Archiwum raportów

21-12-2009

Daty przekazywania raportów okresowych (Raport bieżący nr 25/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2010 raportów okresowych:

 • Raport roczny jednostkowy za 2009 r. - 3.03.2010 r.
 • Skonsolidowany raport roczny za 2009 r. – 3.03.2010 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r.- 13.05.2010 r.
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r. - 28.07.2010 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. - 9.11.2010 r.

Ponadto Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 oraz §101 ust. 2 i §102 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)

 

19-11-2009

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 24/2009)

Członek Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że w dniu 16 listopada 2009 r. sprzedał 278 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 183,70 zł, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

23-10-2009

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2009 r. SAB QSr 3 2009 (Raport bieżący nr 23/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego 3Q 2009, podaną w raporcie bieżącym nr 62/2008, z dnia 13 listopada 2009 roku na dzień 12 listopada 2009 roku.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz.259)

25-09-2009

Fitch podtrzymał rating Banku Zachodniego WBK na poziomie „BBB+”; Perspektywa Negatywna (Raport bieżący nr 22/2009)

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-25 września 2009: Fitch Ratings podtrzymał dzisiaj ratingi dla Banku Zachodniego WBK („BZ WBK”): rating podmiotu („IDR”) „BBB+” (potrójne B z plusem), rating krótkoterminowy „F2”, rating indywidualny „C”, rating wsparcia „3”. Perspektywa ratingu podmiotu jest Negatywna. Minimalny rating wsparcia został podtrzymany na poziomie „BB” (podwójne B).

Według Fitch Ratings BZ WBK nie może polegać na wsparciu od większościowego akcjonariusza Allied Irish Banks (AIB, posiadającego rating „A-”(pojedyncze A z minusem)/Perspektywa Stabilna) ze względu na niski rating indywidualny AIB („D/E”). Dlatego rating podmiotu i rating krótkoterminowy BZ WBK są oparte na indywidualnej sile banku odzwierciedlonej w ratingu indywidualnym na poziomie „C”. Rating wsparcia uwzględnia średnie, według Fitch, prawdopodobieństwo wsparcia, jakie BZ WBK mógłby otrzymać gdyby było to potrzebne od państwa polskiego.

Ratingi podmiotu, krótkoterminowego i indywidualny odzwierciedlają silną i zdywersyfikowaną bazę depozytową banku, ograniczone niedopasowania w bilansie, relatywnie niską ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych, oraz solidną, chociaż pogarszającą się rentowność w bieżącym roku. Uwzględniają ponadto wysoką płynność i adekwatny poziom kapitałów, lecz także koncentrację portfela kredytowego.

Negatywna perspektywa ratingu uwzględnia mniej korzystne otoczenie działalności bankowej wpływające na spadek rentowności operacyjnej przed kosztami ryzyka, wzrost portfela należności zagrożonych i kosztów ryzyka oraz niższe pokrycie rezerwami należności zagrożonych. Jakość aktywów BZ WBK pogorszyła się znacznie: udział należności zagrożonych wzrósł na koniec pierwszego półrocza 2009 do 4,5% należności brutto z 2,4% rok wcześniej, ale pozostaje lepsza niż średnia w sektorze. Ekspozycja banku na sektor nieruchomości komercyjnych (32% portfela kredytowego) pozostaje źródłem niepokoju gdyż w dużej mierze odpowiada za szybki przyrost należności zagrożonych. Jakość pozostałych segmentów portfela kredytowego również się pogorszyła, ale w mniejszym stopniu. Jednakże, ekspozycje wobec klientów korporacyjnych, sektora MŚP i kredyty konsumpcyjne przyczyniły się w znacząco do wzrostu kosztów ryzyka, które wyniosły 1,56% średnich kredytów brutto w stosunku rocznym w pierwszym półroczu 2009.

Rosnącym kosztom ryzyka towarzyszył spadek wyniku operacyjnego przed kosztami ryzyka ze względu na spadające marże, wolniejszy wzrost wolumenów i spadek dochodów pozaodsetkowych. Chociaż wynik operacyjny przed kosztami ryzyka może ulec poprawie w drugim półroczu 2009, to koszty ryzyka mogą nadal rosnąć, szczególnie ze wzrostem stopy bezrobocia. Rynek nieruchomości w Polsce przejawia oznaki stabilizacji w niektórych segmentach, ale wciąż nie ma wyraźnych sygnałów poprawy sytuacji. Z tych względów Fitch będzie dokładnie monitorował jakość aktywów banku, w szczególności ekspozycji na sektor nieruchomości komercyjnych. Obniżka ratingu jest prawdopodobna, jeśli presja na wyniki utrzyma się ze względu na dalszy wzrost kosztów ryzyka, pogorszenie wyniku operacyjnego przed kosztami rezerw lub kombinację tych dwóch czynników.
BZ WBK jest piątym, co do wielkości sumy bilansowej bankiem w Polsce z około 5% udziałem w aktywach sektora. Bank posiada sieć 514 oddziałów. AIB posiada 70,4% udział w kapitale banku. Podstawowe obszary działalności BZ WBK to bankowość detaliczna i korporacyjna uzupełniana przez leasing, zarządzanie aktywami i usługi maklerskie. Bank posiada również udziały w spółkach ubezpieczeniowych kontrolowanych przez Aviva, w tym dwie spółki joint venture i 10% udział w największym funduszu emerytalnym.

Kontakty:
Artur Szeski, Warszawa, Tel: + 48 22 338 6292; Michał Bryks, + 48 22 338 6293.

Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

Podstawa prawna:

paragraf 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 sprawie informacji bieżących i okresowych

10-09-2009

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku oraz jednolity tekst Statutu Banku (Raport bieżący nr 21/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 10 września 2009 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu wpisu w dniu 26 sierpnia 2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 729 602 840 ( siedemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwa tysiące osiemset czterdzieści ) złotych do kwoty 730 760 130 (siedemset trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) złotych, czyli o kwotę 1 157 290 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) złotych. Podwyższony kapitał został w całości opłacony.

Powyższa rejestracja kapitału zakładowego Banku przez sąd nastąpiła w wyniku rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 lipca 2009 r. 115 729 akcji Banku serii H, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z Programem Motywacyjnym, wprowadzonym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Od dnia 10 lipca 2009 r., tj. od dnia rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 115 729 akcji serii H, kapitał zakładowy Banku wynosi 730 760 130 (siedemset trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) złotych i jest podzielony na 73 076 013 (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście) akcji, o wartości nominalnej 10 zł każda, tj.:

 • 5 120 000 akcji serii A,
 • 24 073 akcji serii B,
 • 22 155 927 akcji serii C,
 • 1 470 589 akcji serii D,
 • 980 393 akcji serii E,
 • 2 500 000 akcji serii F,
 • 40 009 302 akcji serii G,
 • 115 729 akcji serii H.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi od dnia 10 lipca 2009 r. 73 076 013.

Jednocześnie Bank przedstawia tekst jednolity Statutu Banku Zachodniego WBK S.A., uwzględniający zmiany zarejestrowane w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez sąd, w związku z objęciem akcji serii H , a także dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu.

Dotychczasowe brzmienie §10 Statutu Banku:

„§10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 729.602.840 (siedemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwa tysiące osiemset czterdzieści) złotych i podzielony jest na 72.960.284 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

 • 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
 • 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
 • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G.”

Aktualne brzmienie §10 Statutu Banku:

㤠10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 730.760.130 (siedemset trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści ) złotych i podzielony jest na 73.076.013 (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

 • 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
 • 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
 • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
 • 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”;

Dotychczasowe brzmienie §10a:

㤠10 a

 1. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Banku wynosi 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda w liczbie nie większej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy).
 3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego.
 4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).
 5. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.”

Aktualne brzmienie §10a:

㤠10 a

 1. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Banku wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
 2. (uchylony).
 3. (uchylony).
 4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).
 5. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.”

Bank informował o przyjęciu Programu Motywacyjnego raportem bieżącym nr 27/2006 (uchwały Walnego Zgromadzenia) oraz o realizacji Programu Motywacyjnego raportami bieżącymi nr 15/2009, 18/2009, 19/2009 i 20/2009.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 i §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

15-07-2009

Objęcie akcji banku przez członków Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego 2006. (Raport bieżący nr 20/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 10 lipca 2009 r. ośmiu członków Zarządu Banku objęło - w ramach Programu Motywacyjnego 2006 r., na podstawie zapisów dokonanych poza okresem zamkniętym - akcje Banku serii H, zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem PLBZ00000044, po cenie 10 zł każda.

Łączna liczba akcji objętych przez członków Zarządu Banku wynosi 23 084, z czego dwóch członków Zarządu objęło po 3 591 akcji każdy, trzech członków Zarządu po 3 397 akcji każdy i każdy z kolejnych członków Zarządu 2 530 akcji, 1 606 akcji i 1 575 akcji.

Bank informował o przyjęciu Programu Motywacyjnym 2006 raportem bieżącym nr 27/2006 (uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku) oraz o realizacji tego Programu raportami nr 15/2009, 18/2009 i 19/2009.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

08-07-2009

Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie (Raport bieżący nr 19/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej również Bank) informuje, co następuje:

W dniu 8 lipca 2009 r. Bank Zachodni WBK S.A. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczący rejestracji w dniu 10 lipca 2009 r. akcji serii H wyemitowanych przez Bank w związku z Programem Motywacyjnym wprowadzonym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (w/w uchwała opublikowana w formie raportu bieżącego nr 27/2006) o następującej treści:

„Informujemy, że w dniu 10 lipca 2009 r. w Krajowym Depozycie nastąpi asymilacja akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. oznaczonych kodem PLBZ 00000036 oraz rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: Emitent – Bank Zachodni WBK S.A.
Kod ISIN – PLBZ 00000044
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych – 115.729 akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A. – Nr 219/09 z dnia 16.06.2009 r.
Łączna liczba papierów po operacjach – 73.076.013”

Podstawa prawna:

Par. 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259)

08-07-2009

Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz ustalenie daty pierwszego notowania i ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji (Raport bieżący nr 18/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej również Bank) informuje, co następuje:

W dniu 7 lipca 2009 r. Bank Zachodni WBK S.A. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uchwałę Zarządu GPW z dnia 7 lipca 2009 r. dotyczącą dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 28.751.782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F Banku, a także dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wszystkich akcji serii H, wyemitowanych w związku z Programem Motywacyjnym, wprowadzonym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (w/w uchwała opublikowana w formie raportu bieżącego nr 27/2006,) o następującej treści:

Uchwała Nr 297/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji
zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i H spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda:

 1. 920.800 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset) akcji serii A,
 2. 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje serii B,
 3. 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji serii C,
 4. 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii D,
 5. 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii E,
 6. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F,
 7. 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji serii H.

