Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość bieżąca
1121,92 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1116,62 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,47%
1M-1,07%
3M-0,27%
6M+1,30%
12M+8,63%
36M
60M
120M
YTD+3,12%
1121,92 PLN
14.10.2021
1116,62 PLN
13.10.2021
+0,47%
-1,07%
-0,27%
+1,30%
+8,63%
+3,12%
Santander PPK 2030
Wartość bieżąca
1229,57 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1224,10 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,45%
1M+0,14%
3M+2,16%
6M+6,70%
12M+20,02%
36M
60M
120M
YTD+10,85%
1229,57 PLN
14.10.2021
1224,10 PLN
13.10.2021
+0,45%
+0,14%
+2,16%
+6,70%
+20,02%
+10,85%
Santander PPK 2035
Wartość bieżąca
1300,30 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1294,35 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,46%
1M+0,88%
3M+3,74%
6M+10,29%
12M+28,61%
36M
60M
120M
YTD+16,20%
1300,30 PLN
14.10.2021
1294,35 PLN
13.10.2021
+0,46%
+0,88%
+3,74%
+10,29%
+28,61%
+16,20%
Santander PPK 2040
Wartość bieżąca
1301,29 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1295,34 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,46%
1M+0,84%
3M+3,64%
6M+10,10%
12M+28,45%
36M
60M
120M
YTD+15,99%
1301,29 PLN
14.10.2021
1295,34 PLN
13.10.2021
+0,46%
+0,84%
+3,64%
+10,10%
+28,45%
+15,99%
Santander PPK 2045
Wartość bieżąca
1352,94 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1346,14 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,51%
1M+1,18%
3M+4,36%
6M+11,89%
12M+33,77%
36M
60M
120M
YTD+18,81%
1352,94 PLN
14.10.2021
1346,14 PLN
13.10.2021
+0,51%
+1,18%
+4,36%
+11,89%
+33,77%
+18,81%
Santander PPK 2050
Wartość bieżąca
1349,97 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1343,20 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,50%
1M+1,16%
3M+4,24%
6M+11,62%
12M+33,38%
36M
60M
120M
YTD+18,43%
1349,97 PLN
14.10.2021
1343,20 PLN
13.10.2021
+0,50%
+1,16%
+4,24%
+11,62%
+33,38%
+18,43%
Santander PPK 2055
Wartość bieżąca
1311,80 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1305,18 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,51%
1M+1,12%
3M+4,09%
6M+11,25%
12M+32,31%
36M
60M
120M
YTD+17,72%
1311,80 PLN
14.10.2021
1305,18 PLN
13.10.2021
+0,51%
+1,12%
+4,09%
+11,25%
+32,31%
+17,72%
Santander PPK 2060
Wartość bieżąca
1306,33 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1299,87 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,50%
1M+1,04%
3M+4,14%
6M+11,47%
12M+32,44%
36M
60M
120M
YTD+18,55%
1306,33 PLN
14.10.2021
1299,87 PLN
13.10.2021
+0,50%
+1,04%
+4,14%
+11,47%
+32,44%
+18,55%
Santander PPK 2065
Wartość bieżąca
1059,51 PLN
14.10.2021
Wartość poprzednia
1055,19 PLN
13.10.2021
Stopa zwrotu %
13.10.2021 14.10.2021+0,41%
1M+1,07%
3M+1,73%
6M
12M
36M
60M
120M
YTD
1059,51 PLN
14.10.2021
1055,19 PLN
13.10.2021
+0,41%
+1,07%
+1,73%
Wybierz subfundusze do porównania

Archiwum notowań Santander PPK SFIO

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.