji internetowych

 • DCC – Dynamic Currency Conversion jest to usługa dynamicznego przewalutowania, która pozwala na wybór waluty transakcji podczas płacenia kartą za produkty i usługi lub podczas wypłacania gotówki z bankomatu. Dzięki niej możesz dokonać zapłaty kartą w walucie kraju usługodawcy bądź w walucie, w której prowadzony jest rachunek Twojej karty. Dzięki DCC zawsze znasz dokładną kwotę obciążenia rachunku. Transakcja w walucie karty powinna odbyć się wyłącznie za Twoją zgodą.
   

Transakcje w terminalach płatniczych oraz wypłaty w bankomatach, które nie obsługują mikroprocesora

 • Karta jest wyposażona w dwie technologie (mikroprocesor i pasek magnetyczny), które pozwalają na płacenie i korzystanie z bankomatów.
   

 • Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy możliwość wykonywania transakcji kartą w terminalach płatniczych i wypłaty gotówki kartą w bankomatach odczytujących dane jedynie z paska magnetycznego karty, z pominięciem mikroprocesora.
  Możesz samodzielnie włączyć pasek magnetyczny, aby korzystać z terminali i bankomatów starszego typu (głównie za granicą), które działają tylko w oparciu o pasek magnetyczny.

  Transakcje kartami w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A. (i w większości bankomatów w Polsce) odbywają się w oparciu o dane zapisane na chipie.
  Zapewnia to większe bezpieczeństwo przechowywania informacji.

 • Jeżeli wyjeżdżasz za granicę lub tam przebywasz (szczególnie poza krajami europejskimi), możesz potrzebować włączonego paska magnetycznego. Dzięki temu skorzystasz ze wszystkich typów terminali płatniczych i bankomatów. Możesz włączyć pasek maksymalnie na 180 dni kalendarzowych. Ze względów bezpieczeństwa – zalecamy –  gdy tylko wrócisz do kraju, wyłącz tę funkcje.

  • Santander internet: Wybierz zakładkę Finanse, a następnie Karty. Po rozwinięciu opcji Więcej wybierz: pasek magnetyczny.
  • Aplikacja mobilna: Wybierz sekcję Karty, a następnie, po wybraniu konkretnej karty – Opcje i kolejno:  Korzystanie z karty za granicą.
  • Infolinia banku 
  • Oddział 

Stawki opłat interchange

Stawki dla kart VISA:

Stawki dla kart MasterCard:

 • w kraju (wydawca karty oraz akceptant transakcji są z tego samego regionu MasterCard oraz z tego samego kraju) załącznik 1 Uruchomi się w nowym oknie (PDF 445KB),
 • w regionie EEA (wydawca karty oraz akceptant transakcji są z tego samego regionu MasterCard, ale z różnych krajów) załącznik 2 (PDF 304KB)

Transakcje zbliżeniowe

 • Karta zbliżeniowa dzięki wbudowanej antenie zbliżeniowej umożliwia dokonywanie szybkich płatności poprzez zbliżenie jej na chwilę do specjalnego terminala – czytnika zbliżeniowego. Płatności zbliżeniowe o wartości do 100 złotych zazwyczaj nie wymagają potwierdzenia PIN-em ani podpisywania wydruku z terminala. Karty wyposażone w funkcjonalność zbliżeniową mają specjalne oznaczenie na plastiku: na awersie lub rewersie Karty zamieszczony jest napis: „PayWave” dla kart Visa lub „PayPass” dla kart MasterCard lub symbol falki.

 • Santander Bank Polska umożliwia klientom zarządzanie funkcjonalnością zbliżeniową na kartach płatniczych poprzez wyłączanie/włączanie funkcjonalności zbliżeniowej. Funkcję zbliżeniową można wyłączyć bezpłatnie w bankomacie sieci Santander online. Wyłączenie funkcji zbliżeniowej dotyczy konkretnej Karty posiadanej w danym momencie przez Posiadacza/Użytkownika. W przypadku otrzymania duplikatu Karty, Karty wznowionej lub wydania nowej Karty w miejsce utraconej/zastrzeżonej trzeba ponownie wyłączyć funkcję zbliżeniową. Jest to usługa bezpłatna.

 • Autoryzacja transakcji zbliżeniowej następuje poprzez:
  a) zbliżenie Karty z funkcją zbliżeniową do czytnika zbliżeniowego po wyświetleniu kwoty transakcji na terminalu;
  b) zbliżenie Karty z funkcją zbliżeniową do czytnika zbliżeniowego i wprowadzenie numeru PIN z jednoczesnym zaakceptowaniem kwoty transakcji;

  Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej ze względów bezpieczeństwa może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS lub transakcji zbliżeniowej potwierdzonej numerem PIN.