§ 2

Na podstawie § 38 ust 1 i ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 10 lipca 2009r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BANK ZACHODNI WBK S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 lipca 2009r.:

 1. asymilacji akcji, o których mowa w § 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) i 6), z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym,
 2. rejestracji akcji, o których mowa w § 1 pkt 7), i oznaczenia ich kodem „PLBZ00000044”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie w dniu 7 lipca 2009 r. Bank otrzymał z Krajowego Depozytu Papierów S.A. informację o podjęciu uchwały nr 247/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 lipca 2009 r. o następującej treści:

§ 1

Na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz § 43 ust. 1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Bank Zachodni WBK S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać w dniu 10 lipca 2009 r. asymilacji 28.751.782 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank Zachodni WBK S.A. oznaczonych kodem PLBZ00000036 z akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Bank Zachodni WBK S.A. oznaczonymi kodem PLBZ00000044.

§ 2

Akcje objęte asymilacją otrzymają kod PLBZ00000044.

§3

Informacja o liczbie akcji oznaczonych kodem PLBZ00000044 po dokonaniu asymilacji, o której mowa w §1, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Bank oświadcza, że wyłączną przyczyną wystąpienia przez Bank o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 28 751 782 sztuk akcji Banku serii A, B, C, D, E i F jest zmiana przepisów regulujących zasady dopuszczania akcji do obrotu na tym rynku. Występując do zarządu GPW z wnioskiem o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wymogiem było, by Bank objął w/w wnioskiem akcje serii A, B, C, D, E i F wyemitowane przez Bank.

Podstawa prawna:

Par. 34 ust. 1 pkt 2, 3 i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259)

24-06-2009

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport bieżący nr 17/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła, zgodnie §32 pkt 10 Statutu Banku oraz normami zawodowymi, uchwałę w sprawie wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

 • przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku (I półrocze 2009r),
 • badania sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku za rok 2009.

Dane o wybranym podmiocie:

KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 458.

Bank korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Banku za poprzednie lata obrotowe.
Ponadto Bank korzystał - w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i wewnętrzne polityki, zapewniające odpowiedni poziom bezstronności i niezależności audytora - z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego, świadczonych przez inne spółki z grupy KPMG

Umowy Banku z KPMG Audyt Sp. z o.o. mają zostać zawarte na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23-06-2009

Dywidenda od spółek Grupy Aviva (Raport bieżący nr 16/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. jako akcjonariusz spółek z Grupy Aviva niniejszym informuje:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. kwotę 18.459.380,00 zł . Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 1 lipca 2009r,
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu od Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. kwotę 50.000.000,00 zł . Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 3 lipca 2009r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

10-06-2009

Zakończenie subskrypcji akcji serii H wyemitowanych w związku z Programem Motywacyjnym (Raport bieżący nr 15/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej również Bank) informuje, co następuje:

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H, wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki w związku z Programem Motywacyjnym wprowadzonym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (w/w uchwały opublikowane w formie raportu bieżącego nr 27/2006), Bank przedstawia dane dotyczące subskrypcji akcji serii H:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii H:
a) data rozpoczęcie subskrypcji: 15 maja 2009 r.,
b) data zakończenie subskrypcji: 29 maja 2009 r.

2) data przydziału akcji serii H: przydział nastąpił z chwilą otrzymania przez Bank listy subskrybentów tj. 2 czerwca 2009 r.,

3) liczba akcji serii H objętych subskrypcją : 115 729,

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 0%,

5) liczba akcji serii H, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji : 115 729,

6) liczba akcji serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 115 729,

7) cena po jakiej akcje serii H były obejmowane: 10 zł. za jedną akcję,

8) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii H objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 86 osób (nie było podziału na transze),

9) liczba osób, którym przydzielono akcje serii H w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 86 osób ( nie było podziału na transze )

10) ze względu na warunkowy charakter podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisję akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego, umowy o subemisję nie zostały zawarte,

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji serii H objętych ofertą i ceny emisyjnej : 1.157.290 zł.

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 35. 000 zł. z tytułu wynagrodzenia dla Domu Maklerskiego BZWBK S.A. za udział w przeprowadzeniu oferty
b) z powodu nie zawarcia umów o subemisję – bez kosztów wynagrodzenia subemitentów,
c) z powodu braku obowiązku przeprowadzenia oferty w trybie oferty publicznej (oferta skierowana do mniej niż 100 osób) i tym samym braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego - bez kosztów sporządzenia prospektu
d) promocja oferty - bez kosztów promocji Powyższe koszty emisji akcji serii H zostały ujęte w rachunku zysków i strat Banku.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję serii H wyniósł: 0,302 zł.

Podstawa prawna:

Par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259).

26-05-2009

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez ZWZA (raport bieżący nr 14/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2009 r. powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 13 maja 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 21 kwietnia 2009 r. (sygn. akt. WR. VI NS-REJ.KRS/006011/09/175).

Tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający dokonane zmiany, został zawarty w raporcie bieżącym nr 10 /2009 z dnia 21.04.2009 r.

Previous wording:
Dotychczasowa treść:
§7 ust. 2 pkt 7) lit g)
"g) świadczeniu usług leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych, franchisingowych, submisji inwestycyjnych i usługowych," .

Dokonana zmiana:
§7 ust. 2 pkt 7) lit g)
"g) świadczeniu usług leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych, subemisji inwestycyjnych i usługowych,".

Dotychczasowa treść:
§7 ust. 2 pkt 11)
„11) pośrednictwie ubezpieczeniowym i pośrednictwie w sprzedaży produktów leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych i franchisingowych,”.

Dokonana zmiana:
§7 ust. 2 pkt 11)
„11) pośrednictwie ubezpieczeniowym i pośrednictwie w sprzedaży produktów leasingowych, faktoringowych i forfaitingowych,”.

Dokonana zmiana:
w §32 dodano pkt 18) w brzmieniu:
„18) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki kontroli wewnętrznej.”.

