Oceny ryzyka od agencji ratingowych

Oceny ratingowe otrzymane od agencji

Ratingdla Polski

Rating dla Polski

 

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi.

Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

Wiele instytucji międzynarodowych - banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, międzynarodowych konsorcjów kapitałowych, jak i drobnych inwestorów – dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

Dynamiczny wzrost gospodarczy wpływa na zwiększenie liczby uczestników rynków kapitałowych i pieniężnych, a także oferowanych na nich instrumentów dłużnych. Im agencja ratingowa jest bardziej znana i uznana na rynku, tym poziom zaufania inwestorów takiej agencji, a przede wszystkim ocen przez nią wystawianych, jest wyższy.

Agencje oceniające instytucje charakteryzuje niezależność i duży obiektywizm. Każda z nich posiada kompetentną i wyspecjalizowaną kadrę, którą cechuje uczciwość i konsekwencja w działaniu. Agencje ratingowe zazwyczaj opierają swe oceny na znacznie dokładniejszych informacjach niż powszechnie dostępne na rynku, więc inwestorzy biorąc je pod uwagę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ograniczają ryzyko związane z danymi aktywami. Wszystkie te składniki sprawiają, że opinia publiczna darzy agencje ratingowe zaufaniem.

Fitchdla Santander Bank Polska

Więcej informacji o metodologii i skali ocen agencji Fitch Uruchomi się w nowym oknie

Moody'sdla Santander Bank Polska

Więcej informacji o metodologii i skali ocen agencji Moody’s Uruchomi się w nowym oknie

Archiwalne ratingi