 • Transakcji kartą zbliżeniową dokonasz tam, gdzie akceptowane są standardowe płatności kartą oraz w punktach wyposażonych w czytniki zbliżeniowe, takich jak: restauracje McDonalds, sieć EuroApteka, stacje benzynowe SHELL, perfumerie Douglas, EMPIK, księgarnie MATRAS, Cinema-City i Multikino, kioski RUCH-u, CoffeeHeaven.
  Sieć punktów obsługujących płatności kartami zbliżeniowymi jest ciągle rozbudowywana, już teraz można płacić zbliżeniowo nawet w mniejszych miejscowościach.
  Sprawdź szczegółowy wykaz punktów akceptujących płatności zbliżeniowe na stronach VISA Uruchomi się w nowym oknie i MasterCard Uruchomi się w nowym oknie.

 • Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN, przeprowadzanych na terenie Polski, jest ustalana odpowiednio przez organizację Visa lub MasterCard i wynosi obecnie 100 zł dla jednorazowej transakcji. Informację o aktualnej wysokości limitu kwotowego transakcji zbliżeniowej można uzyskać w Oddziałach Banku na terenie całego kraju lub na Infolinii Banku.

  Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana odpowiednio przez organizację Visa lub MasterCard i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski.

  Bank stosuje także, ze względów bezpieczeństwa, dodatkowe limity kwotowe, dlatego może zaistnieć konieczność zrealizowania danej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS lub transakcji zbliżeniowej potwierdzonej numerem PIN.

 • Posiadacz karty z funkcjonalnością zbliżeniową może być poproszony o potwierdzenie transakcji zbliżeniowej numerem PIN gdy:

  • kwota transakcji przewyższa 50 zł
  • limit transakcji zbliżeniowych off line został przekroczony,
  • ustawienia terminala u akceptanta wymagają potwierdzenia transakcji PINem
 • 1.Po dokonaniu przez Ciebie zakupów sprzedawca wprowadzi kwotę zakupu do terminala, a czytnik wyświetli kwotę płatności i na terminalu zapali się zielona dioda.
  2.Zbliż następnie kartę do czytnika, w miejscu oznaczonym symbolem  [Paypass] .
  3.Poczekaj na sygnał dźwiękowy i zapalenie się wszystkich zielonych diod, informując o przyjęciu transakcji.
  4. W zależności od tego, jaką kartę posiadasz, jeśli dokonasz płatności na kwotę wyższą niż 50 zł, możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej płatności poprzez wprowadzenie numeru PIN lub złożenie podpisu na wydruku z terminala lub dokonania płatności w tradycyjny sposób.
  5. Zabierz rachunek z kasy po dokonaniu płatności. Na Twoje życzenie możesz otrzymać także paragon z terminala z potwierdzeniem dokonania płatności (tzw. slip).
  6. Ze względu bezpieczeństwa co pewien czas możesz zostać poproszony o podanie karty kasjerowi, który dokona transakcji tak, jak dokonuje się jej tradycyjną kartą płatniczą

 • Karty zbliżeniowe, tak samo jak tradycyjne, przesyłane są nieaktywne. Kartę można aktywować poprzez:

  a) dokonanie transakcji autoryzowanej numerem PIN jak wypłata gotówki, płatność za towary/usługi w terminalu zaopatrzonym w PIN-pad,
  b) przeprowadzenie aktywacji w bankomacie za pomocą opcji „Aktywacja Karty“,
  c) przeprowadzenie aktywacji w Usługach Santander internet potwierdzonej smsKodem lub kodem z tokena - wyłącznie dla Posiadacza Karty głównej korzystającego jednocześnie z Usługi Santander internet.
  d) rozmowę telefoniczną z doradcą za pośrednictwem Infolinii Banku.

  W przypadku aktywacji karty za pośrednictwem usług Santander lub Infolinii, funkcjonalność zbliżeniowa zostanie aktywowana po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem PIN.

 • Tak, Korzystanie z karty z funkcją zbliżeniową może spowodować przekroczenie dostępnego salda na Rachunku. Posiadacz Karty z funkcją zbliżeniową jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy korzystaniu z funkcjonalności zbliżeniowej karty w celu ograniczenia wystąpienia tego typu przekroczeń.

 • Płatności kartą zbliżeniową są równie bezpieczne, jak każdą inną kartą płatniczą:

  1. karty zbliżeniowe mają mikroprocesor, który uniemożliwia przechwycenie danych z karty, które można byłoby wykorzystać do przeprowadzenia transakcji kartą,
  2. karty podczas płatności nie oddajesz sprzedawcy, masz ją cały czas przy sobie
  3. Na kartach są limity transakcji zbliżeniowych
  4. Bank monitoruje Twoje transakcje i w przypadku nietypowego wzrostu ich liczby zadzwoni do Ciebie.

  Jeśli zgubisz kartę lub zostanie skradziona pamiętaj, by niezwłocznie powiadomić Bank. Za wszystkie transakcje dokonane już po zastrzeżeniu karty odpowiada Bank. W przypadku dokonania nieautoryzowanych transakcji zbliżeniowej przed zastrzeżeniem posiadacz odpowiada finansowo do kwoty stanowiącej równowartość 50 EUR, obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu dokonania obciążenia Rachunku.

  Za nieautoryzowaną transakcje, skutkującą odpowiedzialnością do równowartości 50 euro, uznaje się transakcję będącą skutkiem:

  a) posłużenia się Kartą utraconą albo skradzioną przez osobę nieuprawnioną,
  b) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza /Użytkownika obowiązków polegających na podejmowaniu niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, w tym na przechowywaniu Karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępnianiu jej osobom trzecim.

