Zmiana Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności przez TFI

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI S.A.

Aktualizacja spowodowana jest zmianą adresu strony internetowej Towarzystwa.

Poniżej zamieszczamy ww. Regulamin w aktualnym brzmieniu.