Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmieniamy sposób pokrywania kosztów funduszu Santander PPK SFIO

29 grudnia 2023

1 stycznia 2024 r. zmieniamy sposób pokrywania kosztów funduszu Santander PPK SFIO (dalej: „Fundusz”). O dotychczasowym sposobie pokrywania kosztów informowaliśmy 11 grudnia 2020 r. oraz 4 stycznia 2021 r.

Dla poniższych subfunduszy wydzielonych w Funduszu:

  • Santander PPK 2060,
  • Santander PPK 2065,

ustalamy, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia wyceny, w którym subfundusz osiągnie wartość aktywów w wysokości 10 000 000,00 zł, Towarzystwo będzie pokrywać koszty tego subfunduszu. Koszty te są określone w art. 50 ust. 1 Ustawy o PPK i statucie Funduszu.

Wyjątkiem są koszty, które:

  • stanowią składnik ceny nabycia składnika aktywów [art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości],
  • pomniejszają zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia składników lokat [rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych],
  • stanowią podatki od pożytków otrzymywanych przez subfundusz.

Koszty te będą w całości pokrywane z aktywów danego subfunduszu, niezależnie od poziomu jego aktywów.

Informacje o zmianie lub ewentualnym odwołaniu decyzji ogłosimy na Santander.pl/TFI.