Informacja o ustaleniu sposobu pokrywania kosztów subfunduszu Santander PPK 2065 wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”) ogłasza, że decyzją Zarządu Towarzystwa, w okresie od dnia pierwszej wyceny subfunduszu Santander PPK 2065, wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO, do dnia wyceny, w którym subfundusz osiągnie wartość aktywów w wysokości 2.000.000,00 zł, koszty subfunduszu będą pokrywane przez Towarzystwo.

Powyższe dotyczy kosztów określonych w art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, za wyjątkiem kosztów, które zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości stanowią składnik ceny nabycia składnika aktywów oraz kosztów pomniejszających zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia składników lokat w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Informacje o zmianie lub ewentualnym odwołaniu decyzji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI.