Grupa Santander 

To wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych i udzielić finansowego wsparcia ponad 10 milionom ludzi, w tym samym czasie. Według stanu na koniec 2020 r. Grupa posiada 148 mln klientów (w tym 22.8 mln klientów lojalnych oraz 42.4 mln klientów cyfrowych), 11 000 oddziałów i 191 000 pracowników.

Santander Bank Polska jest częścią grupy Santander od 2011 r.

Memorandum informacyjne

12 listopada 2020 roku

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji

Uzyskując dostęp do dokumentów zawartych na niniejszej stronie internetowej potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z poniższymi informacjami i że zrozumieli Państwo oraz wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nich ograniczenia. Ponadto czytając, uzyskując dostęp lub w inny sposób wykorzystując Dokument Informacyjny, w języku polskim lub w formie roboczego tłumaczenia na język angielski, potwierdzają Państwo, że są związani każdym z ograniczeń przedstawionych w nim lub w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

DOKUMENT INFORMACYJNY ZAMIESZCZONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ LUB W FORMIE ROBOCZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI) („DOKUMENT INFORMACYJNY”) NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”). UZNAJE SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Dokument Informacyjny zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji Banco Santander S.A. („Spółka”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego („Akcje Nowej Emisji” oraz odpowiednio „Podwyższenie”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na wszystkich innych zagranicznych rynkach regulowanych, na których akcje Spółki są notowane (na Hiszpańskich Giełdach Papierów Wartościowych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku). Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony wyłącznie w związku z zamiarem Spółki złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a nie w związku z zamiarem wprowadzenia ich na jakiekolwiek inne rynki regulowane. Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 1.5.(g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którym sporządzenie i publikacja prospektu związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji wyemitowanych w wyniku dokonania Podwyższenia nie jest konieczne, “pod warunkiem, że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty” („Rozporządzenie”) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Dokument Informacyjny, łącznie z wszelkimi innymi informacjami, w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Podwyższeniu w Polsce. Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia. Dokument Informacyjny nie został zatwierdzony ani zarejestrowany przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Meksyku ani w Polsce.

Rozpowszechnianie Dokumentu Informacyjnego, do którego uzyskają Państwo dostęp, w niektórych jurysdykcjach może być niezgodne z prawem. Zwracamy uwagę, że Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Dokumentu Informacyjnego przy założeniu, że są Państwo osobami, którym Dokument Informacyjny może zostać przekazany zgodnie z przepisami prawa w jurysdykcjach, w których się Państwo znajdują lub w których są Państwo rezydentami.

Dokumentu Informacyjny nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy Dokument Informacyjny nie podlega, bezpośrednio lub pośrednio, ogłoszeniu, publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub do tych krajów. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji.
Akcje Nowej Emisji objęte Dokumentem Informacyjnym nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, notyfikowane lub dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju poza Hiszpanią, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Polską, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem lub innymi obowiązującymi przepisami. Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych poza powyższymi krajami. Inwestorzy zobowiązani są do zaznajomienia się z odpowiednimi przepisami, które mogą ich obowiązywać w związku z notowaniem akcji na Giełdach Papierów Wartościowych w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja za pośrednictwem Hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (Mercado Continuo)), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

16 października 2018 roku

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji

Uzyskując dostęp do dokumentów zawartych na niniejszej stronie internetowej potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z poniższymi informacjami i że zrozumieli Państwo oraz wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nich ograniczenia. Ponadto czytając, uzyskując dostęp lub w inny sposób wykorzystując Dokument Informacyjny, w języku polskim lub w formie roboczego tłumaczenia na język angielski, potwierdzają Państwo, że są związani każdym z ograniczeń przedstawionych w nim lub w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

