Szukaj na stronie
Nowość

Wprowadzamy do naszej oferty IKZE – oszczędzaj i inwestuj z myślą o Twojej emeryturze

20 grudnia 2023

Twoja przyszłość i bezpieczeństwo finansowe na emeryturze jest ważne. Dlatego wdrażamy nowe rozwiązanie dla osób, które chcą oszczędzać na swoją emeryturę. Od 20. grudnia możesz skorzystać z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jego zaletą jest to, że poza zyskami, jakich zazwyczaj spodziewamy się z inwestycji, IKZE oferuje korzyści podatkowe. Zasada jest prosta: jeśli wypłacisz środki zgromadzone na IKZE dopiero po spełnieniu określonych warunków, w tym osiągnięciu odpowiedniego wieku, to… zapłacisz niższe podatki.

Jakie korzyści podatkowe daje IKZE

Oszczędności gromadzone w IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, popularnie nazywanego podatkiem Belki.

Dodatkowo, wpłaty na IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Czyli już po pierwszym roku oszczędzania zapłacisz niższy podatek rozliczając swój PIT.

Ile konkretnie

W 2023 r. możesz uzyskać ulgę podatkową maksymalnie 2 663,04 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą nawet 3 944,56 zł. – wskazane kwoty dotyczą II progu podatkowego (32%). To Twój realny zysk, na który nie musisz czekać aż do końca inwestycji.

Czy IKZE są wolne od podatku

Wypłata środków z IKZE po osiągnięciu 65 roku życia i dla osób uprawnionych do środków w przypadku śmierci oszczędzającego, będzie wiązała się z potrąceniem 10-procentowego, zryczałtowanego podatku. Jest to jednak stawka niższa niż obowiązujące stawki podatku dochodowego.

Jakie są warunki uzyskania korzyści podatkowych

Aby zrealizować korzyści podatkowe, należy spełnić pewne warunki.

Musisz skończyć 65 lat oraz dokonać wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych funkcjonowania programu – nie muszą to być lata kolejne.

Ile mogę odkładać

Wpłaty do IKZE są całkowicie dobrowolne. IKZE nie zobowiązuje Cię ani do regularnych wpłat, ani do deklarowania określonej ich kwoty.

W 2023 r. możesz wpłacić na IKZE 8 322 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą – aż 12 483 zł. Ta kwota jest ustalana ustawowo na każdy rok – w 2024 r. kwoty wzrosną odpowiednio do: 9 388,80 zł i 14 083,20 zł.

Czy można wcześniej wypłacić pieniądze z IKZE

Tak. Możesz wcześniej wycofać zgromadzone pieniądze.

Taka wypłata wiąże się oczywiście z utratą korzyści podatkowych. W IKZE wycofane wcześniej środki pozostają zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jednak musisz doliczyć je do dochodu, rozliczając się z PIT i zapłacić podatek zgodnie z obowiązującą Cię stawką.

Czy pieniądze na IKZE są dziedziczone  

Gdy umiera właściciel IKZE, zgromadzone pieniądze trafią do spadkobierców lub osób uprawnionych. Oszczędzający może wskazać dowolne osoby uprawnione, nie muszą to być członkowie jego rodziny.

Oszczędności zgromadzone w IKZE są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Pieniądze zgromadzone w IKZE zostaną opodatkowane zryczałtowanym, 10-procentowym podatkiem, chyba że spadkobierca lub osoba uprawniona wpłaci je na swoje IKZE. W takim wypadku podatek ten zostanie pobrany dopiero przy wypłacie z IKZE.

Od 20. grudnia IKZE jest dostępne w Santander Internet undefined i w naszych oddziałach. Jeśli zastanawiasz się kiedy jest najlepszy moment na oszczędzania z IKZE – odpowiadamy. Im szybciej zaczniesz, tym bardziej zadbasz o swoje bezpieczeństwo finansowe na emeryturze.

Więcej na stronie:


Fundusze inwestycyjne Santander TFI

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdziesz w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl . Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy zależy od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KID oraz w prospekcie informacyjnym. Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny i promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w funduszu Santander Prestiż SFIO jest produktem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o zasadach prowadzenia IKZE znajdziesz Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Regulaminy i tabele opłat są dostępne na stronie Santander.pl/TFI i w naszych oddziałach.