Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Dziękujemy za zainteresowanie i wybór PPK w Santander TFI S.A.

Jesteś na etapie zapisu swojej firmy
do Pracowniczego Planu Kapitałowego -
aby to zrobić, wystarczy wypełnić wniosek online.

Wypełnij wniosek PPK Uruchomi się w nowym oknie

Do wypełnienia wniosku będą Ci potrzebne:

 • dane oraz jeden z numerów identyfikacyjnych Twojej firmy (NIP, KRS, REGON);
 • plik z umową o zarządzanie PPK, jeśli została ona wcześniej podpisana w formie papierowej;
 • dane osób z Twojej firmy uprawnionych do: administrowania serwisem PPK, składania zleceń i zawarcia umowy o prowadzenie PPK;
 • decyzja o tym, czy Twoja firma będzie odprowadzała dodatkowe wpłaty dla pracowników i jeśli tak, to w jakiej wysokości;
 • dane osób kontaktowych oraz uprawnionych do zawarcia umowy;
 • plik z dokumentem potwierdzającym umocowanie do zawarcia umowy.

Co dalej? Jak wygląda proces zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

 • 1

  Krok 1. Wypełnienie wniosku online

  Wypełnij wniosek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w Santander TFI S.A.

 • 2

  Krok 2. Weryfikacja wniosku przez instytucję finansową

  Santander TFI weryfikuje poprawność Twojego wniosku

 • 3

  Krok 3. Wysyłka umowy o zarządzanie PPK

  Umowa zostaje potwierdzona – na adres/adresy e-mail administratorów PPK w Twojej firmie zostają wysłane:

  • list powitalny
  • umowa o zarządzanie PPK wraz z załącznikami
  • dostęp (login i jednorazowe hasło) do serwisu PPK dla pracodawcy wraz z instrukcją obsługi serwisu
  • polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dlaczego PPK w Santander TFI?

Ponad 430 000 000 zł

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 430 mln zł.*

 • 1998

  Ponad 25 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.

 • Zespół

  Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku.

 • 21 mld zł

  Aktywa pod zarządzaniem o wartości niemal 21 mld zł.*

 • 220 000

  Zaufanie ponad 220 tys. Klientów.

*Stan na 29.02.2024 r.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Treści zawarte w serwisie Santander.pl/PPK zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.