Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji "800 ZŁ Z KARTĄ KREDYTOWĄ VISA – V EDYCJA"

Dzięki tej promocji mogą Państwo otrzymać do 800 zł w przypadku zawarcia umowy o kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum oraz bezwarunkowe zwolnienie z opłat miesięcznych za kartę w pierwszym roku.

Na skróty w przystępny sposób:

WARUNEK WEJŚCIA: 

zawieram umowę o kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (nie miałem wydanej karty Visa Silver „Akcja Pajacyk” lub Visa Platinum na dzień 30.04.2022 r.) oraz udzielam bankowi odpowiednich zgód i podaję dane kontaktowe

KORZYŚCI

 • do 600 zł, co stanowi 1% za płatności bezgotówkowe kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum  (główną lub dodatkową) przez 12 miesięcy, max. 50 zł miesięcznie
 • 100  za zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (w ten sposób upoważniam inną osobę do wykonywania płatności w ramach limitu kredytowego na mojej karcie) 
 • 100  za skorzystanie z usługi Fast Cash w kwocie min 1000 zł (mogę to zrobić jedynie przy składaniu wniosku o nową główną kartę kredytową)
 • bezwarunkowe zwolnienie z opłat miesięcznych za kartę w pierwszym roku.
   

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin promocji określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami „800 zł z kartą kredytową VISA – V edycja” („promocja”).
 2. Organizatorem promocji jest Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723. Santander Bank Polska S.A. została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł (organizator/ bank). 
 3. Promocja polega na nagradzaniu uczestników („uczestnik”) za:
  - płatności bezgotówkowe z rachunku karty kredytowej objętej  promocją: Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum,
  - zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo kartę dodatkową Visa Platinum,
  - skorzystanie z usługi Fast Cash w kwocie min 1000 zł,
  w formie nagród pieniężnych przekazywanych na rachunek płatniczy karty kredytowej uczestnika.

§ 2. Czas promocji

 1. Okres przystąpienia do promocji – do promocji można przystąpić od 5 maja 2022 r. do 28 października 2022 r.
 2. Okres trwania promocji – promocja trwa od 5 maja 2022 r. do maksymalnie 30 listopada 2023 r.

 

§ 3. Uczestnicy i warunki przystąpienia do promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby przystąpić do promocji konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków w okresie przystąpienia do promocji:
  a)    złożenie wniosku o wydanie głównej karty kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (dot. klientów, którzy: nie posiadali ani  karty kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk“, ani karty kredytowej Visa Platinum na dzień 30.04.2022 r. 
  nie złożyli rezygnacji z karty kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk“, ani karty kredytowej Visa Platinum do dnia 30.03.2022 r.
  b)    uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej; 
  c)    zawarcie umowy o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo kartę kredytową Visa Platinum;
  d)    posiadanie lub zaktualizowanie odpowiednich zgód i danych kontaktowych:
  o    zgoda na otrzymywanie od banku informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,
  o    zgoda na elektroniczny kanał kontaktu, 
  o    brak  sprzeciwu wobec przetwarzania danych prze bank w celach marketingowych,
  o    podanie w banku numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail do kontaktu.
 3. W sytuacji, kiedy uczestnik w okresie przystąpienia do promocji zawrze kilka umów o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, promocją zostanie objęta tylko jedna karta kredytowa Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum, wydana jako pierwsza. 

§ 4. Zasady promocji

 1. Uczestnik ma możliwość uzyskania nagród:
  a)    do 600 zł za płatności bezgotówkowe wykonane kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (główną lub dodatkową) -  przez 12 miesięcy [płatności] 
  b)    100 zł za zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (w ten sposób upoważniam inną osobę do wykonywania płatności w ramach limitu kredytowego na mojej karcie) 
  c)    100 zł za skorzystanie z usługi Fast Cash w kwocie min 1000 zł (mogę to zrobić jedynie przy składaniu wniosku o nową główną kartę kredytową) [usługa Fast Cash].
  Nagrody wypłacane są na rachunek głównej karty kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum - pod warunkiem obowiązywania w okresie trwania promocji  umowy o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcji Pajacyk” albo Visa Platinum.

[płatności]

 1. Nagroda za płatności bezgotówkowe wynosi 1% od sumy ich wartości, jednak nie więcej niż 50 zł miesięcznie, tj. maksymalnie 600 zł rocznie.
 2. Do płatności bezgotówkowych zaliczamy płatność kartą kredytową Visa Silver „Akcji Pajacyk” albo Visa Platinum (główną lub dodatkową) w punkcie handlowo-usługowym lub w Internecie z wykorzystaniem danych karty, stanowiąca zapłatę za nabywane towary i usługi. Wyjątek stanowią:
  a)    płatności w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna (transakcje quasi Cash),
  b)    płatności w punktach posiadających następujące kody kategorii akceptanta: 4829, 6012, 6051, 6211, oraz 8999 o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna),
  c)    płatności u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie np.: Revolut, DiPocket.
 1. Bank identyfikuje transakcje bezgotówkowe objęte promocją przez kody kategorii akceptanta nadawane przez agenta rozliczeniowego na podstawie klasyfikacji działalności gospodarczej akceptanta. Bank nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przypisane kody kategorii akceptanta niezgodne z prowadzoną działalnością. 
 2. Nagroda za płatności bezgotówkowe będzie przyznawana przez 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych zaczynając od daty zawarcia umowy o główną kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum. Nagrody będą przyznawane za płatności bezgotówkowe wykonane przy użyciu karty głównej lub dodatkowej, które zostały wydane do rachunku karty kredytowej objętej niniejszą promocją. Jest obliczana w cyklach miesięcznych, według daty wykonania płatności.
 3. Rozwiązanie lub złożenie przez uczestnika dyspozycji wypowiedzenia umowy o kartę dodatkową nie powoduje utraty prawa do otrzymywania nagrody za płatności wykonywane główną kartą kredytową. 
 4. Odwołanie danej płatności powoduje umniejszenie wartości sumy płatności w miesiącu, w którym następuje odwołanie. 
 5. Brak spełnienia warunków uprawniających do otrzymania nagrody za płatności w jednym z miesięcy nie powoduje braku możliwości otrzymania nagród za płatności  w kolejnych miesiącach w okresie trwania promocji. 
 6. Wypłata nagrody za płatności  za dany miesiąc, następuje najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu dokonania płatności kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (główną lub dodatkową) w postaci uznania rachunku karty kredytowej klienta objętej niniejszą promocją. 
 7. Informacje o wysokości wypłaconej nagrody znajdować się będą w historii transakcji oraz w zestawieniu operacji.
 8. Wartość nagrody zaokrąglona jest do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną.

Przykład 1:
Podpisałem umowę o kartę kredytową 20 maja 2022 r. Za jakie miesiące otrzymam nagrody za płatności?
Za transakcje wykonane od 20 maja 2022 r. do 31 kwietnia 2023 r. (12 miesięcy).

Przykład 2:
Podpisałem umowę o kartę kredytową 20 maja 2022 r. Kiedy otrzymam wypłatę nagrody za transakcje wykonane w maju 2022?
Do końca czerwca 2022 r. (bank w czerwcu  2022 r. sprawdza czy warunki promocji zostały spełnione i oblicza wysokość nagrody).
 

[karta dodatkowa]

 1. Nagroda za zawarcie  umowy o kartę dodatkową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo kartę dodatkową Visa Platinum (wydaną do rachunku głównej karty kredytowej objętej niniejszą promocją)  
 2. Umowę o kartę dodatkową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo kartę dodatkową Visa Platinum należy zawrzeć do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o główną kartę kredytową objętą niniejszą promocją.Nagroda wypłacona będzie tylko za pierwszą kartę dodatkową wydaną do rachunku. 
 3. Nagroda za zawarcie umowy o  kartę dodatkową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo kartę dodatkową Visa Platinum wypłacana jest do końca lutego 2023 pod warunkiem braku jej rozwiązania do 31 stycznia 2023 r.

[usługa Fast Cash]

 1.  Nagroda za skorzystanie z usługi Fast Cash w kwocie min 1000 zł wynosi 100 zł. Jest to nagroda jednorazowa.
 2. Z usługi tej można  skorzystać jedynie przy składaniu wniosku o nową główną kartę kredytową. 
 3. Minimalna kwota przelewu dot. usługi Fast Cash wynosi 1 tys. zł. Za przelewy w niższej kwocie niż 1 tys. nagroda nie przysługuje. 
 4. Przelewy wykonane samodzielnie przez uczestników (tj. po złożeniu wniosku o nową kartę kredytową) z limitu karty kredytowej nie są usługą Fast Cash i nie będą uwzględniane w tej promocji.
 5. Nagroda wypłacana jest do końca lutego 2023

[zwolnienie z opłat]

 1. W ramach niniejszej promocji uczestnik jest zwolniony bezwarunkowo z opłat miesięcznych za kartę w pierwszym roku.
   

[pozostałe zapisy]

 1. Zamiana dowolnej karty na kartę kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum nie będzie uwzględniana w tej promocji. 
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dot. kart kredytowych.
 3. Wartość nagród w promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 5. Słowniczek

 1. Główna karta kredytowa – karta płatnicza z limitem kredytowym, wydana posiadaczowi karty kredytowej zgodnie z Regulaminem kart kredytowych dla klientów indywidualnych.
 2. Umowa o kartę kredytową / umowa o kartę kredytową – umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej głównej.
 3. Umowa o kartę dodatkową / umowa o kartę dodatkową – umowa o wydanie dodatkowej karty kredytowej.
 4. Dodatkowa karta kredytowa/ karta dodatkowa – karta, która pozwala na to, aby osoba upoważniona przez posiadacza karty kredytowej głównej mogła korzystać z limitu kredytowego karty głównej (tj. użytkownik).
 5. Posiadacz karty kredytowej – osoba fizyczna, której bank udzielił limitu kredytowego, będąca stroną Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej.  
 6. Użytkownik – osoba fizyczna (konsument), która ukończyła 13 lat i której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie, upoważniona przez posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu karty dodatkowej.
 7. Usługa Fast Cash/usługa Fast Cash – tak nazywamy usługę, która pozwala korzystać z pieniędzy na koncie jeszcze przed otrzymaniem karty kredytowej. W chwili składania wniosku o kartę kredytową, mogą Państwo zlecić przelew z limitu karty kredytowej na rachunek osobisty.
 8. Elektroniczny kanał kontaktu/ EKK – jest to serwis służący do przekazywania przez bank informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu.
 9. Santander online– usługi udostępnione na podstawie Umowy usług Santander online dla klientów indywidualnych, zgodnie z regułami opisanymi w Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych. Santander online to usługi bankowości elektronicznej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. 
 10. Opłata miesięczna – stanowi obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
 11. Kod kategorii akceptanta – czterocyfrowy numer zdefiniowany przez organizację płatniczą, nadawany przedsiębiorcy akceptującemu płatności kartą płatniczą, z angielskiego Merchant Category Code (MCC).
   

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamację możesz złożyć:
  a)    elektronicznie – napisz do nas w Santander online, jeśli korzystasz z tych usług;
  b)    telefonicznie – zadzwoń na infolinię lub do naszej  placówki;
  c)    osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki;
  d)    pisemnie – napisz do nas, na adres banku lub do naszej placówki;
  e)    na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zostanie zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 2. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy: a) wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
  b) listem,
  c) SMS-em*. 
  * SMS wysyłamy tylko dla pozytywnych odpowiedzi , które nie wymagają szczegółowego wyjaśnienia.

 3. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, możemy potrzebować więcej czasu – maksymalnie 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Napiszemy dlaczego przedłużamy czas reklamacji, co musimy jeszcze sprawdzić i podamy przybliżony termin odpowiedzi.

 4. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.

 5. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.
  Jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
  a) ponownie napisać  do nas
  b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:
  •    Arbitra Bankowego. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł.
  •    Rzecznika Finansowego.
  c) wystąpić z powództwem przeciwko Santander Bank Polska S.A do sądu powszechnego właściwego dla siedziby banku lub oddziału banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko Santander Bank Polska S.A. można wytoczyć również przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, w zakładce rejestry i ewidencje.

 6. Szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na stronie www.santander.pl i w naszych placówkach.
   

  Dodatkowe informacje:
  Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.
  Rzecznik Finansowy działa na podstawie „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym” z 5 sierpnia 2015 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://rf.gov.pl.
   

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Bank jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w zakresie związanym z realizacją tej promocji.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu promocji oraz w zgodzie 
  z regulaminem promocji.
 3. Bank przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Przysługuje Państwu prawo do: (1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, (2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, (3) żądania ograniczenia przetwarzania, (4) żądania usunięcia danych osobowych, (5) żądania przenoszenia danych osobowych, (6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dalsze informacje dostępne są na: www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html.

 

§ 8. Informacje dodatkowe

 1.  Niniejszy regulamin promocji będzie dostępny na stronie internetowej banku www.santander.pl.
 2.  Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie promocji i jej prawidłowy przebieg.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie promocji będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także:  umowa, Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych z załącznikami, Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych, Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla ludności, dostępne na stronie internetowej www.santander.pl lub w placówkach banku.