Szukaj na stronie

Certyfikaty i obligacje strukturyzowane

Inwestuj na rynkach kapitałowych

 • Ochrona kapitału

  100% ochrony zainwestowanego kapitału w terminie zapadalności

 • Dostępność

  Dostępne w PLN w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego Santander Biuro Maklerskie

 • Dopasowanie

  Rozwiązania dopasowane do Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych

Zainwestuj w certyfikaty i obligacje strukturyzowane
w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

Wybierz rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych.

Nasza oferta

Nasza oferta

Oferujemy obligacje i certyfikaty strukturyzowane w PLN w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Santander Biuro Maklerskie.

Produkty te mogą być powiązane z różnymi instrumentami bazowymi, np. indeksami, akcjami, koszykami akcji lub indeksów. Papiery wartościowe są emitowane przez zagraniczne banki inwestycyjne o wysokiej wiarygodności kredytowej. Niezależnie od instrumentu, z którym obligacja jest powiązana, emitent zapewnia zwrot całości lub części kapitału w dniu zapadalności.

Możesz wybrać obligacje i certyfikaty strukturyzowane, które dają możliwość:

 • wypłaty określonego kuponu
 • udziału we wzroście instrumentów bazowych.

Ochrona kapitału

Ochrona kapitału

Inwestycja w certyfikaty i obligacje strukturyzowane daje Ci możliwość uzyskania określonych celów inwestycyjnych i gwarantuje ochronę zainwestowanego kapitału w terminie zapadalności.

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna

Konstrukcja tych produktów opiera się częściowo na inwestycji w opcje. Dzięki temu możesz osiągnąć zyski w różnych sytuacjach na rynkach kapitałowych (wzrost, spadek, stagnacja) przy ograniczonym ryzyku. W przypadku negatywnego scenariusza rynkowego istnieje możliwość, że inwestycja zakończy się zwrotem zainwestowanego kapitału.

Weź pod uwagę ryzyko zdolności emitenta do wykonywania jego zobowiązań finansowych. W przypadku utraty zdolności do wykonywania swoich zobowiązań finansowych przez emitenta, możesz ponieść stratę części lub całości kapitału niezależnie od wyników notowań instrumentów bazowych i oferowanej przez emitenta ochrony kapitału.

Ważne informacje

Wszystkie informacje, które zamieściliśmy na tej stronie, mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy. Prosimy, nie traktuj ich jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego.

Informacje na tej stronie:

 • nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego;
 • nie są zaproszeniem do składania ofert czy rekomendacją do zawarcia transakcji;
 • nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego; prosimy - nie podejmuj decyzji inwestycyjnej wyłącznie na ich podstawie.

Musisz wiedzieć, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Weź pod uwagę ryzyko zdolności emitenta do wykonywania jego zobowiązań finansowych. Jeśli emitent utraci zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych, możesz stracić część lub całość kapitału. Może się tak zdarzyć niezależnie od wyników notowań instrumentów bazowych oraz bez względu na oferowaną przez emitenta ochronę kapitału. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej szczegółowo zapoznaj się z opisem czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, który znajduje się w Programie i Warunkach Emisji. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów może się zwiększyć lub zmniejszyć. Dodatkowo potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą się zmniejszyć o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

Aby nabyć produkty strukturyzowane oferowane przez Santander Biuro Maklerskie (SBM), musisz:

 • zawrzeć umowę maklerską
 • mieć rachunek inwestycyjny w SBM
 • rozszerzyć umowę o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

To oznacza, że produkty strukturyzowane oferujemy w ramach sprzedaży krzyżowej.

Dodatkowo, produkty te oferujemy w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, dlatego musisz zawrzeć umowę o świadczenie doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych w ofercie publicznej. To oznacza, że doradztwo inwestycyjne jest usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej.

W związku z korzystaniem z usług dodatkowych nie będziesz ponosić innych kosztów niż te określone w:

 • Formularzu Informacyjnym MIFID dla poszczególnego produktu strukturyzowanego,
 • Taryfie opłat i prowizji SBM
 • lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez SBM na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez SBM na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdziesz na stronie internetowej www.inwestor.santander.pl w zakładce Taryfa opłat i prowizji oraz w Informacjach wstępnych (dostępnych w zakładce Regulamin świadczenia usług maklerskich).

Certyfikaty i obligacje strukturyzowane są kwalifikowane jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne). Przed zawarciem transakcji SBM przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktu będącego przedmiotem danej transakcji. SBM nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej nie opieraj się wyłącznie na informacjach tu zawartych . Rozważ ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny oceń, czy akceptujesz warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w tym opracowaniu nie są zobowiązaniem SBM i nie są gwarantowane przez SBM.

SBM otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00–854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896–000– 56–73, wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł. Właściwym organem odpowiedzialnym za nadzór nad Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00–549 Warszawa.

To nie jest oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.