Archiwum raportów

16-12-2010

Rezygnacja członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 21/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że pan Jacek Marcinowski, członek Zarządu Banku, złożył w dniu 16 grudnia 2010 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2010 r., z powodu objęcia z dniem 1 stycznia 2011 r. funkcji Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

15-12-2010

Daty przekazywania raportów okresowych (Raport bieżący nr 20/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2011 raportów okresowych:

 • Raport roczny jednostkowy za 2010 r. - 2.03.2011 r.
 • Skonsolidowany raport roczny za 2010 r. – 2.03.2011 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.- 12.05.2011 r.
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. - 27.07.2011 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. -9.11.2011 r.

Ponadto Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

07-12-2010

Rezygnacja członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 19/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że pan Declan Flynn, członek Zarządu Banku, złożył w dniu 6 grudnia 2010 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 13 kwietnia 2011 r., z powodów osobistych.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

22-09-2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport bieżący nr 18/201)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 września 2010 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła, zgodnie §32 pkt 10 Statutu Banku i innymi obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi, uchwałę w sprawie wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

 • Badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku za rok 2010 r.,

Dane o wybranym podmiocie:
KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 458

Bank korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Banku za poprzednie lata obrotowe.
Ponadto Bank korzystał - w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i wewnętrzne polityki, zapewniające odpowiedni poziom bezstronności i niezależności audytora - z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego, świadczonych przez inne spółki z grupy KPMG.

Umowa Banku z KPMG Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

15-09-2010

Fitch umieszcza ratingi dla Banku Zachodniego WBK S.A. na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (Rating Watch Positive – RWP)

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa - 15 września 2010r.: Fitch Ratings umieścił dzisiaj długoterminowy IDR (rating podmiotu):„BBB+”, krótkoterminowy IDR (rating krótkoterminowy):„F2” oraz rating wsparcia:„3” dla Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (RWP). Minimalny rating wsparcia zostaje potwierdzony na poziomie 'BB'. Powyższe działania nie mają wpływu na indywidulany rating dla BZ WBK. Pełna informacja na temat zmian ratingowych została przedstawiona w dolnej części komentarza dot. ocen.

Dzisiejsze zmiany ratingowe są następstwem ogłoszenia w dniu 10 września 2010r. zgody Allied Irish Banks p.l.c. (AIB, o ocenie 'A-'/Stabilny/'F1') na sprzedaż posiadanych 70,36% akcji w BZ WBK na rzecz Banco Santander (Santander, o ocenie 'AA'/Stabilny/'F1+'). Transakcja wymaga uzyskania akceptacji przez regulatora i udziałowców. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w 2011r., kiedy Fitch podejmie decyzję w sprawie listy obserwacyjnej (RWP) dla ratingów BZ WBK. Do czasu sfinalizowania transakcji, Fitch oprze rating wsparcia, podmiotu oraz rating krótkoterminowy (IDR) dla BZ WBK o siłę wsparcia nowej spółki macierzystej banku, Santander. Minimalny rating wsparcia zostałby wycofany.

BZ WBK jest piątym, pod względem wielkości, bankiem w Polsce. Na koniec 2009r., posiadał sieć 512 oddziałów i ok. 5% aktywów sektora. Jego działalność obejmuje bankowość detaliczną i korporacyjną uzupełnioną działalnością spółek zależnych w obszarze leasingu, zarządzania aktywami i operacji maklerskich. Rating podmiotu i rating krótkoterminowy (IDR) banku są obecnie oparte na ocenie banku jako samodzielnego podmiotu (co znajduje odzwierciedlenie w jego ratingu indywidualnym). Jego działalność wykazała dużą odporność i prężność w okresie pogarszającego się otoczenia rynkowego pod koniec 2008r i w 2009r.. Pomimo nieuniknionego osłabienia jakości aktywów oraz tworzenia odpisów na utratę wartości, rentowność banku w 2009r. pozostała wysoka. Jego wysokie zaangażowanie w sektor nieruchomości komercyjnych nie zdaje się stanowić obecnie żadnego poważniejszego problemu. Na koniec 2009r., płynność pozostawała na bardzo dobrym poziomie, wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 87%, a kapitał kategorii 1 (Tier 1) kształtował się na poziomie 12,3%. Bank posiada silna pozycję kapitałową – Fitch eligible capital ratio wynosił 14% na koniec 2009 roku.

