Szukaj na stronie
Ilustracja mężczyzna pracujący na laptopie

Załóż lub rozwiń swoją firmę z MOCnymi w biznesie. Zapisz się na webinar i weź udział w konkursie.

#pakietpomocowy #TarczaFinansowaPFR

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 

Regulamin oraz wszystkie informacje o procesie rozliczenia i umarzania subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej 2.0
znajdziesz na stronie internetowej Uruchomi się w nowym oknie

 

Czym jest Tarcza Finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program wsparcia przedsiębiorców. Dotyczy branż, które musiały znacząco ograniczyć działalność w związku z pandemią COVID-19.

 

Rozliczenie subwencji dla mikrofirm i MŚP

Zmiana regulaminu dla klientów MŚP

Biorąc pod uwagę trudną sytuację przedsiębiorców PFR zmienił regulamin Tarczy Finansowej PFR 2.0 w zakresie zasad spłaty subwencji finansowej dla klientów MŚP

Jeśli nie zwrócisz w terminie do 30 czerwca nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej:

 • PFR odstąpi od sankcji w postaci stawienia całej subwencji finansowej w stan natychmiastowej wymagalności. Twoja firma będzie zobowiązana do zwrotu tylko kwoty nadwyżki a nie jak do tej pory całej kwoty subwencji.
 • Kwotę nadwyżki musisz powiększyć o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia 1 lipca 2022 r.
 • PFR przewiduje możliwość umownej restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorców, którzy będą mieli problemy z terminową realizacją swoich zobowiązań. W tym zakresie PFR współpracuje z zewnętrznymi partnerami specjalizującymi się m.in. w umownych restrukturyzacjach zadłużenia takich jak rozterminowanie wierzytelności, moratoria, czy karencja w zakresie spłaty odsetek. Każda sprawa będzie przez nich rozpatrywana indywidualnie.

Proces rozliczeń – bankowość elektroniczna

PFR rozliczy Twoją subwencję na podstawie wniosku, który złożysz w bankowości elektronicznej. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Pamiętaj!

Złóż wniosek w tym samym banku, w którym Twoja firma składała wniosek o wypłatę subwencji.

Zaloguj się do Santander internet Uruchomi się w nowym oknieZaloguj się do iBiznes24 Uruchomi się w nowym oknie

Ważne terminy

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

Rozliczenie małych i średnich firm:

 • Od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.  - złóż oświadczenie o rozliczeniu, jeśli prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

  Ważne! PFR wprowadził dodatkowy termin od 18 do 23 stycznia 2022 r. na rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP.
 • Po upływie wyznaczonego terminu, PFR nie będzie mógł rozliczyć Twojej subwencji.

Rozliczenie mikrofirm:

 • Od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r.  - złóż oświadczenie o rozliczeniu, jeśli prowadzisz mikrofirmę.
 • Po upływie wyznaczonego terminu, PFR nie będzie mógł rozliczyć Twojej subwencji.

  Ważne! PFR wprowadził dodatkowy termin od 15 do 28 marca 2022 r. na rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm.


Od 13 do 15 lipca 2022 r. PFR wyda decyzje, które dotyczą zwrotów subwencji finansowych Tarczy Finansowej PFR 2.0
dla mikrofirm i MŚP. Informację o decyzji otrzymasz w poczcie, w bankowości elektronicznej.

 

Jak zwrócić subwencję
Nieumorzoną część subwencji należy zwrócić do 15 września 2022 r. 
Nadwyżkę otrzymanej subwencji finansowej należy zwrócić do 30 czerwca 2022 r.

Ważne!
Zwróć uwagę na numer konta. W przypadku mikrofirm i MŚP  jest inny niż ten, z którego bank dokonywał przelewu subwencji. Numer konta znajdziesz w dokumencie decyzji, w poczcie w bankowości elektronicznej.
Numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot subwencji, może ulec zmianie w przypadku firm, wobec których zostało wszczęte postępowanie windykacyjne. Wówczas numer konta wskazuje firma windykacyjna.

Bezpłatne szkolenia
Od 27 czerwca 2022 r. PFR planuje rozpoczęcie bezpłatnych szkoleń online dla przedsiębiorców na temat zasad zwrotów i spłat subwencji. 
Na szkolenie możesz zapisać się na stronie PFR Uruchomi się w nowym oknie  od 20 czerwca 2022 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie PFR Uruchomi się w nowym oknie.

Warunki rozliczenie subwencji

 • Mikrofirmy

  Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymasz, jeśli Twoja firma spełni oba poniższe warunki:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których Twoja firma otrzymała subwencję.

  PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego nie załączaj do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

  Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer konta, na który możesz wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chcesz je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR.

  Spłaty, które dokonała Twoja firmą  przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

  Twoja firma musi zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej do 15 września 2022 r. 

 • MŚP

  Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymasz, jeśli Twoja firma spełni oba poniższe warunki: 

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

  We wniosku o subwencję Twoja firma prognozowała przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

   Aby rozliczyć subwencję:

  • podaj rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego możesz skorzystać w formularzu rozliczenia,
  • sprawdź, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymałaby Twoja firma w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów.