DOKUMENT INFORMACYJNY ZAMIESZCZONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ LUB W FORMIE ROBOCZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI) („DOKUMENT INFORMACYJNY”) NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”). UZNAJE SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Dokument Informacyjny zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji Banco Santander S.A. („Spółka”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego („Akcje Nowej Emisji” oraz odpowiednio „Podwyższenie”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na wszystkich innych zagranicznych rynkach regulowanych, na których akcje Spółki są notowane (na Hiszpańskich Giełdach Papierów Wartościowych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku). Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony wyłącznie w związku z zamiarem Spółki złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a nie w związku z zamiarem wprowadzenia ich na jakiekolwiek inne rynki regulowane. Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 1.5.(g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którym sporządzenie i publikacja prospektu związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji wyemitowanych w wyniku dokonania Podwyższenia nie jest konieczne, “pod warunkiem, że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty” („Rozporządzenie”) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Dokument Informacyjny, łącznie z wszelkimi innymi informacjami, w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Podwyższeniu w Polsce. Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia. Dokument Informacyjny nie został zatwierdzony ani zarejestrowany przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Meksyku ani w Polsce.

Rozpowszechnianie Dokumentu Informacyjnego, do którego uzyskają Państwo dostęp, w niektórych jurysdykcjach może być niezgodne z prawem. Zwracamy uwagę, że Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Dokumentu Informacyjnego przy założeniu, że są Państwo osobami, którym Dokument Informacyjny może zostać przekazany zgodnie z przepisami prawa w jurysdykcjach, w których się Państwo znajdują lub w których są Państwo rezydentami.

Dokumentu Informacyjny nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy Dokument Informacyjny nie podlega, bezpośrednio lub pośrednio, ogłoszeniu, publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub do tych krajów. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji.
Akcje Nowej Emisji objęte Dokumentem Informacyjnym nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, notyfikowane lub dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju poza Hiszpanią, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Polską, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem lub innymi obowiązującymi przepisami. Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych poza powyższymi krajami. Inwestorzy zobowiązani są do zaznajomienia się z odpowiednimi przepisami, które mogą ich obowiązywać w związku z notowaniem akcji na Giełdach Papierów Wartościowych w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja za pośrednictwem Hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (Mercado Continuo)), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

16 października 2017 roku

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji

Uzyskując dostęp do dokumentów zawartych na niniejszej stronie internetowej potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z poniższymi informacjami i że zrozumieli Państwo oraz wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nich ograniczenia. Ponadto czytając, uzyskując dostęp lub w inny sposób wykorzystując Dokument Informacyjny, w języku polskim lub w formie roboczego tłumaczenia na język angielski, potwierdzają Państwo, że są związani każdym z ograniczeń przedstawionych w nim lub w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

DOKUMENT INFORMACYJNY ZAMIESZCZONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ LUB W FORMIE ROBOCZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI) („DOKUMENT INFORMACYJNY”) NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”). UZNAJE SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Dokument Informacyjny zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji Banco Santander S.A. („Spółka”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego („Akcje Nowej Emisji” oraz odpowiednio „Podwyższenie”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na wszystkich innych zagranicznych rynkach regulowanych, na których akcje Spółki są notowane (na Hiszpańskich Giełdach Papierów Wartościowych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku). Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony wyłącznie w związku z zamiarem Spółki złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a nie w związku z zamiarem wprowadzenia ich na jakiekolwiek inne rynki regulowane. Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 1.5.(g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którym sporządzenie i publikacja prospektu związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji wyemitowanych w wyniku dokonania Podwyższenia nie jest konieczne, “pod warunkiem, że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty” („Rozporządzenie”) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Dokument Informacyjny, łącznie z wszelkimi innymi informacjami, w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Podwyższeniu w Polsce. Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia. Dokument Informacyjny nie został zatwierdzony ani zarejestrowany przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Meksyku ani w Polsce.

Rozpowszechnianie Dokumentu Informacyjnego, do którego uzyskają Państwo dostęp, w niektórych jurysdykcjach może być niezgodne z prawem. Zwracamy uwagę, że Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Dokumentu Informacyjnego przy założeniu, że są Państwo osobami, którym Dokument Informacyjny może zostać przekazany zgodnie z przepisami prawa w jurysdykcjach, w których się Państwo znajdują lub w których są Państwo rezydentami.

