Archiwum raportów

17-12-2008

Zmiana w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 63/2008)

Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK SA w dniu 16.12.2008 roku podjęła uchwałę o powołaniu Michaela McCarthy na stanowisko członka Zarządu BZWBK SA. Michael McCarthy obejmie nowe stanowisko 1 lutego 2009 roku i będzie nadzorował Pion Bankowości Biznesowej, który zostanie utworzony w najbliższym czasie.

Michael McCarthy urodził się 1 listopada 1966 roku. Z Grupą AIB związany od 1984 roku, gdzie pracował w bankowości detalicznej, bankowości przedsiębiorstw i bankowości elektronicznej. Obecnie, od 2002 roku, jest szefem jednostki zajmującej się biznesem kartowym. Michael McCarthy ukończył Institute of Chartered Accountants, Institute of Bankers i studia MBA w Manchester Business School.

Michael McCarthy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

16-12-2008

Daty przekazywania raportów okresowych (Raport bieżący nr 62/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2009 raportów okresowych:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 r. - 2.03.2009 r.
 • Raport roczny jednostkowy za 2008 r. - 2.03.2009 r.
 • Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 2.03.2009 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r. – 14.05.2009 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2009 r. – 05.08.2009 r.
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 05.08.2009 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r. – 13.11.2009 r.
 • Jednocześnie Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że zmienia datę przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 r., raportu rocznego jednostkowego za 2008 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 r., podaną w raporcie bieżącym nr 6/2008. na datę podaną w niniejszym raporcie bieżącym, tj. z dnia 24.02.2009 r. na 2.03.2009 r.

Ponadto Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i skrócone półroczne sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:

§ 100 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz.1744 )

01-12-2008

Wykup i umorzenie obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych (II PEOL) (Raport bieżący nr 61/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej również Bank) informuje, co następuje.

 • W dniu 1 grudnia 2008 roku, działając na podstawie pkt. 8 Prospektu Serii obligacji serii 5S1208, opublikowanego przez Bank w formie raportu bieżącego nr 58/2003 w dniu 27 listopada 2003 roku, Bank Zachodni WBK S.A. dokonał wykupu w celu umorzenia i umorzył 618 736 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć) obligacji, tj. wszystkie obligacje zwykłe na okaziciela serii 5S1208 (kod ISIN PLBZ00000143) wyemitowane przez Bank w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.
 • Dzień wykupu obligacji serii 5S1208 został określony w ww. Prospekcie Serii obligacji serii 5S1208.
 • Wartość wykupu jednej obligacji wynosiła 100 (sto) złotych i była równa jej wartości nominalnej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)

28-11-2008

Fitch umieścił rating podmiotu i rating krótkoterminowy BZ WBK na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Raport bieżący nr 60/2008)

Fitch Ratings Londyn, Warszawa - 28 listopada 2008. Fitch Ratings umieścił dzisiaj rating podmiotu („Long-term IDR") „A+" (pojedyncze A z plusem) i rating krótkoterminowy rating podmiotu („Short-term IDR") „F1" dla Banku Zachodniego WBK („BZWBK") na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Rating indywidualny „C" i rating wsparcia „1" zostały potwierdzone.

Decyzja ratingowa odzwierciedla umieszczenie na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym ratingu podmiotu i ratingu indywidualnego dla dominującego akcjonariusza BZWBK - Allied Irish Banks („AIB") posiadającego rating „AA-" (podwójne A z minusem). Więcej informacji na ten temat jest dostępne w komunikacie ‘Fitch Places Five Irish Credit Institutions on Rating Watch Negative' z dnia 28 listopada 2008, dostępnym na https://www.fitchratings.com/ Uruchomi się w nowym oknie. Rating podmiotu, rating krótkoterminowy i rating wsparcia dla BZ WBK odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, jakie bank mógłby otrzymać, gdyby było to potrzebne, od AIB.

