Lista raportów

Raport bieżący nr 4 (2012)

1 marca 2012

Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2012 r. agencja ratingowa Fitch podtrzymała ratingi Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) oparte o kryterium wsparcia, w tym długoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie „A-” z perspektywą negatywną, oraz umieściła rating viability (VR) „bbb” na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN).


Zmiana ratingów nastąpiła w następstwie ogłoszenia przez Banco Santander („A”/ perspektywa negatywna) oraz KBC („A-”/ perspektywa stabilna) w dniu 28 lutego porozumienia ws. połączenia należących do nich banków z siedzibą w Polsce. Zgodnie z porozumieniem, BZ WBK połączy się z KB w wyniku emisji nowych akcji na rzecz akcjonariuszy KB w zamian za akcje KB. W wyniku połączenia Santander będzie akcjonariuszem większościowym połączonego podmiotu, natomiast KBC będzie posiadał pakiet mniejszościowy. Transakcja jest uwarunkowana otrzymaniem zezwolenia KNF oraz wydaniem przez Komisję Europejską decyzji uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem.


Potwierdzenie ratingów opartych o kryterium wsparcia dla BZ WBK odzwierciedla przekonanie agencji Fitch, że po połączeniu bank będzie nadal miał strategiczne znaczenie dla Grupy Santander, co przełoży się na gotowość spółki dominującej do udzielania wsparcia.


Umieszczenie ratingu VR BZ WBK na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym wynika z faktu, że BZ WBK będzie łączył się ze słabszym bankiem, na co wskazuje rating VR KB na poziomie „bb+” oraz że indywidualny profil kredytowy połączonego podmiotu może być umiarkowanie gorszy w porównaniu do BZ WBK obecnie. W szczególności, agencja spodziewa się, że wskaźniki kapitałowe, jakość aktywów oraz wyniki połączonego podmiotu będą nieznacznie słabsze od obecnych poziomów prezentowanych przez BZ WBK. Jednocześnie Fitch zauważa, że rating VR BZ WBK przed połączeniem jest na stosunkowo dobrym poziomie „bbb”, a jakiekolwiek obniżenie ratingu VR nie będzie większe niż o jeden stopień.


Fitch zadecyduje, czy utrzymać rating VR BZ WBK na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym nie później niż po sfinalizowaniu transakcji połączenia. Jednocześnie agencja ma również zamiar poddać analizie rating VR po opublikowaniu zaudytowanych sprawozdań finansowych BZ WBK za rok 2011 oraz po otrzymaniu informacji nt. profilu pro forma połączonego podmiotu.


Ratingi:

Bank Zachodni WBK S.A.

Długoterminowy rating podmiotu dla zadłużenia w walucie zagranicznej: podtrzymany na poziomie „A-”,
perspektywa negatywna
Krótkoterminowy rating podmiotu dla zadłużenia w walucie zagranicznej: podtrzymany na poziomie „F2”
Rating Viability: „bbb”, umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN)
Rating wsparcia: podtrzymany na poziomie „1”


Kontakt:

Analityk Wiodący (Bank Zachodni WBK S.A.)

Artur Szeski
Dyrektor
+48 22 338 6292
Fitch Polska S.A.
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

Drugi Analityk (Bank Zachodni WBK S.A.)

Michał Bryks
Associate Director
+48 22 338 6293

Przewodniczący Komitetu

James Watson
Dyrektor Zarządzający
+7 495 956 6657

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.fitchratings.com.

Zastosowane kryteria oceny „Globalne Kryteria Ratingowe dla Instytucji Finansowych” z dnia 16 sierpnia 2011r. są dostępne na stronie www.fitchratings.com.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.