Szukaj na stronie

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku Spółdzielczego w Grębowie w oddziałach Santander Bank Polska

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Banku Spółdzielczego w Grębowie, Santander Bank Polska wypłaca środki gwarantowane w imieniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Deponentom Banku Spółdzielczego w Grębowie przysługuje świadczenie gwarancyjne w wysokości do równowartości w złotych 100 tys. euro, tj. do 426 730,00 zł (zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 15.07.2019 r.).

Środki gwarantowane będą wypłacane we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska (wykaz dostępny poniżej) od 22 lipca 2019 roku do 06 września 2019 roku.
Po tym terminie wypłaty będą realizowane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Klienci indywidualni Banku Spółdzielczego w Grębowie proszeni są o osobiste zgłoszenie się do jednego ze wskazanych oddziałów Santander Bank Polska
z dokumentem tożsamości.

W przypadku osób prawnych, ich reprezentanci powinni zgłosić się osobiście do jednego ze wskazanych oddziałów Santander Bank Polska z dokumentem tożsamości, dokumentami rejestrowymi podmiotu (np. odpis z KRS) oraz dokumentami wskazującymi osoby uprawnione do reprezentacji.

Środki gwarantowane zostaną wypłacone w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w gotówce lub w formie przelewu na rachunek wskazany przez klienta.

Santander Bank Polska nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie od sposobu wypłaty środków (przelewem lub gotówką).
W przypadku wypłat gotówkowych dla kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest osobiste awizowanie wypłaty w wybranym oddziale Santander Bank Polska
z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych przed planowaną wypłatą.

Środki gwarantowane będą wypłacane wyłącznie w walucie polskiej, bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Banku Spółdzielczego w Grębowie. W przypadku ogłoszenia upadłości tego banku wierzytelności powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Szczegółowe zasady dotyczące wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Grębowie za pośrednictwem Santander Bank Polska zostały określone w Zasadach realizacji przez Santander Bank Polska wypłat środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Od dnia zawieszenia działalności Banku Spółdzielczego w Grębowie  (tj. 12 lipca 2019 r.) wszelkie przelewy środków pieniężnych przychodzące na dotychczasowe rachunki klientów Banku Spółdzielczego w Grębowie, w tym z tytułu wynagrodzeń, rent czy emerytur są zwracane do zleceniodawców. Rekomendujemy klientom, by zaktualizowali u pracodawców, w ZUS, KRUS lub innych instytucjach dane dotyczące numerów rachunków, na które powinny być przekazywane ich świadczenia. Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Grębowie należy dokonywać zgodnie z informacjami podawanymi przez Zarząd Komisaryczny tego banku.

Infolinia
Santander Bank Polska

Informacje dotyczące wypłat środków gwarantowanych za pośrednictwem
Santander Bank Polska

+48 61 286 97 15 (opłata zgodna z taryfą operatora) 

Infolinia czynna pon.- pt. 8:00 -18:00

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Informacje w sprawie systemu gwarancji depozytów

800 569 341 (połączenie bezpłatne),

+48 22 583 09 42 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Infolinia czynna pon.- pt. 8:00 -16:00

Dokumenty