„Potwierdzenie ratingu indywidualnego BZ WBK odzwierciedla jego stabilną pozycję rynkową, solidną strukturę bilansu, rentowność i płynność oraz odpowiedni poziom kapitałów," powiedział Artur Szeski, dyrektor w dziale instytucji finansowych Fitch. „Pomimo, że profil ryzyka banku uległ nieznacznej zmianie ze względu na szybki wzrost pożyczek gotówkowych i wzrost ekspozycji na kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej, udział tych ostatnich w portfelu kredytowym jest na niskim poziomie (około 5%) i spodziewany jest jego spadek. Jakość portfela kredytowego uległa dalszej poprawie i pozostaje lepsza od średniej w sektorze. Mimo to, relatywnie wysoka ekspozycja banku na finansowanie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych pozostaje dla Fitch przedmiotem szczególnego zainteresowania ze względu na spodziewane spowolnienie i korektę cenową na rynku nieruchomości. Ekspozycje kredytowe w tym segmencie wraz z szybko rosnącym portfelem innych należności mogą zaowocować wzrostem kosztów rezerw z rekordowo niskich poziomów, jakie obserwowano w poprzednich latach".

Płynność BZ WBK spadła się nieznacznie w 2008 roku, ale nadal pozostaje wysoka. Wskaźnik kredyty/depozyty wynosił 86% na koniec września 2008 w porównaniu z około 116% dla sektora łącznie. Dzięki wysokiemu udziałowi depozytów klientów w strukturze finansowania (83% na koniec września 2008) uzależnienie banku od finansowania na rynku hurtowym jest niewielkie.

BZ WBK jest piątym, co do wielkości sumy bilansowej bankiem w Polsce z około 5% udziałem w aktywach sektora. Bank posiada sieć 466 oddziałów i na koniec czerwca 2008 zatrudniał 9 717 osób.

AIB jest jednym z największych banków w Irlandii. Na koniec czerwca 2008 dysponował kapitałem własnym w wysokości 9,1mld euro i aktywami wynoszącymi 183mld euro. AIB nabył 60,1% udział w WBK w latach 1995-1996. W 1999 roku AIB nabył od Skarbu Państwa 80% udział w Banku Zachodnim, który następnie w 2001 roku został połączony z WBK. AIB posiada obecnie 70,5% udział w BZ WBK.

Kontakt:

Artur Szeski, Warszawa, +48 22 338 6292;

Mark Young, Londyn, +44 20 7417 4268

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

13-11-2008

Informacja o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (II PEOL) (Raport bieżący nr 59/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje.

 • W dniu 13 listopada 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. uzyskał od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. – jednostki zależnej – informację o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. w dniu
  12 listopada 2008 roku na rynku MTS-CeTO 549 573 obligacji zwykłych na okaziciela serii 5S1208 (kod ISIN PLBZ00000143), wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) złotych. Średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 98,33 (dziewięćdziesiąt osiem 33/100) złotego.
 • Nabycie ww. obligacji odbyło się zgodnie z umową spółki BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., tj. za zgodą jej Rady Nadzorczej.
 • Nabycie ww. obligacji stanowi realizację umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2005 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., o zawarciu której Bank Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2005 w dniu 2 czerwca 2005 roku, wraz z aneksem do niej, zawartym w dniu 31 sierpnia 2005 roku, o zawarciu którego Bank Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2005 w dniu 31 sierpnia 2005 roku i miało na celu wypełnienie założeń procesu odkupu od obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A., w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Intencją BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest posiadanie nabytych obligacji do dnia ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

12-11-2008

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 58/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał:

 • w dniu 04 listopada 2008 r. 19 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 120,78 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych;
 • w dniu 05 listopada 2008 r. 50 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 120,62 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

10-11-2008

Wykup i umorzenie obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych (II PEOL) (Raport bieżący nr 57/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej również Bank) informuje, co następuje.

 • W dniu 10 listopada 2008 roku, działając na podstawie pkt. 8 Prospektu Serii obligacji serii 5S1108, opublikowanego przez Bank w formie raportu bieżącego nr 51/2003 w dniu 6 listopada 2003 roku, Bank Zachodni WBK S.A. dokonał wykupu w celu umorzenia i umorzył 99 527 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) obligacji, tj. wszystkie obligacje zwykłe na okaziciela serii 5S1108 (kod ISIN PLBZ00000119) wyemitowane przez Bank w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.
 • Dzień wykupu obligacji serii 5S1108 został określony w ww. Prospekcie Serii obligacji serii 5S1108.
 • Wartość wykupu jednej obligacji wynosiła 100 (sto) złotych i była równa jej wartości nominalnej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

03-11-2008

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 56/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał

 • w dniu 24 października 2008 r. 610 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 94,45 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

23-10-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 55/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił

