Lista raportów

Raport bieżący nr 18 (2012)

14 czerwca 2012

Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2012 r. agencja ratingowa Fitch obniżyła długoterminowy rating (IDR) Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) z poziomu „A-” do poziomu „BBB” z perspektywą stabilną. Agencja podtrzymała rating viability (VR) na poziomie „bbb” i usunęła go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN).

Zmiana ratingów nastąpiła w wyniku obniżenia ratingu podmiotu dominującego BZ WBK - Banku Santander (obecnie „BBB+”/ perspektywa negatywna) oraz oceny profilu kredytowego podmiotu, który powstanie po połączeniu BZ WBK i KB. Według agencji, obniżenie ratingu Banku Santander (zob. „Fitch obniża rating Banku Santander i BBVA do „BBB+” z perspektywą negatywną w następstwie obniżenia ratingu kraju” z dnia 11 czerwca 2012 roku, dostępne na stroniewww.fitchratings.com) zmniejsza możliwości udzielenia wsparcia przez ten podmiot na rzecz BZ WBK i połączonego podmiotu. Agencja uważa jednocześnie, iż gotowość Banku Santander do udzielania wsparcia pozostaje na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie działalności prowadzonej przez ten bank w Polsce.

Długoterminowe ratingi BZ WBK (IDR) bazują obecnie na wewnętrznej sile banku, której odzwierciedleniem jest rating VR na poziomie „bbb”. Utrzymanie ratingu VR oraz stabilna perspektywa długoterminowego ratingu BZ WBK odzwierciedla przekonanie agencji Fitch, że indywidualny profil kredytowy połączonego podmiotu będzie zasadniczo zgodny z obecnym ratingiem VR BZ WBK, aczkolwiek może być nieznacznie gorszy ze względu na połączenie z KB.

Połączony podmiot będzie trzecim największym bankiem w Polsce. Większa sieć oddziałów i placówek partnerskich oraz skala działalności stwarza możliwości poprawy efektywności. Według danych na koniec 2011r., wskaźnik kredytów do depozytów połączonego podmiotu będzie kształtował się na poziomie ok. 93%, a jego pozycja płynnościowa pozwoli bez trudu dostosować strukturę finansowania w związku z koniecznością stopniowego zastąpienia bezpośredniego finansowania z KBC. Wskaźnik kredytów niepracujących połączonego podmiotu pozostanie poniżej średniej rynkowej (6,7% w porównaniu do 7,3%), aczkolwiek może być nieco wyższy w porównaniu do BZ WBK obecnie. Pokrycie rezerwą kredytów niepracujących pozostanie na adekwatnym poziomie, przy czym wysokość zaangażowania bez pokrycia wyniesie średnio 18% kapitału podstawowego wg Fitch.

W wyniku połączenia zmniejszy się wskaźnik zaangażowania wobec sektora nieruchomości komercyjnych do kapitału podstawowego wg Fitch. Zaangażowanie z tytułu kredytów hipotecznych w walucie obcej wzrośnie do ok. 22% łącznej wartości kredytów brutto, pozostając nadal na poziomie niższym niż w przypadku konkurencyjnych banków lokalnych z ratingiem VR na poziomie „bbb-”. Połączony podmiot będzie posiadał silną pozycję kapitałową, ze wskaźnikiem adekwatności kapitałowej wg Fitch na poziomie 13,4%. W wyniku planowanych inwestycji EBOIR w BZ WBK na poziomie ok. 332 mln PLN, wskaźnik ten zwiększy się o dodatkowe 45 p.b.

W podstawowym scenariuszu przyjętym przez agencję, ewentualne dalsze obniżenie długoterminowego ratingu Banku Santander nie będzie miało wpływu na rating BZ WBK, ponieważ według agencji ryzyko rozprzestrzenienia się negatywnych skutków zmian dot. Banku Santander na BZ WBK jest umiarkowane. Rating BZ WBK może ulec zmianie pod wpływem obniżenia ratingu Banku Santander wyłącznie w przypadku obniżenia ratingu do poziomu poniżej poziomu inwestycyjnego, co wg agencji nie jest obecnie prawdopodobne.

Podwyższenie ratingu VR oraz długoterminowych ratingów BZ WBK jest mało realne w krótkim i średnim horyzoncie czasowym ze względu na wyzwania związane z połączeniem z KB, umiarkowanie negatywny wpływ połączenia oraz jakość profilu kredytowego Banku Santander. Obniżenie ratingu BZ WBK jest możliwe w przypadku zaostrzenia kryzysu w strefie euro, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia rezerw w wyniku mniejszego wsparcia z zewnątrz. Agencja Fitch zwraca uwagę, iż dalsze pogorszenie profilu kredytowego Hiszpanii oraz Banku Santander może nieznacznie zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się problemów finansowych na BZ WBK oraz ryzyko związane z realizacją transakcji połączenia.

Ratingi:

Bank Zachodni WBK S.A.

Długoterminowy rating podmiotu dla zadłużenia w walucie zagranicznej: obniżony z poziomu „A-” do poziomu „BBB”, perspektywa stabilna
Krótkoterminowy rating podmiotu dla zadłużenia w walucie zagranicznej: obniżony z poziomu „F2” do poziomu „F3”
Rating Viability: podtrzymany na poziomie „bbb”, usunięty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN)
Rating wsparcia: obniżony z „1” do „2”

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.fitchratings.com.

Zastosowane kryteria oceny „Globalne Kryteria Ratingowe dla Instytucji Finansowych” z dnia 16 sierpnia 2011r. są dostępne na stronie www.fitchratings.com.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.