Rozliczenie części prowizji za udzielenie kredytu w wyniku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego

Szanowni Klienci,

przedstawiamy informacje na temat rozliczania części prowizji za udzielenie kredytu w wyniku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego.

Zwrot części prowizji dotyczy umów kredytów konsumenckich zawartych od 18 grudnia 2011 roku,  do których zastosowanie ma art.49 ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim, dla których całkowita przedterminowa spłata nastąpiła od 16 maja 2016 roku*. Zwrot części prowizji nie dotyczy w szczególności:

  • umów o kredyt hipoteczny,
  • umów kredytowych i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

Od 1 lutego 2020 roku bank dokonuje zwrotu części prowizji dla kredytów spełniających ww. kryteria w sposób automatyczny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia całkowitej przedterminowej spłaty kredytu.

Osoby, które nie otrzymały zwrotu części prowizji dla swojego kredytu mogą złożyć wniosek w trybie reklamacyjnym:

  • elektronicznie
  • telefonicznie
  • listownie
  • osobiście

Szczegółowe instrukcje znajdują się tutaj.

Przy obliczaniu kwoty prowizji podlegającej zwrotowi w związku z całkowitą przedterminową spłatą kredytu konsumenckiego, bank stosuje metodę liniową. Oznacza to, że kwota prowizji do zwrotu obliczana jest proporcjonalnie do okresu trwania umowy kredytowej.

Zwrot prowizji następuje na rachunek osobisty kredytobiorcy powiązany z kredytem lub w przypadku jego braku na rachunek techniczny. Środki z rachunku technicznego można wypłacić lub przelać na inne konto, w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku.

* data publikacji wspólnego stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim: https://rf.gov.pl/pdf/Stanowisko_UOKiK_RzF_1605016.pdf