Fitch

14 Czerwca 2012 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2012 roku agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła Długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A. na poziomie BBB, podejmując jednocześnie decyzję o zdjęciu go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Wszystkie zmiany dokonane przez Fitch Ratings przedstawione zostały w ostatniej części komunikatu.

Potwierdzenie poziomu Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) na dotychczasowym poziomie oraz zdjęcie go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym odzwierciedla opinię agencji ratingowej Fitch, że rating (IDR) banku powstałego po połączeniu Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. najprawdopodobniej pozostanie na takim samym poziomie jak obecny rating (IDR) Kredyt Banku S.A., który wynika ze wsparcia ze strony podmiotu dominującego KBC (‘A-‘/Stabilny).

Pozostawienie Viability rating na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym odzwierciedla przekonanie agencji ratingowej Fitch co do możliwości poprawy tej oceny w rezultacie połączenia.

Poniżej Kredyt Bank przedstawia aktualnie posiadane oceny ratingowe wraz ze wskazaniem dokonanych przez Fitch Ratings zmian:  

 • Długoterminowy rating podmiotu (IDR):  potwierdzony na poziomie "BBB", zdjęty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym,
 • Krótkoterminowy rating podmiotu (IDR): potwierdzony na poziomie "F3", zdjęty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym,
 • Viability rating: "bb+" (bez zmian), pozostaje na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym,
 • Rating wsparcia: potwierdzony na poziomie "2", zdjęty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym”.

2 Marca 2012 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2012 r. agencja ratingowa Fitch Ratings dokonała zmiany wskazania na liście obserwacyjnej na 'pozytywne' z 'bez wskazania kierunku zmiany' dla Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A.
  Agencja Fitch Ratings stwierdza, że powyższa jak i pozostałe decyzje ratingowe są efektem publikacji w dniu 28 lutego 2012 r. przez Banco Santander i KBC informacji dotyczącej połączenia swoich polskich spółek zależnych. Zgodnie z zawartą umową, BZ WBK połączy się z Kredyt Bankiem S.A. emitując akcje nowej emisji, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku. Po zakończeniu połączenia, Banco Santander będzie większościowym akcjonariuszem połączonego banku, w którym KBC obejmie mniejszościowy pakiet akcji. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz organ do spraw konkurencji Komisji Europejskiej.

Wskazanie pozytywne dla umieszczonych na liście obserwacyjnej, bazujących na wsparciu Długoterminowego i Krótkoterminowego ratingu podmiotu (IDR) oraz dla Ratingu wsparcia odzwierciedla pogląd Fitch, że ww. ratingi zostaną prawdopodobnie podniesione w efekcie dokonanego połączenia. Ratingi podmiotu banku powstałego po połączeniu bedą bazowały na wsparciu ze strony Banco Santander. 

Agencja Fitch Ratings zdejmie z listy obserwacyjnej oraz wycofa ratingi Kredyt Banku po zakończeniu prawnego procesu połączenia Banków. Według wstępnego harmonogramu nie jest to spodziewane przed 4 kwartałem 2012 roku.
Poniżej Kredyt Bank przedstawia aktualnie posiadane oceny ratingowe wraz ze wskazaniem dokonanych przez Fitch Ratings zmian:  

 • Długoterminowy rating podmiotu (IDR): "BBB", zmienione wskazanie na liście obserwacyjnej na 'pozytywne' z 'bez wskazania kierunku zmiany', 
 • Krótkoterminowy rating podmiotu (IDR): "F3", zmienione wskazanie na liście obserwacyjnej na 'pozytywne' z 'bez wskazania kierunku zmiany', 
 • Viability rating: "bb+", umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym,  
 • Rating wsparcia: "2", zmienione wskazanie na liście obserwacyjnej na 'pozytywne' z 'bez wskazania kierunku zmiany

3 Lutego 2012 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 3 lutego 2012 r. agencja ratingowa Fitch Ratings podjęła decyzję o obniżeniu Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Banku do "BBB" z "A-", a także zdecydowała o utrzymaniu ww. ratingu na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu. Wszystkie zmiany dokonane przez Fitch Ratings przedstawione zostały w ostatniej części komunikatu.
 
Powyższa decyzja ratingowa jest następstwem obniżenia ratingu KBC Banku do "A-" z "A", jaka miała miejsce w dniu 31 stycznia 2012 r.  Obniżenie Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) odzwierciedla zmniejszone prawdopodobieństwo, że KBC będzie zdolny do wsparcia Kredyt Banku.  Fitch ponownie przeanalizował różnicę pomiędzy poziomem ratingu KBC oraz Kredyt Banku i biorąc pod uwagę zamiar sprzedaży przez KBC swojego udziału w KB oraz fakt, że inwestycja w Kredyt Bank nie ma obecnie charakteru strategicznego, rozszerzył różnicę pomiędzy ratingiem KBC Banku oraz Kredyt Banku S.A. do dwóch poziomów.

