Do wypełnienia wniosku będą Ci potrzebne:

 • dane oraz jeden z numerów identyfikacyjnych Twojej firmy (NIP, KRS, REGON);
 • plik z umową o zarządzanie PPK, jeśli została ona wcześniej podpisana w formie papierowej;
 • dane osób z Twojej firmy uprawnionych do: administrowania serwisem PPK, składania zleceń i zawarcia umowy o prowadzenie PPK;
 • decyzja o tym, czy Twoja firma będzie odprowadzała dodatkowe wpłaty dla pracowników i jeśli tak, to w jakiej wysokości;
 • dane osób kontaktowych oraz uprawnionych do zawarcia umowy;
 • plik z dokumentem potwierdzającym umocowanie do zawarcia umowy.
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK - Krok po kroku
4 Styczeń 2021 r.
107.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Treść:
Wyślij

Co dalej? Jak wygląda proces zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

1

Krok 1. Wypełnienie wniosku online

Wypełnij wniosek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w Santander TFI S.A.

2

Krok 2. Weryfikacja wniosku przez instytucję finansową

Santander TFI weryfikuje poprawność Twojego wniosku

3

Krok 3. Wysyłka umowy o zarządzanie PPK

Umowa zostaje potwierdzona – na adres/adresy e-mail administratorów PPK w Twojej firmie zostają wysłane:

 • list powitalny
 • umowa o zarządzanie PPK wraz z załącznikami
 • dostęp (login i jednorazowe hasło) do serwisu PPK dla pracodawcy wraz z instrukcją obsługi serwisu
 • polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dlaczego PPK w Santander TFI?

Prawie 427 000 000 zł

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi prawie 427 mln zł.*

 • 1998

  Ponad 20 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.

 •  

  Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku.

 • 19 mld zł

  Aktywa pod zarządzaniem o wartości ponad 19 mld zł.*

 • 180 000

  Zaufanie ponad 180 tys. Klientów.

*Stan na 30.06.2021 r.

Treści zawarte w serwisie Santander.pl/PPK zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.