Dotychczasowa treść:
§37 ust. 3 pkt 2)
„2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie siecią oddziałów.”.

Dokonana zmiania:
„2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie bankowością inwestycyjną.”.

Dotychczasowa treść:
§42 ust. 6
„6. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego.”.

Dokonana zmiana:
§42 ust. 6
„6. Wynagrodzenie kierującego komórką audytu wewnętrznego jest ustalane na podstawie opinii Przewodniczącego Komitetu Audytu i Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji.”.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

21-04-2009

ZWZA BZ WBK S.A - wykaz akcjonariuszy powyżej 5% (raport bieżący nr 13/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A., które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 r., był AIB European Investments Limited, z siedzibą w Dublinie. AIB European Investments Limited przysługiwało 51 413 790 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 91,38% głosów na tym zgromadzeniu i 70,5% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

21-04-2009

Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 12/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie:

 • Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu,
 • Paul Barry - członek Zarządu,
 • Andrzej Burliga - członek Zarządu
 • Declan Flynn - członek Zarządu,
 • Justyn Konieczny - członek Zarządu,
 • Janusz M. Krawczyk - członek Zarządu,
 • Jacek Marcinowski - członek Zarządu,
 • Michael McCarthy - członek Zarządu,
 • Marcin Prell - członek Zarządu
 • Mirosław Skiba - członek Zarządu,
 • Feliks Szyszkowiak - członek Zarządu

Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu. W Banku Zachodnim WBK (wówczas Bank Zachodni) pracuje od 1998 roku, Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei. Karierę zawodową Mateusz Morawiecki rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993-1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing, W 1995 roku odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996-97 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 roku został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 roku do 2001 roku pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 roku Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK., w maju 2007r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

Mateusz Morawiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paul Barry – rocznik 1961. Jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants, Chartered Institute of Secretaries and Administrators, Institute of Bankers. Uczestniczył również w szeregu programów organizowanych przez Irish Management Institute. Z sektorem bankowym jest związany od początku swej kariery zawodowej, czyli od podjęcia pracy w Obszarze Bankowości Detalicznej w AIB w 1979 roku. W 1985 r. przeszedł do działu kontroli finansowej (Financial Control) w AIB Bank, gdzie zajmował się między innymi rachunkowością finansową i kosztami. W 1992 r. Paul Barry pracował w Poznaniu, w zorganizowanym przez AIB międzynarodowym zespole konsultantów działającym w WBK, gdzie był odpowiedzialny za kwestie związane z budżetem oraz rachunkowością finansową. Następne 6 lat spędził w Londynie, w AIB Group Treasury Britain, gdzie osiągnął bardzo dobre wyniki, zarówno w obszarze finansów, jak i rozwoju zasobów ludzkich. Udało mu się również scentralizować dział finansów i przenieść go do Dublina. W 2001 r. Paul Barry objął w AIB Bank stanowisko Dyrektora ds. Rentowności i Kosztów. Zakres jego obowiązków obejmował nadzór nad rentownością produktów, kosztami jednostkowymi oraz rachunkiem kosztów działań. Kolejne trzy lata Paul Barry pracował jako Senior Finance Manager. W tym czasie odpowiadał za wdrażanie głównych zmian w Global Treasury Finance. Pełnił również funkcję Dyrektora ds. Wsparcia Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALM) w Republice Irlandii. Do jego obowiązków należało wspieranie procesu i Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO).

Paul Barry nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Burliga urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1992-1995 Andrzej Burliga pracował w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, a w 1995 roku rozpoczął pracę w Banku Zachodnim SA. W latach 1995-1998 pracował w Departamencie Skarbu Banku Zachodniego SA, gdzie pełnił funkcje Dealera, następnie Senior Dealera i Chief Dealera. W latach 1998-2001 był zastępcą, a następnie Dyrektorem w Departamencie Skarbu Banku Zachodniego SA, a w latach 2001-2006 Dyrektorem Departamentu Zarządzania Ryzykiem Banku Zachodniego WBK. W roku 2006 został zastępcą szefa Pionu Zarządzania Ryzykiem BZWBK odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie najważniejszymi ryzykami w Grupie BZWBK, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym. Andrzej Burliga ukończył liczne szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem, a także zarządzania, w tym m. in. INSEAD International Executives Development Programme, BZWBK Development Programme for Executives, LMC Consulting - Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association). Obecnie jest Członkiem Zarządu BZWBK, odpowiedzialnym za Pion Zarządzania Ryzykiem.

Andrzej Burliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Declan Flynn jest Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK od stycznia 2001 roku (wcześniej Członek Zarządu WBK) i odpowiada za Pion Kredytowy, jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing, spółki zależnej BZWBK. Bankier o dwudziestosiedmioletnim doświadczeniu w zakresie bankowości detalicznej w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował w Allied Irish Bank. Declan Flynn posiada dyplom z zarządzania i jest członkiem Brytyjskiego Instytutu Zarządzania.

Declan Flynn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Justyn Konieczny rocznik 1956. Członek Zarządu, od 2001 roku nadzorujący Pion Bankowości Inwestycyjnej. W Banku Zachodnim WBK (wówczas Wielkopolski Bank Kredytowy) pracuje od roku 1996 – najpierw był doradcą prezesa Zarządu, a następnie tworzył i kierował Pionem Bankowości Inwestycyjnej.??Justyn Konieczny jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, gdzie odbył również studia podyplomowe. W 1991 roku uzyskał licencję maklera giełdowego, a w roku 2006 ukończył Advanced Managemant Program w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych.??Pracę w instytucjach finansowych Justyn Konieczny rozpoczął w 1988 roku od prywatnego doradztwa i usług maklerskich. W latach 1991-1996 pracował w Banku Śląskim, najpierw jako zastępca dyrektora Domu Maklerskiego, a następnie doradca prezesa Zarządu. W latach 1992-1993 był prezesem Związku Maklerów Papierów Wartościowych oraz – w tym samym okresie – członkiem Komisji Papierów Wartościowych, a w latach 1991-1994 członkiem Rady Maklerów Związku Maklerów Papierów Wartościowych. Justyn Konieczny jest autorem książki „Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce”.