Dokumentu Informacyjny nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy Dokument Informacyjny nie podlega, bezpośrednio lub pośrednio, ogłoszeniu, publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub do tych krajów. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji.
Akcje Nowej Emisji objęte Dokumentem Informacyjnym nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, notyfikowane lub dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju poza Hiszpanią, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Polską, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem lub innymi obowiązującymi przepisami. Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych poza powyższymi krajami. Inwestorzy zobowiązani są do zaznajomienia się z odpowiednimi przepisami, które mogą ich obowiązywać w związku z notowaniem akcji na Giełdach Papierów Wartościowych w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja za pośrednictwem Hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (Mercado Continuo)), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

14 października 2016 roku

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji

Uzyskując dostęp do dokumentów zawartych na niniejszej stronie internetowej potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z poniższymi informacjami i że zrozumieli Państwo oraz wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nich ograniczenia. Ponadto czytając, uzyskując dostęp lub w inny sposób wykorzystując Dokument Informacyjny, w języku polskim lub w formie roboczego tłumaczenia na język angielski, potwierdzają Państwo, że są związani każdym z ograniczeń przedstawionych w nim lub w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

DOKUMENT INFORMACYJNY ZAMIESZCZONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ LUB W FORMIE ROBOCZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI) („DOKUMENT INFORMACYJNY”) NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”). UZNAJE SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Dokument Informacyjny zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji Banco Santander S.A. („Spółka”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego („Akcje Nowej Emisji” oraz odpowiednio „Podwyższenie”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na wszystkich innych zagranicznych rynkach regulowanych, na których akcje Spółki są notowane (na Hiszpańskich Giełdach Papierów Wartościowych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku). Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony wyłącznie w związku z zamiarem Spółki złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a nie w związku z zamiarem wprowadzenia ich na jakiekolwiek inne rynki regulowane. Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 1.5.(g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którym sporządzenie i publikacja prospektu związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji wyemitowanych w wyniku dokonania Podwyższenia nie jest konieczne, “pod warunkiem, że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty” („Rozporządzenie”) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Dokument Informacyjny, łącznie z wszelkimi innymi informacjami, w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Podwyższeniu w Polsce. Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia. Dokument Informacyjny nie został zatwierdzony ani zarejestrowany przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Meksyku ani w Polsce.

Rozpowszechnianie Dokumentu Informacyjnego, do którego uzyskają Państwo dostęp, w niektórych jurysdykcjach może być niezgodne z prawem. Zwracamy uwagę, że Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Dokumentu Informacyjnego przy założeniu, że są Państwo osobami, którym Dokument Informacyjny może zostać przekazany zgodnie z przepisami prawa w jurysdykcjach, w których się Państwo znajdują lub w których są Państwo rezydentami.

Dokumentu Informacyjny nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy Dokument Informacyjny nie podlega, bezpośrednio lub pośrednio, ogłoszeniu, publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub do tych krajów. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji.
Akcje Nowej Emisji objęte Dokumentem Informacyjnym nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, notyfikowane lub dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju poza Hiszpanią, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Polską, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem lub innymi obowiązującymi przepisami. Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych poza powyższymi krajami. Inwestorzy zobowiązani są do zaznajomienia się z odpowiednimi przepisami, które mogą ich obowiązywać w związku z notowaniem akcji na Giełdach Papierów Wartościowych w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja za pośrednictwem Hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (Mercado Continuo)), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

16 października 2015 roku

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji

Uzyskując dostęp do dokumentów zawartych na niniejszej stronie internetowej potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z poniższymi informacjami i że zrozumieli Państwo oraz wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nich ograniczenia. Ponadto czytając, uzyskując dostęp lub w inny sposób wykorzystując Dokument Informacyjny, w języku polskim lub w formie roboczego tłumaczenia na język angielski, potwierdzają Państwo, że są związani każdym z ograniczeń przedstawionych w nim lub w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

