Lista raportów

Raport bieżący nr 19 (2014)

2 czerwca 2014

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch.

Tłumaczenie dokumentu z języka angielskiego

Fitch podwyższa ocenę ratingową Banku Zachodniego WBK S.A. do ‘BBB+’; Perspektywa stabilna

Fitch Ratings, Warszawa/Londyn, 2 czerwca 2014r.: Fitch Ratings podwyższył Bankowi Zachodniemu WBK S.A (BZ WBK), z siedzibą w Polsce, rating długoterminowy (IDR) z ‘BBB’ na 'BBB+'. Perspektywa jest stabilna.

Agencja podwyższyła także długoterminowy rating krajowy z‘A+(pol)’ na 'AA-(pol)'. Rating VR (Viability Rating) BZ WBK nie uległ zmianie na skutek w/w działań ratingowych. Wszystkie przyznane oceny przedstawiono na końcu niniejszego komunikatu

GŁÓWNE PRZESŁANKI RATINGÓW: IDR, RATING WSPARCIA ORAZ RANKING KRAJOWY

Nadanie obecnej oceny ratingowej wynika z podniesienia długoterminowego ratingu IDR dla Banco Santander (Santander, A-/Stable), który jest w 70% właścicielem BZ WBK (więcej informacji można znaleźć w ‘Fitch Upgrades Santander and BBVA to ‘A-’; Stable Outlook’ na stronie www.fitchratings.com).

Po podniesieniu oceny ratingowej spółki macierzystej, Fitch oparł ratingi długoterminowe IDR, Rating Wsparcia i Rating Krajowy dla BZ WBK na wysokim prawdopodobieństwie udzielenia w razie potrzeby Bankowi Zachodniemu WBK wsparcia przez Banco Santander. Poprzednio, rating IDR oraz rating krajowy BZWBK bazował na wewnętrznej sile banku odzwierciedlonej w ratingu VR na poziomie ‘bbb’. W ocenie agencji Fitch, Polska jest strategicznie ważnym rynkiem dla Banco Santander, a Bank Zachodni WBK - strategicznie ważną spółką zależną dla swojej spółki macierzystej.

Perspektywa Stabilna w odniesieniu do długoterminowgo ratingu IDR dla banku odzwierciedla analogiczny rating dla Banco Santander. Kolejne podwyższenie długoterminowego ratingu IDR dla Banco Santander prawdopodobnie będzie miało wpływ na podwyższenie długoterminowego ratingu IDR i ratingu wsparcia dla BZWBK pod warunkiem, że zdolność spółki macierzystej do udzielenia wsparcia BZWBK pozostanie na wysokim poziomie.

Obniżenie długoterminowego ratingu IDR dla Banco Santander lub obniżenie jego zdolności do udzielenia BZWBK wsparcia prowadziłoby do obniżenia długo i krótkoterminowych ratingów IDR spółki zależnej. lub mniejsza Jednakże, każde potencjalne obniżenie długoterminowego ratingu IDR banku byłoby ograniczone do jednego punktu z uwagi na rating VR dla BZWBK na poziomie ‘bbb’.

Przyznane ratingi:

Rating długoterminowy IDR dla walut obcych: podwyższony z 'BBB' na 'BBB+', Perspektywa stabilna
Rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: podwyższony z 'F3' na 'F2'
Viability Rating: bez zmian na poziomie ‘bbb’
Rating wsparcia: utrzymany na poziomie ‘2’
Rating krajowy długoterminowy: podwyższony z 'A+(pol)' na AA-(pol)', Perspektywa stabilna
Długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: podwyższony z 'A+(pol)' na AA-(pol).

Kontakt:

Primary Analyst
Artur Szeski
Senior Director +48 22 338 6292
Fitch Polska S.A. Królewska 16,
00-103 Warszawa

Secondary Analyst
Michal Bryks
Director
+48 22 338 6293

Committee Chairperson
Claudia Nelson
Senior Director
+44 20 3530 1191

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.