Ważne zmiany w świecie podatków

Czas czytania – 7 minut

Zmiany to codzienność dla przedsiębiorców. Rozwój firmy, reagowanie na niepokojące spadki sprzedaży, ulepszanie oferowanych produktów i usług - to ciągłe dostosowywanie się do sytuacji rynkowej.

Pojawiają się też zmiany, na które przedsiębiorcy nie mają bezpośredniego wpływu, ale muszą się do nich dostosować. Przełom 2019 i 2020 roku to dla firm nowe obowiązki. Na czym one polegają, dlaczego zostały wprowadzone i jak przygotować się na ich wprowadzenie?

Split payment

Dla kogo i od kiedy obowiązkowy split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności?

Podzielona płatność polega na tym, że nabywca, płacąc za towary lub usługi korzysta ze specjalnego komunikatu przelewu, który dzieli przelew na wartość netto oraz wartość podatku VAT – wartość netto trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a wartość podatku VAT na dedykowany dla niego rachunek VAT. Warto dodać, że split payment jest obowiązkowy dla wybranych płatności.

Kogo dotyczy obowiązkowy split payment?

Obowiązkowy split payment wszedł w życie 1 listopada 2019 roku i dotyczy transakcji B2B, które zostały zawarte w załączniku numer 15 ustawy o VAT. Najczęściej są to towary i usługi, które do tego czasu rozliczane były odwrotnym obciążeniem VAT. Załącznik Uruchomi się w nowym oknie obejmuje w sumie 150 grup towarów i usług, z których przykładowe to:

Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Stosowany musi być jedynie w tych przypadkach, kiedy ŁĄCZNIE spełnione zostaną cztery poniższe warunki:
 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku

 • wartość brutto transakcji jest równa lub wyższa niż 15 tysięcy zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie)

 • przynajmniej jedną z pozycji znajdujących się na FV można znaleźć w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT

 • w transakcji biorą udział podatnicy VAT (B2B), niezależnie od tego, czy nabywca jest czynnym czy zwolnionym podatnikiem VAT

Czynni podatnicy VAT, których dotyczy obowiązkowy split payment oraz nabywcy ich towarów i usług będą musieli mieć firmowy rachunek bankowy. Wszystko dlatego, że w przypadku kont prywatnych (ROR), banki nie będą otwierać przypisanego do nich rachunku VAT– w ich przypadku nie będzie możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

  ważne

Warto zwrócić uwagę na to, że transakcje, których wartość nie przekroczy 15 tysięcy złotych, nadal będą mogły być rozliczane gotówką lub tradycyjnym przelewem.

Obowiązek stosowana split payment trzeba zaznaczyć na fakturze

Sprzedawca, który spełni cztery wymienione wyżej warunki, ma obowiązek umieścić na fakturze dopisek „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli tego nie zrobi, to zostaną na niego nałożone konsekwencje podatkowe w wysokości 30% wartości podatku VAT od towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 ustawy o VAT. Za nałożenie kary odpowiada naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego.

Oczywiście kary można uniknąć, jeśli nieoznaczenie faktury wyniknie z błędu, czy niedopatrzenia. W takiej sytuacji konieczne jest, aby nabywca mimo wszystko dokonał podzielonej płatności. Aby mu to ułatwić, należy jak najszybciej poinformować go o niedopatrzeniu. Co ważne, informacja ta może zostać przekazana w dowolny sposób, na przykład mailowo czy telefoniczne, jeszcze przed wystawieniem faktury korygującej, na której będzie widniał dopisek o mechanizmie podzielonej płatności.

Obowiązkowy split payment – rozliczenie u nabywcy

Nabywca, który otrzymał fakturę z dopiskiem o konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, musi ten obowiązek spełnić. Zasada dotyczy jedynie płatności za te towary i usługi, które zostały wymienione w załączniku numer 15 do ustawy o VAT. Jeżeli obowiązkowy split payment będzie dotyczył tylko części pozycji wymienionych na fakturze, to nabywca może zadecydować, czy mechanizm podzielonej płatności zastosuje tylko do nich, czy zapłaci w ten sposób za całą fakturę.

Warto też pamiętać, że jeśli nabywca nie otrzyma odpowiednio oznaczonej faktury, ma obowiązek sprawdzić, czy którakolwiek z występujących w dokumencie pozycji nie podlega obowiązkowi stosowania split payment.

Jeśli nabywca nie zrobi przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, poniesie takie same konsekwencje podatkowe jak sprzedawca (zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wskazanej na fakturze). Kara ta nie będzie stosowana, jeśli sprzedawca prawidłowo i w całości rozliczy kwotę podatku od danej transakcji.

Dodatkowo nabywca, który nie zastosuje split payment, tam gdzie jest on wymagany, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztu uzyskania przychodu.

 

Biała lista

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników to prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz przedsiębiorców, który od 1 września 2019 roku możemy znaleźć na dedykowanej stronie rządowej Uruchomi się w nowym oknie. Na liście znajdują się podmioty, które zostały zarejestrowane, wykreślone lub przywrócone do rejestru VAT.

Jakie informacje znajdują się na białej liście?