Zmiany ratingowe podjęte w dniu dzisiejszym:

Długoterminowy IDR (rating podmiotu) 'BBB+' umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (RWP)

Krótkoterminowy IDR (rating krótkoterminowy) 'F2' umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (RWP)

Rating wsparcia '3' umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (RWP)

Minimalny rating wsparcia potwierdzony na poziomie 'BB'

Kontakt:

Artur Szeski
Dyrektor
+48 22 338 6292
Fitch Polska S.A.
Zielna 37, 00-108 Warsaw, Polska

Michal Bryks
Analityk
+48 22 338 6293
Przewodniczący Komitetu
James Longsdon, Managing Director +44 20 7417 4309

Dodatkowe informacje można uzyskać na www.fitchratings.com Uruchomi się w nowym oknie.
Z wykorzystaniem:
Globalnych Kryteriów dla Instytucji Finansowych

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

23-07-2010

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 23.07.2010 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 22.07.2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 21.04.2010 r. (sygn. akt. WR.VI.Ns-Rej.KRS 10052/10/415).

Dotychczasowa treść:

§1:
„§1. Firma Banku brzmi “Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna”.

Dokonana zmiana:

§1:
„§1. 1. Firma Banku brzmi „Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna.
2. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu „Bank Zachodni WBK S.A.” i„BZ WBK S.A.”.

Dotychczasowa treść:

§7 ust. 2 pkt 7:
- lit a) „a) prowadzeniu działalności maklerskiej i pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i pośrednictwie w sprzedaży jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”;
- lit b) „ b) pośredniczeniu i współdziałaniu w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,”.

Dokonana zmiana:

§7 ust. 2 pkt 7:
- lit a) „a) pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych,”;
- lit b) „b) pośredniczeniu i współdziałaniu w uzyskiwaniu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,”.

Dokonana zmiana:

W §7 ust. 2 po pkt 7 dodano pkt 7a w brzmieniu:
„7a) wykonywaniu, niestanowiących działalności maklerskiej, czynności polegających na:

 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i nieskarbowych instrumentów o charakterze dłużnym emitowanych na podstawie ustawy o obligacjach lub ustawy – kodeks cywilny, w tym obligacji komunalnych, obligacji korporacyjnych i krótkoterminowych instrumentów dłużnych,
 2. wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie,
 3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: papierów wartościowych, niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, w tym opcji, kontraktów terminowych, swapów i kontraktów na różnicę,
 4. doradztwie inwestycyjnym w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i papierów wartościowych,
 5. oferowaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, w tym opcji, kontraktów terminowych, swapów, kontraktów na różnicę oraz papierów wartościowych, w tym obligacji komunalnych, obligacji korporacyjnych, krótkoterminowych instrumentów dłużnych,
 6. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem papierów wartościowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,”;

Dokonana zmiana:

Po §19 dodano §19a w brzmieniu:
„§19a. 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.”.

Dotychczasowa treść:

§32 pkt 10:
„10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Banku,”.

Dokonana zmiana:

§32 pkt 10:
„10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku,”.

Dotychczasowa treść:

§46:
„§46 1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2.Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy lub na inne cele. Decyzje o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.” .

Dokonana zmiana:

§46:
„§46. 1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz z innych źródeł.
2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy. Decyzje o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”.

Dotychczasowa treść:

§47 ust. 1:
„ 1. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”.

Dokonana zmiana:

§47 ust. 1:
„1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Bank tworzy i znosi fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu.”.

Tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający powyższe zmiany, znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

9-06-2010

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 09 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła, zgodnie §32 pkt 10 Statutu Banku i innymi obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi, uchwałę w sprawie wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku (I półrocze 2010r),

Dane o wybranym podmiocie:
KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 458.

Bank korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Banku za poprzednie lata obrotowe.

