Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji Poznaj naszą kartę kredytową

Na skróty
W tej sekcji prezentujemy ogólne informacje o tej promocji. Szczegóły znajdziesz w kolejnych częściach regulaminu. Aby otrzymać nagrodę w tej promocji, należy spełnić wszystkie warunki, które opisaliśmy w sekcji Pełna treść regulaminu.

Co zyskasz w promocji
W promocji, możesz zyskać brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o tę kartę.

W jaki sposób przystąpisz do promocji

Do promocji przystąpisz, jeśli spełnisz opisane poniżej warunki promocji.

Jakie warunki musisz spełnić

 1. W terminie od 14 maja do 30 czerwca 2024 r. zawrzesz umowę o kartę kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk, albo Visa Platinum.
 2. Od dnia 1 października 2023 nie obsługiwaliśmy dla Ciebie żadnej głównej karty kredytowej.
 3. Nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych oraz wyrazisz zgody, o których piszemy w dalszej części tego regulaminu. 

Pamiętaj o tych datach
Do promocji możesz przystąpić od 14 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. (okres przystąpienia do promocji). 

Na to zwróć szczególną uwagę
Zarejestruj się w promocji i zaakceptuj ten regulamin. Zarejestruj się i zaakceptuj regulamin nie później niż w dniu zawarcia umowy o główną kartę kredytową.
Zrób to na stronie https://www.santander.pl/poznaj-nasza-kk Uruchomi się w nowym oknie
 

O regulaminie

 1. W regulaminie opisujemy warunki promocji. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
 2. Gdy używamy zwrotów
  a. „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji,
  b. „my” – to Santander Bank Polska S.A.
 3. Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Oznaczyliśmy pogrubieniem pierwsze użycie tych pojęć i umieściliśmy je w Słowniku.
 4. Jeśli masz pytania zadzwoń do nas pod 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora).

Organizator

 1. W regulaminie określiliśmy zasady promocji Poznaj naszą kartę kredytową („promocja”).
 2. Jesteśmy organizatorem tej promocji.
 3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854.
 4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy

 1. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełnisz łącznie te warunki:
  a. jesteś osobą fizyczną,
  b. masz ukończone 18 lat i masz pełną zdolność do czynności prawnych,
  c. nie obsługiwaliśmy dla Ciebie żadnej głównej karty kredytowej od 1 października 2023 r. do dnia rejestracji w promocji i zawarcia umowy o wnioskowaną kartę kredytową,
  d. w okresie przystąpienia do promocji:
  - zarejestrujesz się w promocji, czyli poprawnie wypełnisz i wyślesz formularz ze strony promocji https://www.santander.pl/poznaj-nasza-kk Uruchomi się w nowym oknie oraz zapoznasz się z regulaminem promocji i zaakceptujesz go najpóźniej do 30 czerwca 2024,
  - złożysz wniosek o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, otrzymasz od nas pozytywną ocenę swojej zdolności kredytowej i zawrzesz z nami umowę o tę kartę,
  - masz wyrażoną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną,
  - masz wyrażoną zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej przez elektroniczny kanał kontaktu (EKK),
  - nie masz i nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Czas promocji

 1. Do promocji możesz zarejestrować się od 14 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. (okres przystąpienia do promocji).
 2. Promocja trwa od 14 maja 2024 r. do 31 lipca 2025 r. (okres trwania promocji).

Nagrody

 1. Nagrodą w promocji jest brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o tę kartę.
 2. Po tym czasie obowiązywać będzie standardowa opłata miesięczna za tę kartę zgodnie z TOiP.

Reklamacje

 1. Reklamację możesz złożyć:
  a. elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
  b. telefonicznie – zadzwoń pod numer 1 9999 lub do naszej placówki (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora),
  c. osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki,
  d. pisemnie – napisz do nas:
  - na adres naszej siedziby (znajdziesz go w sekcji Organizator w punkcie 3) lub do naszej placówki,
  - na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zarejestrujemy go w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 2. Adresy oraz numery telefonów znajdziesz na naszej stronie i w naszych placówkach.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

 1. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy:
  a. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
  b. listem.
 2. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.
 4. Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

 1. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
  a. ponownie napisać do nas,
  b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:
  - Arbitra Bankowego – możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
  - Rzecznika Finansowego,
  c. wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszej placówki (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności), lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.
 2. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.
 3. Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie rf.gov.pl.
 4. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl.

Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę

 1. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.
 2. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot promocji zgodnie z regulaminem.
 3. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, abyśmy mogli zrealizować promocję.

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych

 1. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.
 2. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in:
  a. podstawę prawną,
  b. cel,
  c. okres przetwarzania danych osobowych,
  d. uprawnienia, które Ci przysługują, a także,
  e. inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.
 3. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniamy w naszych placówkach i na naszej stronie https://www.santander.pl/.
 2. Bierzemy odpowiedzialność za promocję i jej prawidłowy przebieg.
 3. Słownik pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na naszej www.santander.pl/pad  i w naszych placówkach.
 4. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, oraz zgodnie z Regulaminem kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska S.A.

 

Słownik

 

Pojęcia Jak te pojęcia są nazwane w naszym banku i jak je rozumiemy

elektroniczny kanał kontaktu/ EKK

jest to serwis służący do przekazywania przez bank informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu dostępnego na stronie www.santander.pl

główna karta kredytowa/karta kredytowa

Karta płatnicza z limitem kredytowym Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum którą wydamy posiadaczowi karty kredytowej zgodnie z Regulaminem kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska S.A.

obsługa karty kredytowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej tj. karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy

opłata miesięczna

stanowi obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, który dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku

placówka

Oddział banku lub placówka partnerska.

Santander internet

Jeden z kanałów dostępu do usług bankowości elektronicznej.

usługa bankowości elektronicznej

Usługa, która umożliwia dostęp do rachunku płatniczego przez internet dzięki bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej. Pozwala m.in. sprawdzić saldo rachunku, składać dyspozycje przelewów, wymieniać walutę w Kantorze Santander, składać zlecenia stałe, zmieniać limity dla transakcji dokonywanych przy użyciu karty, składać innego rodzaju dyspozycje do rachunku płatniczego i w ramach obsługi karty debetowej, czy kredytowej (np. zmiana hasła PIN, włączenie i wyłączenie opcji EMV).


Masz pytania? 

 Zadzwoń pod 1 9999, z zagranicy +48 61 81 1 9999. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.
  Napisz do nas: kontakt@santander.pl