Jednocześnie rating KB odzwierciedla, zdaniem Fitch, silne zobowiązanie KBC do wspierania Kredyt Banku tak długo jak pozostaje on jego większościowym akcjonariuszem. 

Umieszczenie Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) oraz ratingu wsparcia na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany odzwierciedla fakt, iż rating ten może zostać podwyższony jeśli Bank zostanie kupiony przez podmiot o większej zdolności wsparcia niż KBC. Powyższy rating może zostać obniżony w przypadku gdy nabywcą zostanie podmiot o niższych możliwościach wspierania Banku. 
Poniżej Kredyt Bank przedstawia aktualnie posiadane oceny ratingowe wraz ze wskazaniem dokonanych przez Fitch Ratings zmian: 

 • Długoterminowy rating podmiotu (IDR): obniżony do "BBB" z "A-", pozostawiony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
 • Krótkoterminowy rating podmiotu (IDR): obniżony do "F3" z "F2", pozostawiony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
 • Viability rating: "bb+", bez zmian, 
 • Rating wsparcia: obniżony do "2" z "1", zdjęty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, umieszczony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu.       

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22 Grudnia 2011 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 r. agencja ratingowa Fitch Ratings podjęła decyzję o pozostawieniu Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) oraz Krótkoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A. na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu, a także zdecydowała o pozostawieniu Ratingu wsparcia Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

W związku z powyższym oceny ratingowe przyznane Bankowi przez agencję Fitch Ratings nie uległy zmianie i są następujące:

 • Długoterminowy rating podmiotu (IDR): "A-" - pozostawiony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
 • Krótkoterminowy rating podmiotu (IDR): "F2" - pozostawiony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
 • Viability rating: "bb+",
 • Rating indywidualny: "C/D",
 • Rating wsparcia: 1 - pozostawiony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Art. 56, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

14 Lipca 2011 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła w dniu 14 lipca 2011 roku Długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A. 'A-' na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu.

Powyższa decyzja jest związana z opublikowaniem w dniu wczorajszym przez KBC Group informacji dotyczącej zamiaru sprzedaży posiadanych przez Grupę KBC 80% udziałów w Kredyt Banku S.A.

Umieszczenie Długoterminowego ratingu podmiotu oraz Krótkoterminowego ratingu podmiotu Kredyt Banku S.A. na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu, odzwierciedla pogląd Fitch Ratings, że Ratingi podmiotu mogą zostać podwyższone w przypadku gdyby Kredyt Bank S.A. został nabyty przez podmiot o ratingu wyższym od KBC.
Gdyby Kredyt Bank S.A. został sprzedany nabywcy o słabszych możliwościach wspierania Banku, wówczas Ratingi podmiotu mogłyby zostać obniżone.

Umieszczenie ratingu wsparcia na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla fakt, iż rating ten może zostać obniżony jeśli Bank zostanie kupiony przez podmiot o niższym ratingu niż KBC. Jeżeli nabywcą zostanie podmiot o wyższym niż KBC ratingu lub sprzedaż nie dojdzie do skutku, rating może zostać potwierdzony na dotychczasowym poziomie.
W opinii Fitch Ratings prawdopodobieństwo wspierania Kredyt Banku S.A. przez KBC przed dokonaniem sprzedaży jest bardzo wysokie, pomimo wyrażonego przez KBC zamiaru jego zbycia.

Ponadto, według Fitch Ratings, dojście do skutku transakcji sprzedaży nie będzie miało znacznego wpływu na poziom ratingu indywidualnego Banku.

Po podjęciu powyższej decyzji przez agencję Fitch Ratings, oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. są następujące:

 • Długoterminowy rating podmiotu (IDR): A- (ze stabilną perspektywą) - umieszczony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
 • Krótkoterminowy rating podmiotu (IDR): F2 - umieszczony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany ratingu,
 • Rating wsparcia: 1 - umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
 • Rating indywidualny: C/D

22 Czerwca 2011 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 roku został powiadomiony przez agencję ratingową FitchRatings o przyznaniu dla Kredyt Banku S.A.:

Długoterminowego ratingu podmiotu (IDR): A- (ze stabilną perspektywą)
Krótkoterminowego ratingu podmiotu (IDR): F2
Ratingu wsparcia: 1
Ratingu indywidualnego: C/D

FitchRatings zwraca uwagę, że ratingi długoterminowy i krótkoterminowy odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, jakie bank mógłby otrzymać od swojego dominującego akcjonariusza - Grupy KBC.