 • w dniu 17 października 2008 r. 933 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 102,98 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

23-10-2008

Wykup i umorzenie obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych (Raport bieżący nr 54/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej również Bank) informuje, co następuje:

 • W dniu 23 października 2008 roku, działając na podstawie pkt. 8 Prospektu Serii obligacji serii 5S1008, opublikowanego przez Bank w formie raportu bieżącego nr 46/2003 w dniu 22 października 2003 roku, Bank Zachodni WBK S.A. dokonał wykupu w celu umorzenia i umorzył 70 915 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) obligacji, tj. wszystkie obligacje zwykłe na okaziciela serii 5S1008 (kod ISIN PLBZ00000101) wyemitowane przez Bank w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.
 • Dzień wykupu obligacji serii 5S1008 został określony w ww. Prospekcie Serii obligacji serii 5S1008.
 • Wartość wykupu jednej obligacji wynosiła 100 (sto) złotych i była równa jej wartości nominalnej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)

22-10-2008

Informacja o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (II PEOL) (Raport bieżący nr 53/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje.

 • W dniu 22 października 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. uzyskał od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. – jednostki zależnej – informację o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. w dniu
  21 października 2008 roku na rynku MTS-CeTO 1 485 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć) obligacji zwykłych na okaziciela serii 5S1108 (kod ISIN PLBZ00000119), wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) złotych. Średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 98,41 (dziewięćdziesiąt osiem 41/100) złotego.
 • Nabycie ww. obligacji odbyło się zgodnie z umową spółki BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., tj. za zgodą jej Rady Nadzorczej.
 • Nabycie ww. obligacji stanowi realizację umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2005 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., o zawarciu której Bank
 • Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2005 w dniu 2 czerwca 2005 roku, wraz z aneksem do niej, zawartym w dniu 31 sierpnia 2005 roku, o zawarciu którego Bank
 • Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2005 w dniu 31 sierpnia 2005 roku i miało na celu wypełnienie założeń procesu odkupu od obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A., w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Intencją BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest posiadanie nabytych obligacji do dnia ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

21-10-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.(Raport bieżący nr 52/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu:

 • 10 października 2008 r. 11 621 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 118,32 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych;
 • 16 października 2008 r. 10 194 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 114,48 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych;

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

21-10-2008

Informacja o nabyciu przez BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji Banku Zachodniego WBK (II PEOL) (Raport bieżący nr 51/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje:

 • W dniu 21 października 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. uzyskał od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. – jednostki zależnej – informację o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 20 października 2008 roku na rynku MTS-CeTO 81 276 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) obligacji zwykłych na okaziciela serii 5S1108 (kod ISIN PLBZ00000119), wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) złotych. Średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 98,41 (dziewięćdziesiąt osiem 41/100) złotego.
 • Nabycie ww. obligacji odbyło się zgodnie z umową spółki BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., tj. za zgodą jej Rady Nadzorczej.
 • Nabycie ww. obligacji stanowi realizację umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2005 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., o zawarciu której Bank
 • Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2005 w dniu 2 czerwca 2005 roku, wraz z aneksem do niej, zawartym w dniu 31 sierpnia 2005 roku, o zawarciu którego Bank
 • Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2005 w dniu 31 sierpnia 2005 roku i miało na celu wypełnienie założeń procesu odkupu od obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A., w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Intencją BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest posiadanie nabytych obligacji do dnia ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744),

03-10-2008

Informacja o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. ( II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych). (Raport bieżący nr 50/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje.

 • W dniu 3 października 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. uzyskał od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. – jednostki zależnej – informację o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.
 • w dniu 2 października 2008 roku na rynku MTS-CeTO 59 299 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) obligacji zwykłych na okaziciela serii 5S1008 (kod ISIN PLBZ00000101), wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) złotych. Średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 98,56 (dziewięćdziesiąt osiem 56/100) złotego.
 • Nabycie ww. obligacji odbyło się zgodnie z umową spółki BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., tj. za zgodą jej Rady Nadzorczej.
 • Nabycie ww. obligacji stanowi realizację umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2005 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., o zawarciu której Bank
 • Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2005 w dniu 2 czerwca 2005 roku, wraz z aneksem do niej, zawartym w dniu 31 sierpnia 2005 roku, o zawarciu którego Bank
 • Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2005 w dniu 31 sierpnia 2005 roku i miało na celu wypełnienie założeń procesu odkupu od obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A., w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Intencją BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest posiadanie nabytych obligacji do dnia ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

