Tabela cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Subfundusze
Kat. jednostek
Nazwa subfunduszutable.sortWycena z dnia 14.10.2021
Wartość jednostki uczestnictwatable.sortMaksymalna cena zbyciatable.sortMinimalna cena odkupieniatable.sort
Santander Dłużny Krótkoterminowy31,25 PLN32,19 PLN30,94 PLN
Santander Akcji Polskich43,72 PLN45,03 PLN43,28 PLN
Santander Stabilnego Wzrostu36,03 PLN37,11 PLN35,67 PLN
Santander Zrównoważony35,72 PLN36,79 PLN35,36 PLN
Santander Obligacji Skarbowych23,05 PLN23,74 PLN22,82 PLN
Santander Obligacji Europejskich85,36 PLN87,92 PLN84,51 PLN
Santander Platinum Stabilny75,09 PLN77,34 PLN74,34 PLN
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy49,09 PLN50,56 PLN48,60 PLN
Santander Akcji Spółek Wzrostowych46,30 PLN47,69 PLN45,84 PLN
Santander Platinum Dynamiczny55,63 PLN57,30 PLN55,07 PLN
Santander Platinum Konserwatywny70,93 PLN73,06 PLN70,22 PLN
Santander Obligacji Korporacyjnych66,53 PLN68,53 PLN65,86 PLN
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek83,84 PLN86,36 PLN83,00 PLN
Liczba wierszy:13

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii powiększoną o najwyższą stawkę opłaty za nabycie (dystrybucyjnej). Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty za odkupienie (manipulacyjnej). Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

CZmaks = WJU / (1 - SODmaks)

COmin = WJU x (1 - SOMmaks)

CZmaks - maksymalna cena zbycia
COmin - minimalna cena odkupienia
WJU - wartość jednostki uczestnictwa danej kategorii
SODmaks - maksymalna stawka opłaty za nabycie (dystrybucyjnej)
SOMmaks - maksymalna stawka opłaty za odkupienie (manipulacyjnej)
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat za nabycie (dystrybucyjnych) i za odkupienie (manipulacyjnych) mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat za nabycie (dystrybucyjnych) i za odkupienie (manipulacyjnych) określa tabela opłat.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.