 • Fakt utraty Karty (w tym zagubienia, kradzieży), jej przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty – w tym danych Karty - lub też nieuprawnionego dostępu, należy niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie podając swoje dane osobowe umożliwiające potwierdzenie tożsamości, np. imię i nazwisko, miejsce utraty Karty (kraj) oraz inne potrzebne dane, jednej z niżej podanych jednostek:

  a) Infolinia (tel.1 9999, + 48 61 81 19999),
  b) dowolnemu Oddziałowi Banku,
  c) Placówce partnerskiej,
  d) lokalnemu centrum Visa lub innemu niż Bank bankowi honorującemu Karty Visa (dotyczy wyłącznie Kart systemu Visa).

 • Subkartę trzeba wyłamać i włożyć do zegarka - subkarta bez problemu wchodzi do gniazda w zegarku i równie łatwo wychodzi – wciska się ją i wyciska z wyraźnym klikiem.

 • Dokonanie transakcji nie jest uwarunkowane sprawną baterią w zegarku, ponieważ czytnik karty PayPass jest całkowicie niezależny od mechanizmu zegarka, w którym można samemu wymienić baterie odkręcając śrubki na kopercie.

Bezpieczeństwo

 • W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkie karty kredytowe wydawane przez Santander Bank Polska są kartami z mikroprocesorem (tzw. chip). Karta kredytowa wyposażona w mikroprocesor w terminalach przystosowanych do obsługi kart ze chipem wymusza potwierdzenie dokonywanych płatności numerem PIN. W przypadku kradzieży lub zgubienia karty unikalny numer PIN chroni przed użyciem karty przez osoby nieuprawnione.

 • 1. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do właściwego zabezpieczenia karty przed zagubieniem, kradzieżą czy zniszczeniem. Unikaj też umieszczania karty w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.

  2. Chronienia urządzeń, na których zapisane są dane karty, chronienia haseł do logowania w aplikacjach i na stronach internetowych, w których zostały zapisane dane karty.

 • Pamiętaj o 3 podstawnych zasadach podczas dokonywania płatności kartą:

  1.Podczas dokonywania płatności nigdy nie spuszczaj karty z oczu.

  2.Gdy płacisz zbliżeniowo przed przyłożeniem karty do czytnika, a także zawsze przed zatwierdzeniem płatności PIN-em zwróć uwagę na kwotę wprowadzoną do terminala.

  3.Gdy kartę do terminala wprowadzał sprzedawca poczekaj aż odda Ci kartę oraz wyda potwierdzenie transakcji.

 • Poniżej zebraliśmy najważniejsze zasady, które umożliwią Tobie bezpieczne korzystanie z kart w internecie:

  1. Zakupów przez Internet należy dokonywać tylko na prywatnym komputerze lub telefonie, na którym zawsze wgrane są aktualne zabezpieczenia antywirusowe, Należy unikać komputerów dostępnych w publicznych miejscach, ponieważ nie zapewniają one odpowiedniej prywatności i bezpieczeństwa.

  2. Wybieraj sprawdzone przez Ciebie lub Twoich znajomych sklepy internetowe. Korzystaj z opinii o danym sprzedawcy, które możesz znaleźć w Internecie. Korzystaj tylko ze sklepów, które na stronie, na której podaje się nr karty, mają kłódkę w oknie przeglądarki, a adres strony rozpoczyna się od liter https, oznacza to, że przesyłane dane są szyfrowane, a co za tym idzie trudniejsze do przechwycenia i zmiany.

  3. Zanim zdecydujesz się na zakup online w danym sklepie, sprawdź jego wiarygodność. Poczytaj opinie wcześniejszych klientów; zweryfikuj, czy strona posiada certyfikat SSL i czy do przesyłania płatności korzysta z usług zaufanego operatora; zapoznaj się z regulaminem witryny – sprawdź datę uruchomienia sklepu i dane rejestrowe podmiotu, który prowadzi stronę.

  Może się zdarzyć tak, że oszust będzie chciał wyłudzić dane Twojej karty – w związku z tym zwracaj szczególną uwagę na to, aby nie podawać ich bezpośrednio w sklepie, a jedynie w witrynie obsługiwanej przez Bank. Pamiętaj, jeśli widzisz cokolwiek niepokojącego zrezygnuj z transakcji.

  Obecnie stosujemy nowe sposoby potwierdzania płatności kartą w internecie.

  • Kiedy płacisz kartą w internecie, podajesz dane karty: numer karty, data ważności,  kod CVC2/CVV2 (trzycyfrowy numer umieszczony na odwrocie karty).
  • Podczas niektórych transakcji poprosimy Cię jeszcze o dodatkowe potwierdzenie. Wynika to z przepisów prawa, które wymagają stosowania silnego uwierzytelnienia podczas niektórych płatności internetowych.

  Jeśli korzystasz z: 

  a) aplikacji Santander mobile na zaufanym urządzeniu mobilnym z Mobilną autoryzacją (dawniej: Mobilny podpis).

  Podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

  • wpisanie w aplikacji mobilnej PIN-u do Mobilnej autoryzacji.

  b) bankowości internetowej, podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

  • login i hasło do Twojej bankowości internetowej (Santander internet, lub Mini Firma lub Moja Firma plus)
  • Kod 3D-Secure z SMSa.

  Nie musisz podawać Kodu 3D-Secure, jeśli Twój komputer lub tablet jest urządzeniem zaufanym. Informacje, jak dodać urządzenie do zaufanych znajdziesz tutaj

  c) gdy nie korzystasz z bankowości internetowej, podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

  • Kod 3D Secure - który otrzymasz SMSem,
  • PIN do karty

  d) Dla niektórych płatności internetowych kartą, my jako bank możemy odstąpić od użycia dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ umożliwiają to przepisy wykonawcze do Dyrektywy PSD2. W takim przypadku, podczas płatności możemy poprosić Cię wyłącznie o podanie danych karty albo o podanie danych karty i kodu 3D-Secure.

  4. Regularnie sprawdzaj stan swojego konta oraz historię transakcji. Wszelkie podejrzane transakcje niezwłocznie zgłaszaj bankowi.

  5. Zarządzaj limitami dla transakcji na odległość (w tym dla transakcji internetowych), możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: Santander internet, Mini Firma,
  • w Oddziale,
  • w Placówce partnerskiej lub
  • telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię Banku.

  Jeśli nie chcesz korzystać z możliwości płacenia Twoją kartą w internecie - ustaw na karcie limit zerowy dla transakcji internetowych.

  6. Czy limity na karcie zapewniają bezpieczeństwo podczas płatności przez internet?

  Limity są jedną z form zapewnienia bezpieczeństwa podczas płacenia kartą na odległość.

  Dla kart debetowych klientów indywidualnych, dla których nie został ustalony indywidualny dzienny limit transakcji na odległość wynosi on 1000 zł, a dla Kart walutowych jest to odpowiednio 230 EUR, 180 GBP, 260 USD.

  W przypadku kart kredytowych dzienny limit transakcji na odległość wynosi 50 000 zł, a dla kart MasterCard WORLD oraz Visa Platinum/Platinum Porsche – 100 000 zł.

  Dla kart debetowych firmowych standardowy dzienny limit transakcji na odległość wynosi w zależności od rodzaju karty 5 000 zł/10 000 zł/10 000 EUR.

  Powyższe limity dla transakcji na odległość można zmienić zgodnie z zapisami w Zasadach wydawania i używania kart płatniczych Santander Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych / Zasadach wydawania i używania kart płatniczych Santander Bank Polska S.A. dla firm/Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych Santander Bank Polska na kilka sposobów.

  Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa indywidualne limity kwotowe oraz ilościowe dla transakcji zbliżeniowych mogą być również nakładane przez Odbiorców (np. organizacje płatnicze). Ograniczenia te są niezależne od banku.

  7. Nie ujawniaj danych umieszczonych na Karcie w celach innych niż autoryzacja transakcji lub zgłoszenie utraty Karty/ zgłoszenie transakcji podejrzanych wykonanych przy użyciu karty.

  8. W celu dodatkowego zabezpieczenia płatności kartami w internecie bank włączył na kartach Usługę 3D-Secure . Dla Twojego bezpieczeństwa nie udostępniaj osobom trzecim telefonu komórkowego, na który bank przesyła Kody 3D-Secure oraz nie udostępniaj / nie przesyłaj otrzymanych na ten telefon Kodów.

 • Wiadomości dotyczące bezpiecznego płacenia przy użyciu kart w internecie, powiadomienia, ostrzeżenia o potencjalnych transakcjach oszukańczych i atakach (np. e-maile phishingowe) bank przesyła poprzez usługi Santander online oraz umieszcza na stronie santander.pl w sekcji aktualności. Jednocześnie na potrzeby bieżącej komunikacji z klientami bank udostępnił również adres poczty elektronicznej: kontakt@santander.pl.
  Należy pamiętać, że bank nigdy nie wysyła informacji i próśb z linkiem do strony do logowania się do Santander online, czy podawanie haseł/ PIN/ danych, które powinny być znane wyłącznie przez Posiadacza lub Użytkownika.
  Santander Bank Polska S.A. zachęca do zgłaszania za pośrednictwem Infolinii (Infolinia nr 19999; z zagranicy +48 61 81 19999; Dla przedsiębiorstw i korporacji tel. 71 393 8888 - w godz. 8:00 -18:00, opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora) oraz mailowo na adres: kontakt@santander.plwszelkich przypadków dotyczących płatności kartowych, które klienci uznają za niestandardowe

  W zależności od ustaleń jakie zostaną poczynione z Doradcą , klient zostanie poinformowany o kolejnych krokach i działaniach jakie powinien podjąć.
  Przypominamy, że klient zawsze ma możliwość złożenia reklamacji zgodnie z Zasadami wydawania i używania kart płatniczych Santander Bank Polska, które zostały doręczone wszystkim klientom oraz są dostępne na stronie santander.pl

3D-Secure - zasady działania Usługi

Karty kredytowe, w tym karty charge oraz karty debetowe dla klientów indywidualnych i firmowych mają włączoną Usługę 3D-Secure. Oznacza to, że dokonując płatności kartami w sklepach internetowych, możesz być poproszony o przeprowadzenie dodatkowego potwierdzenia transakcji.