DOKUMENT INFORMACYJNY ZAMIESZCZONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ LUB W FORMIE ROBOCZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI) („DOKUMENT INFORMACYJNY”) NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”). UZNAJE SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Dokument Informacyjny zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji Banco Santander S.A. („Spółka”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego („Akcje Nowej Emisji” oraz odpowiednio „Podwyższenie”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na wszystkich innych zagranicznych rynkach regulowanych, na których akcje Spółki są notowane (na Hiszpańskich Giełdach Papierów Wartościowych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku). Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony wyłącznie w związku z zamiarem Spółki złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a nie w związku z zamiarem wprowadzenia ich na jakiekolwiek inne rynki regulowane. Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 1.5.(g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którym sporządzenie i publikacja prospektu związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji wyemitowanych w wyniku dokonania Podwyższenia nie jest konieczne, “pod warunkiem, że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty” („Rozporządzenie”) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Dokument Informacyjny, łącznie z wszelkimi innymi informacjami, w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Podwyższeniu w Polsce. Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia. Dokument Informacyjny nie został zatwierdzony ani zarejestrowany przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Meksyku ani w Polsce.

Rozpowszechnianie Dokumentu Informacyjnego, do którego uzyskają Państwo dostęp, w niektórych jurysdykcjach może być niezgodne z prawem. Zwracamy uwagę, że Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Dokumentu Informacyjnego przy założeniu, że są Państwo osobami, którym Dokument Informacyjny może zostać przekazany zgodnie z przepisami prawa w jurysdykcjach, w których się Państwo znajdują lub w których są Państwo rezydentami.

Dokumentu Informacyjny nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy Dokument Informacyjny nie podlega, bezpośrednio lub pośrednio, ogłoszeniu, publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub do tych krajów. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji.
Akcje Nowej Emisji objęte Dokumentem Informacyjnym nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, notyfikowane lub dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju poza Hiszpanią, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Polską, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem lub innymi obowiązującymi przepisami. Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych poza powyższymi krajami. Inwestorzy zobowiązani są do zaznajomienia się z odpowiednimi przepisami, które mogą ich obowiązywać w związku z notowaniem akcji na Giełdach Papierów Wartościowych w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja za pośrednictwem Hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (Mercado Continuo)), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

10 kwietnia 2015 roku

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji

Uzyskując dostęp do dokumentów zawartych na niniejszej stronie internetowej potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z poniższymi informacjami i że zrozumieli Państwo oraz wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nich ograniczenia. Ponadto czytając, uzyskując dostęp lub w inny sposób wykorzystując Dokument Informacyjny, w języku polskim lub w formie roboczego tłumaczenia na język angielski, potwierdzają Państwo, że są związani każdym z ograniczeń przedstawionych w nim lub w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

DOKUMENT INFORMACYJNY ZAMIESZCZONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ LUB W FORMIE ROBOCZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI) („DOKUMENT INFORMACYJNY”) NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”). UZNAJE SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Dokument Informacyjny zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji Banco Santander S.A. („Spółka”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego („Akcje Nowej Emisji” oraz odpowiednio „Podwyższenie”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na wszystkich innych zagranicznych rynkach regulowanych, na których akcje Spółki są notowane (na Hiszpańskich Giełdach Papierów Wartościowych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku). Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony wyłącznie w związku z zamiarem Spółki złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a nie w związku z zamiarem wprowadzenia ich na jakiekolwiek inne rynki regulowane. Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 1.5.(g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którym sporządzenie i publikacja prospektu związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji wyemitowanych w wyniku dokonania Podwyższenia nie jest konieczne, “pod warunkiem, że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty” („Rozporządzenie”) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Dokument Informacyjny, łącznie z wszelkimi innymi informacjami, w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Podwyższeniu w Polsce. Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia. Dokument Informacyjny nie został zatwierdzony ani zarejestrowany przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Meksyku ani w Polsce.