26-09-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 49/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił

 • w dniu 18 września 2008 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 153,42 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

24-09-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 48/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 15 września 2008 r. 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 156,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych;
 • w dniu 16 września 2008 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 153,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych;
 • w dniu 17 września 2008 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 149,56 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

11-08-2008

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 47/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada sprzedał

 • w dniu 05 sierpnia 2008 r. 22 870 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 172,70 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

07-08-2008

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki BZ WBK Leasing S.A. (Raport bieżący nr 46/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że dnia 6 sierpnia 2008 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 lipca 2008 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki BZ WBK Leasing S.A. ze 108 192 000,00 (słownie: stu ośmiu milionów stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) złotych do 121 692 000,00 (słownie: stu dwudziestu jeden milionów sześćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) złotych. Bank Zachodni WBK S.A. w wyniku objęcia akcji nowej emisji za wkład pieniężny, będzie posiadał 99,99% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 99,99% głosów na WZA BZ WBK Leasing S.A.

BZ WBK Leasing S.A. jest jednostką zależną w stosunku do BZ WBK S.A. (BZ WBK S.A. posiada 99,99% w kapitale zakładowym BZ WBK Leasing S.A. oraz 99,99% głosów na BZ WBK Leasing S.A.).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 05.209.1744)

07-08-2008

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki BZ WBK Finanse & Leasing S.A. (Raport bieżący nr 45/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że dnia 6 sierpnia 2008 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 lipca 2008 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki BZ WBK Finanse & Leasing S.A. z 37 000 000,00 (słownie: trzydziestu siedmiu milionów) złotych do 50 500 000,00 (słownie: pięćdziesięciu milionów pięciuset tysięcy) złotych. Bank Zachodni WBK S.A. w wyniku objęcia akcji nowej emisji za wkład pieniężny, będzie posiadał 99,99% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 99,99% głosów na WZA BZ WBK Finanse & Leasing S.A.

BZ WBK Finanse & Leasing SA jest jednostką zależną w stosunku do BZ WBK S.A. (BZ WBK S.A. posiada 99,99% w kapitale zakładowym BZ WBK Finanse & Leasing S.A. oraz 99,99% głosów na WZA BZ WBK Finanse & Leasing S.A.).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 05.209.1744)

06-08-2008

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 44/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada sprzedał

 • w dniu 30 lipca 2008 r. 32 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 162,43 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

04-08-2008

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 43/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada sprzedał:

 • w dniu 25 lipca 2008 r. 20 600 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 149,71 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych
 • w dniu 28 lipca 2008 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 151,06 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

31-07-2008

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez ZWZA (Raport bieżący nr 42/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2008 r. powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 25 lipca 2008 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 18 kwietnia 2008 r. (sygn. akt. WR. VI NS-REJ.KRS/14285/08/90).

Tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający dokonane zmiany, został zawarty w raporcie bieżącym nr 22/2008 z dnia 18.04.2008 r.

Dotychczasowa treść:
§ 7ust. 2 pkt 11 „11) pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych i franchisingowych,”.

Dokonana zmiana:
§ 7ust. 2 pkt 11„11) pośrednictwie ubezpieczeniowym i pośrednictwie w sprzedaży produktów leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych i franchisingowych,”.

Dotychczasowa treść:
§ 7ust.3 „3. wykonywanie na zlecenie innych banków czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, o ile należą do zakresu działania banków zlecających,”.

Dokonana zmiana:
§ 7 ust.3 „3. wykonywanie na zlecenie innych podmiotów czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, o ile należą do zakresu działania podmiotów zlecających,”.

Dotychczasowa treść:
§24 ust.3
„3.Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością 75% głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie.”.

Dokonana zmiana:
w §24 skreślono ust. 3.

Dotychczasowa treść:
§241
„§241 W danym roku obrotowym rewidentem ds. szczególnych, o którym mowa w odrębnych przepisach, nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku lub podmiotów od niego zależnych za ten rok.”.