  Jeśli taka nadwyżka występuje, Twoja firma musi ją zwrócić do 30 czerwca 2022 r. na indywidualne konto wskazane w potwierdzeniu oświadczenia.

  Pamiętaj!

  • Aby poprawnie rozliczyć subwencję, załącz pliki JPK w postaci xml lub zip wygenerowane z programów księgowych. W zależności od rachunkowości, jaką prowadzisz, będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Przygotuj osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz za okres styczeń-marzec 2021 r.

  Kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, którą Twoja firma musi zwrócić na rzecz PFR. Jeżeli Twoja firma częściowo spłaciła subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, pomniejsz kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Wymagane oświadczenia i inne informacje – mikrofirmy i MŚP

 • Jeśli Twoja firma nie dołączyła poprawnych dokumentów o umocowaniu, w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji pojawi się pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je poświadczysz, że osoba, która składała wniosek była umocowana  do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Gdy złożysz oświadczenie dodatkowo dostarcz do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Jeśli Twoja firma nie potwierdziła jeszcze wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, musisz potwierdzić wpis w formularzu.
 • PKD, które deklarujesz w formularzu ma charakter informacyjny. Podaj wiodące PKD firmy, które nie musi być związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Kto mógł skorzystać z subwencji dla mikro, małych i średnich firm

Twoja firma mogła skorzystać z finansowania jeśli:

 1. Spełniasz warunki liczby pracowników, sumy bilansowej i rocznego obrotu:

 • Jesteś mikroprzedsiębiorcą

  zatrudniasz od 1 do 9 pracowników, Twój roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 rok nie przekracza 2 mln euro.

  W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły przynajmniej o 30% w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku lub
  • od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
 • Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo

  zatrudniasz do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

  W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły o przynajmniej 30% w okresie (pokrycie kosztów stałych będzie możliwe za okres, w którym Twoja firma odnotowała co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):

  • od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste); lub
  • od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o Twoją prognozę, a jeżeli w chwili składania wniosku masz dane rzeczywiste, wskazujesz te dane).

2. Prowadzisz działalność oznaczoną kodem PKD wskazanym przez PFR

Wskazany kod PKD nie musi być przeważającym kodem PKD Przedsiębiorcy. Jeśli Twoja firma zarejestrowana jest pod wieloma PKD – wybierz jeden ale z listy określonej Programem.

Sprawdź, czy PKD Twojej firmy jest na liście. Zobacz pełną listę branż 

Oficjalną listę branż, dla których przeznaczone jest wsparcie znajdziesz na stronie PFR Uruchomi się w nowym oknie

3. Spełniasz pozostałe warunki uzyskania subwencji:

 1. Twoja firma była zarejestrowana na 31 grudnia 2019 roku oraz prowadzisz ją na dzień, gdy składasz wniosek i był w niej zatrudniony, co najmniej jeden pracownik.
  W przypadku, gdy na 31 grudnia 2019 roku Twoja firma nie zatrudniała żadnego pracownika, to PFR sprawdzi, czy zatrudniała od 1 do 9 pracowników na 31 lipca 2020 roku.
 2. W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 3. Posiadasz rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Pamiętaj! Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. „rajach podatkowych” 1.
 4. Nie zalegasz z płatnościami podatków i składek ZUS na:
  • 31 grudnia 2019 roku, lub
  • 31 grudnia 2020 roku, lub
  • dzień składania wniosku.

 PFR nie uznaje za zaległość:

 • rozłożonych płatności na raty, lub
 • ich odroczenie, albo
 • zwolnienie z ich płatności.
 • płatności przekraczającej trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za przesyłki polecone.
 1. Przestrzegasz ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie pfr.pl Uruchomi się w nowym oknie

1 Firma musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jej główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

Zobacz, na jakie dofinansowanie mogła liczyć Twoja firma

Mikrofirmy(1-9 pracowników)

Kwota bazowa w przeliczeniu na jednego pracownika (pełny wymiar pracy) wynosi:

 • 18 000 zł – jeśli spadek przychodów wynosi przynajmniej 30%
 • 36 000 zł – jeśli spadek przychodów wynosi przynajmniej 60%

Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia powyższych limitów badany będzie na 30 września 2020 roku

Wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 36 tys. zł.

Jeżeli skorzystasz z obu Tarcz Finansowych, maksymalna kwota nie może być wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika.

Maksymalna kwota wsparcia to 324 000 zł.

Małe i średnie firmy(do 249 pracowników)

Kwota subwencji pokryje 70% kosztów stałych Twojego przedsiębiorstwa w okresie od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Jeżeli skorzystasz z obu Tarcz Finansowych, maksymalna kwota nie może być wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika.

Maksymalna kwota wsparcia to 324 000 zł.

Najczęściej zadawane pytania

Q&A

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi Doradcami bez wychodzenia z domu

Informacje, które dotyczą programu wsparcia finansowego przedsiębiorców „Tarcza Finansowa PFR 2.0” powstały na podstawie informacji zawartych na stronie Uruchomi się w nowym oknie
Santander Bank Polska pośredniczy w zawarciu umowy między przedsiębiorcą a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. . Środki przyznane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej będą wypłacone przez Polski Fundusz Rozwoju na rachunek przedsiębiorcy w Santander Bank Polska. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia finansowego określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora.