Szukaj na stronie
Nowość

Nowy subfundusz – Santander Prestiż Spokojna Inwestycja

11 marca 2024

Udostępniamy w naszej ofercie nowy subfundusz – Santander Prestiż Spokojna Inwestycja w ramach Santander Prestiż SFIO. Może to być rozwiązanie dla osób, które oczekują subfunduszu o niskim ryzyku, odpornego na wahania koniunktury.

Od 8 marca 2024 r. udostępniamy w naszej ofercie nowy subfundusz – Santander Prestiż Spokojna Inwestycja w ramach Santander Prestiż SFIO. To produkt, który inwestuje głównie w obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty i listy zastawne. Najczęściej są to papiery wartościowe denominowane w złotówce, a jeśli aktywa będą w walutach obcych, ryzyko walutowe zostanie zabezpieczone. Jego cechą charakterystyczną będzie niska zmienność. Dlatego Santander Prestiż Spokojna Inwestycja może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które oczekują subfunduszu o niskim ryzyku, odpornego na wahania koniunktury.

Szczegółowe informacje o nowym subfunduszu znajdziesz w Santander internet, w zakładce Fundusze inwestycyjne i w naszych oddziałach. Subfundusz jest także dostępny z ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKZE).

Zapraszamy!

 


Fundusze inwestycyjne Santander TFI

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdziesz w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy zależy od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KID oraz w prospekcie informacyjnym.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny i promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w funduszu Santander Prestiż SFIO jest produktem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o zasadach prowadzenia IKZE znajdziesz w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Regulaminy i tabele opłat są dostępne na stronie Santander.pl/TFI i w naszych oddziałach.