Ponadto Bank korzystał - w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i wewnętrzne polityki, zapewniające odpowiedni poziom bezstronności i niezależności audytora - z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego, świadczonych przez inne spółki z grupy KPMG

Umowa Banku z KPMG Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

8-06-2010

Dywidenda od spółek Grupy Aviva

Bank Zachodni WBK S.A. jako akcjonariusz spółek z Grupy Aviva niniejszym informuje:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. w dniu 8 czerwca 2010r. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. kwotę 20.312.070,95 złotych. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10 czerwca 2010 r.,
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w dniu 8 czerwca 2010r. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu od Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. kwotę 28.000.444,50 złotych. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 14 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

12-05-2010

Fitch podwyższył perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK do Stabilnej, potwierdził wszystkie ratingi.

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-12 maja 2010: Fitch Ratings podwyższył perspektywę ratingu podmiotu („Long-term IDR”) dla Banku Zachodniego WBK („BZ WBK”) do Stabilnej z Negatywnej. Jednocześnie wszystkie ratingi dla BZ WBK zostały potwierdzone: Rating podmiotu na poziomie ‘BBB+’ (potrójne B z plusem), rating krótkoterminowy („Short-term IDR”) na poziomie ‘F2’, rating indywidualny na poziomie ‘C’, rating wsparcia na poziomie ‘3’. Minimalny rating wsparcia został podtrzymany na poziomie „BB” (podwójne B).

Podwyższenie perspektywy ratingu odzwierciedla zdolność banku do utrzymania wysokiej rentowności w warunkach pogarszającego się otoczenia zewnętrznego. Chociaż jakość portfela kredytowego banku uległa znacznemu pogorszeniu w czwartym kwartale 2008 i w 2009 roku, to pozostaje lepsza od średniej w sektorze. Ekspozycja banku na segment nieruchomości dochodowych pozostaje wysoka, ale potencjalny negatywny wpływ tego zaangażowania jest ograniczony dzięki stopniowej poprawie sytuacji na rynku nieruchomości. Jednocześnie struktura walutowa portfela kredytowego (27% kredytów w EUR i 7% w CHF) sprawia, że BZ WBK jest relatywnie mniej wrażliwy na zmienność kursu złotego niż niektóre polskie banki.

Zdaniem Fitch, planowana sprzedaż udziałów przez większościowego akcjonariusza Allied Irish Banks p.l.c. (AIB, posiadającego rating „A-”(pojedyncze A z minusem)/Perspektywa Stabilna) nie powinny wpłynąć znacząco na biznes banku w okresie przejściowym. Spekulacje dotyczące sprzedaży pakietu AIB pojawiały się na rynku od wielu miesięcy i nie spowodowały osłabienia pozycji rynkowej BZ WBK – baza klientów i depozytów pozostała stabilna.

Według Fitch Ratings BZ WBK nie może polegać na wsparciu od większościowego akcjonariusza ze względu na jego niski rating indywidualny („D/E”) i ogłoszony plan sprzedaży udziałów w polskim banku. Rating wsparcia uwzględnia średnie, według Fitch, prawdopodobieństwo wsparcia, jakie BZ WBK mógłby otrzymać gdyby było to potrzebne od państwa polskiego posiadającego rating „A-” z perspektywą stabilną. Kiedy potencjalny nabywca udziałów w BZ WBK zostanie wybrany, Fitch dokona przeglądu ratingu podmiotu i ratingu krótkoterminowego BZ WBK, aby odzwierciedlały one ocenę agencji w zakresie siły wsparcia dostępnego dla BZ WBK ze strony nowego większościowego akcjonariusza.

BZ WBK jest piątym, co do wielkości sumy bilansowej bankiem w Polsce z około 5% udziałem w aktywach sektora. Bank posiada sieć 512 oddziałów. AIB posiada 70,4% udział w kapitale banku. Podstawowe obszary działalności BZ WBK to bankowość detaliczna i korporacyjna uzupełniana przez leasing, zarządzanie aktywami i usługi maklerskie. Bank posiada również udziały w spółkach ubezpieczeniowych kontrolowanych przez Aviva, w tym dwie spółki joint venture i 10% udział w największym funduszu emerytalnym.

