Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji Karta kredytowa Visa z bonusem

Na skróty

Co zyskasz, gdy przystąpisz do promocji

 • zwrot 5% za płatności bezgotówkowe w sklepach spożywczych stacjonarnych i internetowych kartą kredytową (główną lub dodatkową) Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum – maksymalnie 30 zł miesięcznie przez 12 miesięcy,
 • 100 zł jednorazowo, jeśli skorzystasz z usługi Fast Cash (przelew z karty) na kwotę min. 3 000 zł (możesz to zrobić jedynie przy składaniu wniosku o główną kartę kredytową), 
 • brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy.

Kiedy możesz przystąpić do promocji

 • od 27 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 roku.
 • W tym regulaminie opisujemy warunki promocji. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
 • Gdy używamy zwrotów:

„Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji,

„my” – to Santander Bank Polska S.A.

 • Ważne informacje wyróżniliśmy ramką.
 • Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je w Słowniku.
 • W sprawach związanych z tym dokumentem możesz kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 1 9999 (koszt połączenie zgodnie z taryfą operatora).


Organizator promocji

1. W tym regulaminie określiliśmy zasady promocji „Karta kredytowa Visa z bonusem” (promocja).
2. Jesteśmy organizatorem tej promocji.
3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854.
4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy promocji

Kto może wziąć udział w promocji
5. Możesz być uczestnikiem promocji, jeśli w okresie przystąpienia do promocji:
a. jesteś osobą fizyczną,
b. masz ukończone 18 lat i masz pełną zdolność do czynności prawnych,
c. złożysz wniosek o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, otrzymasz od nas pozytywną ocenę swojej zdolności kredytowej i zawrzesz z nami umowę,
d. nie byłeś posiadaczem jakiekolwiek naszej głównej karty kredytowej od 1 października 2022 roku do dnia, kiedy przystąpisz do tej promocji.

Czas promocji

6. Okres przystąpienia do promocji – od 27 stycznia do 31 marca 2023 roku.
7. Okres trwania promocji – od 27 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 roku.

Nagrody

Co jest nagrodą w promocji

8. Nagrodami w promocji są:

 • brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy,
 • 5% zwrotu za płatności bezgotówkowe w sklepach spożywczych stacjonarnych i internetowych, które wykonasz kartą kredytową (główną lub dodatkową) Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum – maksymalnie 30 zł miesięcznie przez 12 miesięcy,
 • 100 zł jednorazowo – jeśli skorzystasz z usługi Fast Cash (przelew z karty) na kwotę min. 3 000 zł (możesz to zrobić jedynie przy składaniu wniosku o główną kartę kredytową).

Nie możesz zamienić nagród na inne świadczenia. Nagrody dotyczą tylko pierwszej głównej karty kredytowej (dot. umowy, którą zawrzesz w ramach tej promocji).

Jakie warunki musisz spełnić, aby dostać nagrody

Brak opłaty miesięcznej za kartę
9. Brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy otrzymasz, jeśli:
a. spełnisz warunki przystąpienia do promocji opisane w punkcie 5 oraz
b. na dzień złożenia wniosku o główną kartę kredytową posiadasz lub zaktualizujesz:

 • zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowej drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną,
 • zgodę na Elektroniczny kanał kontaktu,
 • brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez bank w celach marketingowych,
 • Twoje dane kontaktowe.

5% zwrotu za płatności
10. 5% zwrotu za płatności bezgotówkowe w sklepach spożywczych stacjonarnych i internetowych (maksymalnie 30 zł miesięcznie przez 12 miesięcy) otrzymasz, jeśli:
a. spełnisz warunki przystąpienia do promocji opisane w punkcie 5,
b. będą realizowane płatności bezgotówkowe za zakupy spożywcze kartą kredytową główną lub dodatkową w sklepach stacjonarnych i internetowych,
c. posiadasz lub zaktualizujesz:

 • zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowej drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną,
 • zgodę na Elektroniczny kanał kontaktu,
 • brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez bank w celach marketingowych,
 • Twoje dane kontaktowe
 • oraz utrzymasz powyższe na dzień wypłaty tej nagrody.

11. Płatności bezgotówkowe, które będą realizowane w tej promocji za zakupy identyfikujemy po kodach kategorii akceptanta. Nadaje je agent rozliczeniowy na podstawie klasyfikacji działalności gospodarczej akceptanta.
Kody kategorii akceptanta to:

 • 5411 – sklepy spożywcze, supermarkety,
 • 5499 – sklepy spożywcze, sklepy pierwszej potrzeby i specjalne,
 • 5422 – zamrażarki i szafki mięsne,
 • 5441 – sklepy cukiernicze, cukiernie, sklepy z orzechami,
 • 5451 – sklepy z nabiałem, mleczarnie,
 • 5462 – piekarnie,
 • 5300 – hurtownie.

Zwrot w ramach tej promocji będziemy naliczać tylko za te płatności.

12. Nagrodę będziemy obliczać co miesiąc, według daty wykonania płatności. Jeśli odwołasz daną płatność, o kwotę tej płatności umniejszymy sumę płatności w miesiącu, w którym ją odwołasz.
13. Jeśli nie spełnisz warunków, które uprawniają Cię do otrzymania nagrody za płatności w danym miesiącu, nadal możesz otrzymać nagrodę za płatności w kolejnych miesiącach w czasie, gdy trwa promocja.
14. Informację o kwocie nagrody znajdziesz w historii oraz w zestawieniu transakcji.
15. Wartość nagrody zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku – zgodnie z regułą matematyczną.
16. Nagrodę będziemy przyznawać za 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych zaczynając od daty zawarcia umowy o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum. Pierwszy miesiąc, w którym możesz wykonać płatności w ramach promocji liczymy od dnia zawarcia umowy.

