Strategia rozwoju 2021 - 2023

Misja, wizja, wartości i cele strategii

Strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na lata 2021-2023 stanowi kontynuację dotychczasowych kierunków rozwoju i opiera się na obowiązujących wcześniej wartościach i założeniach. Od lat misja, wizja i wartości Grupy pozostają niezmienne:

 • Misja

  Pomaganie klientom  indywidualnym
  i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów

 • Wizja

  Najlepsza otwarta platforma usług finansowych, działająca odpowiedzialnie i ciesząca się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa.

 • Wartości

  • Przyjazny
  • Rzetelny
  • Dla Ciebie

 

Kluczowe wymiary

Strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. odzwierciedla klientocentryczną orientację w zarządzaniu biznesem poprzez stałe podnoszenie jakości obsługi i oferty produktowej. Szczególny nacisk kładzie na digitalizację i upraszczanie procesów dla klientów, co przyczynia się do poprawy ich doświadczeń, wzrostu efektywności działania, prostoty rozwiązań i przejrzystości. Realizację strategii Grupy wspierają innowacyjne rozwiązania, kultura organizacyjna wzmacniająca zaangażowanie i motywację pracowników oraz odpowiedzialność społeczna organizacji.

6 kierunków strategicznych

Sześć kierunków strategicznych na lata 2021-2023 „koncentracja na przyspieszaniu zmian”

W ramach strategii na lata 2021-2023 zdefiniowano sześć kierunków strategicznych: „Obsesja na punkcie klienta”, „Troska o pracownika”, „Upraszczanie”, „Omnikanałowość”, „Ewolucja do otwartej platformy”, „Bezpieczeństwo i zaufanie”. Wskazują one kluczowe obszary, na których koncentruje się transformacja Grupy. Przyjęte kierunki strategiczne:

 • konsolidują cele szczegółowe zorientowane na pozyskanie lojalności poszczególnych grup interesariuszy: pracowników (troska o pracownika), klientów (obsesja na punkcie klienta), społeczności i akcjonariuszy (bezpieczeństwo i zaufanie);
 • przypisują największą wartość transformacyjną celom związanym z rozwojem modelu operacyjnego Grupy: upraszczanie i omnikanałowość;
 • uwzględniają wizję regionalnego planu strategicznego Grupy Santander „One Europe”, podkreślając znaczenie fundamentów, na jakich oparty jest rozwój organizacji (bezpieczeństwo i zaufanie), ze szczególnym uwzględnieniem sfery odpowiedzialnej bankowości (CSR/Corporate Social Responsibility);
 • wskazują na dążenie do budowania przewag konkurencyjnych poprzez ewolucję do „Otwartej platformy”.

Cele strategiczne

Działania w ramach sześciu kierunków strategicznych realizowane są przez inicjatywy strategiczne, takie jak: programy strategiczne, hot spoty (inicjatywy pro-klientowskie i pro-pracownicze), bety (inicjatywy w modelu Agile) i programy grupowe. Są one regularnie monitorowane, a ich rezultaty podlegają weryfikacji z wykorzystaniem mierników jakościowych i ilościowych. Poniżej podano miary definiujące ambicje Grupy w wymiarze finansowym.

Ze względu na dynamikę i złożoność zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym strategia Santander Bank Polska S.A. poddawana jest systematycznej weryfikacji, co zapewnia szybką reakcję na trendy rynkowe i inne zmiany zachodzące w dynamicznym otoczeniu.

Ambicje na lata 2021-2023 i efekty działań strategicznych

 

Kierunki strategiczne

Definiując kierunki strategiczne, Grupa określa też cele strategiczne i kluczowe miary sukcesu pozwalające na śledzenie postępów w procesie realizacji strategii.

 • Jakie działania podjęliśmy

  Kluczowa miara sukcesu

  Nasze ambicje

  • Wdrożenie hybrydowego modelu pracy, którego ostateczny kształt uwzględnia głos pracowników
  • Usprawnienie znacznej liczby procesów pracowniczych, m.in. poprzez ich automatyzację i wdrożenie e-podpisu
  • Promowanie różnorodności, równego traktowania i inkluzywności
  • Promowanie różnorodności, równego traktowania i inkluzywnośc
  • Wspieranie rozwoju talentów i odpowiedzialnego przywództwa
  • Monitoring satysfakcji poziomu pracy wśród pracowników wyrażony przez wynik badania eNPS
  • Wyrównanie płac ze względu na płeć pracowników
  • Wysoka dojrzałość ceremonii i narzędzi Agile
  • Będziemy kontynuować rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach Przyjazny I Rzetelny I Dla Ciebie.
  • Zwiększymy zaangażowanie naszych pracowników i utrzymamy tytuł czołowego pracodawcy
  • Pozyskamy i utrzymamy najlepszych pracowników
  • Będziemy kontynuować rozwój kluczowych kompetencji (w tym kompetencji przywódczych)
  • W dalszym ciągu będziemy dbać o inkluzywność i otwarte środowisko pracy

Realizacja strategii na lata 2021-2023.
Miary finansowe i niefinansowe
Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

(stan na 31.12.2022 r. i 31.12.2021 r.)

* Dotyczy tylko Santander Bank Polska S.A. (liczba oddziałów obejmuje również stanowiska zewnętrzne i strefy Santander)