Najczęściej wyszukiwane:

Zmiany w opłacaniu faktur VAT

28 października 2019

W dniu 1.11.2019 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Co się zmienia?

Zapisy Ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany zostały uchwalone ustawą z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i w zakresie opisanego poniżej mechanizmu podzielonej płatności, wchodzą w życie 1.11.2019 r. Ustawa została podpisana przez Prezydenta. 

Niniejszy komunikat ma  charakter wyłącznie informacyjny i nie może zastąpić analizy przepisów ustawy, dokonanej przez poszczególnych podatników w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 

Na czym polegają najważniejsze zmiany

 • zostaje wprowadzony obowiązek stosowania „mechanizmu podzielonej płatności”  dla wybranych branż, towarów, usług w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi pow. 15.000 zł. bez wzgl. na liczbę wynikających z niej płatności – zgodnie z Załącznikiem  nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług;
 • tzw. „odwrotne obciążenie” zostanie zastąpione obowiązkiem stosowania „mechanizmu podzielonej płatności”;
 • faktury będą musiały zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”;
 • wyłączona zostanie możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z faktur opłaconych z naruszeniem obowiązku zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”;
 • wprowadzona będzie możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę pod warunkiem, że zapłata będzie dotyczyła wszystkich faktur otrzymanych od tego samego dostawcy i będzie dotyczyła ściśle określonego okresu rozliczeniowego oraz pod warunkiem, że regulowana będzie cała kwota podatku VAT. Płatnik wykonując zbiorczą płatność podzieloną w miejsce numeru konkretnej faktury powinien wskazać okres, za który dokonuje płatności. Okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc;
 • zarówno w modelu obowiązkowym jaki i dobrowolnym opłacić będzie można z rachunku VAT, nie tylko podatek  VAT ale również podatek dochodowy, akcyzę, cło oraz składki ZUS;
 • możliwe będzie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury;
 • ze środków na rachunku VAT organ administracyjny będzie mógł prowadzić egzekucję zaległości nie tylko dotyczących VAT, lecz także w podatkach dochodowych, akcyzie, cle i składkach ZUS;
 • wprowadzone zostanie ograniczenie w zakresie przeprowadzania rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego -  albowiem podatnik, który zgodnie z przepisami ustawy będzie zobowiązany do wystawienia faktury z zastosowaniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej, będzie obowiązany do przyjęcia płatności należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem tego mechanizmu (także w zakresie płatności zaliczek ). Nadto ustawa wprowadza wprost obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego przez podatników, którzy dokonują/są odbiorcami dostaw towarów i usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności;
 • wprowadzone zostają sankcje w postaci:
  • ustalenia przez naczelnika urzędu skarbowego dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanego na fakturze - w przypadku wystawienia przez podatnika faktury bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności” w sytuacji, gdy jest to wymagane; przy czym sankcja ta zostanie wyłączona, jeżeli zaplata za tę fakturę zostanie dokonana  w trybie podzielonej płatności;
  • odpowiedzialności solidarnej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów/usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe - w części podatku przypadającej proporcjonalnie na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że kwota VAT lub jej część  przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę nie zostanie wpłacona do urzędu skarbowego;
  • odpowiedzialności karno-skarbowej podatnika, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty VAT z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności,
 • wprowadzona zostanie możliwość zamykania przez banki rachunków VAT z tzw. „osadem”, pozostałym po skutecznym rozwiązaniu umowy rachunku rozliczeniowego. Bank dokona przeniesienia środków z rachunku VAT na rachunek techniczny banku i zamknięcia rachunku rozliczeniowego, o ile do dnia rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego jest prowadzony ten rachunek VAT,  bank nie otrzyma informacji o postanowieniu naczelnika Urzędu Skarbowego. Środki przeksięgowane z rachunku VAT na rachunek techniczny banku będą podlegały takiej samej ochronie jak środki na rachunku VAT; nie będą automatycznie udostępniane klientowi  i będą mogły być przedmiotem zajęcia z tych samych tytułów co środki na rachunku VAT. Ministerstwo Finansów w Objaśnieniach Podatkowych planuje doprecyzować tryb uwalniania na rzecz podatnika środków z rachunku VAT, przeksięgowanych na rachunek techniczny banku;
 • podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Powstanie system rekompensat za prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia dział. gosp. na terenie RP.
   

Dodatkowe informacje dotyczące Płatności na ZUS 

 • w przypadku gdy płatnik posiada rachunek rozliczeniowy, z przypisanym do niego rachunkiem VAT, zmieni się proces księgowania operacji kierowanej na ZUS oraz wyliczania środków dostępnych do wykonania operacji ZUS. Księgowanie oraz środki dostępne będą liczone w sposób analogiczny jak dla operacji kierowanych na US. Nie zmieni się format komunikatu płatniczego kierowanego do systemu ELIXIR. Pozostanie w obecnie obowiązującym standardzie. Rachunkiem płatnika w przelewie pozostanie rachunek rozliczeniowy klienta.
 • podobnie jak w przypadku płatności na US klient nie będzie miał możliwości wskazania jaka kwota środków ma zostać zaksięgowana w ciężar rachunku VAT. W celu realizacji przelewu na ZUS, Bank w pierwszej kolejności obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku. Jeżeli  na rachunku VAT będą wystarczające środki, przelew na ZUS będzie zrealizowany w całości z rachunku VAT. Obecnie klient może zlecić polecenie przelewu na ZUS w walucie PLN jako płatność międzybankową ELIXIR. Nie zmieniają się walidacje w płatnościach na ZUS z zastrzeżeniem wyliczania dostępnych środków.
 • w usługach bankowości elektronicznej, klienci będą mogli złożyć polecenie przelewu na ZUS korzystając ze środków na rachunku VAT, na obecnej formatce do obsługi płatności ZUS lub transakcjami z pliku.
   

Dodatkowe informacje dotyczące usługi Polecenie Zapłaty 

 • Polecenie Zapłaty może być stosowane w mechanizmie podzielonej płatności. Ustalenia co do stosowania tej formy rozliczeń powinny być dokonane bezpośrednio pomiędzy Odbiorcą (wierzycielem) a Płatnikiem (dłużnikiem).