Przykład:
Za jakie miesiące otrzymam nagrodę, jeśli umowa o główną kartę kredytową była zawarta 11 lutego 2023 roku?

Nagrodę otrzymasz za płatności wykonane od 11 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 roku.

17. Z uwzględnieniem pkt 18, nagrodę będziemy przelewać na rachunek głównej karty kredytowej, jeśli spełnisz warunki opisane w punkcie 10. Zrobimy to najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym będą realizowane płatności za zakupy kartą kredytową główną lub dodatkową.

Przykład:
Kiedy otrzymam wypłatę nagród za płatności wykonane w lutym 2023 roku?

Nagrodę otrzymasz do końca marca 2023 roku.

18. Nagrodę otrzymasz, jeśli na dzień wypłaty nagrody umowa o główną kartę kredytową będzie nadal obowiązywać.

Nagroda 100 zł za usługę Fast Cash
19. Nagrodę – 100 zł za usługę Fast Cash, jednorazowo otrzymasz, jeśli skorzystasz z usługi Fast Cash na kwotę minimum 3 000 zł. Z usługi możesz skorzystać jedynie, gdy będziesz składać wniosek o nową główną kartę kredytową. Nagrodę otrzymasz na rachunek karty kredytowej, jeśli:
a. spełnisz warunki przystąpienia do promocji opisane w punkcie 5 oraz
b. na dzień wypłaty nagrody posiadasz lub zaktualizujesz:

 • zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowej drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną,
 • zgodę na Elektroniczny kanał kontaktu,
 • brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez bank w celach marketingowych,
 • Twoje dane kontaktowe.

20. Przelewy wykonane z rachunku głównej karty kredytowej w innym momencie niż złożenie wniosku o wydanie nowej karty nie są usługą Fast Cash i nie będą uwzględniane w tej promocji.
21. Nagrodę za usługę Fast Cash wypłacimy jednorazowo do 30 września 2023 roku na rachunek głównej karty kredytowej, pod warunkiem, że umowa o główną kartę kredytową będzie obowiązywać na dzień wypłaty nagrody.

Podatek od nagrody

22. Nie zapłacisz podatku od nagrody. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, jako nagroda w sprzedaży premiowej. Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reklamacje

W jaki sposób możesz złożyć reklamację
23. Reklamację możesz złożyć:
a. elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
b. telefonicznie – zadzwoń na infolinię lub do naszej placówki;
c. osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki,
d. pisemnie – napisz do nas na adres banku lub do naszej dowolnej placówki,
e. na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zostanie zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację
24. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy:
a. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej, 6 Regulamin promocji „Karta kredytowa Visa z bonusem”
b. listem,
c. SMS-em*.
* SMS wysyłamy tylko dla pozytywnych odpowiedzi, które nie wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
25. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.
26. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, możemy potrzebować więcej czasu – maksymalnie 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.
27. Szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji
28. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
a. ponownie napisać do nas,
b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:

 • Arbitra Bankowego. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł.
 • Rzecznika Finansowego.

c. wystąpić z powództwem przeciwko Santander Bank Polska S.A do sądu powszechnego właściwego dla siedziby banku lub oddziału banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko Santander Bank Polska S.A. można wytoczyć również przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda.

Do kogo jeszcze możesz wnieść skargę i poprosić pomoc
29. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.

Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy. Rzecznik Finansowy działa na podstawie „ Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej” z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, w zakładce załatw sprawę.

 

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
30. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w tej promocji.
31. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot tej promocji zgodnie z tym regulaminem.
32. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, aby zrealizować tę promocję.

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych
33. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie.
34. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in:
a. podstawę prawną,
b. cel,
c. okres przetwarzania danych osobowych,
d. uprawnienia, które Ci przysługują, a także
e. inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.
35. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w tej promocji.

Postanowienia końcowe

36. Ten regulamin udostępniamy na naszej stronie.
37. Bierzemy odpowiedzialność za tę promocję i jej prawidłowy przebieg. 
38. Zastrzegamy, że możemy wydłużyć czas promocji.
39. Słownik pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, które są powiązane z rachunkiem płatniczym, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.
40. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, naszymi regulacjami dla produktów objętych treścią z tego regulaminu.

Słownik

 

dodatkowa karta kredytowa karta płatnicza Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum która pozwala na to, aby osoba upoważniona przez posiadacza karty kredytowej (tj. użytkownik) mogła korzystać z limitu kredytowego głównej karty kredytowej
fast cash polecenie przelewu z rachunku karty kredytowej, zainicjowane w trakcie składania wniosku o kartę. Już w chwili wnioskowania o główną kartę kredytową, możesz zlecić darmowy przelew z limitu karty kredytowej na swoje konto osobiste. Przelew zrealizujemy po zawarciu umowy o kartę kredytową
główna karta kredytowa/karta kredytowa karta płatnicza z limitem kredytowym Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, którą wydaliśmy posiadaczowi karty kredytowej zgodnie z regulaminem kart kredytowych
opłata miesięczna karty głównej stanowi obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, który dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku
płatności transakcje bezgotówkowe na terenie Polski wykonane główną kartą kredytową wydaną w promocji lub kartą dodatkową w sklepach spożywczych stacjonarnych i internetowych akceptanta
rachunek karty rachunek płatniczy przeznaczony m.in. do rozliczania transakcji wykonanych kartami płatniczymi w ciężar limitu kredytowego udzielonego posiadaczowi karty kredytowej
regulamin kart kredytowych Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska S.A
zwrot uznanie rachunku karty kwotą zwróconą za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, np. wskutek zwrotu towaru, za który wcześniej zapłacono przy użyciu karty kredytowej