Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji „650 zł z kartą kredytową Visa"

Na skróty

W tej sekcji prezentujemy ogólne informacje na temat promocji. Szczegóły znajdziesz w kolejnych częściach regulaminu.

Co zyskasz w promocji

Gdy przystąpisz do promocji, możesz otrzymać:

 • 2% zwrotu za płatności bezgotówkowe w sklepach spożywczych stacjonarnych i internetowych kartą kredytową  Visa Silver „Akcja Pajacyk” - maksymalnie 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o tę kartę.
 • 50 zł za wykonanie minimum 10 transakcji kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” w każdym z 3 pierwszych miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o tę kartę.

Kiedy możesz przystąpić do promocji

Do promocji możesz przystąpić od 20 lutego 2024 r. do momentu uzyskania maksymalnej liczby uczestników promocji, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 r. (okres przystąpienia do promocji).

Na to zwróć szczególną uwagę

Zarejestruj się w promocji i zaakceptuj ten regulamin. Zarejestruj się i zaakceptuj regulamin nie póżniej niż w dniu zawarcia umowy o główną kartę kredytowąZrób to na stronie santander.pl/visa650

 1. W regulaminie opisujemy warunki promocji. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
 2. Gdy używamy zwrotów:
 • „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji,
 • „my” – to Santander Bank Polska S.A.
 1. Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Oznaczyliśmy pogrubieniem pierwsze użycie tych pojęć i umieściliśmy je w Słowniku.
 2. W sprawach związanych z regulaminem możesz kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora).

Organizator

 1. W tym regulaminie określiliśmy zasady promocji „650 zł z kartą kredytową Visa” („promocja”).
 2. Jesteśmy organizatorem tej promocji.
 3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854.
 4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy

Kto może wziąć udział w promocji

 1. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:
 1. jesteś osobą fizyczną,
 2. masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie miałaś(eś) po 30 września 2023 i nie masz do dnia przystąpienia do promocji żadnej naszej głównej karty kredytowej,
 4. zarejestrujesz się w promocji, czyli poprawnie wypełnisz i wyślesz formularz ze strony promocji santander.pl/visa650 oraz zapoznasz się z regulaminem promocji  i zaakceptujesz go nie później niż w dniu zawarcia umowy o główną kartę kredytową,
 5. złożysz wniosek o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk”, otrzymasz od nas pozytywną ocenę swojej zdolności kredytowej i zawrzesz z nami umowę o tę kartę ( w okresie przystąpienia do promocji),
 6. wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną  w okresie przystąpienia do promocji i nie odwołasz tej zgody do końca trawania promocji,
 7. wyrazisz zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej przez elektroniczny kanał kontaktu (EKK) w okresie przystąpienia do promocji i nie odwołasz tej zgody do końca trawania promocji,
 8. nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (w okresie trwania promocji).

Czas promocji

 1. Do promocji możesz przystąpić od 20 lutego 2024 r. do momentu uzyskania maksymalnej liczby uczestników promocji, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 r. (okres przystąpienia do promocji).
 2. W promocji może wziąć udział maksymalnie 9 000 uczestników, którzy jako pierwsi zawrą umowę o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk”.
 3. O tym, kiedy zakończy się czas, w którym możesz przystąpić do tej promocji, napiszemy na stronie promocji santander.pl/visa650.
 4. Promocja trwa od 20 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. (okres trwania promocji).

Nagrody

Co jest nagrodą w promocji

 1. Nagrodami w promocji są:
  1. 2% zwrotu za płatności bezgotówkowe w sklepach spożywczych stacjonarnych i internetowych kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” – maksymalnie 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy licząc od następnego mięsiaca po miesiącu  zawarcia umowy o główną kartę kredytową.

Płatności bezgotówkowe, które wykonasz w tej promocji, identyfikujemy po kodach kategorii akceptanta. Nadaje je agent rozliczeniowy na podstawie klasyfikacji działalności gospodarczej akceptanta – zgodnie z poniższą tabelą.
 

Kody kategorii akceptanta
5411 - Sklepy spożywcze, supermarkety
5499 - Sklepy spożywcze, sklepy pierwszej potrzeby i specjalne
5422 - Zamrażarki i szafki mięsne
5441 - Sklepy cukiernicze, cukiernie, sklepy z orzechami
5451 - Sklepy z nabiałem, mleczarnie
5462 - Piekarnie
5300 - Hurtownie


Zwrot będziemy obliczać co miesiąc według daty wykonania płatności. Jeśli odwołasz daną płatność, zmniejszymy sumę płatności o kwotę tej płatności w miesiącu, w którym ją odwołasz. Wartość zwrotu zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną.

 1. 50 zł za wykonanie minimum 10 transakcji kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” w każdym z 3 pierwszych miesięcy  licząc od następnego mięsiaca po miesiącu  zawarcia umowy o główną kartę kredytową.

W tej promocji możesz otrzymać obie nagrody z pkt a i pkt b albo jedną z nich.

Jeżeli w okresie trwania promocji do głównej karty kredytowej objętej tą promocją zostanie wydana dodatkowa karta kredytowa, zaliczymy do promocji płatności bezgotówkowe w sklepach spożywczych tą kartą dodatkową oraz transakcje wykonane  tą kartą dodatkową. Płatności, transakcje kartami dodatkowymi nie powodują zwiększenia maksymalnej kwoty nagród opisanych w pkt a i pkt b.

Kiedy i w jaki sposób przekażemy Ci nagrodę

 1. Nagrodę przekażemy Posiadaczowi głównej karty kredytowej w formie uznania rachunku karty kredytowej.
 2. Twoja umowa o główną kartę kredytową musi obowiązywać w dniu wypłaty nagrody.
 3. Nagrodę opisaną w pkt a przekażemy najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wykonasz płatności kartą kredytową.

Nagrodę opisaną w pkt b przekażemy najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 3 pierwszych miesięcy, w których wykonasz minimum 10 transakcji kartą kredytową.

 1. Informację o kwocie nagrody znajdziesz w historii oraz w zestawieniu transakcji rachunku karty kredytowej.
 2. Nie możesz zamienić nagrody na inną lub otrzymać jej równowartości w gotówce.
 3. Pierwszy miesiąc, w którym możesz wykonać płatności/transakcje w ramach promocji liczymy od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o główną kartę kredytową

Przykład dotyczący nagrody opisanej w pkt a

 1. zawierasz umowę o główną kartę kredytową 20 marca 2024 r., możesz otrzymać nagrodę za płatności bezgotówkowe w sklepach spożywczych wykonane od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. (12 miesięcy);
 2. za ww płatności wykonane np. w kwietniu 2024 r.  otrzymasz  nagrodę 2% maksymalnie 50 zł zwrotu do 31 maja 2024 r.

Przykład dotyczący nagrody opisanej w pkt b

 1. zawierasz umowę o główną kartę kredytową 20 marca 2024 r. i wykonasz minimum 10 transakcji w kwietniu, maju, czerwcu 2024 r. otrzymasz nagrodę 50 zł, transakcje nie muszą być płatnościami w sklepach spożywczych; 
 2. nagrodę otrzymasz do 31 lipca 2024 r.

 

Czy zapłacisz podatek od nagrody

 1. Nie zapłacisz podatku od nagrody. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagroda w sprzedaży premiowej. Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych.

Reklamacje

W jaki sposób możesz złożyć reklamację

 1. Reklamację możesz złożyć:
 1. elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
 1. telefonicznie – zadzwoń pod numer 1 9999,
 1. osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki,
 1. pisemnie – napisz do nas:

 

 • na adres naszej siedziby (znajdziesz go w sekcji Organizator w punkcie 3) lub do naszej placówki,
 • na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zarejestrujemy go w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 1. Adresy oraz numery telefonów znajdziesz na naszej stronie i w naszych placówkach.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

 1. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy:
 1. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
 2. listem.
 1. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.
 3. Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

 1. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
 1. ponownie napisać do nas,
 2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:
 • Arbitra Bankowego - możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
 • Rzecznika Finansowego,
 1. wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszego oddziału (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności), lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.
 1. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.  
 2. Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl.
 3. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę

 1. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.
 2. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot promocji zgodnie z regulaminem.
 3. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, abyśmy mogli zrealizować promocję.

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych

 1. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.
 2. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in:
 1. podstawę prawną,
 2. cel,
 3. okres przetwarzania danych osobowych,
 4. uprawnienia, które Ci przysługują, a także
 5. inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.
 1. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniamy na naszej stronie santander.pl/visa650.
 2. Bierzemy odpowiedzialność za promocję i jej prawidłowy przebieg.
 3. Słownik pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na naszej stronie www.santander.pl/pad i w naszych placówkach.
 4. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, oraz zgodnie z naszymi regulacjami, które dotyczą produktów opisanych w regulaminie.

Słownik

Pojęcia w kolejności alfabetycznej Jak te pojęcia są nazwane w naszym banku i jak je rozumiemy
elektroniczny kanał kontaktu/ EKK jest to serwis służący do przekazywania przez bank informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu dostępnego na stronie santander.pl
dodatkowa karta kredytowa Karta płatnicza Visa Silver „Akcja Pajacyk”, która pozwala na to, aby osoba upoważniona przez posiadacza karty kredytowej (tj. użytkownik) mogła korzystać z limitu kredytowego głównej karty kredytowej.
główna karta kredytowa/karta kredytowa Karta płatnicza z limitem kredytowym Visa Silver „Akcja Pajacyk”, którą wydaliśmy posiadaczowi karty kredytowej zgodnie z Regulaminem kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska S.A.
placówka oddział banku lub placówka partnerska
płatności transakcje bezgotówkowe na terenie Polski wykonane główną kartą kredytową lub kartą dodatkową  w sklepach spożywczych stacjonarnych i internetowych akceptanta.
rachunek karty Rachunek płatniczy przeznaczony m.in. do rozliczania transakcji wykonanych kartami płatniczymi w ciężar limitu kredytowego udzielonego posiadaczowi karty kredytowej.
Santander Interent/ mobile
bankowość internetowa lub mobilna
 
usługi Santander online (Santander Internet lub Santander mobile) to zdalny dostęp do usług bankowych, na które składają się:
•    Usługa bankowości elektronicznej,
•    Usługi bankowości internetowej nie powiązane z rachunkiem płatniczym.
Santander Internet/ mobile jest usługą bankowości elektronicznej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
transakcje

transakcje bezgotówkowe i gotówkowe wykonane główną kartą kredytową lub kartą dodatkową. 


Transakcja bezgotówkowa – płatność za towary i usługi w punktach oznaczonych odpowiednio marką płatniczą Visa lub polecenie przelewu z rachunku karty. 

Transakcja gotówkowa – dokonanie wypłaty gotówki w bankomacie oraz przy wykorzystaniu terminala POS: w bankach i innych instytucjach finansowych oraz punktach usługowo – handlowych