Justyn Konieczny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Janusz M. Krawczyk od 2000 roku był Członkiem Zarządu - najpierw Banku Zachodniego, później zaś Banku Zachodniego WBK. Kieruje Pionem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Janusz Krawczyk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie po studiach był pracownikiem naukowo-dydaktycznym. W latach 1984-1986 pracował na kontrakcie zagranicznym w Iraku. Radny Rady Miasta Krakowa pierwszej kadencji (1990-1994), w latach 1990-1992 członek Zarządu Miasta Krakowa odpowiedzialny za przedsiębiorstwa komunalne. Karierę menedżerską w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach rozpoczął w 1992 roku w Coca Cola Poland; kontynuował w Pepsi Co. w Polsce, a następnie w europejskiej centrali tego koncernu w Wiedniu,gdzie był Dyrektorem Regionalnym. Potem był Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich w AHOLD Polska. Odbył liczne szkolenia i staże specjalistyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zespołów pracowniczych w Polsce i zagranicą (w tym w Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji, Szwecji, Austrii, Belgii)

Janusz Krawczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Marcinowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, posiada licencję maklerską oraz doradcy w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Od 1995 roku był związany zawodowo z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, gdzie pracował w Pionie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1997-1999 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Zarządzającym w WBK AIB Asset Management, natomiast od kwietnia 2001 roku do początku 2002 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W styczniu 2001 roku Jacek Marcinowski został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu. Obecnie jest odpowiedzialny za Biuro Bancassurance, Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich oraz Departament Private Banking.

Jacek Marcinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michael McCarthy jest od 25 lat zawodowo związany z Grupą AIB. Pracował na różnych stanowiskach w Bankowości Detalicznej, Korporacyjnej oraz Komercyjnej, zarówno w Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii. W 2003 roku Michael objął stanowisko Dyrektora Obszaru Usług Kartowych AIB, obsługującego Irlandię oraz Wielką Brytanię. W kolejnych latach ta linia biznesowa znacząco się rozwinęła i AIB stał się największym emitentem kart w Irlandii oraz uzyskał mocną, niszową pozycję na rynku brytyjskim. W grudniu 2008 roku Michael McCarthy został powołany na stanowisko Dyrektora Pionu Bankowości Biznesowej BZWBK. Michael jest członkiem Irlandzkiego Instytutu Menadżerów Bankowości (The Institute of Bankers in Ireland) oraz posiada tytuł MBA z wyróżnieniem, który mu został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Manchesterze (Manchester Business School).

Michael McCarthy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marcin Prell – rocznik 1964; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1993 roku radca prawny, a od 2006 r. jest członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, nadzorującym Pion Prawny i Compliance. Z Grupą BZWBK związany zawodowo od 1993 r. W latach 2001-2006 pełnił funkcję dyrektora Banku Zachodniego WBK, kierującego Obszarem Prawnym, w 2001 r. – członka Zarządu WBK oraz członka Komitetu Sterującego fuzją WBK i Banku Zachodniego. W latach 1994-2000 był dyrektorem WBK i prokurentem, w okresie od 1993 do 1994 r. – zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego WBK, w latach 1993-1994 – radcą Centralnego Biura Maklerskiego WBK. W 1993 r. Marcin Prell był doradcą prezesa Zarządu Wielkopolskiego Banku Rolniczego, w latach 1992-1993 – konsultantem prawnym w Wojtczak Investment Ltd., a w latach 1991- 1992 – konsultantem prawnym w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego SA w Poznaniu. Marcin Prell jest członkiem Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich. Sprawował funkcje sędziego Sądu Giełdowego oraz był członkiem Komisji Etyki Związku Banków Polskich. Absolwent licznych studiów specjalistycznych z zakresu finansów i zarządzania, w tym Advanced Management Programme w Wharton University of Pennsylwania w Stanach Zjednoczonych (2007 r.)

Marcin Prell nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mirosław Skiba urodził się w 1966 r. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1992 roku zawodowo związany najpierw z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, następnie z Bankiem Zachodnim WBK. Był między innymi dyrektorem oddziału, dyrektorem Regionu Wielkopolska Północ, a od 2002 roku dyrektorem Makroregionu Poznań. W marcu 2008 roku Mirosław Skiba został powołany na funkcję dyrektora Makroregionu Warszawa BZWBK, gdzie odpowiadał za realizację celów biznesowych, relacje z klientami oraz rozbudowę sieci placówek. Mirosław Skiba był i jest członkiem wielu komitetów działających w Grupie BZWBK (m.in. Komitetu Kredytowego oraz Komitetu Rezerw) oraz – od 2003 roku – przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund SA. Mirosław Skiba jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Mirosław Skiba nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Feliks Szyszkowiak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z Bankiem Zachodnim WBK, a wcześniej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, jest związany od 1990 roku. W latach 1999-2001 zarządzał Obszarem IT i Rozwoju Oddziałów WBK, a od 2001 roku kierował początkowo we Wrocławiu, a później w całym Banku Programem B1 wprowadzającym nowy system informatyczny w BZWBK. W 2002 roku Feliks Szyszkowiak zarządzał Obszarem Wspierania Sieci Oddziałów BZWBK we Wrocławiu, a obecnie jest Członkiem Zarządu BZWBK. Do lipca 2007 roku podlegał mu Pion Zarządzania Ryzykiem, a teraz kieruje Pionem Wspierania Biznesu.