Przyznając rating indywidualny agencja FitchRatings wzięła pod uwagę między innymi: dynamiczny wzrost wartości portfela kredytowego, jaki miał miejsce przed rozpoczęciem kryzysu finansowego, ryzyka związane ze znaczącą ekspozycją w obszarze walutowych kredytów hipotecznych, jakość portfela kredytowego oraz poziom wypłacalności.
Zdaniem Agencji czynniki te równoważone są przez adekwatną płynność oraz poprawę struktury finansowania.

30 Marca 2009 roku

Zarząd Banku informuje, że Bank rozwiązał umowę o świadczenie usług ratingowych zawartą pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. oraz Fitch Ratings. Powyższa decyzja wynika z faktu, iż Bank w najbliższym czasie nie planuje pozyskiwania finansowania długoterminowego ze źródeł zewnętrznych, uzasadniającego posiadanie ocen ratingowych.
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje również, że w dniu 30 marca 2009 roku agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła poniższe oceny ratingowe Banku: długoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie A (z negatywną perspektywą), krótkoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie F1 oraz rating wsparcia na poziomie 1.
Jednocześnie agencja obniżyła rating indywidualny Kredyt Banku S.A. z "C/D" na "D". Agencja uzasadnia, iż powyższa decyzja odzwierciedla pogorszenie warunków ekonomicznych w Polsce, które może skutkować niższymi przychodami oraz wyższymi kosztami ryzyka polskich banków. W tym kontekście, zdaniem Fitch, baza kapitałowa Banku zapewnia jedynie ograniczone zabezpieczenie w przypadku realizacji negatywnego scenariusza.

3 Grudnia 2008 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2008 roku agencja ratingowa Fitch Ratings, obniżyła długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A., będący na poziomie A+ , do poziomu A. Jednocześnie agencja ratingowa Fitch Ratings usunęła wyżej wymieniony rating z "listy obserwacyjnej" ze wskazaniem negatywnym. Perspektywa dla niniejszego ratingu jest negatywna.
Powyższa decyzja agencji ratingowej Fitch Ratings jest bezpośrednio związana z decyzją o obniżeniu długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) KBC Banku N.V. (podmiotu dominującego wobec Kredyt Banku S.A.) z poziomu AA- do poziomu A+. Perspektywa dla niniejszego ratingu jest negatywna.
Jednocześnie Kredyt Bank S.A. informuje, że pozostałe oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. przyznane przez Fitch Ratings zostały potwierdzone na dotychczasowych poziomach, tj:

 • rating krótkoterminowy: F1,
 • rating indywidualny: C/D,
 • rating wsparcia: 1.

24 Października 2008 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 24 października 2008 roku agencja ratingowa Fitch Ratings, umieściła rating podmiotu (IDR) Kredyt Banku S.A., będący na poziomie A+ , na „liście obserwacyjnej” ze wskazaniem negatywnym.
Powyższa decyzja agencji ratingowej Fitch Ratings jest bezpośrednio związana z decyzją o umieszczeniu ratingu podmiotu (IDR) KBC Banku N.V. (podmiotu dominującego wobec Kredyt Banku S.A.) na „liście obserwacyjnej” ze wskazaniem negatywnym.
Jednocześnie Kredyt Bank S.A. informuje, że pozostałe oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. przyznane przez Fitch Ratings zostały potwierdzone na dotychczasowych poziomach, tj:

 • rating krótkoterminowy: F1,
 • rating indywidualny: C/D,
 • rating wsparcia: 1

29 Lutego 2008 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że otrzymał w dniu 29 lutego 2008 r. od agencji ratingowej Fitch Ratings informację o podwyższeniu ratingu indywidualnego Kredyt Banku do C/D z D.
Pozostałe ratingi zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, tj.:

 • rating podmiotu (IDR): A+ (pojedyncze A z plusem),
 • rating krótkoterminowy: F1,
 • rating wsparcia: 1.

Perspektywa ratingu pozostaje Stabilna.
W opinii agencji ratingowej Fitch Ratings podwyższenie ratingu indywidualnego do C/D (w skali od A do E) odzwierciedla wzrost rentowności z działalności powtarzalnej i poprawę jakości aktywów. Rating indywidualny odzwierciedla również średni poziom współczynnika wypłacalności i relatywnie wysoki udział środków pochodzących od dominującego akcjonariusza (KBC Bank NV posiadającego rating AA- z perspektywą Stabilną) w strukturze finansowania banku.
Zdaniem agencji ratingowej Fitch Ratings rating podmiotu (IDR): A+ (w skali od AAA do D), rating wsparcia: 1 (w skali od 1 do 5) i rating krótkoterminowy: F1 (w skali od F1 do D) odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, jakie bank mógłby otrzymać, gdyby było to potrzebne, od swojego dominującego akcjonariusza. Stabilna perspektywa ratingu dla Kredyt Banku odzwierciedla stabilną perspektywę ratingu KBC.

28 Lutego 2007 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2007 roku agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła następujące oceny ratingowe dla Kredyt Banku S.A.:

 • rating podmiotu - "A+"
 • rating krótkoterminowy - "F1"
 • rating indywidualny - "D"
 • rating wsparcia - "1"


Perspektywa dla powyższego ratingu pozostaje stabilna.

Agencja ratingowa Fitch Ratings zwraca uwagę, że rating podmiotu (w skali od AAA do D) i rating krótkoterminowy (w skali od F1 do D), oznaczające wysoką wiarygodność kredytową Banku, uwzględniają wsparcie ze strony inwestora strategicznego KBC Bank NV ocenianego przez Fitch Ratings na poziomie AA- ze stabilną perspektywą.
Poziom przyznanego ratingu indywidualnego D (w skali od A do E) odzwierciedla potencjalną możliwość wystąpienia w przyszłości sytuacji, która mogłaby wymagać zewnętrznego wsparcia Banku. Z kolei poziom ratingu wsparcia 1 (w skali od 1 do 5) oznacza bardzo wysokie prawdopodobieństwo otrzymania przez Bank wsparcia zewnętrznego.
Agencja Fitch Ratings zwraca uwagę, że koncentracja Banku na wzroście sprzedaży przełożyła się na zahamowanie spadku udziału w rynku, podczas gdy apetyt Banku na ryzyko pozostaje na konserwatywnym poziomie.

18 Sierpnia 2006 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła w dniu 17 sierpnia 2006 roku rating długoterminowy dla Kredyt Banku z "A" na "A+".

Pozostałe oceny ratingowe pozostały na niezmienionym poziomie, tj.:

 • Rating indywidualny - "D"
 • Rating krótkoterminowy - "F1"
 • Rating wsparcia - "1"

Podwyższenie ratingu długoterminowego Agencja uzasadnia podwyższeniem ratingu dla Polski z "A" na "A+".

Zgodnie ze zmianą ratingu Agencja Fitch Ratings zmieniła perspektywę dla ratingu długoterminowego z "pozytywnej" na "stabilną".

6 Grudnia 2005 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła w dniu 5 grudnia 2005 roku rating indywidualny dla Kredyt Banku z D/E na D.

Pozostałe oceny ratingowe pozostały na niezmienionym poziomie tj:

 • Rating długoterminowy - "A"
 • Rating krótkoterminowy - "F1"
 • Rating wsparcia - "1"

Perspektywa dla ratingu długoterminowego pozostaje "pozytywna".

Podwyższenie ratingu indywidualnego Agencja uzasadnia między innymi odzyskaniem przez Bank zyskowności oraz poprawą efektywności funkcjonowania.

Ponadto Agencja zwraca uwagę, że ratingi długo- i krótkoterminowy uwzględniają wsparcie ze strony inwestora strategicznego KBC Bank NV ocenianego przez Fitch Ratings na poziomie AA-.

24 Marca 2005 roku

Agencja ratingowa Fitch Ratings podniosła perspektywę ratingu długoterminowego Kredyt Banku S.A. ze stabilnej do pozytywnej.

7 Maja 2004 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w związku z nadaniem limitu dla ratingu długoterminowego dla polskich przedsiębiorstw na poziomie A, międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings nadała następujące oceny ratingowe dla Kredyt Banku:

 • Rating długoterminowy - A (poprzednio BBB+)
 • Rating krótkoterminowy - F1 (poprzednio F2)
 • Rating wsparcia - 1 (poprzednio 2)
 • Rating indywidualny - D/E(poprzednio D/E)

Ponadto, w związku ze zmianą przez Fitch Ratings perspektywy dla ratingu długoterminowego Polski z 'pozytywnego' na 'stabilny' nastąpiła analogiczna zmiana perspektywy dla ratingu długoterminowego Kredyt Banku.

Jednocześnie Fitch Ratings podkreśla, że długo- i krótkoterminowe ratingi Kredyt Banku uwzględniają wsparcie ze strony inwestora strategicznego, KBC Bank NV ocenianego przez Fitch Ratings na poziomie AA-.

