Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji 600 zł z kartą kredytową Visa

Na skróty

W tej sekcji prezentujemy ogólne informacje na temat promocji. Szczegóły znajdziesz w kolejnych częściach regulaminu.

Co zyskasz, gdy przystąpisz do promocji

Gdy przystąpisz do promocji, możesz otrzymać:

 • określony % zwrotu za płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz za usługi medyczne kartą kredytową (główną lub dodatkową) Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum - maksymalnie 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o tę kartę.

Wysokość % zwrotu zależy od rodzaju sklepów i usług:
- 5% za płatności w sklepach odzieżowych, jubilerskich,
- 3% w drogeriach, za usługi medyczne,
- 1% w sklepach spożywczych,
 

 • zwolnienie z opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o tę kartę.

Kiedy możesz przystąpić do promocji

Do promocji możesz przystąpić od 20 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 • Regulamin opisuje warunki promocji. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
 • Gdy używamy zwrotów:

- „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji,
- „my” – to Santander Bank Polska S.A.

 • Ważne informacje wyróżniliśmy czerwoną ramką.
 • Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je w Słowniku. 
 • W sprawach związanych z tym dokumentem możesz kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 1 9999 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Organizator promocji
1. W tym regulaminie określiliśmy zasady promocji „600 zł z kartą kredytową Visa” („promocja”).
2. Jesteśmy organizatorem tej promocji.
3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854.
4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy promocji
Kto może wziąć udział w promocji
5. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełnisz łącznie warunki:
a. jesteś osobą fizyczną,
b. masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,
c. nie miałeś żadnej naszej karty kredytowej głównej od 1 czerwca 2023 r. do dnia przystąpienia do promocji,
d. złożysz wniosek o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, otrzymasz od nas pozytywną ocenę swojej zdolności kredytowej i zawrzesz z nami umowę o tę kartę,
e. masz wyrażoną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną,
f. masz wyrażoną zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej
przez elektroniczny kanał kontaktu (EKK),
g. nie masz wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Jak przystąpisz do promocji
6. Aby przystąpić do promocji spełnij wszystkie warunki z pkt. 5.

Czas promocji
7. Do promocji możesz przystąpić od 20 września 2023 r. do momentu uzyskania maksymalnej liczby uczestników promocji, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
8. W promocji może wziąć udział maksymalnie 14 000 uczestników, którzy jako pierwsi od 20 września 2023 r. zawrą umowę o kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum.
9. O tym, kiedy zakończy się czas, w którym możesz przystąpić do tej promocji, napiszemy na stronie promocji santander.pl/visa600.
10. Promocja trwa od 20 września 2023 r. do 31 stycznia 2025 r.

Nagrody
Co jest nagrodą w promocji
11. Nagrodami w promocji są:
a. zwolnienie z opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy,
b. określony % zwrotu za płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz za usługi medyczne kartą kredytową (główną lub dodatkową) Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum – maksymalnie 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o tę kartę.

Wysokość % zwrotu zależy od rodzaju sklepów i usług medycznych – wskazaliśmy je w poniższej tabeli.
Płatności bezgotówkowe, które wykonasz w tej promocji, identyfikujemy po kodach kategorii akceptanta. Nadaje je agent rozliczeniowy na podstawie klasyfikacji działalności gospodarczej akceptanta.
 

Wysokość  Kody kategorii akceptanta
5% zwrotu 5651 - Sklepy odzieżowe rodzinne
5691 - Sklepy z odzieżą męską i damską
5661 - Sklepy obuwnicze
5621 - Sklepy z odzieżą damską
5611 - Sklepy z akcesoriami i odzież męska i chłopięca
5699 - Sklepy z innymi akcesoriami i odzieżą
5137 - Ubiory męskie, damskie i dziecięce
5139 - Obuwie
5944 - Sklepy z zegarkami, biżuterią i srebrem – Jubilerzy
3% zwrotu 5977 - Sklepy kosmetyczne, drogerie
7298 - Zdrowie i Uroda - sklepy
5912 - Drogerie
4119 - Pogotowie ratunkowe
8011 - Lekarze (specjalizacje nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
8021 - Lekarze: dentyści i ortodonci
8031 - Osteopaci
8041 - Kręgarze
8042 - Optycy i okulisci
8049 - Pediatra i podolog
8050 - Pielegniarstwo i opieka osobista
8062 - Szpitale
8071 - Laboratoria medyczne i stomatologiczne
8099 - Usługi medyczne i praktyki lekarskie
(nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
1% zwrotu 5411 - Sklepy spożywcze, supermarkety
5499 - Sklepy spożywcze, sklepy pierwszej potrzeby i specjalne
5422 - Zamrażarki i szafki mięsne
5441 - Sklepy cukiernicze, cukiernie, sklepy z orzechami
5451 - Sklepy z nabiałem, mleczarnie
5462 - Piekarnie
5300 - Hurtownie


Zwrot w ramach tej promocji będziemy naliczać tylko za te płatności.
Zwrot będziemy obliczać co miesiąc, według daty wykonania płatności. Jeśli odwołasz daną płatność, o kwotę tej płatności zmniejszymy sumę płatności w miesiącu, w którym ją odwołasz.
Wartość zwrotu zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. 

