Szukaj na stronie

Wznowienie moratorium pozaustawowego

Podstawy wznowienia moratorium pozaustawowego

W dniu 2 grudnia 2020 r. ogłoszono, iż po dokładnym monitorowaniu rozwoju pandemii COVID-19, w szczególności zaś skutków drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu Państwach Członkowskich, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej EBA) postanowił reaktywować Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19[1], wprowadzając nowy termin stosowania moratoriów – tj. do 31 marca 2021 r. w miejsce dotychczasowego (30 września 2020 r.).

Przypomnieć należy, że do 30 września 2020 r. obowiązywało Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego, tj. moratorium pozaustawowe w rozumieniu Wytycznych EBA (moratorium wygasło w związku z pierwotną decyzją EBA z dnia 21 września 2020 r. dot. braku przedłużenia po 30 września 2020 r. obowiązywania Wytycznych dot. moratoriów ustawowych i pozaustawowych).

Reaktywacja Wytycznych EBA nie oznacza automatycznego wznowienia moratorium pozaustawowego. Niezbędne było podjęcie decyzji sektorowej nt. zakresu i warunków wznowienia, którą podjęto pod egidą ZBP w dniu 17 grudnia br. Następnie konieczna będzie notyfikacja moratorium do EBA za pośrednictwem UKNF (analogicznie jak w przypadku pierwszego moratorium).

Główne założenia stanowiska sektora bankowego:

Kto będzie mógł skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek będzie należało złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

 

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

 

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

 

Terminy:
Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

Moratorium, co do zasady, będzie wznowione na takich samych zasadach, jak obowiązujące do 30 września 2020 r. (w szczególności, oferowanie instrumentów pomocowych tylko w przypadku umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r.), z poniższymi wyjątkami:

  • ograniczenie moratorium pozaustawowego do części grup kredytobiorców najbardziej dotkniętych przez Covid-19 (tzw. branże zagrożone), tj. wyłącznie dla przedsiębiorców (mikro, małych, średnich oraz dużych (a więc z wyłączeniem klienta indywidualnego), uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;
  • odroczenie spłat kredytu wynosi:
    • maksymalnie 3 miesiące dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (niezależnie od dotychczasowego okresu odroczenia udzielonego w ramach tego moratorium),
    • maksymalnie 6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego.

niezależnie od liczby złożonych wniosków (z zastrzeżeniem, że maksymalny okres w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych dla średnich przedsiębiorców wynosi 3 miesiące).

Warszawa 22.12.2020 r.
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA
Banks' position on unifying the rules for offering further assistance tools to banking sector clients due to the reactivation of the EBA Guidelines

[1] https://eba.europa.eu/eba-reactivates-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria
Reaktywowane Wytyczne:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GL%20amending%20EBA-GL-2020-02%20on%20payment%20moratoria/960349/Final%20report%20on%20EBA-GL-2020-02%20Guidelines%20on%20payment%20moratoria%20-%20consolidated%20version.pdf 
Wytyczne zmieniające dotychczasowe Wytyczne:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GL%20amending%20EBA-GL-2020-02%20on%20payment%20moratoria/960347/EBA-GL-2020-15%20Amending%20Guidelines%20EBA%20GL%202020%2002%20on%20payment%20moratoria.pdf 
[2] Tarcza Finansowa 2.0 - obecnie nie ma jeszcze Regulaminu Programu, powstanie on dopiero po notyfikacji Komisji Europejskiej warunków programowych, co ma to nastąpić w bieżącym tygodniu, a następnie po Uchwaleniu przez Radę Ministrów odpowiedniego Rozporządzenia. Na ten moment Tarcza 2.0 jest dostępna dla 38 branż wymienionych na www PFR:
https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html