25 Listopada 2003 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2003 roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe na niezmienionym poziomie:

 • Rating długoterminowy - BBB+
 • Rating krótkoterminowy - F2
 • Rating wsparcia - 2

Jednocześnie agencja ratingowa zmieniła rating indywidualny dla Kredyt Banku S.A. z D na D/E pozostawiając pozytywną perspektywę dla ratingu długoterminowego.

Agencja uzasadnia, iż decyzja o zmianie ratingu ma związek z tworzeniem rezerw w IV kwartale br.

Ponadto agencja ratingowa podkreśliła, że rating długo i krótkoterminowy odzwierciedla wsparcie głównego inwestora Kredyt Banku, belgijskiego KBC Bank NV ocenianego przez Fitch Ratings na wysokim poziomie AA-.

KBC Bank NV deklaruje silne poparcie dla działań Kredyt Banku S.A. i zamierza wzmocnić w 2003-2004 roku fundusze banku kwotą łącznie ponad 1,8 miliarda złotych. Dodatkowo KBC Bank NV udzielił Kredyt Bankowi S.A. gwarancji w wysokości 3,5 miliarda złotych oraz złożył depozyt w wysokości 65 milionów Euro w celu utrzymania limitów koncentracji oraz współczynnika wypłacalności, który zdaniem Agencji powinien osiągnąć poziom 12% w roku 2004.

5 Listopada 2003 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2003 roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings podała do wiadomości informację o zmianie perspektywy dla ratingu długoterminowego Kredyt Banku ze stabilnej na pozytywną w związku ze analogiczną zmianą ratingu dla Polski.
Ponadto, w przypadku poprawy ratingu długoterminowego dla Polski ocena ratingowa wsparcia dla Kredyt Banku może zostać podwyższona do oceny 1.
Jednocześnie Fitch podkreśla, ze długo- i krótkoterminowe ratingi Kredyt Banku (również ograniczone poziomem ratingu dla Polski) uwzględniają wsparcie ze strony inwestora strategicznego KBC Bank N.V.

Pozostałe oceny ratingowe nie uległy zmianie:

 • ocena długoterminowa: BBB+
 • krótkoterminowa: F2
 • indywidualna: D
 • wsparcia: 2

22 Września 2003 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 22 września 2003 roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła następujące dotychczasowe oceny ratingowe Kredyt Banku S.A.:

 • ocena długoterminowa: BBB+
 • krótkoterminowa: F2
 • indywidualna: D
 • wsparcia: 2

Perspektywa dla ratingu długoterminowego pozostaje stabilna.

Jednocześnie Fitch podkreśla, ze długo- i krótkoterminowe ratingi Kredyt Banku (ograniczone poziomem ratingu suwerennego dla Polski) uwzględniają wsparcie ze strony inwestora strategicznego, KBC Bank N.V. ocenianego przez Fitch Rating na poziomie AA-.
Potwierdzając rating indywidualny dla Banku na poziomie D, Fitch Ratings zwraca uwagę, że pomimo trudnej sytuacji finansowej Bank poprawia system zarządzania ryzykiem i przygotowuje nową strategię rynkową, a planowana emisja akcji powinna podwyższyć współczynnik wypłacalności Banku do poziomu ok. 12%.

23 Lipca 2003 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2003 Kredyt Bank S.A. został poinformowany przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings o zmianie oceny ratingowej wsparcia dla Kredyt Banku S.A. z 3 na 2. Podwyższenie ratingu wsparcia spowodowane jest zmianą metodologii przyznawania oceny wsparcia dla banków.
Oceny wsparcia zostały przyznane według następującej skali (malejąco):

 • Wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5.

Pozostałe oceny nie uległy zmianie:

 • Długoterminowa BBB+
 • Krótkoterminowa: F2
 • Indywidualna: D

13 Września 2002 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 13 września 2002 roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła rating indywidualny Kredyt Banku S.A. z `C/D`na `D`.
Rating długoterminowy, krótkoterminowy oraz wsparcia zostały utrzymane na poziomach odpowiednio:`BBB+`,`F2`i `3`. Perspektywa dla ratingu długoterminowego pozostaje stabilna. Agencja uzasadnia, iż pomimo utrzymania jakości aktywów Banku na poziomie lepszym niż w sektorze, portfel kredytowy Banku uległ pogorszeniu.

Jednocześnie Fitch podkreśla, ze długo- i krótkoterminowe ratingi Kredyt Banku (ograniczone poziomem ratingu suwerennego dla Polski) uwzględniają wsparcie ze strony inwestora strategicznego, KBC Bank N.V. ocenianego przez Fitch Rating na poziomie AA-.