 • Obecnie, zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2, wszystkie sklepy internetowe w Europie i większość na świecie, wykorzystują technologię 3D-Secure do zabezpieczenia płatności kartami płatniczymi w internecie.

  Tam, gdzie działa ta usługa, płatność za towar za pomocą karty trzeba potwierdzić podając dodatkowe informacje np. PIN do Mobilnej autoryzacji, jednorazowy bezpłatny Kod 3D-Secure, PIN karty.

  • Bezpłatne, dodatkowe zabezpieczenie płatności kartami w sklepach internetowych
  • Możliwość płacenia kartą w sklepach internetowych, które przyjmują płatności tylko z Usługą 3D-Secure
 • Kiedy płacisz kartą w internecie, podajesz dane karty: numer karty, data ważności,  kod CVC2/CVV2 (trzycyfrowy numer umieszczony na odwrocie karty).

  Podczas niektórych transakcji poprosimy Cię jeszcze o dodatkowe potwierdzenie. Wynika to z przepisów prawa, które wymagają stosowania silnego uwierzytelnienia podczas niektórych płatności internetowych.

  Jeśli korzystasz z:

  a) aplikacji Santander mobile na zaufanym urządzeniu mobilnym, z Mobilną autoryzacją (dawniej: Mobilny podpis)

  Podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

  • wpisanie w aplikacji mobilnej PIN-u do Mobilnej autoryzacji.

  b) bankowości internetowej, podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

  • login i hasło do Twojej bankowości internetowej (Santander internet, lub Mini Firma lub Moja Firma plus)
  • Kod 3D-Secure z SMSa.

  Nie musisz podawać Kodu 3D-Secure, jeśli Twój komputer lub tablet jest urządzeniem zaufanym. Informacje, jak dodać urządzenie do zaufanych znajdziesz tutaj

  c) gdy nie korzystasz z bankowości internetowej, podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

  • Kod 3D-Secure - który otrzymasz SMSem,
  • PIN do karty

  d) Dla niektórych płatności internetowych kartą, my jako bank możemy odstąpić od użycia dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ umożliwiają to przepisy wykonawcze do Dyrektywy PSD2. W takim przypadku, podczas płatności możemy poprosić Cię wyłącznie o podanie danych karty albo o podanie danych karty i kodu 3D-Secure.

  Tylko potwierdzenie transakcji w powyższy sposób spowoduje jej zrealizowanie.

 • Dla klienta indywidualnego:

  • na numer telefonu zdefiniowany do otrzymywania smsKodów w Santander internet
  • na numer telefonu podany przez klienta na Infolinii lub w placówce banku

  Dla klienta firmowego:

  • na numer telefonu zdefiniowany do otrzymywania smsKodów w Mini Firma lub Moja Firma plus
   lub
  • na numer telefonu podany przez Użytkownika/Posiadacza w placówce banku.
  • na numer telefonu podany przez Użytkownika/Posiadacza – przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, na Infolinii.
 • Tak. Dla niektórych płatności internetowych kartą, my jako bank możemy odstąpić od użycia dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ umożliwiają to przepisy wykonawcze do Dyrektywy PSD2. W takim przypadku podczas płatności możemy poprosić Cię wyłącznie o podanie danych karty albo o podanie danych karty i kodu 3D-Secure.

Cash back - wypłata gotówki w sklepie

 • Cash Back pozwoli Ci wypłacić gotówkę, przy okazji płatności kartą, w sklepie lub punkcie usługowym oznaczonym logotypem Visa Cash Back lub MasterCard płać kartą i wypłacaj. Z usługi Cash Back skorzystasz płacąc wszystkimi kartami Visa i MasterCard wydanymi przez Santander Bank Polska. Opłata za usługę zgodna z Taryfą Opłat i Prowizji  W przypadku wypłat dokonanych kartą kredytową odsetki są wyliczane jak dla transakcji bezgotówkowych.

 • Jednorazowo możesz wypłacić kartami MasterCard i Visa maksymalnie 1 000 zł. Suma wypłat nie może przekroczyć dziennego limitu wypłat gotówki. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówki podczas korzystania z usługi cash back jest ustalana przez organizacje płatnicze.

 • 1.Płacąc za towar lub usługę kartą VISA lub MasterCard poinformuj sprzedawcę, że chcesz dodatkowo wypłacić gotówkę
  2.Podaj kwotę wypłaty
  3.Potwierdź łączną kwotę płatności i wypłaty kodem PIN lub podpisem
  4.Na otrzymanym wydruku sprawdź poprawność wskazanych osobno kwot zakupów i wypłaconej gotówki

  Z usługi Cash Back możesz korzystać w tysiącach miejsc w całej Polsce, oznaczonych logo Visa Cash Back lub MasterCard płać kartą i wypłacaj - supermarketach, sklepach, na stacjach benzynowych, w punktach handlowo-usługowych.

