Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Fundusze inwestycyjne

podstawy

„Najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić, to inwestycja w siebie. Im więcej będziesz wiedział, tym więcej zarobisz”

Warren Buffett

Każdy z nas ma cele i marzenia, które chciałby zrealizować w bliższej lub dalszej przyszłości. Żeby je spełniać, warto planować swoją finansową przyszłość.

Oszczędzanie i inwestowanie to dwa kluczowe elementy sukcesu w realizacji celów finansowych.

Nawet niewielkie kwoty, jeśli są odkładane systematycznie, np. 100 zł miesięcznie, w dłuższym okresie dają możliwość zgromadzenia pokaźnej sumy. Niestety samo oszczędzanie nie wystarczy. Jego wrogiem jest bowiem inflacja.

Tutaj z pomocą przychodzi inwestowanie, które możemy porównać do „wysyłania naszych oszczędności do pracy”. Odpowiednio zaplanowana i realizowana strategia inwestowania daje Ci szansę na ochronę realnej (po uwzględnieniu inflacji) wartości Twoich aktywów, a także wzrost wartości zainwestowanego kapitału.

Początkujący inwestorzy często nie wiedzą, od czego zacząć. W tym materiale przybliżymy Ci świat inwestycji. Krok po kroku poprowadzimy przez trudne początki i odpowiemy na najważniejsze pytania, które możesz napotkać na swojej drodze.

Zapraszamy

 • 1. Pierwsze kroki w inwestycjach

  Od czego zacząć, jakie są podstawowe zasady inwestowania.

 • 2. Co to jest fundusz inwestycyjny

  Co to jest fundusz, czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne, co to jest polityka inwestycyjna i cel funduszu.

 • 3. Jak działa fundusz inwestycyjny

  Jak kupić fundusz, ale również jak z niego zrezygnować i inne ważne informacje.

 • 4. Jednostki uczestnictwa

  Czyli jeden z podstawowych terminów, z którym każdy uczestnik funduszu powinien się zapoznać.

 • 5. Fundusz parasolowy

  Fundusze parasolowe, czyli popularna konstrukcja funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami.

 • 6. Instrumenty finansowe

  Akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego.

 • 7. Kategorie funduszy inwestycyjnych

  Grupowanie funduszy według klas aktywów, w które inwestują, i ich strategii inwestycyjnej.

  więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 8. Szeroka oferta produktowa Santander TFI

  Szeroka oferta produktowa daje Ci możliwość stworzenia portfela dopasowanego do Twoich potrzeb.

  więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 9. Fundusz a lokata bankowa

  Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy lokatą bankową, a inwestycją w fundusz.

  więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 10. Ile można zarobić – oczekuj racjonalnych zysków

  Pamiętaj, że końcowa wartość Twojej inwestycji to składowa wielu czynników.

  więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 11. Inwestycja systematyczna

  Inwestowania wcale nie musisz rozpoczynać od jednorazowej wpłaty dużych pieniędzy. Inwestycja systematyczna to sposób inwestowania, który ma wiele zalet.

  więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 12. Procent składany

  To potężne narzędzie inwestora, które warto znać i z którego warto korzystać.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 13. Dywersyfikacja

  Dywersyfikacja to jedna z podstawowych zasad inwestowania – Twój portfel powinien zawierać odpowiednią liczbę różnych instrumentów finansowych.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 14. Cykl koniunkturalny

  Znajomość etapów cyklu koniunkturalnego pozwoli Ci lepiej przygotować się do trudniejszych momentów na inwestycyjnej drodze.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 15. Emocje w inwestowaniu

  Emocje mają ogromny wpływ na decyzje, które podejmujemy każdego dnia, w tym również te, które dotyczą pieniędzy.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 16. Karta funduszu

  To dobry punkt startowy, jeśli poszukujesz informacji o interesującym Cię funduszu.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 17. Stopa zwrotu

  Stopa zwrotu to jedna z podstawowych informacji, od której zwykle rozpoczynamy analizę funduszy.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 18. Ryzyko związane z inwestycją

  Ryzyko to trudny temat, jednocześnie jednak jest to bardzo ważne zagadnienie i warto się z nim zapoznać.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 19. Mierzenie efektywności funduszu

  Czy fundusz akcji, który w ciągu roku zarobił 30%, jest bardziej efektywny niż fundusz, który zarobił 15%?

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 20. Benchmark funduszu

  Fundusz może mieć przypisany benchmark. Co to takiego?

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 21. Zarządzający funduszem

  W Santander TFI mamy jeden z najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 22. Opłaty i podatki związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym

  To temat, któremu warto poświęcić uwagę – ma duży wpływ na ostateczny wynik Twojej inwestycji.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 23. Czy mogę zdecydować, kto otrzyma pieniądze z funduszu po mojej śmierci

  Możesz ustanowić zapis na wypadek śmierci, w którym wskażesz osoby, które w przypadku Twojej śmierci otrzymają pieniądze z funduszu.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

 • 24. Zalety inwestowania w fundusze

  Najważniejsze zalety inwestowania w fundusze.

  Więcej

  Uruchomi się w nowym oknie

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

2024 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Stan na 01.01.2024 r.