Kiedy i w jaki sposób przekażemy Ci nagrodę
12. Nagrodę wskazaną w pkt 11b otrzymasz w formie uznania rachunku karty kredytowej, jeśli spełnisz warunki opisane w pkt 5 oraz 11b w dniu przyznawania nagrody i Twoja umowa o główną kartę kredytową będzie obowiązywać w dniu wypłaty nagrody.
Zrobimy to najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wykonasz płatności kartą kredytową główną lub dodatkową.
13. Informację o kwocie nagrody (zwrotu) znajdziesz w historii oraz w zestawieniu transakcji rachunku karty kredytowej.
14. Pierwszy miesiąc, w którym możesz wykonać płatności w ramach promocji liczymy od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową.

15. Przykład
Jeżeli podpiszesz umowę o główną kartę kredytową 20 września 2023 r., możesz otrzymać nagrodę za płatności wykonane od 20 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

 

16. Przykład
Za płatności wykonane we wrześniu 2023 r. otrzymasz nagrodę do 31 października 2023 r.


Podatek od nagrody
17. Nie zapłacisz podatku od nagrody. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagroda w sprzedaży premiowej. Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reklamacje
W jaki sposób możesz złożyć reklamację

18. Reklamację możesz złożyć:
a. elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
b. telefonicznie – zadzwoń na infolinię;
c. osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki,
d. pisemnie – napisz do nas:

 • na adres naszej siedziby (znajdziesz go w punkcie 3) lub do naszej placówki,
 • na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zarejestrujemy go w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych.
19. Adresy i numery telefonów znajdziesz na naszej stronie i w naszych placówkach.
W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację
20. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy:
a. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
b. listem.
21. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.
22. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, możemy potrzebować więcej czasu – maksymalnie 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.
23. Szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.
Co możesz zrobić, jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji
24. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
a. ponownie napisać do nas,
b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:

 • Arbitra Bankowego. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł.
 • Rzecznika Finansowego.

c. wystąpić z powództwem przeciwko Santander Bank Polska S.A do sądu powszechnego właściwego dla siedziby banku lub oddziału banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko Santander Bank Polska S.A. można wytoczyć również przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda.
 

25. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie
Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.
26. Rzecznik Finansowy działa na podstawie „ Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej” z dnia 5 sierpnia
2015 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.
27. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, w zakładce załatw sprawę.


Do kogo jeszcze możesz wnieść skargę i poprosić pomoc
28. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.
29. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Ochrona danych osobowych
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

30. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w tej promocji.
31. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot tej promocji zgodnie z tym regulaminem.
32. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, aby zrealizować tę promocję.
Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych
33. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie.
34. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in:
a. podstawę prawną,
b. cel,
c. okres przetwarzania danych osobowych,
d. uprawnienia, które Ci przysługują, a także
e. inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.
35. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w tej promocji. 

Postanowienia końcowe
36. Ten regulamin udostępniamy na naszej stronie.
37. Bierzemy odpowiedzialność za tę promocję i jej prawidłowy przebieg.
38. Zastrzegamy, że możemy wydłużyć czas promocji.
39. Słownik pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, które są powiązane z rachunkiem płatniczym, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.
40. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, naszymi regulacjami dla produktów objętych treścią z tego regulaminu.

Słownik

dodatkowa karta kredytowa Karta płatnicza Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, która pozwala na to, aby osoba upoważniona przez posiadacza karty kredytowej (tj. użytkownik) mogła korzystać z limitu kredytowego głównej karty kredytowej.
główna karta kredytowa/karta kredytowa Karta płatnicza z limitem kredytowym Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, którą wydaliśmy posiadaczowi karty kredytowej zgodnie z Regulaminem kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska S.A
opłata miesięczna karty głównej Opłata za obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, który udostępniamy na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.
płatności Transakcje bezgotówkowe na terenie Polski wykonane główną kartą kredytową wydaną w promocji lub kartą dodatkową w sklepach stacjonarnych i internetowych akceptanta.
rachunek karty Rachunek płatniczy przeznaczony m.in. do rozliczania transakcji wykonanych kartami płatniczymi w ciężar limitu kredytowego udzielonego posiadaczowi karty kredytowej.