Lista raportów

Raport bieżący nr 56 (2014)

26 listopada 2014

Agencja Fitch podtrzymała rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch. W dniu 26 listopada 2014 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła ratingi dla Banku Zachodniego WBK SA: Rating długoterminowy:Long-term Issuer Default Rating (IDRs) and Rating Viability dla Banu Zachodniego WBK (BZ WBK, BBB+/Stable/bbb).

Przyznane ratingi:

Rating długoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'BBB+', Perspektywa stabilna

Rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'F2'

Viability Rating: bez zmian na poziomie ‘bbb’

Rating wsparcia: utrzymany na poziomie ‘2’

Rating krajowy długoterminowy: potwierdzony na poziomie AA-(pol)', Perspektywa stabilna

Długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: potwierdzony na poziomie AA-(pol).

Rating wsparcia dla BZWBK i rating długoterminowy IDR odzwierciadlają opinie agencji Fitch nt. potencjalnego wsparcia ze strony akcjonariusza banku. W opinii Fitch, istnieje duże prawdopodobieństwo wsparcia dla BZ WBK. Akcjonariuszem większościowym banku jest Banco Santander S.A (Santander, A-/Stable/a-).

Agencja Fitch uważa, że BZ WBK stanowi strategicznie ważną spółkę dla swojej spółki macierzystej. Fitch oczekuje, że kontynuacja wsparcia ze strony spółki macierzystej doprowadzi do ustalenia ratingu długoterminowego IDR dla banku o jeden poziom niższy niż rating jego spółki macierzystej. Prognoza w zakresie rating długoterminowego IDR dla BZ WBK odzwierciadla rating jego spółki macierzystej.

W opinii agencji, rating VR odzwierciedla jego silny profil ryzyka kredytowego w ujęciu jednostkowym, bazujący na generowanym wewnętrznie kapitale, bardzo dobrych wynikach, dobrej jakości aktywów, silnej płynności i stabilnej bazie fundingowej.

Zdaniem agencji rating VR Banku Zachodniego WBK SA może zostać podniesiony o jeden poziom do “bbb+” jeśli sytuacja finansowa banku będzie w dalszym ciągu tak silna, po ujęciu innych banków w grupie, i podstawowe wskaźniki finansowe BZ WBK pozostaną na dobrym poziomie a także gdy sytuacja gospodarcza w Polsce nie ulegnie pogorszeniu.

Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję ogłoszenie w języku angielskim dla polskich banków znajduje się w załączniku do tego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Fitch Ratings press release November 2014 PDF 1,75 MB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa ogłoszenia:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.