Rozpowszechnianie Dokumentu Informacyjnego, do którego uzyskają Państwo dostęp, w niektórych jurysdykcjach może być niezgodne z prawem. Zwracamy uwagę, że Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Dokumentu Informacyjnego przy założeniu, że są Państwo osobami, którym Dokument Informacyjny może zostać przekazany zgodnie z przepisami prawa w jurysdykcjach, w których się Państwo znajdują lub w których są Państwo rezydentami.

Dokumentu Informacyjny nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy Dokument Informacyjny nie podlega, bezpośrednio lub pośrednio, ogłoszeniu, publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub do tych krajów. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji.
Akcje Nowej Emisji objęte Dokumentem Informacyjnym nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, notyfikowane lub dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju poza Hiszpanią, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Polską, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem lub innymi obowiązującymi przepisami. Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych poza powyższymi krajami. Inwestorzy zobowiązani są do zaznajomienia się z odpowiednimi przepisami, które mogą ich obowiązywać w związku z notowaniem akcji na Giełdach Papierów Wartościowych w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja za pośrednictwem Hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (Mercado Continuo)), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

13 stycznia 2015 roku

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji

Uzyskując dostęp do dokumentów zawartych na niniejszej stronie internetowej potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z poniższymi informacjami i że zrozumieli Państwo oraz wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nich ograniczenia. Ponadto czytając, uzyskując dostęp lub w inny sposób wykorzystując Dokument Informacyjny, w języku polskim lub w formie roboczego tłumaczenia na język angielski, potwierdzają Państwo, że są związani każdym z ograniczeń przedstawionych w nim lub w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

DOKUMENT INFORMACYJNY ZAMIESZCZONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ LUB W FORMIE ROBOCZEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI) („DOKUMENT INFORMACYJNY”) NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”). UZNAJE SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Dokument Informacyjny zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji Banco Santander S.A. („Spółka”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego („Akcje Nowej Emisji” oraz odpowiednio „Podwyższenie”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na wszystkich innych zagranicznych rynkach regulowanych, na których akcje Spółki są notowane (na Hiszpańskich Giełdach Papierów Wartościowych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku). Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony wyłącznie w związku z zamiarem Spółki złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a nie w związku z zamiarem wprowadzenia ich na jakiekolwiek inne rynki regulowane. Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 1.5.(g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którym sporządzenie i publikacja prospektu związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji wyemitowanych w wyniku dokonania Podwyższenia nie jest konieczne, “pod warunkiem, że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty” („Rozporządzenie”) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Dokument Informacyjny, łącznie z wszelkimi innymi informacjami, w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Podwyższeniu w Polsce. Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia. Dokument Informacyjny nie został zatwierdzony ani zarejestrowany przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Meksyku ani w Polsce.

Rozpowszechnianie Dokumentu Informacyjnego, do którego uzyskają Państwo dostęp, w niektórych jurysdykcjach może być niezgodne z prawem. Zwracamy uwagę, że Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Dokumentu Informacyjnego przy założeniu, że są Państwo osobami, którym Dokument Informacyjny może zostać przekazany zgodnie z przepisami prawa w jurysdykcjach, w których się Państwo znajdują lub w których są Państwo rezydentami.

Dokumentu Informacyjny nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy Dokument Informacyjny nie podlega, bezpośrednio lub pośrednio, ogłoszeniu, publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub do tych krajów. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji.
Akcje Nowej Emisji objęte Dokumentem Informacyjnym nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, notyfikowane lub dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju poza Hiszpanią, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Polską, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem lub innymi obowiązującymi przepisami. Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych poza powyższymi krajami. Inwestorzy zobowiązani są do zaznajomienia się z odpowiednimi przepisami, które mogą ich obowiązywać w związku z notowaniem akcji na Giełdach Papierów Wartościowych w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja za pośrednictwem Hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (Mercado Continuo)), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Meksyku i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

Ład Korporacyjny

16 lutego 2016
25 lutego 2015
3 grudnia 2014

Grupa Santander na świecie

147 mln

klientów

Jeden z największych

banków na świecie

11 520

oddziałów

Grupa Santander na świecie

Źródło: Annual Report 2018