Zmiana prospektu informacyjnego, statutu i Kluczowych informacji dla Inwestorów funduszu Santander PPK SFIO oraz utworzenie Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander PPK 2065

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że z dniem 4 stycznia 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności:

  • dodanie zapisów dotyczących nowego subfunduszu w funduszu Santander PPK SFIO – Santander PPK 2065.
    Subfundusz Santander PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy za wpłatę dokonaną na rzecz Uczestnika urodzonego w latach 2003-2007 zostaną przydzielone pierwsze jednostki uczestnictwa. Ogłoszenie o rozpoczęciu działalności przez subfundusz zostanie opublikowane na stronie internetowej Santander.pl/TFI.
  • zmianę adresu strony internetowej Towarzystwa z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące wszystkich subfunduszy – zmiany związane są w szczególności z zakończeniem promocji w opłacie za zarządzanie ogłoszonej 4 czerwca 2019 roku.

Ponadto utworzony i ogłoszony zostaje dokument Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander PPK 2065: