Szukaj na stronie
Ilustracja mężczyzny z wąsem

Ubezpieczenie życia i zdrowia z pakietem zdrowotnym, w ramach którego możesz otrzymać do 150 tys. zł w przypadku choroby nowotworowej objętej ubezpieczeniem.

Regulamin promocji "Kredyt z kodem MAGIASWIAT"

Informacje ogólne

1. W regulaminie określiliśmy warunki promocji „Kredyt z kodem MAGIASWIAT ” (dalej jako „oferta promocyjna”).

2. Organizatorem oferty promocyjnej jest Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, kod pocztowy: 00-854, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł (dalej jako „my”). 

Czas oferty promocyjnej 

3. Oferta promocyjna trwa dla wniosków o kredyt gotówkowy online (z wyłączeniem kredytu na konsolidację online) złożonych od 16 grudnia od godziny 17:00 do 18 grudnia 2022 roku do godziny 23:59. 

Uczestnik oferty promocyjnej 

4. Możesz być uczestnikiem oferty promocyjnej, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną, 
 • jesteś pełnoletni,
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych. 

Ważne: udzielimy Ci kredytu gotówkowego, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zasady oferty promocyjnej 

5. Jeśli wnioskujesz o kredyt gotówkowy w ramach oferty promocyjnej w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do 79 999 zł oraz wpiszesz kod „MAGIASWIAT” w polu Mam kod/ Wpisz kod, wówczas będziesz mógł skorzystać z:

 • oprocentowania: 12,69%,
 • prowizji: 0,00%. 
   

Warunki oferty promocyjnej 

6. Z oferty promocyjnej możesz skorzystać jeśli: 

 • otrzymałeś od nas zaproszenie do skorzystania z promocji,
 • nie korzystałeś wcześniej z oferowanego przez nas kredytu gotówkowego,
 • masz zainstalowaną aplikację Santander mobile,
 • w czasie oferty promocyjnej złożysz wniosek o kredyt gotówkowy online (z wyłączeniem kredytu na konsolidację online) jeśli Ci go udostępniliśmy w bankowości internetowej i mobilnej po wstępnym zbadaniu Twojej zdolności kredytowej,
 • w ramach powyższego wniosku wpiszesz udostępniony Ci przez nas kod „MAGIASWIAT” w polu Mam kod/ Wpisz kod oraz zawnioskujesz o kredyt gotówkowy online (z wyłączeniem kredytu na konsolidację online) w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do 79 999 zł,
 • otrzymasz pozytywną decyzję kredytową,
 • podpiszesz na podstawie powyższego wniosku umowę o kredyt w naszej bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile.

Ważne: W przypadku zakończenia z Twojej inicjatywy ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach umowy ubezpieczenia na życie „Spokojny Kredyt online – życie plus”, przed całkowitą spłatą kredytu, prowizja z tytułu udzielenia kredytu nie ulegnie podwyższeniu.

Reklamacje  

7. Reklamację możesz złożyć:

 • elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej lub mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
 • telefonicznie – zadzwoń na numer 1 9999 lub do naszej dowolnej placówki,
 • osobiście – przyjdź do naszej placówki,
 • pisemnie – napisz do nas, na adres banku lub do naszej dowolnej placówki, 
 • na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zostanie zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.


Adresy oraz numery telefonów znajdziesz na www.santander.pl i w naszych placówkach.

8. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy: 

 • wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
 • listem,
 • SMS-em. 

SMS wysyłamy tylko dla pozytywnych odpowiedzi, które nie wymagają szczegółowego wyjaśnienia.

9. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, możemy potrzebować więcej czasu – maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Uprzedzimy Cię o tym. Napiszemy dlaczego przedłużamy czas reklamacji, co musimy jeszcze sprawdzić i podamy przybliżony termin odpowiedzi.

10. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.

11. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego. 

12. Jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:

 • ponownie napisać do nas,
 • zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:

- Arbitra Bankowego - możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
- Rzecznika Finansowego.

 • wystąpić z powództwem przeciwko Santander Bank Polska S.A do sądu powszechnego właściwego dla siedziby banku lub oddziału banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko Santander Bank Polska S.A. można wytoczyć również przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, w zakładce rejestry i ewidencje.

Dodatkowe informacje:

Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. 
Więcej informacji znajdziesz na: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.

Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 5 sierpnia 2015 roku. 
Więcej informacji znajdziesz na: https://rf.gov.pl.

 

13. Szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na santander.pl i w naszych placówkach.

Ochrona danych osobowych 

14. Jeśli przystąpisz do tej oferty będziemy administratorem Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim będziemy ją realizować.  

15. Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby zrealizować przedmiot oferty promocyjnej oraz zgodnie z tym regulaminem.  

16. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności stosujemy polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczą one:

 • ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem ich danych osobowych,
 • swobodnego przepływu takich danych,
 • uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”.

17. Spełniamy dla Ciebie obowiązek informacyjny, który wynika z regulacji art. 13 i 14 RODO. 

18. Poprosimy Cię o przekazanie nam Twoich danych osobowych. Podanie ich jest dobrowolne, ale też niezbędne, aby zrealizować tę ofertę. 

19. W Polityce przetwarzania danych określiliśmy szczegółowo:

 • podstawę prawną,
 • cel,
 • okres przetwarzania Twoich danych, 
 • uprawnienia jakie Ci przysługują,
 • inne ważne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.

Udostępniamy ją na: santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html

20. Kiedy będziemy realizować tę ofertę zapewniamy Twoim danym bezpieczeństwo i ochronę 
przed:

 • przetwarzaniem, które jest niedozwolone lub niezgodne z prawem, 
 • przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Postanowienia końcowe

21. Regulamin oferty promocyjnej jest dostępny w wiadomości, którą otrzymasz jako zaproszenie do promocji w aplikacji Santander mobile.  

22. Oferta nie łączy się z innymi naszymi promocjami dotyczącymi kredytu gotówkowego. 

23. Jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie oferty promocyjnej i jej prawidłowy przebieg.

24.  Możemy wydłużyć okres oferty promocyjnej.

25. W sprawach nieregulowanych w regulaminie oferty promocyjnej stosujemy przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

26. W kwestiach dotyczących kredytu, nieuregulowanych tym regulaminem stosujemy zapisy: umowy o kredyt i Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. 

Słowniczek

27. Usługa bankowości elektronicznej (Santander internet/aplikacja Santander mobile) – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku płatniczego.

28. Bankowość internetowa (Santander internet), Bankowość mobilna (aplikacja Santander mobile) – to usługi bankowości elektronicznej.