Chargeback

 • Chargeback (obciążenie zwrotne) to usługa, która chroni kupujących, którzy płacą za zakupy lub usługi kartą. Dzięki niej możesz żądać zwrotu pieniędzy m.in. gdy zapłacisz za zakupy kartą, a po dostarczeniu zamówienia stwierdzisz, że nie jest ono zgodne z opisem. Wniosek o usługę chargeback możesz złożyć gdy jesteś posiadaczem lub użytkownikiem karty. Usługę świadczymy bezpłatnie i oferujemy ją do kart: debetowych, kredytowych, prepaid, charge.

 • Z usługi chargeback do naszych kart możesz skorzystać, jeśli kupiony towar: 

  • nie został dostarczony zgodnie z umową, 
  • albo jest niezgodny z umową bądź uszkodzony, 
  • albo wtedy, gdy kupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z umową.
 • Z wnioskiem o usługę chargeback należy zwrócić się do banku, który wydał Twoją kartę. Jeśli masz naszą kartę z wnioskiem o chargeback zwróć się do nas, a my poinformujemy Cię o dalszych krokach.
  Ważne! Zgłoszenie, które dotyczy upadłości biura podróży, zgłoś najpierw w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim. Jeśli urząd odrzuci Twoje roszczenie, to na Twój wniosek będziemy kontynuować działania w ramach usługi chargeback.

Ubezpieczenia dla kart

 • Ubezpieczenie dla kart pomoże Ci w wielu nieprzewidzianych sytuacjach związanych z korzystaniem z karty, ale nie tylko. Dzięki niemu możesz m.in. odzyskać skradzioną gotówkę wypłaconą z bankomatu, zyskać ochronę na wypadek utraty karty, dokumentów lub portfela.

 • Możesz się ubezpieczyć m.in. na wypadek:

  • utraty karty,
  • utraty gotówki wypłaconej z bankomatu,
  • kradzieży lub zniszczenia towaru zakupionego za pomocą karty,
  • kradzieży, zgubienia karty oraz nieuprawnionych transakcji dokonanych przy jej użyciu,
  • utraty dokumentów lub portfela,
  • trudnych sytuacji życiowych.

Wypłata gotówki kartą

 • Dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu można zwiększyć lub zmniejszyć w usługach bankowości elektronicznej Santander internet, na Infolinii lub podczas osobistej wizyty w oddziale Banku.

 • Jeśli bankomat nie wypłacił gotówki, należy zgłosić ten fakt w dowolnej placówce naszego Banku lub telefonicznie, pod numerem telefonu 1 9999 dzwoniąc z zagranicy 48 61 81 19999. Doradcy na infolinii są do dyspozycji przez całą dobę.

 • Jeżeli Twoja karta została zatrzymana w bankomacie zadzwoń pod numer 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Na podstawie telefonicznego zgłoszenia pracownik zastrzeże Twoją kartę i zaproponuje nową w miejsce utraconej. Zamówiona, nowa karta zostanie wysłana listem zwykłym na adres znajdujący się w systemie bankowym lub będziesz mógł ją odebrać w oddziale macierzystym w ciągu 3 dni.

Wymiana karty

W przypadku:

 • rozmagnesowania paska magnetycznego karty lub uszkodzenia chipa na karcie,
 • błędnego wyprodukowanie karty,
 • uszkodzenia fizycznego karty (np. zgięcie, pękniecie karty),
 • całkowitego zniszczenia karty,
 • zmiany danych personalnych (imienia/ nazwiska) użytkownika karty.

zgłoś to nam przez infolinię/oddział/bankowość elektroniczną a otrzymasz nową kartę w miejsce zastrzeżonej.

Ratio

 • Ratio pozwala rozłożyć na raty, na bardzo korzystnych warunkach, wybrane płatności za zakupy, za które zapłaciłeś kartą kredytową lub przelewy z rachunku karty. Oprocentowanie Ratio wynosi 6,00% (stałe, w skali roku).

 • Ratio - rozłożenie spłaty karty na raty - można włączyć po zalogowaniu do Santander internet lub do aplikacji Santander mobile (menu Oferta banku). Usługę można uruchomić też telefonicznie kontaktując się z doradcą pod numerem 1 9999.

 • Na raty (od 3 do 72 miesięcznych rat) w ramach Ratio możesz rozłożyć jedną lub kilka transakcji o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 95% limitu na Twojej karcie kredytowej. Ratio możesz uruchomić nie później niż w ciągu 60 dni od dnia rozliczenia transakcji.

Spłata zadłużenia na karcie kredytowej

 • Jeśli dokonałeś transakcji kartą, po zakończeniu okresu rozliczeniowego otrzymasz z Banku zestawienie transakcji z informacją o tym ile wynosi całe zadłużenie, jaka jest minimalna kwota spłaty oraz w jakim terminie należy ją spłacić. Trzeba pamiętać, że konieczna jest terminowa spłata kwoty minimalnej, pozostałe zadłużenie możesz spłacić później, ale będzie ono powiększone o odsetki zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji oraz tabelą oprocentowania.