Biała lista zastąpiła wcześniejsze wykazy przedsiębiorców, widniejących w rejestrze VAT. Zostały tu zebrane informacje, które przed wprowadzeniem tego wykazu znajdowały się w różnych miejscach. Kontrahenta można więc znaleźć na wiele sposobów – na przykład po nazwie czy numerze NIP.

Jednym z ważniejszych powodów wprowadzenia białej listy przez Ministerstwo Finansów jest udostępnienie rachunków bankowych przedsiębiorców, na które ich kontrahenci powinni robić przelewy, gdy chcą opłacić faktury. Numery kont pokrywają się z tymi, które poszczególne firmy wpisały do CEIDG Uruchomi się w nowym oknie  (Centralna Ewidencja i Informacje o Działalności Gospodarczej — osoby fizyczne i spółki cywilne) lub zgłosiły w urzędzie skarbowym (podmioty zarejestrowane w KRS).

Przedsiębiorca powinien zadbać o to, żeby na białej liście znalazły się aktualne informacje dotyczące prowadzonej działalności, a także numer konta bankowego, na który mają wpływać płatności od kontrahentów.

Oprócz numerów kont bankowych, biała lista podatników VAT zawiera między innymi takie informacje jak:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko;
 • numer NIP, REGON, KRS, PESEL;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny;
 • imiona i nazwiska, NIP-y oraz numery PESEL osób, wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
 • imiona i nazwiska, NIP-y oraz numery PESEL prokurentów;
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP oraz numer PESEL wspólnika;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Zmiany przy transakcjach powyżej 15 tysięcy złotych brutto

Biała lista powstała między innymi po to, aby ułatwić przedsiębiorcom weryfikację kontrahenta i zwiększyć bezpieczeństwo transakcji. Drugim głównym powodem udostępnienia wykazu jest uszczelnienie systemu podatkowego i umożliwienie przedsiębiorcom wypełnienia obowiązków związanych z nowymi regulacjami, dotyczącymi rozliczeń transakcji pomiędzy firmami.

Zgodnie z nowymi przepisami, kontrahenci powinni sprawdzić, czy rachunek, na który robią przelew za towar bądź usługę, znajduje się na białej liście. Dotyczy to jednak jedynie transakcji o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych. Niedopełnienie tego obowiązku może nieść za sobą konsekwencje podatkowe.

Jeśli kontrahent przeleje środki w kwocie powyżej 15 tysięcy złotych na rachunek, który nie znajduje się na białej liście, to pieniędzy tych nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, będzie też solidarnie ze sprzedawcą odpowiadał za zaległości podatkowe, jeśli ten nie rozliczy w całości podatku wynikającego z danej transakcji.

  ważne

Konsekwencji tych można jednak uniknąć. Aby tak się stało, nabywca (w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu na rachunek nieuwzględniony na białej liście) musi zgłosić zaistniałą sytuację w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy.

Biała księga podatników udostępniana jest od 1 września 2019 roku, jednak sankcje za przesłanie przelewu na numer konta, który nie widnieje w wykazie, zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

 

Indywidualne rachunki podatkowe

Indywidualne rachunki podatkowe dla rozliczeń z urzędem skarbowym

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany. Zmieniły się numery rachunków bankowych, na które wpływają przelewy do urzędów skarbowych. Dla każdego podatnika oraz płatnika utworzone zostały indywidualne konta podatkowe (IRP, nazywane też mikrokontami lub subkontami), na które będziemy wpłacać zarówno podatki, jak i należności niepodatkowe, związane z PIT, CIT oraz VAT.

Nowe rozwiązanie ma przyspieszyć rozliczanie wpłat oraz wyeliminować pojawiające się błędy w przelewach na właściwy rachunek. Dzięki indywidualnemu rachunkowi podatkowemu podatnik nie będzie musiał zastanawiać się na przykład, gdzie rozliczyć podatki, gdy zmieni swoje miejsce zamieszkania czy miejsce prowadzenia działalności.

Indywidualny rachunek podatkowy możesz uzyskać na dwa sposoby:

Rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT straciły ważność

Wprowadzenie IRP sprawiło, że 31 grudnia 2019 roku zamknięto dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, które służyły do wpłat PIT, CIT i VAT.
W ich miejsce poszczególne urzędy skarbowe otrzymały własne mikrokonta, które służą do rozliczania pozostałych podatków oraz wpłacania należności przez podmioty nieposiadające indywidualnego rachunku podatkowego.


  pamiętaj

Należy sprawdzić i zaktualizować zlecenia podatkowe, które są wykonywane od stycznia 2020.

Wprowadzone zmiany, to nowe obowiązki

Wprowadzone zmiany nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, których niedopełnienie może sporo kosztować.
Warto mieć się na baczności, robiąc przelewy, których wartość to co najmniej 15 tysięcy złotych brutto.
Aby zapewnić sobie spokojny sen, konieczne jest zweryfikowanie, czy numer konta odbiorcy znajduje się na białej liście przedsiębiorców oraz czy przelew nie musi zostać zrobiony z zastosowaniem split payment.
Od stycznia pamiętajmy też, aby należności wpłacać na indywidualne rachunki podatkowe.

 
 

Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku.
 

Co słychać w banku porad?

O bankowości piszemy prosto. Zaczerpnij kolejną dawkę inspirującej wiedzy o Twoich finansach.