Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin oferty "Nowy kredyt gotówkowy"

Na skróty

Co zyskasz w ofercie

Dla kredytu gotówkowego online w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do 30 000 zł:

 • oprocentowanie 15,99% 
 • prowizja 0% (z ubezpieczeniem lub bez ubezpieczenia).

W jaki sposób przystąpisz do oferty

 • wnioskując o kredyt gotówkowy online (z wyłączeniem kredytu na konsolidację online) w kwocie od 500 zł do 30 000 zł w czasie trwania oferty.

Jakie warunki musisz spełnić

 1. jesteś osobą fizyczną,
 2. masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. jesteś klientem banku i od 31.01.2020 r. do 4.04.2023 r. nie posiadałeś u nas kredytu gotówkowego,
 4. na dzień 4.04.2023 r, miałeś wyrażoną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną oraz nie złożyłeś sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, 
 5. w czasie oferty złożysz wniosek o kredyt gotówkowy online (z wyłączeniem kredytu na konsolidację online), jeśli Ci go udostępniliśmy w bankowości internetowej i mobilnej po wstępnym zbadaniu Twojej zdolności kredytowej,
 6. w ramach powyższego wniosku zawnioskujesz o kredyt gotówkowy w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do 30 000 zł,
 7. otrzymasz pozytywną decyzję kredytową,
 8. podpiszesz na podstawie powyższego wniosku umowę o kredyt gotówkowy w naszej bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile.


Pamiętaj o tych datach

 • od 12.04 2023 r. do 31.05.2023 r. - czas trwania oferty 

•    W regulaminie opisujemy warunki oferty. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
•    Gdy używamy zwrotów:

 • „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji,
 • „my” – to Santander Bank Polska S.A.
 • Ważne informacje wyróżniliśmy ramką.
 • Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je w Słowniku. Oznaczyliśmy podkreśleniem pierwsze użycie tych pojęć.
 • W sprawach związanych z regulaminem możesz kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora).

Organizator

1. W regulaminie określiliśmy zasady oferty „Nowy kredyt gotówkowy” („oferta”).

2. Jesteśmy organizatorem tej oferty. 

3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. 

4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy

Kto może skorzystać z oferty
5.    Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

i.    jesteś osobą fizyczną,
j.    masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,
k.    jesteś klientem banku i od 31.01.2020 r. do 4.04.2023 r. nie posiadałeś u nas kredytu gotówkowego,
l.    na dzień 4.04.2023 r, miałeś wyrażoną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną  oraz nie złożyłeś sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, 
m.    w czasie trwania oferty złożysz wniosek o kredyt gotówkowy online (z wyłączeniem kredytu na konsolidację online), jeśli Ci go udostępniliśmy w bankowości internetowej i mobilnej po wstępnym zbadaniu Twojej zdolności kredytowej,
n.    w ramach powyższego wniosku zawnioskujesz o kredyt gotówkowy online w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do 30 000 zł,
o.    otrzymasz pozytywną decyzję kredytową,
p.    podpiszesz na podstawie powyższego wniosku umowę o kredyt gotówkowy w naszej bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile.
 

Czas oferty 

6. Oferta trwa od 12.04.2023 roku do 31.05.2023 roku. 

Reklamacje  

W jaki sposób możesz złożyć reklamację

7. Reklamację możesz złożyć:

•    elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej lub mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
•    telefonicznie – zadzwoń na numer 1 9999 lub do naszej dowolnej placówki,
•    osobiście – przyjdź do naszej placówki,
•    pisemnie – napisz do nas:

 • na adres naszej siedziby (znajdziesz go w punkcie 3) lub do naszej placówki, 
 • na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zostanie zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

8. Adresy oraz numery telefonów znajdziesz na www.santander.pl i w naszych placówkach.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

9. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy: 
•    wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
•    listem,
•    SMS-em - wysyłamy go tylko w przypadku pozytywnych  odpowiedzi, które nie wymagają szczegółowego wyjaśnienia.

10. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 30 dni od dnia , w którym ją otrzymaliśmy

11. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 60 dni . Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.

12. Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jesli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

13. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
•    ponownie napisać do nas,
•    zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:
- Arbitra Bankowego - możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
- Rzecznika Finansowego.
•   wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszego oddziału (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności), 
lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

14. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. 
Więcej informacji znajdziesz na: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.

15. Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl. 

16. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Menu - Załatw sprawę.

 

Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę:

17. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.


18. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.  
 

Ochrona danych osobowych 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

19. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp 
w ofercie. 

20. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot oferty zgodnie z regulaminem. 

21. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, abyśmy mogli zrealizować ofertę. 

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych

22. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.

23. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in: 
a.    podstawę prawną, 
b.    cel, 
c.    okres przetwarzania danych osobowych, 
d.    uprawnienia, które Ci przysługują, a także 
e.    inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych. 

24. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych 
lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w ofercie. 
 

Postanowienia końcowe

25. Regulamin udostępniamy na naszej stronie.

26. Bierzemy odpowiedzialność za ofertę i jej prawidłowy przebieg.

27. Możemy wydłużyć czas trwania oferty.

28. Słownik pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na naszej stronie www.santander.pl/pad i w naszych placówkach. 

29. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, naszymi regulacjami, które dotyczą produktów opisanych 
w regulaminie.

Słownik

30. Usługa bankowości elektronicznej (Santander internet/aplikacja Santander mobile) – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku płatniczego.

31. Bankowość internetowa (Santander internet), Bankowość mobilna (aplikacja Santander mobile) – to usługi bankowości elektronicznej.