Feliks Szyszkowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

21-04-2009

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 11/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2009 r. pan James Edward O’Leary złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 21 kwietnia 2009 r., bez podania przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

21-04-2009

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 10/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2009 r.

08-04-2008

Treść projektów uchwał na ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 09/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 21 kwietnia 2009 r.

20-03-2009

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008 (Raport bieżący nr 8/2009)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w 2008 roku bank przekazał do publicznej wiadomości następujące raporty (podano kolejno: numer raportu, temat raportu, datę przekazania):

Raporty bieżące:

 • 1/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 02-01-2008
 • 2/2008 - Informacja o nabyciu oraz zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 03-01-2008
 • 3/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 08-01-2008
 • 4/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 14-01-2008
 • 5/2008 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2007 r. , 18-01-2008
 • 6/2008 - Daty przekazywania raportów okresowych , 18-01-2008
 • 7/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 25-01-2008
 • 8/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 30-01-2008
 • 9/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 08-02-2008
 • 10/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 18-02-2008
 • 11/2008 - Propozycja dywidendy za rok 2007, 20-02-2008
 • 12/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 22-02-2008
 • 13/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 28-02-2008
 • 14/2008 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007, 28-02-2008
 • 15/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.,06-03-2008
 • 16/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 06-03-2008
 • 17/2008 - Program Motywacyjny III dla Kadry Menedżerskiej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz spółek zależnych, 10-03-2008
 • 18/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 17-03-2008
 • 19/2008 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 26-03-2008
 • 20/2008 - Treść projektów uchwał na ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A., 03-04-2008
 • 21/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 14-04-2008
 • 22/2008 - Powzięte uchwały ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A., 18-04-2008
 • 23/2008 - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję, 18-04-2008
 • 24/2008 - ZWZA BZWBK S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%, 18-04-2008
 • 25/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 18-04-2008
 • 26/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 29-04-2008
 • 27/2008 - Rezygnacja członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., 30-04-2008
 • 28/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 08-05-2008
 • 29/2008 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 20-05-2008
 • 30/2008 - Dywidenda od spółek Grupy CU , 21-05-2008
 • 31/2008 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 28-05-2008
 • 32/2008 - Sprzedaż udziałów Brytyjsko-Polskiego Towarzystwa Finansowego WBK CU sp. z o.o. z/s w Poznaniu, 12-06-2008
 • 33/2008 - Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK, 12-06-2008
 • 34/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 13-06-2008
 • 35/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 18-06-2008
 • 36/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 20-06-2008
 • 37/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 04-07-2008
 • 38/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A , 18-07-200
 • 39/2008 - Powołanie nowego członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., 22-07-2008
 • 40/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 25-07-2008
 • 41/2008 - Bank Zachodni WBK S.A. - nabycie aktywów o znacznej wartości, 31-07-2008
 • 42/2008 - Wpisanie do KRS zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez ZWZA, 31-07-2008
 • 43/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 04-08-2008
 • 44/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 06-08-2008
 • 45/2008 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki BZWBK Finanse & Leasing S.A.., 07-08-2008
 • 46/2008 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki BZWBK Leasing S.A., 07-08-2008
 • 47/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 11-08-2008
 • 48/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.. 24-09-2008
 • 49/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.. 26-09-2008
 • 50/2008 - Informacja o nabyciu przez BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji BZWBK S.A., 03-10-2008
 • 51/2008 - Informacja o nabyciu przez BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji BZWBK S.A. 21-10-2008
 • 52/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 21-10-2008
 • 53/2008 - Informacja o nabyciu przez BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji Banku Zachodniego WBK S.A., 22-10-2008
 • 54/2008 - Wykup i umorzenie obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II PEOL., 23-10-2008
 • 55/2008 - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 23-10-2008
 • 56/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 31-10-2008
 • 56/2008 – Korekta raportu bieżącego nr 56/2008 z dnia 31.10.2008 zawierającego informację o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 12-11-2008
 • 57/2008 - Wykup i umorzenie obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych., 10-11-2008
 • 58/2008 - Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. , 12-11-2008
 • 59/2008 - Informacja o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. obligacji Banku Zachodniego WBK S.A., 13-11-2008
 • 60/2008 - Fitch umieścił rating podmiotu i rating krótkoterminowy BZ WBK na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, 28-11-2008
 • 61/2008 - Wykup i umorzenie obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II PEOL.01-12-2008
 • 62/2008 - Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2009 , 16-12-2008
 • 63/2008 - Zmiana w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.,17-12-2008

Raporty okresowe:

 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2007, 20-02-2008
 • Raport roczny za 2007 rok (SAB-R 2007), 20-02-2008
 • Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok (SAB-RS 2007), 20-02-2008
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2008 roku (SAB-QSr 1/2008), 08-05-2008
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za II kwartał 2008 roku (SAB-QSr 2/2008), 30-07-2008
 • Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2008 roku (SAB-PSr 2008), 30-07-2008
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2008 roku (SAB-QSr 3/2008), 06-11-2008

Oryginały raportów znajdują się w Banku Zachodnim WBK S.A. w Poznaniu, plac Andersa 5, XIII piętro. Raporty bieżące i okresowe bank zamieszcza na swojej stronie internetowej www.bzwbk.pl

Podstawa prawna:

