Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość bieżąca
1128,82 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1129,61 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,07%
1M+0,69%
3M+2,29%
6M+2,90%
12M+10,30%
36M
60M
120M
YTD+3,75%
1128,82 PLN
30.07.2021
1129,61 PLN
29.07.2021
-0,07%
+0,69%
+2,29%
+2,90%
+10,30%
+3,75%
Santander PPK 2030
Wartość bieżąca
1206,59 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1208,66 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,17%
1M+1,03%
3M+4,49%
6M+7,54%
12M+19,14%
36M
60M
120M
YTD+8,78%
1206,59 PLN
30.07.2021
1208,66 PLN
29.07.2021
-0,17%
+1,03%
+4,49%
+7,54%
+19,14%
+8,78%
Santander PPK 2035
Wartość bieżąca
1255,96 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1258,86 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,23%
1M+1,29%
3M+5,95%
6M+10,61%
12M+25,82%
36M
60M
120M
YTD+12,23%
1255,96 PLN
30.07.2021
1258,86 PLN
29.07.2021
-0,23%
+1,29%
+5,95%
+10,61%
+25,82%
+12,23%
Santander PPK 2040
Wartość bieżąca
1258,14 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1261,02 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,23%
1M+1,28%
3M+5,88%
6M+10,52%
12M+25,81%
36M
60M
120M
YTD+12,14%
1258,14 PLN
30.07.2021
1261,02 PLN
29.07.2021
-0,23%
+1,28%
+5,88%
+10,52%
+25,81%
+12,14%
Santander PPK 2045
Wartość bieżąca
1298,60 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1302,03 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,26%
1M+1,38%
3M+6,72%
6M+12,18%
12M+30,19%
36M
60M
120M
YTD+14,04%
1298,60 PLN
30.07.2021
1302,03 PLN
29.07.2021
-0,26%
+1,38%
+6,72%
+12,18%
+30,19%
+14,04%
Santander PPK 2050
Wartość bieżąca
1296,74 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1300,17 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,26%
1M+1,32%
3M+6,55%
6M+11,97%
12M+29,89%
36M
60M
120M
YTD+13,76%
1296,74 PLN
30.07.2021
1300,17 PLN
29.07.2021
-0,26%
+1,32%
+6,55%
+11,97%
+29,89%
+13,76%
Santander PPK 2055
Wartość bieżąca
1261,53 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1264,89 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,27%
1M+1,28%
3M+6,43%
6M+11,48%
12M+28,92%
36M
60M
120M
YTD+13,20%
1261,53 PLN
30.07.2021
1264,89 PLN
29.07.2021
-0,27%
+1,28%
+6,43%
+11,48%
+28,92%
+13,20%
Santander PPK 2060
Wartość bieżąca
1256,52 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1259,63 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.2021-0,25%
1M+1,33%
3M+6,59%
6M+12,05%
12M+28,84%
36M
60M
120M
YTD+14,03%
1256,52 PLN
30.07.2021
1259,63 PLN
29.07.2021
-0,25%
+1,33%
+6,59%
+12,05%
+28,84%
+14,03%
Santander PPK 2065
Wartość bieżąca
1041,28 PLN
30.07.2021
Wartość poprzednia
1041,29 PLN
29.07.2021
Stopa zwrotu %
29.07.2021 30.07.20210,00%
1M-0,04%
3M
6M
12M
36M
60M
120M
YTD
1041,28 PLN
30.07.2021
1041,29 PLN
29.07.2021
0,00%
-0,04%
Wybierz subfundusze do porównania

Archiwum notowań Santander PPK SFIO

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.