Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Informacja o zmianie sposobu pokrywania kosztów funduszu Santander PPK SFIO

11 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: Towarzystwo) ogłasza, że od 1 stycznia 2021 r., decyzją Zarządu Towarzystwa, zmienia się sposób pokrywania kosztów funduszu Santander PPK SFIO (dalej: „Fundusz”) ogłoszony w dniu 20 listopada 2019 r., zgodnie z poniższymi informacjami.

W stosunku do poniższych subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO:

  • Santander PPK 2025,
  • Santander PPK 2030,
  • Santander PPK 2035,
  • Santander PPK 2040,
  • Santander PPK 2045,
  • Santander PPK 2050,
  • Santander PPK 2055,

z upływem 31 grudnia 2020 r. odwołana zostaje decyzja Zarządu o pokrywaniu kosztów subfunduszy przez Towarzystwo, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 r. koszty wskazane w art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „Ustawa o PPK”) będą pokrywane przez Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień art. 50 ust. 2-5 oraz 38 ust. 6 Ustawy o PPK.

W stosunku do subfunduszu Santander PPK 2060, decyzja Zarządu o pokrywaniu kosztów subfunduszu przez Towarzystwo zostaje utrzymana do dnia wyceny, w którym subfundusz osiągnie wartość aktywów w wysokości 2.000.000,00 zł, co oznacza, że do tego dnia koszty określone w art. 50 ust. 1 Ustawy o PPK będą pokrywane przez Towarzystwo, za wyjątkiem kosztów, które zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości stanowią składnik ceny nabycia składnika aktywów oraz kosztów pomniejszających zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia składników lokat w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Informacje o zmianie lub ewentualnym odwołaniu decyzji zostaną ogłoszone na stronie internetowej przeznaczonej do publikacji informacji o Funduszu, wskazanej w statucie Santander PPK SFIO obowiązującym w momencie publikacji.