26 Lutego 2002 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2002, międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, umieściła rating indywidualny 'C/D' Kredyt Banku S.A. na "Liście Obserwacyjnej" ze wskazaniem negatywnym. Ratingi długoterminowy, krótkoterminowy oraz wsparcia zostały utrzymane na poziomach odpowiednio: 'BBB+', 'F2' i '3'. Perspektywa dla ratingu długoterminowego pozostaje stabilna. Agencja uzasadnia, iż decyzja ta jest następstwem opublikowanych skonsolidowanych wyników Banku za czwarty kwartał 2001r.

Jednocześnie Fitch podkreśla,że długo- i krótkoterminowe ratingi Kredyt Banku (ograniczone poziomem ratingu suwerennego dla Polski) uwzględniają wsparcie ze strony inwestora strategicznego, KBC Bank NV (ocenianego przez Fitch Ratings na poziomie AA-) i odzwierciedlają jego rosnącą rolę w zarządzaniu Kredyt Bankiem S.A..

30 Listopada 2001 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2001 roku został powiadomiony przez międzynarodową agencję ratingową Fitch o potwierdzeniu oceny ratingowej Kredyt Banku S.A. na takim samym poziomie co w 2000 roku tj:
 

 • Długoterminowej: BBB+
 • Krótkoterminowej: F2
 • Indywidualnej: C/D
 • Wsparcia: 3

Ocena długoterminowa BBB+ jest maksymalną jaką może otrzymać Bank, gdyż jest ona równa ocenie przyznanej Polsce
 

 • Oceny zostały przyznane według następującej skali (malejąco):
 • Długoterminowe: AAA, AA, A, BBB (inwestycyjne), BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D, (spekulacyjne).
 • Krótkoterminowe: F1, F2, F3, B, C, D.
 • Indywidualne: A, A/B, B, B/C, c, C/D, D, D/E, E.
 • Wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5.

16 Listopada 2000 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 14 listopada 2000 roku został powiadomiony przez agencje ratingową FITCH o przyznaniu dla Kredyt Banku S.A. oceny ratingowej na tym samym poziomie co w 1999 roku tj:

 • Długoterminowej: BBB+
 • Krótkoterminowej: F2
 • Indywidualnej: C/D
 • Wsparcia: 3

Ocena długoterminowa BBB+ jest maksymalną jaką może otrzymać Bank, gdyż jest ona równa ocenie przyznanej Polsce.

Oceny zostały przyznane według następującej skali (malejąco):

 • Długoterminowe: AAA, AA, A, BBB (inwestycyjne), BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D (spekulacyjne).
 • Krótkoterminowe: F1, F2, F3, B, C, D.
 • Indywidualne: A, A/B, B, B/C, C, C/D, D, D/E, E.
 • Wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5.

4 Października 1999 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, iż w dniu 4.10.1999 roku został powiadomiony przez agencję ratingowa FITCH IBCA o przyznaniu dla Kredyt Banku S.A. oceny ratingowej:

 • Długoterminowej: BBB+
 • Krótkoterminowej: F2
 • Indywidualnej: C/D
 • Wsparcia: 3

Fitch IBCA zwraca uwagę, że Kredyt Bank jest ósmym bankiem co do wielkości pod względem aktywów w polskim systemie bankowym a udział rynkowy Banku w kredytach i depozytach przekracza 4%. Od 1996 r. Kredyt Bank S.A. zwiększył swoje aktywa prawie dziesięciokrotnie. W tym czasie liczba jednostek banku wzrosła z 56 do 279. Planowany jest dalszy rozwój sieci placówek oraz około 30%-owy wzrost sumy aktywów w 1999 r. W przeszłości wzrost Banku był osiągnięty w dużej mierze dzięki przejęciom innych banków, wśród których najważniejsze było przejęcie Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. w 1997 r.
Według Fitch IBCA na długookresową strategię rozwoju Banku wpływać będzie większy udział akcjonariusza belgijskiego w kapitale akcyjnym Kredyt Banku. Zdaniem Agencji do chwili obecnej kontrola wewnętrzna i system informacyjny Kredyt Banku S.A. dowiodły swojej skuteczności a zarządzanie Bankiem zostało dostosowane do rozwoju jego działalności.

Ocena długoterminowa BBB+ jest maksymalną jaką może otrzymać Bank, gdyż jest ona równa ocenie przyznanej Polsce.

Pozytywna ocena długoterminowa i krótkoterminowa odzwierciedla wpływ głównego akcjonariusza, tj. KBC Banku, który jest właścicielem 48,6% kapitału akcyjnego Banku. Zdaniem agencji ratingowej KBC Bank udzieliłby w razie potrzeby wsparcia Bankowi, co jest odzwierciedlone w ocenie wsparcia (Support rating) równej 3.

