Podstawowe dane finansowe

Grupy Santander Bank Polska S.A. za pięć ostatnich lat

1) Dane za okres 2016-2019 zostały przekształcone z uwzględnieniem zmiany podejścia do ewidencjonowania wybranych transakcji na dłużnych papierach wartościowych.
2) Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych (bez portfeli indywidualnych) zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3) Definicje wskaźników zawartych w powyższej tabeli zaprezentowano w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (obejmującym sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.)” w rozdz. XI „Sytuacja finansowa w 2020 r.” w części „Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.”.
4) Wskaźnik NPL za lata 2018-2020 został obliczony z uwzględnieniem ekspozycji POCI.
5) W 2016 r. wypłacono dywidendę z podziału zysku netto za 2015 r. oraz z niepodzielonego zysku netto za 2014 r.
W 2017 r. wypłacono dywidendę z niepodzielonego zysku netto za 2014 r. i 2015 r.
W 2018 r. wypłacono dywidendę z niepodzielonego zysku netto za 2016 r.
W 2019 r. wypłacono dywidendę z zysku netto za 2018 r. oraz z niepodzielonego zysku netto za 2016 r. i 2017 r.
W 2020 r. nie wypłacono dywidendy zgodnie z zaleceniami nadzorczymi.
6) Zarejestrowani klienci bankowości elektronicznej. Od 2020 r. dane obejmują aktywnych klientów bankowości elektronicznej Santander Consumer Bank S.A.
7) Aktywni klienci serwisu bankowości elektronicznej Santander Bank Polska S.A. i bankowości elektronicznej Santander Consumer Bank S.A., którzy w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego przynajmniej raz skorzystali z serwisu.