Dokonana zmiana:
skreślono oznaczenie i treść §241

Dotychczasowa treść:
§25
„§25
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje z pełnionej funkcji Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Bankowego o składzie Rady Nadzorczej. Co najmniej połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący powinni posiadać obywatelstwo polskie.
2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, w tym przewodniczący komitetu audytu. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
3. Za niezależnego członka Rady, o którym mowa w ust.2, nie może być w szczególności uznana osoba, która:
1) była członkiem Zarządu Banku w okresie ostatnich 3 lat,
2) była biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który badał sprawozdania finansowe Banku w okresie ostatnich 3 lat,
3) pośrednio lub bezpośrednio, otrzymuje od Banku inne wynagrodzenie niż to wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji,
4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Banku,
5) jest osobą bliską w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt 14, przy czym za osobę bliską uznaje się małżonka, dziecko własne lub przysposobione poniżej 18 roku życia, członka rodziny lub inną osobę pozostającą z członkiem Rady we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach, o których mowa w:
1) § 32 pkt 4 i 5 Statutu, o ile wymagają zawarcia przez Bank umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Banku oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
2) §32 pkt 7 i 10 Statutu.”

Dokonana zmiana:
§25
- w ust. 1 w zdaniu trzecim wyraz „Bankowego” zastąpiono wyrazem „Finansowego”;
- ust. 2 otrzymał brzmienie:
„2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku.”;
- skreślono ust. 3 i 4.

Dotychczasowa treść:
§32
- pkt 2
„ 2) zatwierdzanie, opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rozwoju Banku i finansowych planów działalności Banku,”,
- pkt 11 i 12
„11) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Bankowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa,”,
„12) informowanie Komisji Nadzoru Bankowego o pozostałych członkach Zarządu oraz o każdorazowej zmianie składu osobowego Zarządu Banku, a także o członkach Zarządu, którym w ramach wewnętrznego podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego,”,
- pkt 15
„ 15) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku.”

Dokonana zmiana:
§32
- w pkt 2 dodano po przecinku: „strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,”,
- w pkt 11 i 12 wyraz „Bankowego” zastąpiono wyrazem „Finansowego”,
- w pkt 15 kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano się po przecinku: „z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku,”;
- dodano pkt 16 i 17 w brzmieniu:
„16) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz wielkości akceptowanego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
17) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.”.

Dotychczasowa treść:
§37 ust. 3 pkt 1 i pkt 2
„1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym,
1) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego, podlega zarządzanie siecią oddziałów.”

Dokonana zmiana:
w §37 ust. 3
- pkt 1 otrzymał brzmienie: „1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym,”
- w pkt 2 wyraz „Bankowego” zastąpiono wyrazem „Finansowego”.

Dotychczasowa treść:
§42
„§42
1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, wspomagający procesy decyzyjne i przyczyniający się do zapewnienia skuteczności i wydajności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
1) precyzyjnie określoną strukturę zarządzania, z ustalonym podziałem odpowiedzialności i kompetencji,
2) kontrolę wykonywaną przez każdego pracownika Banku, a także przez jego bezpośredniego przełożonego i osoby z nim współpracujące w celu zapewnienia zgodności wykonywanych przez pracowników czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku oraz bieżącego oddziaływania i reagowania na wszelkie niedomagania i uchybienia,
3) spójny system sprawozdawczości finansowej, uwzględniający jasno określone polityki rachunkowości i procedury kontroli finansowej, w tym procedury określające granice kompetencji,
4) właściwe polityki i procedury odnoszące się do zarządzania kapitałem, zarządzania aktywami i pasywami, zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem operacyjnym,
5) planowanie ciągłości biznesowej i bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne,
6) działalność komórki audytu wewnętrznego, odpowiedzialnej za niezależną i obiektywną kontrolę, ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz opiniującej zarządzanie Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
3. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej.
4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
5. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego.
6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.
7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji przekazywane są okresowo Zarządowi Banku i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.”

Dokonana zmiana:
§42 otrzymał brzmienie:
„§42
1.W Banku działa system kontroli wewnętrznej, wspomagający procesy decyzyjne i przyczyniający się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2.System kontroli wewnętrznej obejmuje:
1) mechanizmy kontroli ryzyka,
2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
3) audyt wewnętrzny.
1.Komórka audytu wewnętrznego bada i ocenia, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniuje system zarządzania Bankiem, w tym skuteczność zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
2.Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej.
3.Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
4.Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego.
5.Komitet Audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.
6.Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia przekazywane są okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.
7.Szczegółowe zasady sprawowania kontroli wewnętrznej określa Zarząd w drodze uchwały, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.”.

