Najczęściej wyszukiwane:

Rachunki gospodarki własnej Santander Bank Polska

14 stycznia 2020

Ważna informacja dla klientów firmowych i ich kontrahentów dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej Santander Bank Polska (rachunki cesji).

Santander Bank Polska S.A. („Bank”), informuje, że na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) („Prawo bankowe”) jest uprawniony do prowadzenia rachunków gospodarki własnej służących do dokonywania rozliczeń własnych, związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności) oraz świadczenia usług finansowych, w tym w zakresie prowadzonej przez Bank działalności faktoringowej.

Rachunek gospodarki własnej nie jest rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, zatem nie będzie on uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT („Wykaz” albo „biała lista”).

Zgodnie z Objaśnieniami Podatkowymi z dnia 20 grudnia 2019 r. - Wykaz Podatników VAT wydanymi przez Ministerstwo Finansów („Objaśnienia”) w stosunku do podatników dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej Banku, niezamieszczonych w Wykazie, nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w zakresie płatności podatku VAT. Objaśnienia zostały wydane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.

Objaśnienia dostępne są na dedykowanej stronie rządowej.

Zgodnie z treścią Objaśnień, Bank będzie wydawał klientom pisemne informacje potwierdzające, że dany rachunek jest rachunkiem gospodarki własnej Banku (cesyjnym) jeżeli w ramach współpracy z Bankiem, wynikającej z zawartych z Bankiem umów lub z tytułu cesji wierzytelności dokonanych na rzecz Banku, jesteście Państwo lub Państwa kontrahenci (dłużnicy) zobowiązani do uiszczania płatności za faktury lub inne dowody księgowe na rachunek Banku, który nie znajduje się w Wykazie.