Według kryteriów Fitch, ryzyko banku, jako samodzielnego podmiotu jest odzwierciedlone w ratingu indywidualnym, a ocena wsparcia zewnętrznego jest odzwierciedlona w ratingu wsparcia. Oba te ratingi łącznie kształtują rating podmiotu i rating krótkoterminowy.

Decyzje ratingowe odzwierciedlają zastosowanie ‘Globalnych Kryteriów dla Instytucji Finansowych’ z dnia 29 grudnia 2009, które są dostępne na stronie agencji www.fitchratings.com

Kontakt: Artur Szeski, Warszawa, Tel: +48 22 338 6292; Michal Bryks, +48 22 338 6293.

26-04-2010

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r. SAB QSr 1 2010 (Raport bieżący nr 12/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego 1 Q 2010 r. (podaną w raporcie bieżącym nr 25/2009), z dnia 13 maja 2010 roku na dzień 30 kwietnia 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz.259).

21-04-2010

ZWZA BZ WBK S.A- wykaz akcjonariuszy powyżej 5% (Raport bieżący nr 11/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A., które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2010 r., był AIB European Investments Limited, z siedzibą w Dublinie. AIB European Investments Limited przysługiwało 51 413 790 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 94% głosów na tym zgromadzeniu i 70,4% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

21-04-2010

Powołanie osób nadzorujących. (Raport bieżący nr 10/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. powołało w dniu 21 kwietnia 2010 r. dwóch członków Rady Nadzorczej Banku: panią Anne Marie Maher i pana Piotra Partygę.

Anne Marie Maher:

Wykształcenie:
Ursuline Convent (szkoła średnia prowadzona przez siostry urszulanki), Waterford , Irlandia – szkoła ukończona z wyróżnieniem. University College Dublin (licencjat z Prawa Cywilnego).

Wykształcenie zawodowe:

1965: Licencjat z Prawa Cywilnego (National University of Ireland). 1990: Członek Irish Institute of Pensions Managers (Irlandzkie Zrzeszenie Menedżerów Funduszy Emerytalnych).

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1965-1967: Asystent ds. Dokumentacji Prawnej w Phoenix Assurance Company Limited, Londyn.
 • 1967 – 1970: Kierownik Działu Dokumentacji Emerytalnej w New Ireland Assurance Company Limited, Dublin.
 • 1970 –1996: różne funkcje, a ostatecznie Associate Director w Corporate Business at Irish Life Assurance plc, Dublin.
 • 1996 – 2006: Prezes Pensions Board (Rada ds. Emerytur), Dublin.

Stanowiska piastowane w chwili obecnej: Non-Executive Director (Dyrektor Niewykonawczy) w Allied Irish Banks p.l.c., Irish Airlines Pensions Limited, Retirement Planning Council of Ireland (Irlandzka rada ds. Planowania Emerytalnego), Allied Irish Banks Pensions Limited i AIB DC Pensions (Ireland) Limited. Prezes Komitetu Sterującego w organizacji Irish Medical Professional Competence Steering Committee (Komitetu Sterującego ds. Kwalifikacji Zawodowych Lekarzy w Irlandii). Dyrektor Pensions Policy Institute (Instytutu ds. Polityki Wynagrodzeń Emerytalnych) (UK). Członek FTSE Policy Group (UK).

Anne Marie Maher nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec BZ WBK SA. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Partyga, lat 44

Wykształcenie:
Sivilekonom w Norges Handelshoyskole (NHH) w Bergen (Norwegia), Harvard Advanced Leadership Program

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2003 – Prezes Zarządu/Właściciel ARETES Consultants doradztwo personalne oraz angel investments
 • 1999 – 2003 – Partner w Signium International doradztwo personalne
 • 1995 – 1999 – Dyrektor Inwestycyjny Creditanstalt-SCG (NFI Hetman) szef Grupy Morliny, twórca sektora materiałów budowlanych
 • 1994 – 1995 – Analityk i Kontroler finansowy w Orkla Media (Oslo)

Uprzednio członek Rady Nadzorczej:
Onet.pl S.A., ZM Morliny S.A., ZM Ostrołęka S.A., ZM Przylep S.A., ZPOW Owintar Sp. z o.o., WPS Strunbet S.A., HSO Szczakowa S.A., FD Kowary S.A., GPZSO Jaro S.A., PZZ Bydgoszcz S.A., ZTD Dekora S.A., PPB Prefabet-Kozienice S.A., KSM Surmin-Kaolin S.A., Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o., Telesto Sp. z o.o.