Dotychczasowa treść:
§ 44 pkt 2 i pkt 3
„2) fundusze uzupełniające,”
3) pozycje pomniejszające fundusze własne Banku.”

Dokonana zmiana:
w § 44 skreślono pkt 3, a w pkt 2 przecinek zastąpiono kropką.

Dotychczasowa treść:
§46 ust. 2 zdanie pierwsze
„2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy.”

Dokonana zmiana:
w §46 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie: „2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy lub na inne cele.”.

Dotychczasowa treść:
§48
„§48Zasady zaliczania do funduszy własnych uzupełniających Banku innych pozycji określa ustawa Prawo bankowe oraz inne przepisy szczególne.”.

Dokonana zmiana:
skreślono oznaczenie i treść §48 i w związku z tym §§49-54 otrzymały odpowiednio oznaczenie §§ 48-53.

Podstawa prawna:

§39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

31-07-2008

Bank Zachodni WBK S.A. – nabycie aktywów znacznej wartości (Raport bieżący nr 41/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 30 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował dwie spółki: BZ WBK - CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna i BZ WBK - CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank objął w:

 • spółce BZ WBK – CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. - 13 500 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda, po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1 334 zł, co stanowi 50% w kapitale zakładowym i 50% liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość ewidencyjna akcji objętych przez Bank wynosi 18 516 145,54 zł,
 • spółce BZ WBK – CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – 10 875 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości 1 000 zł każda, po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1 334 zł, co stanowi 50% w kapitale zakładowym i 50% liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość ewidencyjna akcji objętych przez Bank wynosi 15 014 395,54 zł,

Nabycie przez Bank akcji w powyższych spółkach ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało dokonane ze środków własnych Banku.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

25-07-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 40/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 17 lipca 2008 r. 7 738 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 135,94 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych;
 • w dniu 18 lipca 2008 r. 7 220 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 139,78 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

22-07-2008

Powołanie nowego członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 39/2008)

Bank Zachodni WBK podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.07.2008 roku Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała Mirosława Skibę na funkcję członka Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Mirosław Skiba urodził się w roku 1966. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Od 1992 roku zawodowo związany najpierw z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, następnie Bankiem Zachodnim WBK. Był między innymi dyrektorem oddziału, dyrektorem Regionu Wielkopolska Północ, a od 2002 roku dyrektorem Makroregionu Poznań. W marcu 2008 roku Mirosław Skiba został powołany na funkcję dyrektora Makroregionu Warszawa BZWBK, gdzie odpowiadał za realizację celów biznesowych, relacje z klientami oraz rozbudowę sieci placówek.

Mirosław Skiba był i jest członkiem wielu komitetów działających w Grupie BZWBK (m. in. Komitetu Kredytowego oraz Komitetu Rezerw) i - od 2003 roku - przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund SA.

Żonaty, dwoje dzieci.

Mirosław Skiba nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia MF z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

18-07-2008

Fitch zmienił perspektywę ratingu Banku Zachodniego WBK na negatywną. (Raport bieżący nr 38/2008)

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-17 lipca 2008: Fitch Ratings zmienił dzisiaj perspektywę ratingu Banku Zachodniego WBK („BZ WBK”) na negatywną ze stabilnej. Ratingi BZ WBK zostały podtrzymane: rating podmiotu („Long–term IDR”) „A+” (pojedyncze A z plusem), rating krótkoterminowy („Short-term IDR) „F1”, indywidualny „C” i rating wsparcia „1”.

Zmiana perspektywy ratingu BZ WBK odzwierciedla zmianę perspektywy ratingu na Negatywną ze Stabilnej dla dominującego akcjonariusza BZ WBK, Allied Irish Banks („AIB”), posiadającego rating „AA-” z perspektywą negatywną. Więcej szczegółów w komunikacie „Fitch Changes Allied Irish Banks’ Outlook to Negative” z dnia 14 lipca 2008 na stronie www.fitchratings.com

Rating podmiotu („Long-term IDR”) i rating krótkoterminowy („Short-term IDR”) odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo otrzymania przez BZ WBK potencjalnego wsparcia, w razie potrzeby, od swojego dominującego akcjonariusza, AIB, posiadającego 70.5% udział w kapitale BZ WBK.