Art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

17-03-2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 7/2009)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S. A. informuje, że na dzień 21 kwietnia 2009 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu „Mercure-Panorama” przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2008.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2008.
 • Podział zysku.
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku.
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku.
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
 • Zmiany Statutu Banku.
 • Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku.
 • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 14 kwietnia 2009 r. do godz. 16:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. 02. 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

16-03-2009

Odstąpienie od przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r. (Raport bieżący nr 6/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. w dniu 16.12.2008 r. podał do publicznej wiadomości (raport bieżący nr 62/2008) daty przekazania w 2009 r. raportów okresowych, w tym datę przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r. - 05.08.2009 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Bank Zachodni WBK S.A. informuje, iż na podstawie §101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

02-03-2009

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 4 kwartał 2008 r. (Raport bieżący nr 5/2009)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A informuje, że w wersji polskiej „Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 4 kwartał 2008 r.”, opublikowanej dnia 2 marca 2009r., w „Skonsolidowanym rachunku zysków i strat” zamieszczonym na stronie 5, w pozycji „Zysk należny udziałowcom mniejszościowym” za okres 01.10.2008-31.12.2008 r. podano błędną kwotę w wysokości „98 840 tys. zł”, zamiast prawidłowej: „ 16 220 tys. zł. „ Wersja angielska raportu kwartalnego jest prawidłowa.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

24-02-2009

Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 23 lutego 2009r. - korekta (Raport bieżący nr 4/2009)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A informuje, że w wersji angielskiej raportu nr 4/2009 z dnia 23 lutego 2009r. omyłkowo podano datę zawarcia umowy pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a jego spółką zależną BZ WBK Finanse Sp. z o.o. dotyczącej przeniesienia własności akcji i udziałów wybranych spółek zależnych od Banku. Niniejszym dokonuje się następującej korekty: zamiast „19 lutego 2009 r.” powinno być „23 lutego 2009r.” Wersja polska raportu jest prawidłowa.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 rozporządzenia MF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

23-02-2009

Przeniesienie własności akcji i udziałów spółek w ramach Grupy Kapitałowej BZ WBK SA (Raport bieżący nr 4/2009)

Zarząd Spółki Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 23 lutego 2009 roku została zawarta pomiędzy Bankiem a jego spółką zależną BZ WBK Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("BZ WBK Finanse") umowa dotycząca przeniesienia własności akcji i udziałów wybranych spółek zależnych od Banku („Umowa”).

Zgodnie z Umową Bank przeniósł na BZ WBK Finanse własność:

 1. 1.216.919 sztuk akcji BZ WBK Leasing S.A., o łącznej wartości nominalnej 121 691 900,00 zł stanowiących 99,99 % w kapitale zakładowym i głosach posiadanych na walnym zgromadzeniu tej spółki o łącznej wartości równej wartości ewidencyjnej w księgach Banku w kwocie 61.257.096,09 zł. Wartość akcji w księgach BZ WBK Finanse będzie wynosić 61.257.096,09 zł;
 2. 100 udziałów w BZ WBK Faktor Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł stanowiących 100% w kapitale zakładowym i głosach posiadanych na zgromadzeniu wspólników tej spółki, o łącznej wartości równej wartości ewidencyjnej w księgach Banku w kwocie 6.200.073,20 zł. Wartość udziałów w księgach BZ WBK Finanse będzie wynosić 6.200.073,20 zł.

Powyższe akcje i udziały stanowią wkład niepieniężny Banku do kapitału spółki BZ WBK Finanse o łącznej wartości 67 457 169,29 zł., w zamian za który Bank z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego obejmie 11 436 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BZ WBK Finanse.

Wszystkie zbywane aktywa miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Banku i pozostaną długoterminową lokatą kapitałową BZ WBK Finanse .

Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego w BZ WBK Finanse . oraz wniesieniu aportem do tej spółki wyżej wymienionych aktywów Bank nie posiada żadnych akcji BZ WBK Leasing S.A. oraz udziałów w BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi fakt, że aktywa te przekraczają 20% kapitału zakładowego jednostek, których akcje i udziały stanowią przedmiot aktywów finansowych będących przedmiotem transakcji.

Przeniesienie własności ww. akcji i udziałów jest wynikiem reorganizacji przeprowadzanej w ramach Grupy Kapitałowej Banku.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

13-02-2009

Fitch obniżył perspektywę ratingu podmiotu BZ WBK do Negatywnej; a rating wsparcia do „3” (Raport bieżący nr 3/2009)

Fitch Ratings Londyn, Warszawa – 13 lutego 2009. Fitch Ratings obniżył dzisiaj perspektywę rating podmiotu („Long-term IDR”) dla Banku Zachodniego WBK („BZ WBK”) do Negatywnej ze Stabilnej. Rating wsparcia został obniżony do „3” z „2”. Decyzja ratingowa wynika z obniżenia ratingu indywidualnego do „D” z „C” dla dominującego akcjonariusza BZ WBK – Allied Irish Banks („AIB”).

Pozostałe ratingi dla BZ WBK zostały potwierdzone: rating podmiotu („Long-term IDR”) na poziomie „BBB+” (potrójne B z plusem), rating krótkoterminowy („Short-term IDR”) na poziomie F2 i rating indywidualny na poziomie „C”. Jednocześnie Fitch nadał minimalny rating wsparcia („Support Rating Floor”) dla BZ WBK na poziomie „BB” („podwójne B”).