Piotr Partyga nie prowadzi działalność konkurencyjnej wobec BZ WBK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

21-04-2010

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o wypłacie dywidendy (Raport bieżący nr 9/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2010 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 292 304 052,00 zł z zysku netto Banku za rok 2009. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 73 076 013 /słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście/.

Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 4,00 zł.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 7 maja 2010 r., dniem wypłaty dywidendy - dzień 21 maja 2010 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

21-04-2010

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 8/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany uchwałą Sławomir Pajewski.

19-04-2010

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiany (Raport bieżący nr 7/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) przekazuje niniejszym zmienioną treść projektów uchwał do punktów 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w sprawie zamierzonej zmiany Statutu Banku. Niniejsza zmiana dotyczy brzmienia §7 ust. 2 pkt 7 lit. a) Statutu.

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 2 pkt 7 lit. a):

„a) prowadzeniu działalności maklerskiej i pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i pośrednictwie w sprzedaży jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”.

Proponowane brzmienie §7 ust. 2 pkt 7 lit. a):

„a) pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych,”.

Bank informuje, że stosownie do zmiany projektów uchwał, zmianie ulega ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zamieszczone na stronie internetowej Banku.

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bank przekazał raportem bieżącym nr 04/2010.

01-04-2010

Fitch: Planowana przez AIB sprzedaż udziałów w Banku Zachodnim WBK nie ma natychmiastowego wpływu na rating. (Raport bieżący nr 6/2010)

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-31 marca 2010: Fitch Ratings stwierdził dzisiaj, że planowana przez Allied Irish Banks („AIB”) posiadający rating „A-” z perspektywą stabilną sprzedaż udziałów w Banku Zachodnim WBK („BZ WBK”) posiadającym rating podmiotu („Long-term IDR”) „BBB+” z perspektywą negatywną i rating krótkoterminowy („Short-term IDR”) „F2” nie będzie miała natychmiastowego wpływu na ratingi BZ WBK.

Obecny rating podmiotu i rating krótkoterminowy BZ WBK oparte są na indywidualnej sile banku odzwierciedlonej w ratingu indywidualnym na poziomie „C”. Rating wsparcia na poziomie „3” uwzględnia średnie, według Fitch, prawdopodobieństwo wsparcia, jakie BZ WBK mógłby otrzymać gdyby było to potrzebne od państwa polskiego, posiadającego rating „A-” z perspektywą stabilną.

Kiedy potencjalny nabywca udziałów w BZ WBK zostanie wybrany, Fitch dokona przeglądu ratingu podmiotu i ratingu krótkoterminowego BZ WBK, aby odzwierciedlały one ocenę agencji w zakresie siły wsparcia dostępnego dla BZ WBK ze strony nowego większościowego akcjonariusza.

Według kryteriów Fitch, ryzyko banku, jako samodzielnego podmiotu jest odzwierciedlone w ratingu indywidualnym, a ocena wsparcia zewnętrznego jest odzwierciedlona w ratingu wsparcia. Oba te ratingi łącznie kształtują rating podmiotu i rating krótkoterminowy.

Decyzje ratingowe odzwierciedlają zastosowanie ‘Globalnych Kryteriów dla Instytucji Finansowych’ z dnia 29 grudnia 2009, które są dostępne na stronie agencji www.fitchratings.com
Kontakt: Artur Szeski, Warszawa, Tel: +48 22 338 6292; Michal Bryks, +48 22 338 6293.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

30-03-2010

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiany (Raport bieżący nr 5/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) przekazuje niniejszym zmienioną treść projektów uchwał do punktów 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w sprawie zamierzonej zmiany Statutu Banku. Niniejsza zmiana dotyczy brzmienia dodanego w §7 ust. 2 Statutu punktu 7a.