Kontakt: Artur Szeski, Warszawa, Tel: +48 22 338 6292
Definicje ratingów Fitch i zasady ich wykorzystania są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Strona ta umożliwia stały dostęp do opublikowanych ratingów, kryteriów i metodyk. Na stronie agencji w sekcji "Code of Conduct" znajdują się również następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

04-07-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 37/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada

 • kupił w dniu 27 czerwca 2008 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 135,79 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

20-06-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 36/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 12 czerwca 2008 r. 2 500 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 154,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • w dniu 16 czerwca 2008 r. 10 029 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 149,93 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • w dniu 17 czerwca 2008 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 148,70 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

18-06-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 35/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił

 • w dniu 11 czerwca 2008 r. 359 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 151,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

13-06-2008

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 34/2008)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 5 czerwca 2008 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 165,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • w dniu 10 czerwca 2008 r. 16 605 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 157,93 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

12-06-2008

Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK (Raport bieżący nr 33/2008)

Bank Zachodni WBK SA („Bank”) informuje, że Pan James Murphy, Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów, poinformował w dniu dzisiejszym Radę Nadzorczą, że zakończy pracę na tym stanowisku z końcem września 2008 r.

Rada Nadzorcza w dniu 12 czerwca 2008r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Paul Barry na stanowisko Członka Zarządu z dniem 1 października 2008r. W ramach podziału kompetencji w Zarządzie Banku Panu Paul’owi Barry zostanie powierzony nadzór nad Pionem Finansów.

Pan Paul Barry, urodzony w roku 1961, jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants, Chartered Institute of Secretaries and Administrators, Instytutu Bankierów w Irlandii, w przeszłości uczestniczył w wielu programach w Irlandzkim Instytucie Zarządzania.

Rozpoczął swoją karierę zawodową w Grupie Allied Irish Banks w 1979r. w Pionie Bankowości Detalicznej, w latach 1992-1994 był konsultantem finansowym w Wielkopolskim Banku Kredytowym, następnie w latach 1994-2001 pracował Pionie Skarbu AIB w Londynie oraz Dublinie, w maju 2004 został Dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami AIB Republiki Irlandii.

Pan Paul Barry nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

12-06-2008

Sprzedaż udziałów Brytyjsko-Polskiego Towarzystwa Finansowego WBK CU sp. z o.o. z/s w Poznaniu (Raport bieżący nr 32/2008)

W dniu 12.06.2008 r. Bank Zachodni WBK S.A. zawarł z Commercial Union Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie umowę sprzedaży udziałów Brytyjsko-Polskiego Towarzystwa Finansowego WBK CU sp. z o.o. z /s w Poznaniu. W wyniku umowy Bank Zachodni WBK SA dokonał sprzedaży 420 udziałów Brytyjsko-Polskiego Towarzystwa Finansowego WBK-CU Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 210 000 zł, które stanowiły 60% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 420 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Brytyjsko-Polskiego Towarzystwa Finansowego WBK-CU Sp. z o.o. Cena sprzedaży udziałów wynosi 1 200 000 zł.

W wyniku transakcji Bank Zachodni WBK S.A. zbył wszystkie posiadane udziały w Brytyjsko-Polskim Towarzystwie Finansowym WBK CU sp. z o.o. Wartość ewidencyjna w/w udziałów w księgach rachunkowych Banku wynosiła na dzień zawarcia transakcji 217 700 zł. Udziały miały charakter długoterminowej inwestycji kapitałowej Banku.

Podstawa prawna:

Par.5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 Nr 209 poz.1744).

10-06-2008

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport bieżący nr 31/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła, zgodnie §32 pkt 10 Statutu Banku oraz normami zawodowymi, uchwałę w sprawie wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Banku za rok 2008.

Dane o wybranym podmiocie:

KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 458.

Bank korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Banku za poprzednie lata obrotowe.

Ponadto Bank korzystał - w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i wewnętrzne polityki, zapewniające odpowiedni poziom bezstronności i niezależności audytora - z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego , świadczonych przez inne spółki z grupy KPMG

Umowa Banku z KPMG Audyt Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28-05-2008

Korekta raportu 30/2008 dotyczącego dywidendy od CU PTE BPH CU WBK S.A. (Raport bieżący nr 30/2008)

Bank Zachodni WBK S.A. niniejszym ko