Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sortWartość bieżącatable.sortWartość poprzedniatable.sortStopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość bieżąca
1109,74 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1105,15 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+0,42%
1M+0,56%
3M+0,62%
6M+7,11%
12M+13,56%
36M
60M
120M
YTD+2,00%
1109,74 PLN
07.05.2021
1105,15 PLN
06.05.2021
+0,42%
+0,56%
+0,62%
+7,11%
+13,56%
+2,00%
Santander PPK 2030
Wartość bieżąca
1165,05 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1156,05 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+0,78%
1M+1,55%
3M+2,85%
6M+13,42%
12M+22,85%
36M
60M
120M
YTD+5,04%
1165,05 PLN
07.05.2021
1156,05 PLN
06.05.2021
+0,78%
+1,55%
+2,85%
+13,42%
+22,85%
+5,04%
Santander PPK 2035
Wartość bieżąca
1198,46 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1186,49 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+1,01%
1M+2,16%
3M+4,26%
6M+18,57%
12M+30,60%
36M
60M
120M
YTD+7,10%
1198,46 PLN
07.05.2021
1186,49 PLN
06.05.2021
+1,01%
+2,16%
+4,26%
+18,57%
+30,60%
+7,10%
Santander PPK 2040
Wartość bieżąca
1201,19 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1189,26 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+1,00%
1M+2,14%
3M+4,23%
6M+18,55%
12M+30,67%
36M
60M
120M
YTD+7,06%
1201,19 PLN
07.05.2021
1189,26 PLN
06.05.2021
+1,00%
+2,14%
+4,23%
+18,55%
+30,67%
+7,06%
Santander PPK 2045
Wartość bieżąca
1231,91 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1218,10 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+1,13%
1M+2,42%
3M+4,91%
6M+21,90%
12M+35,57%
36M
60M
120M
YTD+8,18%
1231,91 PLN
07.05.2021
1218,10 PLN
06.05.2021
+1,13%
+2,42%
+4,91%
+21,90%
+35,57%
+8,18%
Santander PPK 2050
Wartość bieżąca
1231,91 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1218,18 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+1,13%
1M+2,40%
3M+4,87%
6M+21,79%
12M+35,53%
36M
60M
120M
YTD+8,07%
1231,91 PLN
07.05.2021
1218,18 PLN
06.05.2021
+1,13%
+2,40%
+4,87%
+21,79%
+35,53%
+8,07%
Santander PPK 2055
Wartość bieżąca
1199,87 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1186,79 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+1,10%
1M+2,28%
3M+4,56%
6M+21,04%
12M+34,43%
36M
60M
120M
YTD+7,67%
1199,87 PLN
07.05.2021
1186,79 PLN
06.05.2021
+1,10%
+2,28%
+4,56%
+21,04%
+34,43%
+7,67%
Santander PPK 2060
Wartość bieżąca
1193,67 PLN
07.05.2021
Wartość poprzednia
1181,08 PLN
06.05.2021
Stopa zwrotu %
06.05.2021 07.05.2021+1,07%
1M+2,40%
3M+4,94%
6M+21,31%
12M+34,08%
36M
60M
120M
YTD+8,33%
1193,67 PLN
07.05.2021
1181,08 PLN
06.05.2021
+1,07%
+2,40%
+4,94%
+21,31%
+34,08%
+8,33%
Wybierz subfundusze do porównania

Archiwum notowań Santander PPK SFIO

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.