25-03-2010

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia (Raport bieżący nr 4/2010)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Zarząd Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399§1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 kwietnia 2010 r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu w Hotelu „Mercure-Panorama” przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze.

17-03-2010

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku (Raport bieżący nr 3/2010)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w 2009 roku Bank przekazał do publicznej wiadomości następujące raporty (podano kolejno: numer raportu, temat raportu, datę przekazania):

RAPORTY BIEŻĄCE

 • 01/2009 - Nabycie udziałów i rejestracja nowej spółki zależnej Banku Zachodniego WBK S.A.; 15-01-2009
 • 02/2009 - Fitch obniżył rating podmiotu Banku Zachodniego WBK S.A.; 15-01-2009
 • 03/2009 - Fitch obniżył perspektywę ratingu podmiotu BZ WBK do Negatywnej, a rating wsparcia do 3; 13-02-2009
 • 04/2009 - Korekta raportu bieżącego nr 4/2009 z 23.02.2009; 24-02-2009
 • 04/2009 - Przeniesienie własności akcji i udziałów spółek w ramach Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A.; 23-02-2009
 • 05/2009 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r.; 02-03-2009
 • 06/2009 - Odstąpienie od przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r.; 16-03-2009
 • 07/2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. ; 17-03-2009
 • 08/2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008; 20-03-2009
 • 09/2009 - treść projektów uchwał na ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A.; 08-04-2009
 • 10/2009 - Treść uchwał podjętych na ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A.; 21-04-2009
 • 11/2009 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.; 21-04-2009
 • 12/2009 - Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.; 21-04-2009
 • 13/2009 - ZWZA BZ WBK wykaz akcjonariuszy powyżej 5%; 21-04-2009
 • 14/2009 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BZ WBK S.A. przyjętych przez ZWZA; 26-05-2009
 • 15/2009 - Zakończenie subskrypcji akcji serii H wyemitowanych w związku z Programem Motywacyjnym; 10-06-2009
 • 16/2009 - Dywidenda od spółek Grupy Aviva; 23-06-2009
 • 17/2009 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; 24-07-2009
 • 18/2009 - Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz ustalenie daty pierwszego notowania i ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji; 08-07-2009
 • 19/2009 - Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie; 08-07-2009
 • 20/2009 - Objęcie akcji banku przez członków Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego 2006; 15-07-2009
 • 21/2009 - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku oraz jednolity tekst Statutu Banku; 10-09-2009
 • 22/2009 - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku oraz jednolity tekst Statutu Banku; 25-09-2009
 • 23/2009 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2009 r.; 23-10-2009
 • 24/2009 -Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 19-11-2009
 • 25/2009 – Daty przekazywania raportów okresowych; 21-12-2009

RAPORTY OKRESOWE

 • Skonsolidowane rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2008 r. (QSr 4/2008); 02-03-2009
 • Raport roczny jednostkowy za 2008 r. (R 2008) ; 02-03-2009
 • Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. (RS 2008) ; 02-03-2009
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2009 r. (QSr 1/2009); 14-05-2009
 • Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009 r. (PSR 2009) ; 05-08-2009
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2009 r. (QSR 3/2009) ; 12-11-2009

Oryginały raportów znajdują się w Banku Zachodnim WBK S.A. w Poznaniu, plac Andersa 5, XIII piętro. Raporty bieżące i okresowe Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej www.bzwbk.pl

Podstawa prawna:

Art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

02-03-2010

Propozycja dywidendy za rok 2009 (Raport bieżący nr 2/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zgłosiły propozycję:

 • przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 292 304 052,00 zł z zysku netto Banku za rok 2009, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 4,00 zł,
 • wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 maja 2010 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 21 maja 2010 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

28-01-2010

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2009 r. (Raport bieżący nr 1/2010)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2009 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r. (podaną w raporcie bieżącym nr 25/2009), z dnia 3 marca 2010 roku na dzień 2 marca 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz.259)