Obligacje Santander Bank Polska

Program EMTN

Bankowe Papiery Wartościowe

Emisja Bankowych Papierów Wartościowych (BPW) serii 1/2021

Podstawowe informacje o Emisji

 • wartość nominalna emisji: 750.000.000 PLN
 • waluta emisji: PLN
 • data emisji: 22 grudnia 2021 r.
 • zapadalność: 22 grudnia 2023 r., jednorazowy wykup według wartości nominalnej w Dniu Wykupu
 • środki pozyskane w drodze emisji z przeznaczeniem: finansowanie lub refinansowanie "dopuszczalnych zielonych aktywów" (Eligible Green Assets) lub "dopuszczalnych społecznych aktywów" (Eligible Social Assets) wskazanych w Zasadach Emisji Zrównoważonych Papierów Wartościowych Santander Bank Polska (Sustainability Issuance Framework).
 • oprocentowanie: WIBOR6M + 0,55% od wartości nominalnej emisji
 • okresy odsetkowe: 6 miesięcy
 • nominał jednego BPW: 500.000 PLN
 • rodzaj emisji: emisja niepubliczna, zarejestrowana w KDPW
 • notowanie emisji: wprowadzona do obrotu na ASO prowadzony przez GPW w terminie 90 dni roboczych od daty emisji
 • Kod ISIN:PLBZ00000317

O emisji obligacji Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 36/2021.