  Zadłużenie karty możesz spłacić również w formie wpłaty gotówkowej w naszych bankomatach.

  Aby upewnić się, że spłata będzie dokonywana terminowo możesz skorzystać z usługi automatycznej spłaty zadłużenia. Posiadając konto osobiste w dowolnym banku możesz jednorazowo upoważnić bank do stałego automatycznego pobierania z niego minimalnej lub całkowitej kwoty do spłaty wykazanej na zestawieniu Twojej karty kredytowej w Santander Bank Polska.

 • Bank - w wyniku ustaleń prowadzonych z kredytobiorcą - może proponować różne rozwiązania warunków spłaty kredytu mające na celu jak najlepsze ich dopasowanie do możliwości Klienta. Aby dowiedzieć się jakie warunki możemy zaproponować Tobie zadzwoń do Centrum Zarządzania Przeterminowaniami w Santander Bank Polska

  Pracownicy są dostępni od poniedziałku do piątku pod numerem 61 850 2204 lub 0 61 850 2205 od godz. 9.00 do 18.00. Adres: Centrum Zarządzania Przeterminowaniami, ul. Druskienicka 6, 60-476 Poznań, e-mail: CZP.ZespolMonitoringu@santander.pl

  Wniosek o restrukturyzację - wzór do wykorzystania po wstępnych ustaleniach z Centrum Zarządzania Przeterminowaniami:

  Wniosek o restrukturyzowanie zadłużenia - przykład

 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 • W momencie składania przez Ciebie w banku wniosku, np. kredytowego oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania np. kredytu. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania. BIK monitoruje sposób realizacji tych zobowiązań.

 • Dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z Tobą, wskazujące m. in. stan początkowy Twojego zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz Twoją historię kredytową w ujęciu miesięcznym.

 • Jeśli zobowiązanie jest spłacane terminowo - dane klienta przetwarzane są w BIK od chwili powstania zobowiązania w banku, aż do momentu wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane o zobowiązaniu udostępniane są bankom oraz innym instytucjom finansowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez klienta (max 5 lat), poświadczając jego pozytywną historię kredytową. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania klient buduje swoją pozytywną historię kredytową na rynku finansowym.

  Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez 5 lat, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
  - klient nie regulował zobowiązań i dopuścił się zwłoki w spłacie powyżej 60 dni,
  - upłynęło kolejnych 30 dni od momentu powiadomienia klienta przez bank o zamiarze przetwarzania danych o zobowiązaniu bez zgody klienta.

 • Najkorzystniejszą sytuacją dla klienta jest terminowo regulowane zobowiązanie, a w rezultacie pozytywna historia kredytowa w BIK. To dzięki pozytywnej historii kredytowej banki oraz inne instytucje finansowe mogą zaproponować klientom lepsze warunki współpracy np. niższe oprocentowanie, skrócenie i uproszczenie procedur udzielania kredytu, obniżenie opłat i prowizji. Wyrażając zgodę na przetwarza­nie danych po wygaśnięciu zo­bowiązania, tworzysz swój pozytywny portret finansowy. Zgody możesz udzielić w banku lub innej instytucji finansowej, w którym bierzesz lub brałeś kredyt.

 • Każda osoba, której dane znajdują się w bazie BIK, ma do nich dostęp – poprzez pobranie Raportu PLUS / PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej lub skorzystanie z Informacji Ustawowej. Raporty te można zamówić na stronie internetowej BIK Uruchomi się w nowym oknie.

Program Bezcenne Chwile

Karty walutowe

 • Na naszych stronach internetowych znajdziesz aktualną tabelę kursów walut Santander Bank Polska.

 • W przypadku transakcji w EUR, GBP lub USD – jeśli waluta transakcji nie jest walutą karty - następuje przewalutowanie po kursach Banku (przy przeliczaniu z jednej waluty obcej na drugą do przeliczenia stosowane są kursy tych walut w stosunku do PLN) na walutę Karty (rachunku) i obciążenie rachunku, do którego wydana jest karta.

  Jeżeli transakcja przy użyciu karty MasterCard walutowej w USD lub GBP jest dokonana w innej walucie niż EUR, GBP i USD wówczas następuje przewalutowanie przez Mastercard na EUR według kursu obwiązującego w MasterCard (przy przeliczaniu z jednej waluty obcej na drugą do przeliczenia stosowane są kursy tych walut w stosunku do PLN) na właściwą walutę rachunku, do którego wydana jest karta. Jeżeli transakcja przy użyciu karty MasterCard walutowej w EUR jest dokonana w walucie innej niż EUR, GBP lub USD wówczas następuje przewalutowanie przez MasterCard na EUR według kursu obowiązującego w MasterCard i obciążenie rachunku, do którego wydana jest karta.

 • Jeśli płacisz za granicą kartą prowadzoną w złotych ponosisz koszty przewalutowania, czyli przeliczenia waluty, w jakiej dokonana była płatność na złotówki. Natomiast jeśli zakupisz kartę walutową na przykład w funtach brytyjskich, unikniesz przewalutowania transakcji realizowanych w tej walucie zarówno zakupów jak i wypłat gotówki z bankomatów w Wielkiej Brytanii oraz zakupów przez Internet w funtach brytyjskich.