Obniżenie perspektywy ratingu podmiotu dla BZ WBK odzwierciedla fakt, że nie jest on już determinowany przez wsparcie ze strony AIB. Odzwierciedla również pogarszające się środowisko działania polskich banków, które może zaowocować w średnim terminie rosnącą presją na poziom przychodów i wzrostem kosztów rezerw, ograniczając elastyczność finansową BZ WBK. Rating podmiotu i rating krótkoterminowy dla BZ WBK są obecnie oparte na wewnętrznej sile BZ WBK odzwierciedlonej w indywidualnym ratingu banku na poziomie „C”.

Obniżenie ratingu wsparcia dla BZ WBK odzwierciedla niższe prawdopodobieństwo wsparcia ze strony dominującego akcjonariusza wynikające z ratingu indywidualnego AIB na poziomie „D”. Rating wsparcia odzwierciedla aktualnie średnie, według Fitch, prawdopodobieństwo wsparcia, jakie BZ WBK mógłby otrzymać gdyby było to potrzebne od państwa polskiego.

BZ WBK jest piątym, co do wielkości sumy bilansowej bankiem w Polsce z około 5% udziałem w aktywach sektora. Bank posiada sieć 504 oddziały i na koniec czerwca 2008 zatrudniał 9 717 osób.

AIB jest jednym z największych banków w Irlandii. Na koniec czerwca 2008 dysponował kapitałem własnym w wysokości 10,7 mld euro i aktywami wynoszącymi 183mld euro. AIB nabył 60,1% udział w WBK w latach 1995-1996. W 1999 roku AIB nabył od Skarbu Państwa 80% udział w Banku Zachodnim, który następnie w 2001 roku został połączony z WBK. AIB posiada obecnie 70,5% udział w BZ WBK.

Więcej informacji na temat obniżenia ratingu dla AIB jest zawarte w komunikacie ‘Fitch Downgrades Individual Ratings of Two Irish Banks, Affirms IDRs’ z 12 lutego 2009, dostępnym na www.fitchratings.com.

Kontakt:

Artur Szeski, Warszawa, +48 22 338 6292;
Mark Young, Londyn, +44 20 7417 4268

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżacych I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

15-01-2009

Fitch obniżył rating podmiotu BZ WBK do „BBB+”; perspektywa ratingu jest Stabilna (Raport bieżący nr 2/2009)

Fitch Ratings Londyn, Warszawa – 15 stycznia 2009. Fitch Ratings obniżył dzisiaj rating podmiotu („Long-term IDR”) do „BBB+” (potrójne B z plusem) z „A+” (pojedyncze A z plusem) i rating krótkoterminowy rating podmiotu („Short-term IDR”) do „F2” z „F1” dla Banku Zachodniego WBK („BZ WBK”) i usunął oba ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Perspektywa ratingu podmiotu jest stabilna. Jednocześnie Fitch obniżył rating wsparcia dla BZ WBK do „2” z „1”. Rating indywidualny „C” został potwierdzony.

Decyzja ratingowa odzwierciedla obniżenie ratingów dla dominującego akcjonariusza BZ WBK – Allied Irish Banks („AIB”): ratingu podmiotu („Long-term IDR”) do „A” (pojedyncze A) z perspektywą stabilną z „AA-” (podwójne A z minusem) i ratingu indywidualnego do „C” z „B”. Więcej informacji na ten temat jest zawarte w komunikacie ‘Fitch Downgrades 5 Irish Banks; Upgrades Support Ratings; Affirms Covered Bonds’ z 15 stycznia 2009, dostępnym na www.fitchratings.com.

Obniżenie rating podmiotu i ratingu krótkoterminowego dla BZ WBK odzwierciedla niższą zdolność AIB do zapewnienia wsparcia, wynikającą z ratingu indywidualnego AIB na poziomie „C”. Rating podmiotu i rating krótkoterminowy dla BZ WBK są obecnie oparte zarówno na wciąż wysokim prawdopodobieństwie wsparcia, jakie bank mógłby otrzymać, gdyby było to potrzebne, od AIB jak również na wewnętrznej sile BZ WBK odzwierciedlonej w indywidualnym ratingu banku na poziomie „C”.

Potwierdzenie ratingu indywidualnego BZ WBK odzwierciedla jego stabilną pozycję rynkową, solidną strukturę bilansu, rentowność i płynność oraz odpowiedni poziom kapitałów.

BZ WBK jest piątym, co do wielkości sumy bilansowej bankiem w Polsce z około 5% udziałem w aktywach sektora. Bank posiada sieć 504 oddziały i na koniec czerwca 2008 zatrudniał 9 717 osób.

AIB jest jednym z największych banków w Irlandii. Na koniec czerwca 2008 dysponował kapitałem własnym w wysokości 9,1mld euro i aktywami wynoszącymi 183mld euro. AIB nabył 60,1% udział w WBK w latach 1995-1996. W 1999 roku AIB nabył od Skarbu Państwa 80% udział w Banku Zachodnim, który następnie w 2001 roku został połączony z WBK. AIB posiada obecnie 70,5% udział w BZ WBK.

Kontakt:

Artur Szeski, Warszawa, +48 22 338 6292;
Mark Young, Londyn, +44 20 7417 4268

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

15-01-2009

Nabycie udziałów i rejestracja nowej spółki zależnej Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 1/2009)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2009 r. otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 14 stycznia 2009r. nową spółkę BZ WBK Finanse Sp. z o.o.

Bank objął w spółce BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 1000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt) każdy co stanowi 100% w kapitale zakładowym i 100% liczby posiadanych głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Bank objął udziały za łączną kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy).

Głównym przedmiotem działalności spółki będzie działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); leasing finansowy (PKD 64.91.Z), pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).

Nabycie przez Bank udziałów w spółce BZ WBK Finanse Sp. z o.o. ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało dokonane ze środków własnych Banku.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.