Oceny zostały przyznane według następującej skali (malejąco)

 • Długoterminowe: AAA, AA, A, BBB (inwestycyjne), BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D (spekulacyjne).
 • Krótkoterminowe: F1, F2, F3, B, C, D.
 • Indywidualne: A, A/B, B, B/C, C, C/D, D, D/E, E.
 • Wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5.

Moody's

11 Marca 2009 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług ratingowych, zawartej pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. oraz Moody’s Investors Service. Decyzja ta wynika z faktu, iż Bank w najbliższym czasie nie planuje pozyskiwania finansowania długoterminowego ze źródeł zewnętrznych, uzasadniającego posiadanie ocen ratingowych.
Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 11 marca 2009 roku przez Moody’s Investors Service, wycofanie ratingów KB S.A. nie oznacza zmiany oceny wiarygodności kredytowej Banku.

26 Stycznia 2009 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2009 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Kredyt Banku S.A. na poziomie A2 oraz zmieniła perspektywę dla powyższego ratingu długoterminowego ze stabilnej na negatywną.

Powyższe decyzje ratingowe zostały podjęte w wyniku decyzji o obniżeniu ratingów KBC Banku – podmiotu dominującego wobec Kredyt Banku S.A.

Jednocześnie Kredyt Bank S.A. informuje, że pozostałe oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. przyznane przez Moody’s Investors Service pozostają na dotychczasowych poziomach tj.:

 • ocena krótkoterminowa: Prime-1,
 • ocena siły finansowej: D.

Perspektywa dla powyższych ratingów pozostaje stabilna.

26 Lutego 2007 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A., na podstawie informacji otrzymanej w dniu 26 lutego br. od agencji ratingowej Moody's Investors Service informuje, że w dniu 23 lutego br., ze względu na wdrożenie nowych metodologii w zakresie obliczania ocen ratingowych, agencja ratingowa Moody's Investors Service dokonała zmiany ratingu siły finansowej Kredyt Banku S.A. z D- na D (stabilna perspektywa).

Długo i krótko-terminowe oceny ratingowe dla depozytów pozostają bez zmian odpowiednio na poziomie: A2/P-1 ze stabilną perspektywą.
Ocena ratingowa A2 oznacza dobrą zdolność do regulowania zobowiązań a ocena P-1 doskonałą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

19 Września 2005 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 19 września 2005 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moody`s Investors Service podwyższyła rating siły finansowej Kredyt Banku S.A. z "E+" na "D-" (stabilna perspektywa)

Długo i krótko-terminowe oceny ratingowe dla depozytów pozostają bez zmian odpowiednio na poziomie: A2/P-1 ze stabilną perspektywą. Ocena ratingowa A2 oznacza dobrą zdolność do regulowania zobowiązań a ocena P-1 doskonałą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

Agencja Moody`s Investors Service zwraca uwagę, że podwyższenie ratingu siły finansowej związane jest z poprawą pozycji finansowej Kredyt Banku S.A., ponadto Agencja podkreśla istotny spadek kosztów Banku związany z realizowanym programem restrukturyzacji oraz wysoki poziom współczynnika wypłacalności Banku.

21 Listopada 2003 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2003 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moodys utrzymała długo i krótko-terminowe oceny ratingowe dla depozytów na poziomie odpowiednio:A2/P-1 ze stabilną perspektywą. Ocena ratingowa A2 oznacza dobrą zdolność do regulowania zobowiązań a ocena P-1 doskonałą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

Jednocześnie agencja obniżyła rating siły finansowej Kredyt Banku S.A. z "D-" na "E+" Agencja uzasadnia, iż decyzja ta ma związek z tworzeniem rezerw w IV kwartale br. co będzie miało negatywny wpływ na wielkość kapitałów Banku.

Ponadto agencja ratingowa podkreśliła, że głównym inwestorem Kredyt Banku jest belgijski KBC Bank N.V. oceniany przez Moodys na wysokim poziomie Aa3/P-1 oraz sile finansowej "B". Obecnie KBC Bank NV udziela Kredyt Bankowi znacznej pomocy finansowej oraz deklaruje dalsze inwestycje w celu utrzymania bezpieczeństwa Banku. Łączna wartość wsparcia finansowego ze strony KBC wyniesie blisko 5 miliardów złotych.

15 Stycznia 2003 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service podwyższyła Bankowi ocenę ratingową z Baa1/P-2 do A2/P-1 z perspektywą stabilną oraz potwierdziła ocenę ratingową A2 dla papierów dłużnych gwarantowanych przez Kredyt bank S.A., a wyemitowanych przez Kredyt International Finance B.V. - spółkę w 100% zależną od Kredyt Banku S.A.

