Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Notowania

Tabele i wykresy stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO,
Santander Prestiż SFIO i Santander PPK SFIO

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość bieżąca
1064,83 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1062,37 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,23%
1M+1,79%
3M+4,44%
6M+10,77%
12M+10,96%
36M
60M
120M
YTD+9,93%
1064,83 PLN
06.06.2023
1062,37 PLN
05.06.2023
+0,23%
+1,79%
+4,44%
+10,77%
+10,96%
+9,93%
Santander PPK 2030
Wartość bieżąca
1180,75 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1174,11 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,57%
1M+3,38%
3M+6,22%
6M+14,59%
12M+13,46%
36M+17,02%
60M
120M
YTD+13,42%
1180,75 PLN
06.06.2023
1174,11 PLN
05.06.2023
+0,57%
+3,38%
+6,22%
+14,59%
+13,46%
+17,02%
+13,42%
Santander PPK 2035
Wartość bieżąca
1249,74 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1239,70 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,81%
1M+4,62%
3M+7,44%
6M+17,38%
12M+14,96%
36M+25,27%
60M
120M
YTD+16,02%
1249,74 PLN
06.06.2023
1239,70 PLN
05.06.2023
+0,81%
+4,62%
+7,44%
+17,38%
+14,96%
+25,27%
+16,02%
Santander PPK 2040
Wartość bieżąca
1251,27 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1241,36 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,80%
1M+4,55%
3M+7,35%
6M+17,23%
12M+14,86%
36M+25,21%
60M
120M
YTD+15,89%
1251,27 PLN
06.06.2023
1241,36 PLN
05.06.2023
+0,80%
+4,55%
+7,35%
+17,23%
+14,86%
+25,21%
+15,89%
Santander PPK 2045
Wartość bieżąca
1293,14 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1280,84 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,96%
1M+5,42%
3M+8,19%
6M+19,61%
12M+15,92%
36M+29,52%
60M
120M
YTD+18,13%
1293,14 PLN
06.06.2023
1280,84 PLN
05.06.2023
+0,96%
+5,42%
+8,19%
+19,61%
+15,92%
+29,52%
+18,13%
Santander PPK 2050
Wartość bieżąca
1288,19 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1276,09 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,95%
1M+5,34%
3M+8,08%
6M+19,35%
12M+15,62%
36M+29,00%
60M
120M
YTD+17,89%
1288,19 PLN
06.06.2023
1276,09 PLN
05.06.2023
+0,95%
+5,34%
+8,08%
+19,35%
+15,62%
+29,00%
+17,89%
Santander PPK 2055
Wartość bieżąca
1242,69 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1231,20 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,93%
1M+5,22%
3M+7,95%
6M+18,98%
12M+15,17%
36M+26,85%
60M
120M
YTD+17,59%
1242,69 PLN
06.06.2023
1231,20 PLN
05.06.2023
+0,93%
+5,22%
+7,95%
+18,98%
+15,17%
+26,85%
+17,59%
Santander PPK 2060
Wartość bieżąca
1203,40 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1193,03 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,87%
1M+4,84%
3M+7,29%
6M+17,83%
12M+13,28%
36M+23,21%
60M
120M
YTD+16,52%
1203,40 PLN
06.06.2023
1193,03 PLN
05.06.2023
+0,87%
+4,84%
+7,29%
+17,83%
+13,28%
+23,21%
+16,52%
Santander PPK 2065
Wartość bieżąca
1067,79 PLN
06.06.2023
Wartość poprzednia
1057,50 PLN
05.06.2023
Stopa zwrotu %
05.06.2023 06.06.2023+0,97%
1M+5,38%
3M+8,96%
6M+19,68%
12M+15,82%
36M
60M
120M
YTD+18,12%
1067,79 PLN
06.06.2023
1057,50 PLN
05.06.2023
+0,97%
+5,38%
+8,96%
+19,68%
+15,82%
+18,12%
Wybierz subfundusze do porównania

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Archiwum notowań Santander PPK SFIO

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.