Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Notowania

Tabele i wykresy stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO,
Santander Prestiż SFIO i Santander PPK SFIO

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort

Wartość bieżąca
1168,37 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1166,87 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,13%
1M+0,76%
3M+2,79%
6M+7,12%
12M+12,56%
36M
60M
120M
YTD+2,31%
1168,37 PLN
18.04.2024
1166,87 PLN
17.04.2024
+0,13%
+0,76%
+2,79%
+7,12%
+12,56%
+2,31%

Wartość bieżąca
1344,38 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1339,51 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,36%
1M+1,47%
3M+5,07%
6M+11,64%
12M+18,50%
36M+16,53%
60M
120M
YTD+3,17%
1344,38 PLN
18.04.2024
1339,51 PLN
17.04.2024
+0,36%
+1,47%
+5,07%
+11,64%
+18,50%
+16,53%
+3,17%

Wartość bieżąca
1461,31 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1454,78 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,45%
1M+2,13%
3M+7,16%
6M+15,01%
12M+22,89%
36M+23,80%
60M
120M
YTD+4,49%
1461,31 PLN
18.04.2024
1454,78 PLN
17.04.2024
+0,45%
+2,13%
+7,16%
+15,01%
+22,89%
+23,80%
+4,49%

Wartość bieżąca
1461,64 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1455,08 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,45%
1M+2,11%
3M+7,12%
6M+14,85%
12M+22,70%
36M+23,52%
60M
120M
YTD+4,52%
1461,64 PLN
18.04.2024
1455,08 PLN
17.04.2024
+0,45%
+2,11%
+7,12%
+14,85%
+22,70%
+23,52%
+4,52%

Wartość bieżąca
1537,60 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1529,95 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,50%
1M+2,51%
3M+8,43%
6M+17,19%
12M+25,75%
36M+27,00%
60M
120M
YTD+5,34%
1537,60 PLN
18.04.2024
1529,95 PLN
17.04.2024
+0,50%
+2,51%
+8,43%
+17,19%
+25,75%
+27,00%
+5,34%

Wartość bieżąca
1529,14 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1521,65 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,49%
1M+2,37%
3M+8,31%
6M+17,00%
12M+25,44%
36M+26,27%
60M
120M
YTD+5,23%
1529,14 PLN
18.04.2024
1521,65 PLN
17.04.2024
+0,49%
+2,37%
+8,31%
+17,00%
+25,44%
+26,27%
+5,23%

Wartość bieżąca
1468,29 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1461,97 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,43%
1M+2,38%
3M+8,12%
6M+16,47%
12M+24,76%
36M+24,37%
60M
120M
YTD+5,20%
1468,29 PLN
18.04.2024
1461,97 PLN
17.04.2024
+0,43%
+2,38%
+8,12%
+16,47%
+24,76%
+24,37%
+5,20%

Wartość bieżąca
1414,84 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1407,59 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,52%
1M+2,39%
3M+7,91%
6M+15,91%
12M+23,68%
36M+20,60%
60M
120M
YTD+5,41%
1414,84 PLN
18.04.2024
1407,59 PLN
17.04.2024
+0,52%
+2,39%
+7,91%
+15,91%
+23,68%
+20,60%
+5,41%

Wartość bieżąca
1265,55 PLN
18.04.2024
Wartość poprzednia
1258,89 PLN
17.04.2024
Stopa zwrotu %
17.04.2024 18.04.2024+0,53%
1M+2,44%
3M+8,06%
6M+16,39%
12M+25,85%
36M
60M
120M
YTD+5,24%
1265,55 PLN
18.04.2024
1258,89 PLN
17.04.2024
+0,53%
+2,44%
+8,06%
+16,39%
+25,85%
+5,24%
Wybierz subfundusze do porównania

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Archiwum notowań Santander PPK SFIO

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.