Agencja wzięła pod uwagę strategiczny udział KBC Banku N.V. w akcjonariacie Kredyt Banku. KBC Bank N.V. jest oceniany na poziomie Aa3/P-1 przy stabilnych perspektywach.

8 Listopada 2002 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2002r. agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd. obniżyła rating siły finansowej Kredyt Banku S.A. z D na D-. Perspektywa ratingu siły finansowej jest stabilna.
Pozostałe oceny ratingowe zostały nie zmienione, tj. ocena długoterminowa na poziomie Baa1, a krótkoterminowa na poziomie P-2.

Agencja uzasadnia, iż decyzja ta ma związek m.in. z wysokimi obciążeniami finansowymi Banku wynikającymi z ryzyka kredytowego i rynkowego, mimo wzrostu przychodów z działalności bankowej dzięki realizowanym inwestycjom w rozwój produktów i kanałów dystrybucji.

21 Lutego 2002 roku

Zarząd Kredyt Banku informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła z Baa1 do A2 ocenę ratingową dla papierów dłużnych gwarantowanych przez Kredyt Bank S.A., a wyemitowanych przez Kredyt International Finance B.V. – spółkę w 100% zależną od Kredyt Banku S.A.

Jednocześnie oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. - długoterminowa Baa1, krótkoterminowa P-2, a także ocena siły finansowej D (wszystkie oceny ze stabilną perspektywą) agencja pozostawiła na niezmienionym poziomie.

Podwyższenie ratingu obligacji wyemitowanych przez Kredyt International Finance B.V. jest rezultatem zmiany w podejściu do przyznawania przez Moody’s Investors Service ocen ratingowych dla papierów dłużnych emitowanych w walutach przez niektóre podmioty. Obecnie stosowana metodologia umożliwia przyznawanie określonym papierom dłużnym oceny wyższej od oceny kraju, z którego pochodzi emitent.

20 Grudnia 2001 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że agencja ratingowa Moody`s Investor Service obniżyła ocenę siły finansowej dla kilku polskich banków w tym dla Kredyt Banku S.A. z "D+" na "D". Po tej zmianie perspektywa siły finansowej określona została na stabilną.
Powyższe posunięcie agencja ratingowa uzasadnia wpływem trudnej sytuacji gospodarczej na podstawy finansowe polskich banków.
Jednocześnie agencja Moody`s Investor Service pozostawiła oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. długoterminowe i krótkoterminowe na niezmienionym poziomie tj.:

 • ocena długoterminowa - "Baa1"
 • ocena krótkoterminowa - "P-2"

5 Września 2001 roku

Zarząd Kredyt Bank S.A. informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service Limited zmieniła ze stabilnej na negatywną perspektywę siły finansowej D+, dla kilku polskich banków w tym Kredyt Banku S.A. Powyższe posunięcie agencja ratingowa Moody's Investors Service Limited uzasadnia pogarszającą się sytuacją polskiej gospodarki i kondycją finansową polskich przedsiębiorstw, co może odbić się na jakości portfela kredytowego banków i tym samym mieć wpływ na ich wyniki finansowe w przeszłości.
Ponadto Zarząd Banku zwraca uwagę, że agencja ratingowa Moody's Investors Service Limited pozostałe oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe, pozostawiła na niezmienionym poziomie tj.:

 • ocena długoterminowa "Baa1"
 • ocena krótkoterminowa "P-2"

10 Stycznia 2001 roku

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2001 roku Kredyt Bank S.A. został poinformowany przez agencję ratingową Moody's Investor Service o przyznaniu dla Kredyt Banku S.A. oceny ratingowej:

 • długoterminowej "Baa1"
 • krótkoterminowej "P-2"
 • siły finansowej "D"*

Ocena ratingowa Baa1/P-2 jest maksymalną jaką może otrzymać Bank, gdyż jest ona równa ocenie przyznanej Polsce.
Pozytywna ocena długoterminowa i krótkoterminowa jak również ocena siły finansowej jest odzwierciedleniem wpływu inwestora strategicznego jakim jest KBC Bank NV oraz solidnych podstaw finansowych Banku dających możliwości dalszego rozwoju.

Skala ocen przyznawanych przez Moody`s Investor Service wygląda następująco (malejąco):
Długoterminowe: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C
Krótkoterminowe: P-1, P-2, P-3, Not Prime
Siły finansowej: A, B, C, D, E

*W związku ze zmianą skali ocen siły finansowej przez Moody's Investors Service w kwietniu 2001 r., ocena siły finansowej Banku wynosi obecnie D+.