Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander PPK SFIO

29 grudnia 2023

29 grudnia 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z ogłoszeniem:

Dokument zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami wraz z załączonym do niego statutem funduszu zamieszczamy poniżej:

Aktualizacja dokumentów wynika w szczególności z wprowadzenia zmian dotyczących:

  • zapisów odnośnie zasad inwestowania w tytuły uczestnictwa, które wynikają ze zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • wybranych zasad wyceny aktywów.