 • Karta walutowa to elektroniczna portmonetka na zagraniczne zakupy przeznaczona dla osób, dla których najważniejsza jest wygoda (nie musisz nosić drobnych) i czas. Karta może zostać nabyta przez osobę o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Można ją przekazać dowolnej osobie, zgodnie z jej regulaminem, co sprawia, że jest to doskonały pomysł na prezent.

Rezygnacja z karty kredytowej

Jeśli chcesz zrezygnować z karty kredytowej, zadzwoń pod numer telefonu 1 9999 i wybierz opcję „chcesz zrezygnować z produktu” (dzwoniąc z zagranicy: 48 61 81 1 9999) lub wypełnij formularz kontaktowy Uruchomi się w nowym oknie i oddzwonimy do Ciebie. Możesz także udać się do placówki Santander Bank Polska Uruchomi się w nowym oknie.

Dyspozycje do złożenia na infolinii

  • zgłosić uszkodzenie/zniszczenie karty, bądź zmianę danych na karcie
  • zmienić limit dzienny i miesięczny: wypłaty gotówki, transakcji bezgotówkowych, transakcji na odległość dla kart,
  • aktywować możliwość wypłaty gotówki z bankomatów nie korzystających z mikroprocesora dla kart
  • wycofać zgodę na wykonywanie kolejnych transakcji powtarzalnych
  • wskazać lub zmienić numer dla Kodów 3D Secure
  • odblokować kartę w przypadku zablokowania karty podanym błędnym kodem PIN
  • zgłosić wniosek o usługę Chargeback
  • zgłosić zastrzeżenie karty z powodu zagubienia, kradzieży i stwierdzenia transakcji podejrzanych.
  • zgłosić odnalezienie karty
  • uruchomić/zrezygnować z pakietów bankomatowych dla kart Dopasowanych
  • zmienić opcję cenową dla kart Dopasowanych
  • zakupić kartę Mastercard/Visa Dopasowaną
  • dokonać konwersji konta na Konto Jakie Chcę
  • przy zamianie rodzaju konta, posiadacz może wypowiedzieć umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia
  • zrezygnować ze wznowienia karty debetowej i bankomatowej
  • odwołać pełnomocnictwa dla użytkownika karty debetowej i bankomatowej
  • zamknąć kartę debetową, bankomatową i mobilną
  • zarejestrować karty Mastercard Dopasowaną i Mastercard Mobile debetową do programu Priceless Specials
 • W przypadku kontaktu Posiadacza z Infolinią, mającego na celu otrzymanie informacji lub zlecenie wykonania dyspozycji dotyczących Karty, Bank dokonuje identyfikacji Posiadacza za pomocą:
  a)dodatkowego hasła/ hasła dostępu, lub
  b)innych danych znanych Posiadaczowi, lub NIK i PIN wykorzystywanych przez Posiadacza w ramach usługi Santander telefon dla Karty kredytowej albo usługi Santander telefon.

Słowniczek

 • Cyfrowy portfel: portfel elektroniczny oferowany przez Santander Bank Polska S.A., funkcjonujący w ramach serwisu MasterPass, który jest obsługiwany MasterCard. Portfel może być używany w trakcie zakupów w sklepach internetowych, mobilnych i wszystkich innych punktach handlowych oznaczonych znakiem MasterPass.

 • Antena Zbliżeniowa: elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym (Terminal POS), pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej.

 • Czytnik zbliżeniowy : element terminala płatniczego umożliwiający płatności zbliżeniowe.

 • Card Carrier : dokument, który wysłaliśmy do Ciebie wraz z kartą. Zawiera on najważniejsze informacje, m.in. o sposobie aktywacji czy PIN-ie do Twojej karty.

 • PIN Mailer : przesyłka zawierająca PIN do Karty głównej albo Karty dodatkowej

 • Transakcje w terminalach typu CAT : „Cardholder Activated Terminal –– transakcje bezgotówkowe inicjowane przez posiadacza/użytkownika karty w urządzeniach samoobsługowych.

  CAT (typ A lub 3 ) – CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (płatność za parkingi, autostrady):

  • kwota transakcji poniżej 40 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie,
  • nie dochodzi do połączenia z systemami Banku w czasie rzeczywistym podczas płatności.

  CAT (typ B lub 2 ) – CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa bez PIN),:

  • kwota transakcji poniżej 100 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie,
  • dochodzi do Weryfikacji Banku.

  CAT (typ C lub 1) – CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa):

  • dochodzi do Weryfikacji Banku
  • wymagane podanie numeru PIN.
 • Transakcja online/offilne: podczas płatności kartą transakcja może być autoryzowana online albo offline. Przy transakcji online dochodzi do komunikacji z systemem banku w czasie rzeczywistym i weryfikowane są informacje o karcie, m.in. dostępne środki na koncie. Rozliczenie transakcji autoryzowanej offline może spowodować wystąpienie zadłużenia na koncie, jeśli nie ma na nim dostępnych środków.