Zmiana prospektu informacyjnego, statutu, Kluczowych informacji dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że z dniem 4 stycznia 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 4 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 3 października 2020 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności:

  • zmianę adresu strony internetowej Towarzystwa z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI,
  • zmianę nazwy subfunduszu Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych na Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny oraz zmiany zasad polityki inwestycyjnej subfunduszu,
  • zmianę nazwy subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny na Santander Prestiż Dłużny Globalny, zasad polityki inwestycyjnej subfunduszu oraz rezygnację z benchmarku,
  • zmianę zasad polityki inwestycyjnej oraz rezygnację z benchmarku subfunduszu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich,
  • zmianę benchmarku subfunduszy Santander Prestiż Technologii i Innowacji oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych,
  • stawek opłat za zarządzanie wybranych subfunduszy wynikającą z dostosowania do postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące wszystkich subfunduszy ze względu na zmianę adresu strony internetowej Towarzystwa z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI.

W przypadku subfunduszy: Santander Prestiż Obligacji Skarbowych, Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny, Santander Prestiż Akcji Amerykańskich oraz Santander Prestiż Dłużny Globalny następują zmiany w opisie sekcji Cele i polityka inwestycyjna oraz Profil zysku i ryzyka.

W przypadku subfunduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji następuje zmiana benchmarku.

W przypadku subfunduszy: Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Santander Prestiż Technologii i Innowacji, Santander Prestiż Alfa następuje zmiana stawki i opisu odnośnie opłaty za wyniki.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

IV. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Ponadto ze względu na zmianę adresu strony internetowej Towarzystwa oraz zmiany nazw wybranych subfunduszy, w tym subfunduszu bazowych, zaktualizowana zostaje Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO, w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej: